יחזקאל 40

<< יחזקאל 40 >>
Ezekiel 40 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם ׀ היום הזה היתה עלי יד־יהוה ויבא אתי שמה׃ 2 במראות אלהים הביאני אל־ארץ ישראל ויניחני אל־הר גבה מאד ועליו כמבנה־עיר מנגב׃ 3 ויביא אותי שמה והנה־איש מראהו כמראה נחשת ופתיל־פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער׃ 4 וידבר אלי האיש בן־אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר־אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את־כל־אשר־אתה ראה לבית ישראל׃

5 והנה חומה מחוץ לבית סביב ׀ סביב וביד האיש קנה המדה שש־אמות באמה וטפח וימד את־רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד׃ 6 ויבוא אל־שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל [במעלותו כ] (במעלותיו ק) וימד ׀ את־סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב׃ 7 והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד׃ 8 וימד את־אלם השער מהבית קנה אחד׃ 9 וימד את־אלם השער שמנה אמות [ואילו כ] (ואיליו ק) שתים אמות ואלם השער מהבית׃ 10 ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו׃ 11 וימד את־רחב פתח־השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות׃ 12 וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה־אחת גבול מפה והתא שש־אמות מפו ושש אמות מפו׃ 13 וימד את־השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח׃ 14 ויעש את־אילים ששים אמה ואל־איל החצר השער סביב ׀ סביב׃ 15 ועל פני השער [היאתון כ] (האיתון ק) על־לפני אלם השער הפנימי חמשים אמה׃ 16 וחלנות אטמות אל־התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב ׀ סביב וכן לאלמות וחלונות סביב ׀ סביב לפנימה ואל־איל תמרים׃

17 ויביאני אל־החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב ׀ סביב שלשים לשכות אל־הרצפה׃ 18 והרצפה אל־כתף השערים לעמת ארך השערים הרצפה התחתונה׃ 19 וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון׃

20 והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו׃ 21 [ותאו כ] (ותאיו ק) שלושה מפו ושלשה מפו [ואילו כ] (ואיליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה׃ 22 [וחלונו כ] (וחלוניו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) [ותמרו כ] (ותמריו ק) כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו־בו [ואילמו כ] (ואילמיו ק) לפניהם׃ 23 ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל־שער מאה אמה׃

24 ויולכני דרך הדרום והנה־שער דרך הדרום ומדד [אילו כ] (איליו ק) [ואילמו כ] (ואילמיו ק) כמדות האלה׃ 25 וחלונים לו [ולאילמו כ] (ולאילמיו ק) סביב ׀ סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה׃ 26 ומעלות שבעה [עלותו כ] (עלותיו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל־ [אילו כ] (איליו׃ ק) 27 ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל־השער דרך הדרום מאה אמות׃

28 ויביאני אל־חצר הפנימי בשער הדרום וימד את־השער הדרום כמדות האלה׃ 29 [ותאו כ] (ותאיו ק) [ואילו כ] (ואיליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) כמדות האלה וחלונות לו [ולאלמו כ] (ולאלמיו ק) סביב ׀ סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות׃ 30 ואלמות סביב ׀ סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות׃ 31 ואלמו אל־חצר החצונה ותמרים אל־ [אילו כ] (איליו ק) ומעלות שמונה [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

32 ויביאני אל־החצר הפנימי דרך הקדים וימד את־השער כמדות האלה׃ 33 [ותאו כ] (ותאיו ק) [ואלו כ] (ואליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) כמדות האלה וחלונות לו [ולאלמו כ] (ולאלמיו ק) סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה׃ 34 [ואלמו כ] (ואלמיו ק) לחצר החיצונה ותמרים אל־ [אלו כ] (אליו ק) מפו ומפו ושמנה מעלות [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

35 ויביאני אל־שער הצפון ומדד כמדות האלה׃ 36 [תאו כ] (תאיו ק) [אלו כ] (אליו ק) [ואלמו כ] (ואלמיו ק) וחלונות לו סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה׃ 37 [ואילו כ] (ואיליו ק) לחצר החיצונה ותמרים אל־ [אילו כ] (איליו ק) מפו ומפו ושמנה מעלות [מעלו כ] (מעליו׃ ק)

38 ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את־העלה׃ 39 ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם׃ 40 ואל־הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל־הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות׃ 41 ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו׃ 42 וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את־הכלים אשר ישחטו את־העולה בם והזבח׃ 43 והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב ׀ סביב ואל־השלחנות בשר הקרבן׃

44 ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל־כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל־כתף שער הקדים פני דרך הצפן׃ 45 וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית׃ 46 והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני־צדוק הקרבים מבני־לוי אל־יהוה לשרתו׃ 47 וימד את־החצר ארך ׀ מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית׃

48 ויבאני אל־אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו׃ 49 ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל־האילים אחד מפה ואחד מפה׃


<< Ezekiel 40 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible