יחזקאל 41

<< יחזקאל 41 >>
Ezekiel 41 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויביאני אל־ההיכל וימד את־האילים שש־אמות רחב־מפו ושש־אמות־רחב מפו רחב האהל׃ 2 ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה׃ 3 ובא לפנימה וימד איל־הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות׃ 4 וימד את־ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל־פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים׃

5 וימד קיר־הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב ׀ סביב לבית סביב׃ 6 והצלעות צלע אל־צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר־לבית לצלעות סביב ׀ סביב להיות אחוזים ולא־יהיו אחוזים בקיר הבית׃ 7 ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב־הבית למעלה למעלה סביב ׀ סביב לבית על־כן רחב־לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על־העליונה לתיכונה׃ 8 וראיתי לבית גבה סביב ׀ סביב [מיסדות כ] (מוסדות ק) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה׃ 9 רחב הקיר א‍שר־לצלע אל־החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית׃ 10 ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב ׀ סביב׃ 11 ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב ׀ סביב׃

12 והבנין אשר אל־פני הגזרה פאת דרך־הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש־אמות רחב סביב ׀ סביב וארכו תשעים אמה׃

13 ומדד את־הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה׃ 14 ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה׃

15 ומדד ארך־הבנין אל־פני הגזרה אשר על־אחריה [ואתוקיהא כ] (ואתיקיהא ק) מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר׃ 16 הספים והחלונים האטמות והאתיקים ׀ סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב ׀ סביב והארץ עד־החלנות והחלנות מכסות׃ 17 על־מעל הפתח ועד־הבית הפנימי ולחוץ ואל־כל־הקיר סביב ׀ סביב בפנימי ובחיצון מדות׃ 18 ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין־כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב׃ 19 ופני אדם אל־התמרה מפו ופני־כפיר אל־התמרה מפו עשוי אל־כל־הבית סביב ׀ סביב׃ 20 מהארץ עד־מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל ׃

21 ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה׃ 22 המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים־אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה׃ 23 ושתים דלתות להיכל ולקדש׃ 24 ושתים דלתות לדלתות תים מוסבות דלתות תים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת׃ 25 ועשויה אליהן אל־דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל־פני האולם מהחוץ׃ 26 וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל־כתפות האולם וצלעות הבית והעבים׃


<< Ezekiel 41 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible