שמות 1

<< שמות 1 >>
Exodus 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃ 2 ראובן שמעון לוי ויהודה׃ 3 יששכר זבולן ובנימן ׃ 4 דן ונפתלי גד ואשר׃ 5 ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃ 6 וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא׃ 7 ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃ פ

8 ויקם מלך־חדש על־מצרים אשר לא־ידע את־יוסף׃ 9 ויאמר אל־עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו׃ 10 הבה נתחכמה לו פן־ירבה והיה כי־תקראנה מלחמה ונוסף גם־הוא על־שנאינו ונלחם־בנו ועלה מן־הארץ׃ 11 וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את־פתם ואת־רעמסס׃ 12 וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃ 13 ויעבדו מצרים את־בני ישראל בפרך׃ 14 וימררו את־חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל־עבדה בשדה את כל־עבדתם אשר־עבדו בהם בפרך׃

15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה׃ 16 ויאמר בילדכן את־העבריות וראיתן על־האבנים אם־בן הוא והמתן אתו ואם־בת היא וחיה׃ 17 ותיראן המילדת את־האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את־הילדים׃ 18 ויקרא מלך־מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את־הילדים׃ 19 ותאמרן המילדת אל־פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי־חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו׃ 20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃ 21 ויהי כי־יראו המילדת את־האלהים ויעש להם בתים׃ 22 ויצו פרעה לכל־עמו לאמר כל־הבן הילוד היארה תשליכהו וכל־הבת תחיון׃ ס


<< Exodus 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible