הושע 12

<< הושע 12 >>
Hosea 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אפרים רעה רוח ורדף קדים כל־היום כזב ושד ירבה וברית עם־אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃

2 וריב ליהוה עם־יהודה ולפקד על־יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃

3 בבטן עקב את־אחיו ובאונו שרה את־אלהים׃

4 וישר אל־מלאך ויכל בכה ויתחנן־לו בית־אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃

5 ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃

6 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל־אלהיך תמיד׃

7 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃

8 ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל־יגיעי לא ימצאו־לי עון אשר־חטא׃

9 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃

10 ודברתי על־הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃

11 אם־גלעד און אך־שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃

12 ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃

13 ובנביא העלה יהוה את־ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃

14 הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃


<< Hosea 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible