הושע 8

<< הושע 8 >>
Hosea 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אל־חכך שפר כנשר על־בית יהוה יען עברו בריתי ועל־תורתי פשעו׃

2 לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל׃

3 זנח ישראל טוב אויב ירדפו ׃

4 הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃

5 זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד־מתי לא יוכלו נקין׃

6 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי־שבבים יהיה עגל שמרון׃

7 כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין־לו צמח בלי יעשה־קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃

8 נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין־חפץ בו׃

9 כי־המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים׃

10 גם כי־יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים׃

11 כי־הרבה אפרים מזבחת לחטא היו־לו מזבחות לחטא׃

12 [אכתוב־ כ] (אכתב־לו ק) [רבו כ] (רבי ק) תורתי כמו־זר נחשבו׃

13 זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו׃

14 וישכח ישראל את־עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי־אש בעריו ואכלה ארמנתיה׃ ס


<< Hosea 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible