ישעה 3

<< ישעה 3 >>
Isaiah 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען־לחם וכל משען־מים׃

2 גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן׃

3 שר־חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש׃

4 ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו־בם׃

5 ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד׃

6 כי־יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה־לנו והמכשלה הזאת תחת ידך׃

7 ישא ביום ההוא ׀ לאמר לא־אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם׃

8 כי כשלה ירושלם ויהודה נפל כי־לשונם ומעלליהם אל־יהוה למרות עני כבודו׃

9 הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי־גמלו להם רעה׃

10 אמרו צדיק כי־טוב כי־פרי מעלליהם יאכלו׃

11 אוי לרשע רע כי־גמול ידיו יעשה לו׃

12 עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו׃ ס

13 נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים׃

14 יהוה במשפט יבוא עם־זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם׃

15 [מלכם כ] (מה ־לכם ק) תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נאם־אדני יהוה צבאות׃ ס

16 ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה [נטוות כ] (נטויות ק) גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃

17 ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה׃ ס

18 ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים׃ 19 הנטיפות והשירות והרעלות׃ 20 הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים׃ 21 הטבעות ונזמי האף׃ 22 המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים׃ 23 והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים׃

24 והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי־תחת יפי׃

25 מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה׃

26 ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃


<< Isaiah 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible