Acts 22:30
New International Version
The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. So the next day he released him and ordered the chief priests and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them.

New Living Translation
The next day the commander ordered the leading priests into session with the Jewish high council. He wanted to find out what the trouble was all about, so he released Paul to have him stand before them.

English Standard Version
But on the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbound him and commanded the chief priests and all the council to meet, and he brought Paul down and set him before them.

New American Standard Bible
But on the next day, wishing to know for certain why he had been accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the Council to assemble, and brought Paul down and set him before them.

King James Bible
On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

Holman Christian Standard Bible
The next day, since he wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, he released him and instructed the chief priests and all the Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and placed him before them.

International Standard Version
The next day, since the tribune wanted to find out exactly what Paul was being accused of by the Jews, he released him and ordered the high priests and the entire Council to meet. Then he brought Paul down and had him stand before them.

NET Bible
The next day, because the commanding officer wanted to know the true reason Paul was being accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and the whole council to assemble. He then brought Paul down and had him stand before them.

Aramaic Bible in Plain English
And the next day, he had wanted to really know what the accusation was that the Jews had brought against him, and he released him and he had commanded The Chief Priests and all The Council of their Rulers to come, and he led Paulus and brought him down and stood him in the midst of them.

GOD'S WORD® Translation
The officer wanted to find out exactly what accusation the Jews had against Paul. So the officer released Paul the next day and ordered the chief priests and the entire Jewish council to meet. Then the officer brought Paul and had him stand in front of them.

Jubilee Bible 2000
On the next day, because he wanted to know of certainty the cause for which he was accused of the Jews, he loosed him from his bands and commanded the princes of the priests and all their council to appear and brought Paul down and set him before them.

King James 2000 Bible
On the next day, because he would have known the certainty of why he was accused of the Jews, he released him, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

American King James Version
On the morrow, because he would have known the certainty why he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

American Standard Version
But on the morrow, desiring to know the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him, and commanded the chief priests and all the council to come together, and brought Paul down and set him before them.

Douay-Rheims Bible
But on the next day, meaning to know more diligently for what cause he was accused by the Jews, he loosed him, and commanded the priests to come together, and all the council: and bringing forth Paul, he set him before them.

Darby Bible Translation
And on the morrow, desirous to know the certainty [of the matter] why he was accused of the Jews, he loosed him, and commanded the chief priests and all the council to meet, and having brought Paul down set him before them.

English Revised Version
But on the morrow, desiring to know the certainty, wherefore he was accused of the Jews, he loosed him, and commanded the chief priests and all the council to come together, and brought Paul down, and set him before them.

Webster's Bible Translation
On the morrow, because he would have known the certainty why he was accused by the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

Weymouth New Testament
The next day, wishing to know exactly what charge was being brought against him by the Jews, the Tribune ordered his chains to be removed; and, having sent word to the High Priests and all the Sanhedrin to assemble, he brought Paul down and made him stand before them.

World English Bible
But on the next day, desiring to know the truth about why he was accused by the Jews, he freed him from the bonds, and commanded the chief priests and all the council to come together, and brought Paul down and set him before them.

Young's Literal Translation
and on the morrow, intending to know the certainty wherefore he is accused by the Jews, he did loose him from the bonds, and commanded the chief priests and all their sanhedrim to come, and having brought down Paul, he set him before them.

Handelinge 22:30 Afrikaans PWL
Die volgende dag wou hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig is en hy het hom van sy boeie losgemaak en beveel dat die leierpriesters en hulle hele raad moes vergader en hy het Sha’ul afgebring en voor hulle laat staan.

Veprat e Apostujve 22:30 Albanian
Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me saktësi përse ishte akuzuar nga Judenjtë, e zgjidhi nga prangat dhe urdhëroi krerët e priftërinjve dhe gjithë sinedrin të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë Palin, e nxori përpara tyre.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 22:30 Arabic: Smith & Van Dyke
وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم فاحدر بولس واقامه لديهم

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 22:30 Armenian (Western): NT
Հետեւեալ օրը, ուզելով գիտնալ ստոյգը՝ թէ ինչո՛ւ ան ամբաստանուած էր Հրեաներէն, արձակեց զայն եւ հրամայեց որ քահանայապետներն ու ամբողջ ատեանը գան. եւ իջեցնելով Պօղոսը՝ ներկայացուց անոնց:

Apostoluén Acteac. 22:30 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta biharamunean segura iaquin nahiz cer causagatic accusatzen licén Iuduéz, lacha ceçan estecaduretaric: eta mana ceçan, Sacrificadore principalac bil litecen, eta hayén conseillu gucia: eta ekarriric Paul presenta ceçan hayén aitzinean .

De Zwölfbotngetaat 22:30 Bavarian
Weil yr aber dennert dyrhinterkemmen gwill, was iem d Judn vürwarffend, ließ yr n eyn n naehstn Tag aus n Gföngniss holn und gsacht d Oberpriester und önn gantzn Hoohraat zammkemmen. Und dene ließ yr aft önn Paulsn vorfüern.

Деяния 22:30 Bulgarian
На утринта, като искаше да разбере същинската причина, по която юдеите го обвиняваха, той го развърза, заповяда да се съберат главните свещеници и целият им синедрион, и доведе долу Павла та го постави пред тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
第二天,千夫長想確切知道保羅為什麼被猶太人控告,就解開他,下令召集祭司長們和全議會的人,然後把保羅帶來,叫他站在他們面前。

中文标准译本 (CSB Simplified)
第二天,千夫长想确切知道保罗为什么被犹太人控告,就解开他,下令召集祭司长们和全议会的人,然后把保罗带来,叫他站在他们面前。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
第二天,千夫長為要知道猶太人控告保羅的實情,便解開他,吩咐祭司長和全公會的人都聚集,將保羅帶下來,叫他站在他們面前。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
第二天,千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情,便解开他,吩咐祭司长和全公会的人都聚集,将保罗带下来,叫他站在他们面前。

使 徒 行 傳 22:30 Chinese Bible: Union (Traditional)
第 二 天 , 千 夫 長 為 要 知 道 猶 太 人 控 告 保 羅 的 實 情 , 便 解 開 他 , 吩 咐 祭 司 長 和 全 公 會 的 人 都 聚 集 , 將 保 羅 帶 下 來 , 叫 他 站 在 他 們 面 前 。

使 徒 行 傳 22:30 Chinese Bible: Union (Simplified)
第 二 天 , 千 夫 长 为 要 知 道 犹 太 人 控 告 保 罗 的 实 情 , 便 解 开 他 , 吩 咐 祭 司 长 和 全 公 会 的 人 都 聚 集 , 将 保 罗 带 下 来 , 叫 他 站 在 他 们 面 前 。

Djela apostolska 22:30 Croatian Bible
Sutradan pak kad je htio točno saznati za što ga Židovi optužuju, odriješi ga pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve Vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih.

Skutky apoštolské 22:30 Czech BKR
Nazejtří pak, chtěje zvěděti jistotu, z čeho by jej vinili Židé, propustil jej z pout, a rozkázal, aby se sešli přední kněží i všecka rada jejich. I vyvedl Pavla, a postavil ho před nimi.

Apostelenes gerninger 22:30 Danish
Men den næste Dag, da han vilde have noget paalideligt at vide om, hvad han anklagedes for af Jøderne, løste han ham og befalede, at Ypperstepræsterne og hele Raadet skulde komme sammen, og han førte Paulus ned og stillede ham for dem.

Handelingen 22:30 Dutch Staten Vertaling
En des anderen daags, willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus afgebracht hebbende, stelde hij hem voor hen.

Nestle Greek New Testament 1904
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Westcott and Hort 1881
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Greek Orthodox Church 1904
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Tischendorf 8th Edition
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται υπο των ιουδαιων ελυσεν αυτον και εκελευσεν συνελθειν τους αρχιερεις και παν το συνεδριον και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται υπο των ιουδαιων ελυσεν αυτον και εκελευσεν συνελθειν τους αρχιερεις και παν το συνεδριον και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

Stephanus Textus Receptus 1550
τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων ελυσεν αυτον απο των δεσμων και εκελευσεν ελθειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδριον αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες, το τι κατηγορειται παρα των Ιουδαιων, ελυσεν αυτον απο των δεσμων, και εκελευσεν ελθειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδριον αυτων, και καταγαγων τον Παυλον εστησεν εις αυτους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων ελυσεν αυτον απο των δεσμων και εκελευσεν ελθειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδριον αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται υπο των ιουδαιων ελυσεν αυτον και εκελευσεν συνελθειν τους αρχιερεις και παν το συνεδριον και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales, to ti katēgoreitai hypo tōn Ioudaiōn, elysen auton, kai ekeleusen synelthein tous archiereis kai pan to synedrion, kai katagagōn ton Paulon estēsen eis autous.

Te de epaurion boulomenos gnonai to asphales, to ti kategoreitai hypo ton Ioudaion, elysen auton, kai ekeleusen synelthein tous archiereis kai pan to synedrion, kai katagagon ton Paulon estesen eis autous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai hypo tōn Ioudaiōn elysen auton, kai ekeleusen synelthein tous archiereis kai pan to synedrion, kai katagagōn ton Paulon estēsen eis autous.

Te de epaurion boulomenos gnonai to asphales to ti kategoreitai hypo ton Ioudaion elysen auton, kai ekeleusen synelthein tous archiereis kai pan to synedrion, kai katagagon ton Paulon estesen eis autous.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai upo tōn ioudaiōn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai upo tOn ioudaiOn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai para tōn ioudaiōn elusen auton apo tōn desmōn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autōn kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai para tOn ioudaiOn elusen auton apo tOn desmOn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autOn kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai para tōn ioudaiōn elusen auton apo tōn desmōn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autōn kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai para tOn ioudaiOn elusen auton apo tOn desmOn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autOn kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai para tōn ioudaiōn elusen auton apo tōn desmōn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autōn kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai para tOn ioudaiOn elusen auton apo tOn desmOn kai ekeleusen elthein tous archiereis kai olon to sunedrion autOn kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Westcott/Hort - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai upo tōn ioudaiōn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai upo tOn ioudaiOn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai upo tōn ioudaiōn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

tE de epaurion boulomenos gnOnai to asphales to ti katEgoreitai upo tOn ioudaiOn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagOn ton paulon estEsen eis autous

Apostolok 22:30 Hungarian: Karoli
Másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidóktól, feloldatá õt bilincseibõl, és megparancsolá, hogy a fõpapok az õ egész tanácsokkal egyben hozzá menjenek; és levezetvén Pált, eleikbe állatá.

La agoj de la apostoloj 22:30 Esperanto
Sed en la sekvanta tago, cxar li volis certigxi, pri kio la Judoj lin akuzis, li malligis al li la katenojn, kaj ordonis, ke la cxefpastroj kaj la tuta sinedrio kunvenu; kaj li kondukis Pauxlon malsupren, kaj starigis lin antaux ili.

Apostolien teot 22:30 Finnish: Bible (1776)
Mutta toisena päivänä tahtoi hän visummasti tietää, minkätähden hänen päällensä Juudalaisilta kannettiin, ja päästi hänen siteistä, ja käski ylimmäiset papit ja kaiken heidän raatinsa tulla kokoon, ja antoi Paavalin tulla heidän eteensä.

Actes 22:30 French: Darby
Mais le lendemain, voulant savoir exactement ce pour quoi il etait accuse par les Juifs, il le fit delier et ordonna que les principaux sacrificateurs et tout le sanhedrin s'assemblassent; et ayant fait descendre Paul, il le presenta devant eux.

Actes 22:30 French: Louis Segond (1910)
Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sanhédrin de se réunir; puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux.

Actes 22:30 French: Martin (1744)
Et le lendemain voulant savoir au vrai pour quel sujet il était accusé des Juifs, il le fit délier, et ayant commandé que les principaux Sacrificateurs et tout le conseil s'assemblassent, il fit amener Paul, et il le présenta devant eux.

Apostelgeschichte 22:30 German: Modernized
Des andern Tages wollte er gewiß erkunden, warum er verklaget würde von den Juden, und lösete ihn von den Banden und hieß die Hohenpriester und ihren ganzen Rat kommen und führete Paulus hervor und stellete ihn unter sie.

Apostelgeschichte 22:30 German: Luther (1912)
Des andern Tages wollte er gewiß erkunden, warum er verklagt würde von den Juden, und löste ihn von den Banden und hieß die Hohenpriester und ihren ganzen Rat kommen und führte Paulus hervor und stellte ihn unter sie.

Apostelgeschichte 22:30 German: Textbibel (1899)
Tags darauf, in der Absicht, über den Anklagegrund der Juden ins klare zu kommen, hieß er ihn losbinden, befahl eine Sitzung der Hohenpriester und des ganzen Synedriums, und ließ den Paulus herunterbringen und vor sie stellen.

Atti 22:30 Italian: Riveduta Bible (1927)
E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai Giudei, lo sciolse, e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il Sinedrio di radunarsi; e menato giù Paolo, lo fe’ comparire dinanzi a loro.

Atti 22:30 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E IL giorno seguente, volendo saper la certezza di ciò onde egli era accusato da’ Giudei, lo sciolse da’ legami, e comandò a’ principali sacerdoti, ed a tutto il lor concistoro, di venire. E, menato Paolo a basso, lo presentò davanti a loro.

KISAH PARA RASUL 22:30 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi pada keesokan harinya, sebab hendak mengetahui halnya dengan sah yang menyebabkan ia dituduh oleh orang Yahudi itu, dioraknya pengikatnya, disuruhnya kepala-kepala imam dan segenap Majelis Besar itu berhimpun, lalu dibawanya Paulus turun, serta dihadapkannya dia ke hadapan mereka itu.

Acts 22:30 Kabyle: NT
Azekka-nni, imi i gebɣa ad yissin wemdebbar ameqqran ɣef wacu i d-ccetkan fell-as wat Isṛail, iserreḥ i Bulus, yumeṛ i lmuqedmin akk-d usqamu n ccṛeɛ ad nnejmaɛen. Dɣa yewwi-d Bulus isbedd-it-id zdat-nsen.

사도행전 22:30 Korean
천부장이 와서 바울에게 말하되 `네가 로마 사람이냐 ? 내게 말하라' 가로되 `그러하다' [ (Acts 22:31) 천부장이 대답하되 `나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라' 바울이 가로되 `나는 나면서부터로라' 하니 ] [ (Acts 22:32) 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 사람인줄 알고 또는 그 결박한 것을 인하여 두려워하니라 ] [ (Acts 22:33) 이튿날 천부장이 무슨 일로 유대인들이 그를 송사하는지 실상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 저희 앞에 세우니라 ]

Actus Apostolorum 22:30 Latin: Vulgata Clementina
Postera autem die volens scire diligentius qua ex causa accusaretur a Judæis, solvit eum, et jussit sacerdotes convenire, et omne concilium, et producens Paulum, statuit inter illos.

Apustuļu darbi 22:30 Latvian New Testament
Bet nākošajā dienā, gribēdams skaidrāk zināt, kāpēc jūdi viņu apsūdz, viņš to atbrīvoja un, pavēlējis sanākt priesteriem un visai augstajai tiesai, izveda Pāvilu un nostādīja viņu starp tiem.

Apaðtalø darbø knyga 22:30 Lithuanian
Rytojaus dieną, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo jis žydų kaltinamas, tribūnas išlaisvino jį iš grandinių, liepė sušaukti aukštuosius kunigus bei visą sinedrioną ir, atvedęs Paulių, pastatė jų akivaizdoje.

Acts 22:30 Maori
Na i te aonga ake ka mea ia kia matau ki te tikanga, ki te mea i whakawakia ai ia e nga Hurai, ka wewete i ona here, ka whakahau kia haere mai nga tohunga nui, me to ratou runanga katoa, a arahina iho ana a Paora, whakaturia ana ki to ratou aroa ro.

Apostlenes-gjerninge 22:30 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men da han næste dag vilde ha visshet om hvad jødene hadde å klage på ham, løste han ham, og bød at yppersteprestene og hele rådet skulde komme sammen. Og han førte Paulus ned og stilte ham frem for dem.

Hechos 22:30 Spanish: La Biblia de las Américas
Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó, y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran; y llevando a Pablo, lo puso ante ellos.

Hechos 22:30 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los Judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó, y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el Concilio (Sanedrín) que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos.

Hechos 22:30 Spanish: Reina Valera Gómez
Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que era acusado de los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos.

Hechos 22:30 Spanish: Reina Valera 1909
Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los Judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir á los príncipes de los sacerdotes, y á todo su concilio: y sacando á Pablo, le presentó delante de ellos.

Hechos 22:30 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos.

Atos 22:30 Bíblia King James Atualizada Português
No dia seguinte, desejando compreender qual era, de fato, a acusação dos judeus libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo tumultua o Sinédrio

Atos 22:30 Portugese Bible
No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões, e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio; e, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles.   

Faptele Apostolilor 22:30 Romanian: Cornilescu
A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentruce este pîrît de Iudei, l -a deslegat, şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot Soborul; apoi, a adus pe Pavel jos, şi l -a pus înaintea lor.

Деяния 22:30 Russian: Synodal Translation (1876)
На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведяПавла, поставил его перед ними.

Деяния 22:30 Russian koi8r
На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними.

Acts 22:30 Shuar New Testament
Tuma asa kashin tsawar uunt Kapitißn, urukamtaik Pßprun Imiß kajerainia, nekaataj tusa wakerak Paprun Werφ Jinkißmun atirmiayi. Tura Israer-patri uuntrin Chφkich naamka armia N·jaisha ikiaankamiayi. Tura nuinkia ni matsatmanum Pßprun itiar ajapΘn awajsamiayi.

Apostagärningarna 22:30 Swedish (1917)
Då han emellertid ville få säkert besked om varför Paulus anklagades av judarna, låt han dagen därefter taga av honom bojorna och bjöd översteprästerna och hela Stora rådet att komma tillsammans. Sedan lät han föra Paulus ditned och ställde honom inför dem.

Matendo Ya Mitume 22:30 Swahili NT
Kesho yake, mkuu wa jeshi alitaka kujua mashtaka kamili ambayo Wayahudi walikuwa wamemwekea Paulo. Hivyo, alimfungua Paulo minyororo, akaamuru makuhani wakuu na Baraza lote wafanye kikao. Kisha alimleta Paulo, akamsimamisha mbele ya Baraza.

Mga Gawa 22:30 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't nang kinabukasan, sa pagkaibig na matanto ang katunayan kung bakit siya'y isinakdal ng mga Judio, ay kaniyang pinawalan siya, at pinapagpulong ang mga pangulong saserdote at ang buong Sanedrin, at ipinapanaog si Pablo at iniharap sa kanila.

กิจการ 22:30 Thai: from KJV
ครั้นวันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด จึงได้ถอดเครื่องจำเปาโล สั่งให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย

Elçilerin İşleri 22:30 Turkish
Komutan ertesi gün, Yahudiler'in Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti, başkâhinlerle bütün Yüksek Kurul'un toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip Kurul'un önüne çıkardı.

Деяния 22:30 Ukrainian: NT
Назавтра ж, хотівши довідатись певно, за що винуватять його, зняв з него кайдани, і звелїв прийти архиєреям і всій раді їх і, вивівши Павла, поставив перед ними.

Acts 22:30 Uma New Testament
Kapala' tantara toei we'i doko' mpo'inca ba napa mpu'u sala' Paulus pai' -i rapakilu to Yahudi-e. Toe pai' kamepulo-na, nakio' hawe'ea imam pangkeni pai' pangkeni agama Yahudi ntani' -na bona moromu. Oti toe, nabahaka-imi Paulus ngkai tarungku' pai' nakeni-i hilou mponyanyo-ra.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 22:30 Vietnamese (1934)
Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ.

Acts 22:29
Top of Page
Top of Page