שמות 39

<< שמות 39 >>
Exodus 39 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ומן־התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי־שרד לשרת בקדש ויעשו את־בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

2 ויעש את־האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 3 וירקעו את־פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב׃ 4 כתפת עשו־לו חברת על־שני [קצוותו כ] (קצותיו ק) חבר׃ 5 וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את־משה׃

6 ויעשו את־אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על־שמות בני ישראל׃ 7 וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

8 ויעש את־החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 9 רבוע היה כפול עשו את־החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול׃ 10 וימלאו־בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃ 11 והטור השני נפך ספיר ויהלם׃ 12 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃ 13 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם׃ 14 והאבנים על־שמת בני־ישראל הנה שתים עשרה על־שמתם פתוחי חתם איש על־שמו לשנים עשר שבט׃ 15 ויעשו על־החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור׃ 16 ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את־שתי הטבעת על־שני קצות החשן׃ 17 ויתנו שתי העבתת הזהב על־שתי הטבעת על־קצות החשן׃ 18 ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על־שתי המשבצת ויתנם על־כתפת האפד אל־מול פניו׃ 19 ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על־שני קצות החשן על־שפתו אשר אל־עבר האפד ביתה׃ 20 ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על־שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד׃ 21 וירכסו את־החשן מטבעתיו אל־טבעת האפד בפתיל תכלת להית על־חשב האפד ולא־יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את־משה׃

22 ויעש את־מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת׃ 23 ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃ 24 ויעשו על־שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר׃ 25 ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את־הפעמנים בתוך הרמנים על־שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃ 26 פעמן ורמן פעמן ורמן על־שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

27 ויעשו את־הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו׃ 28 ואת המצנפת שש ואת־פארי המגבעת שש ואת־מכנסי הבד שש משזר׃ 29 ואת־האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

30 ויעשו את־ציץ נזר־הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה׃ 31 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על־המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

32 ותכל כל־עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו׃ פ 33 ויביאו את־המשכן אל־משה את־האהל ואת־כל־כליו קרסיו קרשיו [בריחו כ] (בריחיו ק) ועמדיו ואדניו׃ 34 ואת־מכסה עורת האילם המאדמים ואת־מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך׃ 35 את־ארן העדת ואת־בדיו ואת הכפרת׃ 36 את־השלחן את־כל־כליו ואת לחם הפנים׃ 37 את־המנרה הטהרה את־נרתיה נרת המערכה ואת־כל־כליה ואת שמן המאור׃ 38 ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל׃ 39 את ׀ מזבח הנחשת ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו׃ 40 את קלעי החצר את־עמדיה ואת־אדניה ואת־המסך לשער החצר את־מיתריו ויתדתיה ואת כל־כלי עבדת המשכן לאהל מועד׃ 41 את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃ 42 ככל אשר־צוה יהוה את־משה כן עשו בני ישראל את כל־העבדה׃ 43 וירא משה את־כל־המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה׃ פ


<< Exodus 39 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible