2 Corinthians 13:7
New International Version
Now we pray to God that you will not do anything wrong--not so that people will see that we have stood the test but so that you will do what is right even though we may seem to have failed.

New Living Translation
We pray to God that you will not do what is wrong by refusing our correction. I hope we won't need to demonstrate our authority when we arrive. Do the right thing before we come--even if that makes it look like we have failed to demonstrate our authority.

English Standard Version
But we pray to God that you may not do wrong—not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed.

Berean Study Bible
Now we pray to God that you will not do anything wrong—not that we will appear to have stood the test, but that you will do what is right, even if we appear to have failed.

New American Standard Bible
Now we pray to God that you do no wrong; not that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right, even though we may appear unapproved.

King James Bible
Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates.

Holman Christian Standard Bible
Now we pray to God that you do nothing wrong--not that we may appear to pass the test, but that you may do what is right, even though we may appear to fail.

International Standard Version
We pray to God that you will not do anything wrong—not to show that we have not failed the test, but so that you may do what is right, even if we seem to have failed.

NET Bible
Now we pray to God that you may not do anything wrong, not so that we may appear to have passed the test, but so that you may do what is right even if we may appear to have failed the test.

Aramaic Bible in Plain English
But I ask of God that nothing evil shall be in you, so that our proofs may appear, but that you would be doing good, and we may be as if worthless.

GOD'S WORD® Translation
We pray to God that you won't do anything wrong. It's not that we want to prove that we've passed the test. Rather, we want you to do whatever is right, even if we seem to have failed.

Jubilee Bible 2000
Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is good, though we be as reprobates.

King James 2000 Bible
Now I pray to God that you do no evil; not that we should appear approved, but that you should do that which is honest, though we be as failures.

American King James Version
Now I pray to God that you do no evil; not that we should appear approved, but that you should do that which is honest, though we be as reprobates.

American Standard Version
Now we pray to God that ye do no evil; not that we may appear approved, but that ye may do that which is honorable, though we be as reprobate.

Douay-Rheims Bible
Now we pray God, that you may do no evil, not that we may appear approved, but that you may do that which is good, and that we may be as reprobates.

Darby Bible Translation
But we pray to God that ye may do nothing evil; not that *we* may appear approved, but that *ye* may do what is right, and *we* be as reprobates.

English Revised Version
Now we pray to God that ye do no evil; not that we may appear approved, but that ye may do that which is honourable, though we be as reprobate.

Webster's Bible Translation
Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we should be as reprobates.

Weymouth New Testament
And our prayer to God is that you may do nothing wrong; not in order that our sincerity may be demonstrated, but that you may do what is right, even though our sincerity may seem to be doubtful.

World English Bible
Now I pray to God that you do no evil; not that we may appear approved, but that you may do that which is honorable, though we are as reprobate.

Young's Literal Translation
and I pray before God that ye do no evil, not that we may appear approved, but that ye may do that which is right, and we may be as disapproved;

2 Korinthiërs 13:7 Afrikaans PWL
Ek bid tot God dat daar geen boosheid in julle mag wees, soos die bewyse mag lyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is, maar dat ons soos verwerplikes kan wees,

2 e Koristasve 13:7 Albanian
Edhe i lutem Perëndisë që të mos bëni ndonjë të keqe, jo që të dukemi të miratuar, por që ju të bëni atë që është e mirë edhe sikur ne të ishim të përjashtuar.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 13:7 Arabic: Smith & Van Dyke
واصلّي الى الله انكم لا تعملون شيئا رديّا ليس لكي نظهر نحن مزكين بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كاننا مرفوضون.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:7 Armenian (Western): NT
Կ՚աղօթեմ Աստուծոյ՝ որ դուք ո՛չ մէկ չարիք ընէք. ո՛չ թէ՝ որպէսզի մենք գնահատելի երեւինք, հապա՝ որպէսզի դուք ընէք ինչ որ պարկեշտ է, թէեւ մենք խոտելի թուինք:

2 Corinthianoetara. 13:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta othoitz eguiten draucat Iaincoari, deus gaizquiric eguin ezteçaçuen: ez gu approbatu eriden gaitecençát, baina çuec vngui daguiçuençát, eta gu reprobo beçala garençát.

De Krenter B 13:7 Bavarian
Mir fleehend aber zo n Herrgot, däßß nix Übls tuetß, nit, dyrmit däß +mir schoen daasteend; sundern tuetß non dös Guete, aau wenn s öbby hiess: "Für was brauch myr n dann dönn überhaaupt?"

2 Коринтяни 13:7 Bulgarian
и моля Бога да не сторите никакво зло,- не за да се покажем ние одобрени, но за да струвате вие това, което е честно, ако и да бъдем ние порицани.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們祈求神,使你們不做任何惡事。這不是要顯明我們是經過考驗的,而是要你們行美善的事,就算我們可能像是經不起考驗的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们祈求神,使你们不做任何恶事。这不是要显明我们是经过考验的,而是要你们行美善的事,就算我们可能像是经不起考验的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們求神叫你們一件惡事都不做。這不是要顯明我們是蒙悅納的,是要你們行事端正;任憑人看我們是被棄絕的吧!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们求神叫你们一件恶事都不做。这不是要显明我们是蒙悦纳的,是要你们行事端正;任凭人看我们是被弃绝的吧!

歌 林 多 後 書 13:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 求 神 , 叫 你 們 一 件 惡 事 都 不 做 ; 這 不 是 要 顯 明 我 們 是 蒙 悅 納 的 , 是 要 你 們 行 事 端 正 , 任 憑 人 看 我 們 是 被 棄 絕 的 罷 !

歌 林 多 後 書 13:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 求 神 , 叫 你 们 一 件 恶 事 都 不 做 ; 这 不 是 要 显 明 我 们 是 蒙 悦 纳 的 , 是 要 你 们 行 事 端 正 , 任 凭 人 看 我 们 是 被 弃 绝 的 罢 !

Druga poslanica Korinæanima 13:7 Croatian Bible
Molimo se Bogu da ne činite nikakva zla; ne da se mi pokažemo pravi, nego da vi dobro činite, pa izašli mi i kao nepravi.

Druhá Korintským 13:7 Czech BKR
Modlímť se pak Bohu, abyste nic zlého nečinili, ne proto, abychom my se dokonalí ukázali, ale abyste vy to, což jest dobrého, činili, my pak jako zavržení abychom byli.

2 Korinterne 13:7 Danish
Men vi bede til Gud om, at I intet ondt maa gøre; ikke for at vi maa vise os dygtige, men for at I maa gøre det gode, vi derimod staa som udygtige.

2 Corinthiër 13:7 Dutch Staten Vertaling
En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Westcott and Hort 1881
εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν θεόν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Greek Orthodox Church 1904
εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Tischendorf 8th Edition
εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εὐχόμαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

Stephanus Textus Receptus 1550
εὐχόμαι δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ευχομεθα δε προς τον θεον μη ποιησαι υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ευχομεθα δε προς τον θεον μη ποιησαι υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν

Stephanus Textus Receptus 1550
ευχομαι δε προς τον θεον μη ποιησαι υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ευχομαι δε προς τον Θεον, μη ποιησαι υμας κακον μηδεν, ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν, αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε, ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ευχομαι δε προς τον θεον μη ποιησαι υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ευχομεθα δε προς τον θεον μη ποιησαι υμας κακον μηδεν ουχ ινα ημεις δοκιμοι φανωμεν αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
euchometha de pros ton Theon mē poiēsai hymas kakon mēden, ouch hina hēmeis dokimoi phanōmen, all’ hina hymeis to kalon poiēte, hēmeis de hōs adokimoi ōmen.

euchometha de pros ton Theon me poiesai hymas kakon meden, ouch hina hemeis dokimoi phanomen, all’ hina hymeis to kalon poiete, hemeis de hos adokimoi omen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
euchometha de pros ton theon mē poiēsai hymas kakon mēden, ouch hina hēmeis dokimoi phanōmen, all' hina hymeis to kalon poiēte, hēmeis de hōs adokimoi ōmen.

euchometha de pros ton theon me poiesai hymas kakon meden, ouch hina hemeis dokimoi phanomen, all' hina hymeis to kalon poiete, hemeis de hos adokimoi omen.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
euchometha de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchometha de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
euchomai de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchomai de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
euchomai de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchomai de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
euchomai de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchomai de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Westcott/Hort - Transliterated
euchometha de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchometha de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
euchometha de pros ton theon mē poiēsai umas kakon mēden ouch ina ēmeis dokimoi phanōmen all ina umeis to kalon poiēte ēmeis de ōs adokimoi ōmen

euchometha de pros ton theon mE poiEsai umas kakon mEden ouch ina Emeis dokimoi phanOmen all ina umeis to kalon poiEte Emeis de Os adokimoi Omen

2 Korintusi 13:7 Hungarian: Karoli
Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.

Al la korintanoj 2 13:7 Esperanto
Ni pregxas al Dio, ke vi faru nenian malbonon; ne por tio, ke ni montrigxu aprobataj, sed por ke vi faradu tion, kio estas honorinda, ecx kvankam ni estus malaprobindaj.

Toinen kirje korinttilaisille 13:7 Finnish: Bible (1776)
Ja minä rukoilen Jumalaa, ettette mitään pahaa tekisi, ei että me kelvolliseksi näkyisimme, vaan että te hyvää tekisitte ja me olisimme niinkuin kelvottomat.

2 Corinthiens 13:7 French: Darby
Mais nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous, nous paraissions approuves, mais afin que vous, vous fassiez ce qui est bon, et que nous, nous soyons comme des reprouves;

2 Corinthiens 13:7 French: Louis Segond (1910)
Cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés.

2 Corinthiens 13:7 French: Martin (1744)
Or je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal; non afin que nous soyons trouvés approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bon, et que nous soyons comme réprouvés.

2 Korinther 13:7 German: Modernized
Ich bitte aber Gott, daß ihr nichts Übles tut, nicht auf daß wir tüchtig gesehen werden, sondern auf daß ihr das Gute tut, und wir wie die Untüchtigen seien.

2 Korinther 13:7 German: Luther (1912)
Ich bitte aber Gott, daß ihr nichts Übles tut; nicht, auf daß wir als tüchtig angesehen werden, sondern auf daß ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien.

2 Korinther 13:7 German: Textbibel (1899)
Wir flehen aber zu Gott, daß ihr nichts thun möget, was vom Uebel ist; es ist uns nicht darum, daß wir als die echten gelten, sondern darum, daß ihr euch gut halten möget, und wir wie unecht dastehen.

2 Corinzi 13:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or noi preghiamo Iddio che non facciate alcun male; non già per apparir noi approvati, ma perché voi facciate quello che è bene, anche se noi abbiam da passare per riprovati.

2 Corinzi 13:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or io prego Iddio che voi non facciate alcun male; non acciocchè noi appaiamo approvati, ma acciocchè voi facciate quel che è bene, e noi siamo come riprovati.

2 KOR 13:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kami memohonkan kepada Allah, supaya jangan kamu berbuat barang kejahatan, bukannya supaya kamu ini nampak sudah beruji, melainkan supaya kamu ini berbuat kebajikan, walaupun kami ini menjadi seperti orang yang ada bercela.

2 Corinthians 13:7 Kabyle: NT
Ndeɛɛu ɣer Sidi Ṛebbi iwakken ur txeddmem ara cceṛ, mačči iwakken a d-nbeggen belli nesɛa lḥeqq, lameɛna nebɣa kan aț-țxedmem lxiṛ, ɣas ma nban-ed belli nefcel deg ujeṛṛeb.

고린도후서 13:7 Korean
우리가 하나님께서 너희로 악을 조금도 행하지 않게 하시기를 구하노니 이는 우리가 옳은 자임을 나타내고자 함이 아니라 오직 우리는 버리운 자 같을지라도 너희로 선을 행하게 하고자 함이라

II Corinthios 13:7 Latin: Vulgata Clementina
Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis, non ut nos probati appareamus, sed ut vos quod bonum est faciatis : nos autem ut reprobi simus.

Korintiešiem 2 13:7 Latvian New Testament
Un mēs lūdzam Dievu, lai jūs nedarītu nekā ļauna ne tāpēc, lai mūs uzskatītu par uzticīgiem, bet lai jūs darītu labu un mēs būtu it kā nederīgi.

Antrasis laiðkas korintieèiams 13:7 Lithuanian
Aš meldžiu Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo,­ne tam, kad pasirodytume tinkami, bet kad jūs darytumėte gera, o mes būtume tartum atmestini.

2 Corinthians 13:7 Maori
Na, ko ta matou inoi tenei ki te Atua, kia kaua koutou e mea i tetahi kino; ehara i te mea mo matou kia kitea e paingia ana, engari mo koutou kia mahi i te pai, ahakoa ko matou hei mea akiri.

2 Korintierne 13:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dog beder vi til Gud at I ikke må gjøre noget ondt, ikke forat vi skal vise oss å holde prøve, men forat I må gjøre det gode, vi derimot være som de som ikke holder prøve;

2 Corintios 13:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Y rogamos a Dios que no hagáis nada malo; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados.

2 Corintios 13:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y rogamos a Dios que no hagan nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados.

2 Corintios 13:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Y oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.

2 Corintios 13:7 Spanish: Reina Valera 1909
Y oramos á Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.

2 Corintios 13:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros seamos hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos tenidos por reprobados.

2 Coríntios 13:7 Bíblia King James Atualizada Português
Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum; não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado.

2 Coríntios 13:7 Portugese Bible
Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados.   

2 Corinteni 13:7 Romanian: Cornilescu
Totuş ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi.

2-е Коринфянам 13:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не длятого, чтобы нам показаться, чем должны быть; ночтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть.

2-е Коринфянам 13:7 Russian koi8r
Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть.

2 Corinthians 13:7 Shuar New Testament
Tura ßtum Tunßa T·rawßirum tusar Yus seaji. Aents iin pΘnker Enentßimtikramprat tusar Tßtsuji. "Antar ainiawai" T·ramprinin, ßtum pΘnker wekasatarum tusar wakeraji.

2 Korinthierbrevet 13:7 Swedish (1917)
Men vi bedja till Gud att I icke mån göra något ont, detta icke för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I själva verkligen skolen göra vad gott är. Sedan må vi å vår sida gärna anses icke hålla provet.

2 Wakorintho 13:7 Swahili NT
Tunamwomba Mungu msifanye uovu wowote, lakini si kusudi tuonekane kama watu waliokwisha faulu, bali mpate kutenda mema, hata kama sisi tunaonekana kuwa tumeshindwa.

2 Mga Taga-Corinto 13:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayo'y idinadalangin namin sa Dios na kayo'y huwag magsigawa ng masama; hindi upang kami'y mangakitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami'y maging gaya ng itinakuwil.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 13:7 Tawallamat Tamajaq NT
Nǝtattar ǝs Mǝššina a dawan-igdalan igi ǝn tǝkma waliyyat. Wǝr dawan-nǝtǝttǝr fǝlas nǝnjâx daɣ ǝššǝɣǝl wa ɣur-wan nǝga, kalar fǝl tara n ad tagim awa olaɣan, kuddeɣ as itiwattaf as nakkanay wǝr nǝnjex.

2 โครินธ์ 13:7 Thai: from KJV
บัดนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทำชั่วใดๆ มิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราเป็นที่ทรงชอบพระทัย แต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบ ถึงแม้จะดูเหมือนเราเองเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง

2 Korintliler 13:7 Turkish
Kötü bir şey yapmamanız için Tanrıya dua ediyoruz. Dileğimiz, bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil, biz sınavda başarısız görünsek bile sizin iyi olanı yapmanızdır.

2 Коринтяни 13:7 Ukrainian: NT
Молю ся ж Богу, щоб ви не зробили ніякого зла, не щоб ми хвальними явили ся, а щоб ви добре зробили, а ми яко нехвальні були.

2 Corinthians 13:7 Uma New Testament
Mekakae-kai hi Alata'ala bona neo' -koi mpobabehi to sala'. Patuju-kai mosampaya hewa toe, uma-hawo bona monoto kasuro-na Pue' Yesus mpu'u-kai. Patuju-kaile, bona koi' ompi' mpobabehi to lompe'. Nau' tauna to hantongo' tetura tilou mposapuaka oa' kuasa-kai, uma beiwa, asala koi' ompi' mpobabehi to lompe'.

2 Coâ-rinh-toâ 13:7 Vietnamese (1934)
Nhưng chúng ta cầu xin Ðức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặt dầu chúng tôi như đáng bị bỏ.

2 Corinthians 13:6
Top of Page
Top of Page