יחזקאל 42

<< יחזקאל 42 >>
Ezekiel 42 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויוצאני אל־החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל־הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר־נגד הבנין אל־הצפון׃ 2 אל־פני־ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות׃ 3 נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל־פני־אתיק בשלשים׃ 4 ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל־הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון׃ 5 והלשכות העליונת קצרות כי־יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין׃ 6 כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על־כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ׃ 7 וגדר אשר־לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל־פני הלשכות ארכו חמשים אמה׃ 8 כי־ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על־פני ההיכל מאה אמה׃ 9 [ומתחתה כ] [לשכות כ] (ומתחת ק) (הלשכות ק) האלה [המבוא כ] (המביא ק) מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה׃

10 ברחב ׀ גדר החצר דרך הקדים אל־פני הגזרה ואל־פני הבנין לשכות׃ 11 ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן׃ 12 וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן׃

13 ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל־פני הגזרה הנה ׀ לשכות הקדש אשר יאכלו־שם הכהנים אשר־קרובים ליהוה קדשי הקדשים שם יניחו ׀ קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם כי המקום קדש׃ 14 בבאם הכהנים ולא־יצאו מהקדש אל־החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר־ישרתו בהן כי־קדש הנה [ילבשו כ] (ולבשו ק) בגדים אחרים וקרבו אל־אשר לעם׃

15 וכלה את־מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב ׀ סביב׃ 16 מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש־ [אמות כ] (מאות ק) קנים בקנה המדה סביב׃ 17 מדד רוח הצפון חמש־מאות קנים בקנה המדה סביב׃ 18 את רוח הדרום מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה׃ 19 סבב אל־רוח הים מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה׃ 20 לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב ׀ סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל׃


<< Ezekiel 42 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible