Jude 1:4
New International Version
For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people, who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only Sovereign and Lord.

New Living Translation
I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ.

English Standard Version
For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Berean Study Bible
For certain men have crept in among you unnoticed—ungodly ones who were designated long ago for condemnation. They turn the grace of our God into a license for immorality, and they deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

New American Standard Bible
For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

King James Bible
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.

Holman Christian Standard Bible
For some men, who were designated for this judgment long ago, have come in by stealth; they are ungodly, turning the grace of our God into promiscuity and denying Jesus Christ, our only Master and Lord.

International Standard Version
For some people have slipped in among you unnoticed. They were written about long ago as being deserving of this condemnation because they are ungodly. They turn the grace of our God into uncontrollable lust and deny our only Master and Lord, Jesus the Messiah.

NET Bible
For certain men have secretly slipped in among you--men who long ago were marked out for the condemnation I am about to describe--ungodly men who have turned the grace of our God into a license for evil and who deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Aramaic Bible in Plain English
For men have obtained entrance, who from the beginning were written with this guilty verdict: “Evil men who pervert the grace of our God into an abomination and deny him who is the only Lord God and our Lord Yeshua The Messiah.”

GOD'S WORD® Translation
Some people have slipped in among you unnoticed. Not long ago they were condemned in writing for the following reason: They are people to whom God means nothing. They use God's kindness as an excuse for sexual freedom and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Jubilee Bible 2000
For there are certain men crept in unawares without fear or reverence of God, who from beforehand have been ordained unto this condemnation, turning the grace of our God into lasciviousness and denying God who alone has dominion, and our Lord Jesus, the Christ.

King James 2000 Bible
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into licentiousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.

American King James Version
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.

American Standard Version
For there are certain men crept in privily, even they who were of old written of beforehand unto this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying our only Master and Lord, Jesus Christ.

Douay-Rheims Bible
For certain men are secretly entered in, (who were written of long ago unto this judgment,) ungodly men, turning the grace of our Lord God into riotousness, and denying the only sovereign Ruler, and our Lord Jesus Christ.

Darby Bible Translation
For certain men have got in unnoticed, they who of old were marked out beforehand to this sentence, ungodly [persons], turning the grace of our God into dissoluteness, and denying our only Master and Lord Jesus Christ.

English Revised Version
For there are certain men crept in privily, even they who were of old set forth unto this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying our only Master and Lord, Jesus Christ.

Webster's Bible Translation
For certain men have crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
For certain persons have crept in unnoticed--men spoken of in ancient writings as pre-destined to this condemnation--ungodly men, who pervert the grace of our God into an excuse for immorality, and disown Jesus Christ, our only Sovereign and Lord.

World English Bible
For there are certain men who crept in secretly, even those who were long ago written about for this condemnation: ungodly men, turning the grace of our God into indecency, and denying our only Master, God, and Lord, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
for there did come in unobserved certain men, long ago having been written beforehand to this judgment, impious, the grace of our God perverting to lasciviousness, and our only Master, God, and Lord -- Jesus Christ -- denying,

Judas 1:4 Afrikaans PWL
want mense, waaroor lank gelede reeds geskryf is vir hierdie oordeel, het toegang verkry; bose mense wat die onverdiende guns van ons God verdraai tot ’n verwerplikheid en Hom wat die enigste Meester is, God en ons Meester, Yeshua Die Gesalfde Een, ontken.

Juda 1:4 Albanian
Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabesë që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi, dhe Zotin tonë Jezu Krisht.

ﻳﻬﻮﺫﺍ 1:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحوّلون نعمة الهنا الى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح

ՅՈՒԴԱ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ 1:4 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ քանի մը մարդիկ - որոնց դատապարտութիւնը վաղուց արձանագրուած է՝՝ - գաղտնի մտան ձեր մէջ, ամբարիշտներ՝ որոնք մեր Աստուծոյն շնորհքը այլափոխեցին ցոփութեան, եւ ուրացան միակ Տիրակալն ու մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսը:

S. Iudac. 1:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen ichilic sarthu içan dirade guiçon batzu, lehen ia aspaldian damnatione hunetacotz enrolatuac, gende Iaincoaren beldur gabeac, gure Iaincoaren gratia cambiatzen dutela dissolutionetara, eta Iainco Iabe bakoitza, eta Iesus Christ gure Iauna renuntiatzen dituztela.

Dyr Jauz 1:4 Bavarian
Es habnd si nömlich aine Leut eingschlichen, Gotloose, die was lang schoon vürgmörkt seind für s Gricht. Sö missbrauchend de Gnaad von ünsern Got dyrzue, däß s recht gogl löbnd und önn Iesenn Kristn, ünsern ainzign Herrn und Maister, verlaugnend.

Юда 1:4 Bulgarian
Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, [че подлежат] на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為有些人已經偷偷進來了。他們是先前早就被記載的要受那懲罰的人;他們是不敬神的人,把我們神的恩典變為好色的藉口,並且否認那獨一的主宰——我們的主耶穌基督。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为有些人已经偷偷进来了。他们是先前早就被记载的要受那惩罚的人;他们是不敬神的人,把我们神的恩典变为好色的借口,并且否认那独一的主宰——我们的主耶稣基督。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為有些人偷著進來,就是自古被定受刑罰的,是不虔誠的,將我們神的恩變做放縱情慾的機會,並且不認獨一的主宰——我們主耶穌基督。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为有些人偷着进来,就是自古被定受刑罚的,是不虔诚的,将我们神的恩变做放纵情欲的机会,并且不认独一的主宰——我们主耶稣基督。

猶 大 書 1:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 有 些 人 偷 著 進 來 , 就 是 自 古 被 定 受 刑 罰 的 , 是 不 虔 誠 的 , 將 我 們 神 的 恩 變 放 縱 情 慾 的 機 會 , 並 且 不 認 獨 一 的 主 宰 ─ 我 們 ( 或 作 和 我 們 ) 主 耶 穌 基 督 。

猶 大 書 1:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 有 些 人 偷 着 进 来 , 就 是 自 古 被 定 受 刑 罚 的 , 是 不 虔 诚 的 , 将 我 们 神 的 恩 变 放 纵 情 欲 的 机 会 , 并 且 不 认 独 一 的 主 宰 ─ 我 们 ( 或 作 和 我 们 ) 主 耶 稣 基 督 。

Poslanica Jude apostola 1:4 Croatian Bible
Jer ušuljali se neki, odavna već zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razuzdanost i niječu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.

List Judův 1:4 Czech BKR
Neboť jsou podešli někteří lidé bezbožní, prve již dávno poznamenaní k tomu odsouzení; kteřížto milost Boha našeho přenášejí v chlipnost, a toho, kterýž jest sám Hospodin, Boha a Pána našeho Jezukrista zapírají.

Judas 1:4 Danish
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.

Judas 1:4 Dutch Staten Vertaling
Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.

Nestle Greek New Testament 1904
παρεισεδύησαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον Δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

Westcott and Hort 1881
παρεισεδύησαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
παρεισεδύησαν / παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην θεὸν καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν ἀρνούμενοι.

Greek Orthodox Church 1904
παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

Tischendorf 8th Edition
παρεισδύνω γάρ τὶς ἄνθρωπος ὁ πάλαι προγράφω εἰς οὗτος ὁ κρίμα ἀσεβής ὁ ὁ θεός ἡμᾶς χάρις μετατίθημι εἰς ἀσέλγεια καί ὁ μόνος δεσπότης καί κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἀρνέομαι

Scrivener's Textus Receptus 1894
παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην Θεόν, καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα ἀσεβεῖς τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην Θεόν, καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παρεισεδυησαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριτα μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παρεισεδυησαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριτα μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

Stephanus Textus Receptus 1550
παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριν μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην θεον και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι, οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα, ασεβεις, την του Θεου ημων χαριν μετατιθεντες εις ασελγειαν, και τον μονον δεσποτην Θεον, και Κυριον ημων Ιησουν Χριστον αρνουμενοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριν μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην θεον και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: παρεισεδυησαν } {VAR2: παρεισεδυσαν } γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριτα μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pareisedyēsan gar tines anthrōpoi, hoi palai progegrammenoi eis touto to krima, asebeis, tēn tou Theou hēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon Despotēn kai Kyrion hēmōn Iēsoun Christon arnoumenoi.

pareisedyesan gar tines anthropoi, hoi palai progegrammenoi eis touto to krima, asebeis, ten tou Theou hemon charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon Despoten kai Kyrion hemon Iesoun Christon arnoumenoi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pareisedyēsan gar tines anthrōpoi, hoi palai progegrammenoi eis touto to krima, asebeis, tēn tou theou hēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn kai kyrion hēmōn Iēsoun Christon arnoumenoi.

pareisedyesan gar tines anthropoi, hoi palai progegrammenoi eis touto to krima, asebeis, ten tou theou hemon charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despoten kai kyrion hemon Iesoun Christon arnoumenoi.

ΙΟΥΔΑ 1:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pareiseduēsan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

pareiseduEsan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

ΙΟΥΔΑ 1:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pareisedusan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn theon kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

pareisedusan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn theon kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

ΙΟΥΔΑ 1:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pareisedusan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn theon kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

pareisedusan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn theon kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

ΙΟΥΔΑ 1:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pareisedusan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn theon kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

pareisedusan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn theon kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

ΙΟΥΔΑ 1:4 Westcott/Hort - Transliterated
pareiseduēsan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

pareiseduEsan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

ΙΟΥΔΑ 1:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: pareiseduēsan } {UBS4: pareisedusan } gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

{WH: pareiseduEsan} {UBS4: pareisedusan} gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi

Júdás 1:4 Hungarian: Karoli
Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen elõre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.

De Judas 1:4 Esperanto
CXar ensxteligxis iuj homoj, jam antaux longe destinitaj por cxi tiu kondamno, malpiuloj, sxangxante la gracon de nia Dio en dibocxecon, kaj malkonfesante la solan Estron kaj nian Sinjoron Jesuo Kristo.

Juudaksen kirje 1:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä muutamat ihmiset ovat luikahtaneet sisälle, jo muinen kirjoitetut tähän tuomioon, jumalattomat, jotka meidän Jumalan armon vetävät haureuteen ja kieltävät Jumalan, joka ainoa hallitsia on, ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen.

Jude 1:4 French: Darby
car certains hommes se sont glisses parmi les fideles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies, qui changent la grace de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maitre et seigneur, Jesus Christ.

Jude 1:4 French: Louis Segond (1910)
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.

Jude 1:4 French: Martin (1744)
Car quelques-uns se sont glissés [parmi vous], qui dès longtemps auparavant ont été écrits pour une telle condamnation; gens sans piété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renoncent le seul Dominateur Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur.

Judas 1:4 German: Modernized
Denn es sind etliche Menschen nebeneingeschlichen, von denen vorzeiten geschrieben ist, zu solcher Strafe; die sind Gottlose und ziehen die Gnade unsers Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unsern HERRN Jesum Christum, den einigen HERRSCher.

Judas 1:4 German: Luther (1912)
Denn es sind etliche Menschen nebeneingeschlichen, von denen vorzeiten geschrieben ist solches Urteil: Die sind Gottlose, ziehen die Gnade unsers Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unsern HERRN Jesus Christus, den einigen Herrscher.

Judas 1:4 German: Textbibel (1899)
Denn es haben sich etliche Menschen eingeschlichen, auf welche dieses Urteil längst voraus geschrieben ist: Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes zu Schwelgerei mißbrauchen, und unseren einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen.

Giuda 1:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali già ab antico è scritta questa condanna), empi che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo.

Giuda 1:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè son sottentrati certi uomini, i quali già innanzi ab antico sono stati scritti a questa condannazione; empi, i quali rivolgono la grazia dell’Iddio nostro a lascivia, e negano il solo Dio e Padrone, il Signor nostro Gesù Cristo.

YUDAS 1:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena ada beberapa orang merangkak masuk dengan sembunyi, yaitu orang yang dahulunya sudah tersedia hukumannya; orang fasik, yang mengubahkan anugerah Allah, Tuhan kita, kepada perkara melakukan percabulan, sambil menyangkal Penghulu dan Tuhan kita yang Esa, yaitu Yesus Kristus.

Jude 1:4 Kabyle: NT
Axaṭer kra n yemdanen skecmen-d iman-nsen gar-awen, sseɛwajen lmeɛna n ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi iwakken ad ffren yir tikli-nsen, nekṛen ula d Ɛisa Lmasiḥ, win yellan d Ssid-nneɣ ; lɛiqab i ten-yețṛaǧun d ameqqran akken i d-ițwaxebbeṛ si zik di tira iqedsen.

유다서 1:4 Korean
이는 가만히 들어온 사람 몇이 있음이라 저희는 옛적부터 이 판결을 받기로 미리 기록된 자니 경건치 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 색욕거리로 바꾸고 홀로 하나이신 주재 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자니라

Iudae 1:4 Latin: Vulgata Clementina
Subintroierunt enim quidam homines (qui olim præscripti sunt in hoc judicium) impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum Dominatorem, et Dominum nostrum Jesum Christum negantes.

Jūdas vēstule 1:4 Latvian New Testament
Jo iezagušies zināmi ļaudis (par kuriem jau iepriekš ir rakstīts šāds lēmums), bezdievji, kas mūsu Dieva žēlastību izmanto palaidnībai un noliedz vienīgo Valdnieku un Kungu Jēzu Kristu.

Judo laiðkas 1:4 Lithuanian
Mat vogčiomis įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas: jie bedieviai, iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų.

Jude 1:4 Maori
Kua tomo puku mai hoki etahi tangata, ko era ano i tuhituhia i mua mo tenei whakataunga he, he hunga karakiakore, e whakaputa ke ana ratou i te aroha noa o to tatou Atua hei mea mo nga hiahia taikaha, a whakakahore ana ratou ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti, ko ia anake to tatou Ariki.

Judas 1:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

Judas 1:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo.

Judas 1:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo.

Judas 1:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo.

Judas 1:4 Spanish: Reina Valera 1909
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando á Dios que solo es el que tiene dominio, y á nuestro

Judas 1:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de Dios; los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo.

Judas 1:4 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor. A punição eterna dos ímpios

Judas 1:4 Portugese Bible
Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo.   

Iuda 1:4 Romanian: Cornilescu
Căci s'au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus Hristos.

Иуда 1:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Иуда 1:4 Russian koi8r
Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Jude 1:4 Shuar New Testament
Aneamu Yatsur·, iikia mai metek Yus-shuar asar ju uwempratin chichaman aatratniun wakerukjarme. T·rasha ti yajauch shuar anankramawar Atumφin pachiinkiarmai. Niisha "Yus ti anenkartin asamtai Pßchitsuk Tunßa T·ramniaitji" tuiniawai. Nu arantcha Yus iin Akuptamniuncha tura ii Uuntri Jesukrφstuncha nakitin ainiawai. Nu asamtai nu shuaran "yaunchu sumamawaruiti" Tφmiayi Yus. Tuma asamtai Tßjarme "Tuke Yus-Chicham Yapajißshtinian Ashφ Yus-shuar akasmatkarat tusar susamuiti. Wßtsek, kakaram ajastarum" Tßjarme.

Judasbrevet 1:4 Swedish (1917)
Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.

Yuda 1:4 Swahili NT
Maana watu wasiomcha Mungu wamepata kujiingiza kwa siri miongoni mwetu, watu ambao, kwa faida ya maisha yao mabaya, wanaupotosha ujumbe wa neema ya Mungu wetu na kumkana Yesu Kristo aliye peke yake kiongozi na Bwana wetu. Maandiko Matakatifu yalikwisha bashiri tangu awali hukumu inayowangojea watu hao.

Judas 1:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga nang una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Dios, na itinatatuwa ang ating iisang Guro at Panginoong si Jesucristo.

Širawt ta iktab Yuday 1:4 Tawallamat Tamajaq NT
ǝkattabaɣ-awan-in fǝlas aytedan wǝr nǝksud Mǝššina a kawan-ǝggaznen daw amaḍal. Safraɣan ǝmazal iqqalan arraxmat wa dana-d-issoka Ǝmǝli-nana Mǝššina, fǝl ad ǝgrǝwan tarrayt n ad ammazalan aratan win ogarnen taxxaramt. Ǝnkuran deɣ Ǝmakraz-nana n Ǝmǝli-nanaɣ an iyyanda a t-imosan Ɣaysa Ǝlmǝsix. Ark aytedan win, a irǝwan wǝllen ad ǝmalan Ǝlkǝttaban attadib wa dasan-z-itǝwǝggin.

ยูดาส 1:4 Thai: from KJV
เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามา ซึ่งได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็นคนอธรรม ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามก และเขาปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

Yahuda 1:4 Turkish
Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesihi yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır.

Юда 1:4 Ukrainian: NT
Повлазили бо деякі люде, давно призначені на сей суд, безбожні, що благодать Бога нашого обертають на розпусту, і самого Владики Бога і Господа нашого Ісуса Христа одрікають ся.

Jude 1:4 Uma New Testament
Ompi' -ompi' to kupe'ahi'! Patuju-ku lomo' -na, ke mpo'uki' -kokoi sura mpotompo'wiwi kalompea' to tarata hangkaa-ngkania ngkai Alata'ala. Aga wae lau, kurasai hewa ria to mpewuku-a mpobalii' patuju-ku to lomo' -na. Apa' ria tauna to mesua' hi laintongo' -ta to ngkeni tudui' to sala'. Toe pai' ku'uli', agina ku'uki' -kokoi sura to mporohoi nono-ni bona ni'ewa-ra to mpokeni tudui' to sala' toe. Apa' Alata'ala mpoparata tudui' to makono hi hawe'ea tauna to napobagia bona tapangala', pai' tudui' toe uma ma'ala rabalii'. Tauna to mpokeni tudui' to sala' toera, mesua' -ramo hi laintongo' -ta, ra'uli' ompi' hampepangalaa' -ta moto-ra. Ntaa' we'i uma-radi mengkoru hi Alata'ala-e. Ra'uli' -rana, ma'ala moto-ta mpe'ohai konoa nono-ta to dada'a, apa' ma'ahi' -i Alata'ala. Dada'a lia tudui' -ra toe, apa' mpomewoli' lau-ra tudui' kabula rala-na Alata'ala, pai' ncapuaka-ra Magau' pai' Pue' -ta to hadua lau-wadi, Hi'a-mi Yesus Kristus. Bate rahuku' -ra mpai' guru to boa' toera. Ngkai owi, ria ami' nabi to mpolowa huku' to napakatantu-raka Alata'ala.

Giu-ñe 1:4 Vietnamese (1934)
Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Ðức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Ðấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ.

Jude 1:3
Top of Page
Top of Page