Matthew 22:16
New International Version
They sent their disciples to him along with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by others, because you pay no attention to who they are.

New Living Translation
They sent some of their disciples, along with the supporters of Herod, to meet with him. "Teacher," they said, "we know how honest you are. You teach the way of God truthfully. You are impartial and don't play favorites.

English Standard Version
And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone’s opinion, for you are not swayed by appearances.

Berean Study Bible
They sent their disciples to Him along with the Herodians. “Teacher,” they said, “we know that You are honest and that You teach the way of God in accordance with the truth. You seek favor from no one, because You pay no attention to external appearance.

New American Standard Bible
And they sent their disciples to Him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that You are truthful and teach the way of God in truth, and defer to no one; for You are not partial to any.

King James Bible
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

Holman Christian Standard Bible
They sent their disciples to Him, with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that You are truthful and teach truthfully the way of God. You defer to no one, for You don't show partiality.

International Standard Version
They sent their disciples to him along with the Herodians. They said, "Teacher, we know that you are sincere and that you teach the way of God truthfully. You don't favor any individual, because you pay no attention to external appearance.

NET Bible
They sent to him their disciples along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are truthful, and teach the way of God in accordance with the truth. You do not court anyone's favor because you show no partiality.

Aramaic Bible in Plain English
And they sent their disciples to him with those of the house of Herodus and they were saying to him, “Teacher, we know that you are true and that you teach the way of God in truth and you do not take caution for man, for you do not accept the persons of men.”

GOD'S WORD® Translation
They sent their disciples to him along with Herod's followers. They said to him, "Teacher, we know that you tell the truth and that you teach the truth about the way of God. You don't favor individuals because of who they are.

Jubilee Bible 2000
And they sent out unto him their disciples with those of Herod, saying, Master, we know that thou art a lover of truth and teachest the way of God with truth and that thou takest care for no man, for thou art no respecter of persons of men.

King James 2000 Bible
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true, and teach the way of God in truth, neither care you for any man: for you regard not the person of men.

American King James Version
And they sent out to him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that you are true, and teach the way of God in truth, neither care you for any man: for you regard not the person of men.

American Standard Version
And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.

Douay-Rheims Bible
And they sent to him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art a true speaker, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou dost not regard the person of men.

Darby Bible Translation
And they send out to him their disciples with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true and teachest the way of God in truth, and carest not for any one, for thou regardest not men's person;

English Revised Version
And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.

Webster's Bible Translation
And they sent out to him their disciples, with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

Weymouth New Testament
So they sent to Him their disciples together with the Herodians; who said, "Teacher, we know that you are truthful and that you faithfully teach God's truth; and that no fear of man misleads you, for you are not biased by men's wealth or rank.

World English Bible
They sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are honest, and teach the way of God in truth, no matter who you teach, for you aren't partial to anyone.

Young's Literal Translation
and they send to him their disciples with the Herodians, saying, 'Teacher, we have known that thou art true, and the way of God in truth thou dost teach, and thou art not caring for any one, for thou dost not look to the face of men;

Mattheus 22:16 Afrikaans PWL
en hulle stuur hul studentevolgelinge saam met die Herodiane na Hom toe en sê: “Leermeester, ons weet dat U Waarheid is en die Pad van God in regverdigheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien geen van die mense se uiterlike aan nie;

Mateu 22:16 Albanian
Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me herodianët, për t'i thënë: ''Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë dhe që mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve.

ﻣﺘﻰ 22:16 Arabic: Smith & Van Dyke
فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين يا معلّم نعلم انك صادق وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22:16 Armenian (Western): NT
Ու ղրկեցին անոր իրենց աշակերտները՝ Հերովդէսեաններուն հետ, եւ ըսին. «Վարդապե՛տ, գիտենք թէ ճշմարտախօս ես ու ճշմարտութեամբ կը սորվեցնես Աստուծոյ ճամբան, եւ հոգ չես ըներ ոեւէ մէկուն համար, քանի որ երեսպաշտութիւն չես ըներ մարդոց:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  22:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta igorten dituzte harengana bere discipuluac Herodianoequin, dioitela, Magistruá, baceaquiagu eguiati aicela, eta Iaincoaren bidea eguiazqui iracasten duála, eta nehoren ansiaric eztuála: ecen ezago guiçonén apparentiara behá:

Dyr Mathäus 22:16 Bavarian
Sö gschickend aigne Jünger mit Anhönger von n Heretn zo n Iesenn und liessnd fraagn: "Maister, mir wissnd ja, däßst waarhaftig bist und eerlich önn Wög von n Herrgot leerst, aane däßst auf öbbern schauetst, und wär yr non so hooh.

Матей 22:16 Bulgarian
И пращат при Него учениците си, заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們派了自己的門徒們與希律黨的人一同去見耶穌,說:「老師,我們知道你是真誠的,並且按真理教導神的道。你不顧忌任何人,因為你不看人的情面。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们派了自己的门徒们与希律党的人一同去见耶稣,说:“老师,我们知道你是真诚的,并且按真理教导神的道。你不顾忌任何人,因为你不看人的情面。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就打發他們的門徒同希律黨的人去見耶穌,說:「夫子,我們知道你是誠實人,並且誠誠實實傳神的道,什麼人你都不徇情面,因為你不看人的外貌。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣,说:“夫子,我们知道你是诚实人,并且诚诚实实传神的道,什么人你都不徇情面,因为你不看人的外貌。

馬 太 福 音 22:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 打 發 他 們 的 門 徒 同 希 律 黨 的 人 去 見 耶 穌 , 說 : 夫 子 , 我 們 知 道 你 是 誠 實 人 , 並 且 誠 誠 實 實 傳 神 的 道 , 甚 麼 人 你 都 不 徇 情 面 , 因 為 你 不 看 人 的 外 貌 。

馬 太 福 音 22:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 打 发 他 们 的 门 徒 同 希 律 党 的 人 去 见 耶 稣 , 说 : 夫 子 , 我 们 知 道 你 是 诚 实 人 , 并 且 诚 诚 实 实 传 神 的 道 , 甚 麽 人 你 都 不 徇 情 面 , 因 为 你 不 看 人 的 外 貌 。

Evanðelje po Mateju 22:16 Croatian Bible
Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran.

Matouš 22:16 Czech BKR
I poslali k němu učedlníky své s herodiány, řkouce: Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou.

Matthæus 22:16 Danish
Og de sende deres Disciple til ham tillige med Herodianerne og sige: »Mester! vi vide, at du er sanddru og lærer Guds Vej i Sandhed og ikke bryder dig om nogen; thi du ser ikke paa Menneskers Person.

Mattheüs 22:16 Dutch Staten Vertaling
En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en de weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντας Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·

Westcott and Hort 1881
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντας Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντας / λέγοντες Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἴ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου·

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν λέγοντας· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντας διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντας διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

Stephanus Textus Receptus 1550
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των Ηρωδιανων, λεγοντες, Διδασκαλε, οιδαμεν οτι αληθης ει, και την οδον του Θεου εν αληθεια διδασκεις, και ου μελει σοι περι ουδενος, ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων {VAR1: λεγοντας } {VAR2: λεγοντες } διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn Hērōdianōn legontas Didaskale, oidamen hoti alēthēs ei kai tēn hodon tou Theou en alētheia didaskeis, kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn;

kai apostellousin auto tous mathetas auton meta ton Herodianon legontas Didaskale, oidamen hoti alethes ei kai ten hodon tou Theou en aletheia didaskeis, kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosopon anthropon;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn Hērōdianōn legontas Didaskale, oidamen hoti alēthēs ei kai tēn hodon tou theou en alētheia didaskeis, kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn;

kai apostellousin auto tous mathetas auton meta ton Herodianon legontas Didaskale, oidamen hoti alethes ei kai ten hodon tou theou en aletheia didaskeis, kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosopon anthropon;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontas didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn legontas didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontes didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn legontes didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontes didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn legontes didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontes didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn legontes didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontas didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn legontas didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn {WH: legontas } {UBS4: legontes } didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

kai apostellousin autO tous mathEtas autOn meta tOn ErOdianOn {WH: legontas} {UBS4: legontes} didaskale oidamen oti alEthEs ei kai tEn odon tou theou en alEtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn

Máté 22:16 Hungarian: Karoli
És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törõdöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.

La evangelio laŭ Mateo 22:16 Esperanto
Kaj ili sendis al li siajn discxiplojn kun la Herodanoj, por diri:Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas laux vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; cxar vi ne favoras la personon de homoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:16 Finnish: Bible (1776)
Ja he lähettivät hänen tykönsä opetuslapsensa Herodilaisten kanssa, sanoen: Mestari, me tiedämme sinun totiseksi, ja sinä opetat Jumalan tien totuudessa, et myös tottele ketään; sillä et sinä katso ihmisten muotoa.

Matthieu 22:16 French: Darby
Et ils lui envoient leurs disciples avec les herodiens, disant: Maitre, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en verite, et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes.

Matthieu 22:16 French: Louis Segond (1910)
Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes.

Matthieu 22:16 French: Martin (1744)
Et ils lui envoyèrent leurs disciples, avec des Hérodiens, en disant : Maître, nous savons que tu es véritable, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de personne; car tu ne regardes point à l'apparence des hommes.

Matthaeus 22:16 German: Modernized
Und sandten zu ihm ihre Jünger samt des Herodes Dienern und sprachen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und lehrest den Weg Gottes recht und fragest nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen.

Matthaeus 22:16 German: Luther (1912)
Und sandten zu ihm ihre Jünger samt des Herodes Dienern. Und sie sprachen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und du fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen.

Matthaeus 22:16 German: Textbibel (1899)
Und sie senden ihre Jünger zu ihm mit den Herodianern, die sagen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Und du kümmerst dich um niemand, denn du siehst keine Person an.

Matteo 22:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E gli mandarono i loro discepoli con gli Erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo verità, e non ti curi d’alcuno, perché non guardi all’apparenza delle persone.

Matteo 22:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E gli mandarono i lor discepoli, con gli Erodiani, a dirgli: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che insegni la via di Dio in verità, e che non ti curi d’alcuno; perciocchè tu non riguardi alla qualità delle persone degli uomini.

MATIUS 22:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka mereka itu menyuruhkan murid-murid-Nya sendiri dengan orang Herodiani kepada-Nya mengatakan, "Hai Guru, kami tahu, bahwa Tuan seorang yang benar, dan jalan Allah itu Tuan ajarkan dengan sebenarnya, serta tiada indahkan seorang jua pun, karena tiada Tuan menilik rupa orang.

Matthew 22:16 Kabyle: NT
Ceggɛen-as kra seg inelmaden-nsen akk-d kra si terbaɛt n Hiṛudus, nnan-as : A Sidi, neẓra-k d bab n lḥeqq i telliḍ, tesselmadeḍ iberdan n Ṛebbi s tideț, ur tuggadeḍ ula d yiwen, ur txeddmeḍ ara lxilaf ger yemdanen.

마태복음 22:16 Korean
자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 `선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 참으로써 하나님의 도를 가르치시며 아무라도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다

Matthaeus 22:16 Latin: Vulgata Clementina
Et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis, dicentes : Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo : non enim respicis personam hominum :

Sv. Matejs 22:16 Latvian New Testament
Un tie sūtīja savus mācekļus ar herodiešiem pie Viņa, sacīdami: Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess, ka Tu Dieva ceļu patiesībā māci un ka Tu neraugies ne uz ko, jo Tu neskaties uz cilvēka personu.

Evangelija pagal Matà 22:16 Lithuanian
Jie nusiuntė pas Jį savo mokinių kartu su erodininkais, kurie klausė: “Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesus, mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa, ir niekam nepataikauji, nes neatsižvelgi į asmenis.

Matthew 22:16 Maori
A ka tonoa ki a ia a ratou akonga me nga tangata piri ki a Herora, hei mea, E te Kaiwhakaako, e matau ana matou he pono koe, e whakaako ana koe i te ara a te Atua i runga i te pono, e kore ano ta te tangata e whakaaroa e koe: e kore nei hoki koe e titiro ki te kanohi tangata.

Matteus 22:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og de sendte sine disipler avsted til ham sammen med herodianerne og lot dem si: Mester! vi vet at du er sanndru og lærer Guds vei i sannhet, og ikke bryr dig om nogen, for du gjør ikke forskjell på folk;

Mateo 22:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial.

Mateo 22:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y los Fariseos enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes (Antipas), diciendo: "Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial.

Mateo 22:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.

Mateo 22:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y envían á él los discípulos de ellos, con los Herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres.

Mateo 22:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres.

Mateus 22:16 Bíblia King James Atualizada Português
Então, mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: “Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas.

Mateus 22:16 Portugese Bible
e enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer; Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens.   

Matei 22:16 Romanian: Cornilescu
Au trimes la El pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, cari I-au zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti adevărat, şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentrucă nu cauţi la faţa oamenilor.

От Матфея 22:16 Russian: Synodal Translation (1876)
И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;

От Матфея 22:16 Russian koi8r
И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;

Matthew 22:16 Shuar New Testament
T·rawar ni shuarincha tura akupin Erutisa nemarniurisha Jesusan akuptukarmiayi. Kame akupin Erutis uunt akupin SΘsara kuitri Wßinin asamtai nu apachniasha akupkarmiayi. Niisha jeariar Jesusan tiarmiayi "Uuntß, amesha nekas chicham chichaame. Nu nΘkaji. Chφkich shuar tuinia nu ßntutsuk nekasam Yus-Chicham Jintφame. Shuar shiir Enentßimturarat tusam Jintφatsme, tiarmiayi.

Matteus 22:16 Swedish (1917)
Och de sände till honom sina lärjungar, tillika med herodianerna, och läto dem säga: »Mästare, vi veta att du är sannfärdig och lär om Guds väg vad sant är, utan att fråga efter någon; ty du ser icke till personen.

Matayo 22:16 Swahili NT
Basi, wakawatuma wafuasi wao pamoja na wafuasi wa kikundi cha Herode. Wakamwuliza, "Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu, na kwamba wafundisha njia ya Mungu kwa uaminifu; humwogopi mtu yeyote, maana cheo cha mtu si kitu kwako.

Mateo 22:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinugo nila sa kaniya ang kanilang mga alagad, na kasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios, at hindi ka nangingimi kanino man: sapagka't hindi ka nagtatangi ng tao.

Ǝlinjil wa n Matta 22:16 Tawallamat Tamajaq NT
Zammazalan-du arat daɣ nalkiman-nasan, d aytedan wiyyad ǝwarnen aganna n ǝmǝnokal Herod y ad annin i Ɣaysa: «Ǝššex, nǝssân as ǝməggi ən tidət a təmosa, amaran tǝsasaɣra ǝs tidǝt awas dana-iwar igi-net daɣ tarrayt ta n Mǝššina. Wǝr t-illa i tǝksuda daɣ awa tǝganna, fǝlas wǝr tǝzlaya daɣ almaqam n aytedan.

มัทธิว 22:16 Thai: from KJV
พวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์ ได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆ โดยมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด

Matta 22:16 Turkish
Hirodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsaya gelip, ‹‹Öğretmenimiz›› dediler, ‹‹Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın.

Матей 22:16 Ukrainian: NT
І висилають до Него учеників своїх з Іродиянами, говорячи: Учителю, знаємо, що ти правдивий вси, й на путь Божий правдою наставляєш, і нї про кого не дбаєш; бо не дивиш ся на лице людей.

Matthew 22:16 Uma New Testament
Rarata-mi akala-ra: mpahawa' -ra ba hangkuja dua topetuku' -ra hante ba hangkuja dua tauna to tono' hi Magau' Herodes hilou hi Yesus. Ra'uli' mpo'uli' -ki: "Guru, ki'inca Guru tau manoa'. Monoa' lia tudui' -nu mpo'uli' napa konoa Alata'ala hi manusia'. Uma nupengkorui ba hema-hema, apa' uma-ko mpelence tauna.

Ma-thi-ô 22:16 Vietnamese (1934)
Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Ðức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta.

Matthew 22:15
Top of Page
Top of Page