ישעה 2

<< ישעה 2 >>
Isaiah 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הדבר אשר חזה ישעיהו בן־אמוץ על־יהודה וירושלם׃

2 והיה ׀ באחרית הימים נכון יהיה הר בית־יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל־הגוים׃

3 והלכו עמים רבים ואמרו לכו ׀ ונעלה אל־הר־יהוה אל־בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר־יהוה מירושלם׃

4 ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא־ישא גוי אל־גוי חרב ולא־ילמדו עוד מלחמה׃ פ

5 בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה׃

6 כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו׃

7 ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבתיו׃

8 ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו׃

9 וישח אדם וישפל־איש ואל־תשא להם׃

10 בוא בצור והטמן בעפר מפני פחד יהוה ומהדר גאנו׃

11 עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃ ס

12 כי יום ליהוה צבאות על כל־גאה ורם ועל כל־נשא ושפל׃

13 ועל כל־ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל־אלוני הבשן׃

14 ועל כל־ההרים הרמים ועל כל־הגבעות הנשאות׃

15 ועל כל־מגדל גבה ועל כל־חומה בצורה׃

16 ועל כל־אניות תרשיש ועל כל־שכיות החמדה׃

17 ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃

18 והאלילים כליל יחלף׃

19 ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃

20 ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו־לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים׃

21 לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃

22 חדלו לכם מן־האדם אשר נשמה באפו כי־במה נחשב הוא׃ פ


<< Isaiah 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible