Matthew 28:10
New International Version
Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee; there they will see me."

New Living Translation
Then Jesus said to them, "Don't be afraid! Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there."

English Standard Version
Then Jesus said to them, “Do not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me.”

Berean Study Bible
“Do not be afraid,” said Jesus. “Go and tell My brothers to go to Galilee. There they will see Me.”

New American Standard Bible
Then Jesus said to them, "Do not be afraid; go and take word to My brethren to leave for Galilee, and there they will see Me."

King James Bible
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus told them, "Do not be afraid. Go and tell My brothers to leave for Galilee, and they will see Me there."

International Standard Version
Then Jesus told them, "Stop being frightened! Go and tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there."

NET Bible
Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. They will see me there."

Aramaic Bible in Plain English
Then Yeshua said to them, “Do not be afraid, but go tell my brothers to go to Galilee and there they will see me.”

GOD'S WORD® Translation
Then Jesus said to them, "Don't be afraid! Go, tell my followers to go to Galilee. There they will see me."

Jubilee Bible 2000
Then Jesus said unto them, Be not afraid; go tell my brothers that they may go into Galilee, and there they shall see me.

King James 2000 Bible
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

American King James Version
Then said Jesus to them, Be not afraid: go tell my brothers that they go into Galilee, and there shall they see me.

American Standard Version
Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.

Douay-Rheims Bible
Then Jesus said to them: Fear not. Go, tell my brethren that they go into Galilee, there they shall see me.

Darby Bible Translation
Then Jesus says to them, Fear not; go, bring word to my brethren that they go into Galilee, and there they shall see me.

English Revised Version
Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.

Webster's Bible Translation
Then said Jesus to them, Be not afraid: go tell my brethren, that they go into Galilee, and there shall they see me.

Weymouth New Testament
Then He said, "Dismiss all fear! Go and take word to my brethren to go into Galilee, and there they shall see me."

World English Bible
Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my brothers that they should go into Galilee, and there they will see me."

Young's Literal Translation
Then saith Jesus to them, 'Fear ye not, go away, tell to my brethren that they may go away to Galilee, and there they shall see me.'

Mattheus 28:10 Afrikaans PWL
Toe sê Yeshua vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan en vertel vir My broers dat hulle na die Galil moet gaan en daar sal hulle My sien.”

Mateu 28:10 Albanian
Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Mos kini frikë, shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin''.

ﻣﺘﻰ 28:10 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهما يسوع لا تخافا. اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28:10 Armenian (Western): NT
Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոնց. «Մի՛ վախնաք, գացէ՛ք՝ լո՛ւր տուէք իմ եղբայրներուս որ երթան Գալիլեա: Հո՛ն պիտի տեսնեն զիս»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  28:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan dioste Iesusec, Eztuçuela beldurric: çoazte, declara ieceçue ene anayey, doacen Galileara: eta han ikussiren nauté.

Dyr Mathäus 28:10 Bavarian
Daa gsait ien dyr Iesen: "Ferchttß enk nit! Geetß zue und richttß yn meine Brüeder aus, däß s auf Gälau geen sollnd; dortn gaand s mi seghn."

Матей 28:10 Bulgarian
Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對她們說:「不要怕!去告訴我的弟兄們,要他們到加利利去。在那裡,他們將見到我。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对她们说:“不要怕!去告诉我的弟兄们,要他们到加利利去。在那里,他们将见到我。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌對她們說:「不要害怕!你們去告訴我的弟兄,叫他們往加利利去,在那裡必見我。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣对她们说:“不要害怕!你们去告诉我的弟兄,叫他们往加利利去,在那里必见我。”

馬 太 福 音 28:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 對 他 們 說 : 不 要 害 怕 ! 你 們 去 告 訴 我 的 弟 兄 , 叫 他 們 往 加 利 利 去 , 在 那 裡 必 見 我 。

馬 太 福 音 28:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 对 他 们 说 : 不 要 害 怕 ! 你 们 去 告 诉 我 的 弟 兄 , 叫 他 们 往 加 利 利 去 , 在 那 里 必 见 我 。

Evanðelje po Mateju 28:10 Croatian Bible
Tada im Isus reče: Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!

Matouš 28:10 Czech BKR
Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.

Matthæus 28:10 Danish
Da siger Jesus til dem: »Frygter ikke! gaar hen og forkynder mine Brødre, at de skulle gaa bort til Galilæa, og der skulle de se mig.«

Mattheüs 28:10 Dutch Staten Vertaling
Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

Nestle Greek New Testament 1904
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

Westcott and Hort 1881
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ ἐκεῖ με ὄψονται.

Greek Orthodox Church 1904
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

Tischendorf 8th Edition
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ ἐκεῖ με ὄψονται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

Stephanus Textus Receptus 1550
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν κακει με οψονται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν κακει με οψονται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε λεγει αυταις ο Ιησους· Μη φοβεισθε· υπαγετε, απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την Γαλιλαιαν, κακει με οψονται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν κακει με οψονται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tote legei autais ho Iēsous Mē phobeisthe; hypagete apangeilate tois adelphois mou hina apelthōsin eis tēn Galilaian, kakei me opsontai.

tote legei autais ho Iesous Me phobeisthe; hypagete apangeilate tois adelphois mou hina apelthosin eis ten Galilaian, kakei me opsontai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tote legei autais ho Iēsous Mē phobeisthe; hypagete apangeilate tois adelphois mou hina apelthōsin eis tēn Galilaian, kakei me opsontai.

tote legei autais ho Iesous Me phobeisthe; hypagete apangeilate tois adelphois mou hina apelthosin eis ten Galilaian, kakei me opsontai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kai ekei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kai ekei me opsontai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kai ekei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kai ekei me opsontai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kakei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kakei me opsontai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kakei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kakei me opsontai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Westcott/Hort - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kakei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kakei me opsontai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote legei autais o iēsous mē phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthōsin eis tēn galilaian kakei me opsontai

tote legei autais o iEsous mE phobeisthe upagete apangeilate tois adelphois mou ina apelthOsin eis tEn galilaian kakei me opsontai

Máté 28:10 Hungarian: Karoli
Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

La evangelio laŭ Mateo 28:10 Esperanto
Tiam Jesuo diris al ili:Ne timu; iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ili min vidos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:10 Finnish: Bible (1776)
Silloin sanoi Jesus heille: älkäät peljätkö! menkäät, ilmoittakaat minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minun nähdä.

Matthieu 28:10 French: Darby
Alors Jesus leur dit: N'ayez point de peur; allez annoncer à mes freres qu'ils aillent en Galilee, et là ils me verront.

Matthieu 28:10 French: Louis Segond (1910)
Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront.

Matthieu 28:10 French: Martin (1744)
Alors Jésus leur dit : ne craignez point; allez, et dites à mes frères d'aller en Galilée, et qu'ils me verront là.

Matthaeus 28:10 German: Modernized
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Gehet hin und verkündiget es meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa; daselbst werden sie mich sehen.

Matthaeus 28:10 German: Luther (1912)
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa; daselbst werden sie mich sehen.

Matthaeus 28:10 German: Textbibel (1899)
Hierauf sagt Jesus zu ihnen: fürchtet euch nicht; gehet hin und verkündet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, und dort sollen sie mich sehen.

Matteo 28:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora Gesù disse loro: Non temete; andate ad annunziare a’ miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno.

Matteo 28:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Allora Gesù disse loro: Non temiate; andate, rapportate a’ miei fratelli, che vadano in Galilea, e che quivi mi vedranno.

MATIUS 28:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu sabda Yesus kepadanya, "Janganlah kamu takut! Pergilah kamu memberi tahu kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka itu pergi ke Galilea, di sanalah kelak mereka itu melihat Aku."

Matthew 28:10 Kabyle: NT
Imiren Sidna Ɛisa yenna-yasent : Ur țțaggademt ! Ṛuḥemt inimt i watmaten-iw ad ṛuḥen ɣer tmurt n Jlili, dinna ara yi-ẓren.

마태복음 28:10 Korean
이에 예수께서 가라사대 무서워 말라 ! 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니라

Matthaeus 28:10 Latin: Vulgata Clementina
Tunc ait illis Jesus : Nolite timere : ite, nuntiare fratribus meis ut eant in Galilæam ; ibi me videbunt.

Sv. Matejs 28:10 Latvian New Testament
Tad Jēzus sacīja viņām: Nebīstieties, ejiet un paziņojiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju! Tur viņi mani redzēs.

Evangelija pagal Matà 28:10 Lithuanian
Jėzus joms tarė: “Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys”.

Matthew 28:10 Maori
Katahi a Ihu ka mea ki a raua, Aua e wehi: haere, ki atu ki oku teina kia haere ki Kariri, ko reira hoki ratou kite ai i ahau.

Matteus 28:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

Mateo 28:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán.

Mateo 28:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces Jesús les dijo: "No teman. Vayan, avisen a Mis hermanos que vayan a Galilea, y allí Me verán."

Mateo 28:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán.

Mateo 28:10 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas á mis hermanos, para que vayan á Galilea, y allí me verán.

Mateo 28:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.

Mateus 28:10 Bíblia King James Atualizada Português
Então Jesus lhes declarou: “Não temais! Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão”. Os sacerdotes subornam os guardas

Mateus 28:10 Portugese Bible
Então lhes disse Jesus: Não temais; ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia; ali me verão.   

Matei 28:10 Romanian: Cornilescu
Atunci Isus le -a zis: ,,Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.``

От Матфея 28:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.

От Матфея 28:10 Russian koi8r
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.

Matthew 28:10 Shuar New Testament
T·ram Jesus tiarmiayi "Ashamprukairap. Werum winia yatsur ujatruktarum. KarirΘanam Weartφ. Nui wear Wßitkiartatui. Tu ujaktarum" Tφmiayi.

Matteus 28:10 Swedish (1917)
Då sade Jesus till dem: »Frukten icke; gån åstad och omtalen detta för mina bröder, på det att de må gå till Galileen; där skola de få se mig.»

Matayo 28:10 Swahili NT
Kisha Yesu akawaambia, "Msiogope! Nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, na huko wataniona."

Mateo 28:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong mangatakot: magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo'y makikita nila ako.

Ǝlinjil wa n Matta 28:10 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar inn-asnat Ɣaysa: «A kamat-wǝr-tǝggǝz tasa! Aglimat tannimat i mǝdrayan-in, ad akkin Galilaya. Den daɣ a di-z-ǝnǝyan.»

มัทธิว 28:10 Thai: from KJV
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี และพวกเขาจะได้พบเราที่นั่น"

Matta 28:10 Turkish
O zaman İsa, ‹‹Korkmayın!›› dedi. ‹‹Gidip kardeşlerime haber verin, Celileye gitsinler, beni orada görecekler.››

Матей 28:10 Ukrainian: NT
Тоді рече до них Ісус: Не лякайтесь; ійдїть сповістїть братів моїх, щоб ійшли в Галилею; і там мене побачять.

Matthew 28:10 Uma New Testament
Na'uli' mpo'uli' -raka: "Neo' me'eka'! Hilou-mokoi, uli' -raka ompi' -ku bona hilou-ra hi Galilea, hi ria mpai' rahilo-a."

Ma-thi-ô 28:10 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ðừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.

Matthew 28:9
Top of Page
Top of Page