קהלת 7

<< קהלת 7 >>
Ecclesiastes 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃

2 טוב ללכת אל־בית־אבל מלכת אל־בית משתה באשר הוא סוף כל־האדם והחי יתן אל־לבו׃

3 טוב כעס משחק כי־ברע פנים ייטב לב׃

4 לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה׃

5 טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים׃

6 כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם־זה הבל׃

7 כי העשק יהולל חכם ויאבד את־לב מתנה׃

8 טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך־רוח מגבה־רוח׃

9 אל־תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃

10 אל־תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על־זה׃

11 טובה חכמה עם־נחלה ויתר לראי השמש׃

12 כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃

13 ראה את־מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃

14 ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את־זה לעמת־זה עשה האלהים על־דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃

15 את־הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃ 16 אל־תהי צדיק הרבה ואל־תתחכם יותר למה תשומם׃ 17 אל־תרשע הרבה ואל־תהי סכל למה תמות בלא עתך׃ 18 טוב אשר תאחז בזה וגם־מזה אל־תנח את־ידך כי־ירא אלהים יצא את־כלם׃

19 החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃ 20 כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה־טוב ולא יחטא׃ 21 גם לכל־הדברים אשר ידברו אל־תתן לבך אשר לא־תשמע את־עבדך מקללך׃ 22 כי גם־פעמים רבות ידע לבך אשר גם־ [את כ] (אתה ק) קללת אחרים׃

23 כל־זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃ 24 רחוק מה־שהיה ועמק ׀ עמק מי ימצאנו׃ 25 סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃ 26 ומוצא אני מר ממות את־האשה אשר־היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃

27 ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון׃ 28 אשר עוד־בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל־אלה לא מצאתי׃ 29 לבד ראה־זה מצאתי אשר עשה האלהים את־האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים׃


<< Ecclesiastes 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible