הושע 9

<< הושע 9 >>
Hosea 9 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אל־תשמח ישראל ׀ אל־גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל־גרנות דגן׃

2 גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃

3 לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃

4 לא־יסכו ליהוה ׀ יין ולא יערבו־לו זבחיהם כלחם אונים להם כל־אכליו יטמאו כי־לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה ׃

5 מה־תעשו ליום מועד וליום חג־יהוה׃

6 כי־הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃

7 באו ׀ ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃

8 צפה אפרים עם־אלהי נביא פח יקוש על־כל־דרכיו משטמה בבית אלהיו׃

9 העמיקו־שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם׃ ס

10 כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל־פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃

11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃

12 כי אם־יגדלו את־בניהם ושכלתים מאדם כי־גם־אוי להם בשורי מהם׃

13 אפרים כאשר־ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל־הרג בניו׃

14 תן־להם יהוה מה־תתן תן־להם רחם משכיל ושדים צמקים׃

15 כל־רעתם בגלגל כי־שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל־שריהם סררים׃

16 הכה אפרים שרשם יבש פרי [בלי־ כ] (בל־יעשון ק) גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃ ס

17 ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃ ס


<< Hosea 9 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible