2 Chronicles 36:23
New International Version
"This is what Cyrus king of Persia says: "'The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up, and may the LORD their God be with them.'"

New Living Translation
"This is what King Cyrus of Persia says: "The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are the LORD's people may go there for this task. And may the LORD your God be with you!"

English Standard Version
“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may the LORD his God be with him. Let him go up.’”

Berean Study Bible
“This is what Cyrus king of Persia says: ‘The LORD, the God of heaven, who has given me all the kingdoms of the earth, has appointed me to build a house for Him at Jerusalem in Judah. Whoever among you belongs to His people, may the LORD his God be with him, and may he go up.’ ”

New American Standard Bible
"Thus says Cyrus king of Persia, 'The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may the LORD his God be with him, and let him go up!'"

King James Bible
Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

Holman Christian Standard Bible
This is what King Cyrus of Persia says: The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and has appointed me to build Him a temple at Jerusalem in Judah. Whoever among you of His people may go up, and may the LORD his God be with him.

International Standard Version
AN OFFICIAL STATEMENT FROM CYRUS, KING OF PERSIA All of the kingdoms of the earth have been given to me by the LORD God of Heaven, and he specifically charged me to build a temple for him in Jerusalem, which is in Judah. Therefore, who among the LORD's people trusts in his God? Whoever among this group wishes to do so may travel to Jerusalem.

NET Bible
It read: "This is what King Cyrus of Persia says: 'The LORD God of the heavens has given to me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build for him a temple in Jerusalem in Judah. May the LORD your God energize you who belong to his people, so you may be able to go back there!"

GOD'S WORD® Translation
This is what King Cyrus of Persia says: The LORD God of heaven has given me all the kingdoms of the world. And he has ordered me to build a temple for him in Jerusalem (which is in Judah). May the LORD God be with all of you who are his people. You may go.

Jubilee Bible 2000
Thus saith Cyrus, king of Persia, The LORD God of the heavens has given me all the kingdoms of the earth; and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? Let the LORD his God be with him, and let him go up.

King James 2000 Bible
Thus says Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth has the LORD God of heaven given me; and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

American King James Version
Thus said Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth has the LORD God of heaven given me; and he has charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

American Standard Version
Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath Jehovah, the God of heaven, given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whosoever there is among you of all his people, Jehovah his God be with him, and let him go up.

Douay-Rheims Bible
Thus saith Cyrus king of the Persians: All the kingdoms of the earth hath the Lord the God of heaven given to me, and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judea: who is there among you of all his people? The Lord his God be with him, and let him go up.

Darby Bible Translation
Thus says Cyrus king of Persia: All the kingdoms of the earth has Jehovah the God of the heavens given to me, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whosoever there is among you of all his people, Jehovah his God be with him, and let him go up.

English Revised Version
Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD, the God of heaven, given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Whosoever there is among you of all his people, the LORD his God be with him, and let him go up.

Webster's Bible Translation
Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

World English Bible
"Thus says Cyrus king of Persia, 'Yahweh, the God of heaven, has given all the kingdoms of the earth to me; and he has commanded me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all his people, Yahweh his God be with him, and let him go up.'"

Young's Literal Translation
Thus said Cyrus king of Persia, All kingdoms of the earth hath Jehovah, God of the heavens, given to me, and He hath laid a charge on me to build to Him a house in Jerusalem, that is in Judah; who is among you of all His people? Jehovah his God is with him, and he doth go up.'

2 Kronieke 36:23 Afrikaans PWL
“So sê Koresh, koning van Persië: יהוה, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee en Hy het beveel om vir Hom ’n huis te bou in Yerushalayim wat in Y’hudah is. Wie is daar onder julle van Sy volk met wie יהוה, sy God, tevrede is, laat hom na my toe kom en optrek!” vervul sou word dat hy ’n oproep deur sy hele koninkryk gemaak en dit ook op skrif gestel het, deur te sê:

2 i Kronikave 36:23 Albanian
Kështu thotë Kiri, mbret i Persisë: Zoti, Perëndia i qiejve, më ka dhënë tërë mbretëritë e dheut. Ai më ka urdhëruar t'i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Judë. Kush nga ju i përket popullit të tij? Zoti, Perëndia i tij, qoftë me të dhe le të niset!.

ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻥ 36:23 Arabic: Smith & Van Dyke
هكذا قال كورش ملك فارس ان الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعبه الرب الهه معه وليصعد

Dyr Lauft B 36:23 Bavarian
"Yso spricht dyr Zürs, dyr Künig von Pfers: Dyr Herr, dyr Got von n Himml, haat myr alle Reicher von dyr Welt verlihen. Er selbn haat myr auftragn, däß i iem z Ruslham in Judau aynn Templ bau. Ayn Ieds von enk, wo zo seinn Volk ghoert, sollt zrugggeen; dyr Herr, sein Got, sei mit iem!"

2 Летописи 36:23 Bulgarian
Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Иеова ми е дал всичките царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Прочее, който между вас, от всичките Негови люде, е [наклонен], Иеова неговият Бог да бъде с него, нека възлезе.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「波斯王居魯士如此說:耶和華天上的神已將天下萬國賜給我,又囑咐我在猶大的耶路撒冷為他建造殿宇。你們中間凡做他子民的,可以上去,願耶和華他的神與他同在。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“波斯王居鲁士如此说:耶和华天上的神已将天下万国赐给我,又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡做他子民的,可以上去,愿耶和华他的神与他同在。”

歷 代 志 下 36:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
波 斯 王 古 列 如 此 說 : 耶 和 華 ─ 天 上 的   神 已 將 天 下 萬 國 賜 給 我 , 又 囑 咐 我 在 猶 大 的 耶 路 撒 冷 為 他 建 造 殿 宇 。 你 們 中 間 凡 作 他 子 民 的 , 可 以 上 去 , 願 耶 和 華 ─ 他 的   神 與 他 同 在 。

歷 代 志 下 36:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
波 斯 王 古 列 如 此 说 : 耶 和 华 ─ 天 上 的   神 已 将 天 下 万 国 赐 给 我 , 又 嘱 咐 我 在 犹 大 的 耶 路 撒 冷 为 他 建 造 殿 宇 。 你 们 中 间 凡 作 他 子 民 的 , 可 以 上 去 , 愿 耶 和 华 ─ 他 的   神 与 他 同 在 。

2 Chronicles 36:23 Croatian Bible
Ovako veli perzijski kralj Kir: 'Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!'

Druhá Paralipomenon 36:23 Czech BKR
Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království země dal mi Hospodin Bůh nebeský, a ten mi poručil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, Hospodin Bůh jeho budiž s ním, a ať jde.

Anden Krønikebog 36:23 Danish
»Perserkongen Kyros gør vitterligt: Alle Jordens Riger har HERREN, Himmelens Gud, givet mig; og han har paalagt mig at bygge ham et Hus i Jerusalem i Juda. Hvem iblandt eder, der hører til hans Folk, med ham være HERREN hans Gud, og han drage derop!«

2 Kronieken 36:23 Dutch Staten Vertaling
Zo zegt Kores, koning van Perzie: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is; wie is onder ulieden van al Zijn volk? De HEERE, zijn God, zij met hem, en hij trekke op.

Swete's Septuagint
Τάδε λέγει Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς Ἔδωκέν μοι Κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι οἰκοδομῆσαι οἶκον αὐτῷ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ· τίς ἐξ ὑμῶν ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; ἔσται ὁ θεός αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήτω.

Westminster Leningrad Codex
כֹּה־אָמַ֞ר כֹּ֣ורֶשׁ ׀ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֗ס כָּל־מַמְלְכֹ֤ות הָאָ֙רֶץ֙ נָ֣תַן לִ֗י יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם וְהֽוּא־פָקַ֤ד עָלַי֙ לִבְנֹֽות־לֹ֣ו בַ֔יִת בִּירוּשָׁלִַ֖ם אֲשֶׁ֣ר בִּֽיהוּדָ֑ה מִֽי־בָכֶ֣ם מִכָּל־עַמֹּ֗ו יְהוָ֧ה אֱלֹהָ֛יו עִמֹּ֖ו וְיָֽעַל׃

WLC (Consonants Only)
כה־אמר כורש ׀ מלך פרס כל־ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא־פקד עלי לבנות־לו בית בירושלם אשר ביהודה מי־בכם מכל־עמו יהוה אלהיו עמו ויעל׃

Aleppo Codex
כג כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה  מי בכם מכל עמו יהוה אלהיו עמו--ויעל  {ש}

2 Krónika 36:23 Hungarian: Karoli
Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Õ parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, a mely Júdában van; valaki azért ti köztetek az õ népe közül való, legyen vele az Úr, az õ Istene, és menjen fel.

Kroniko 2 36:23 Esperanto
Tiele diras Ciro, regxo de Persujo:CXiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de la cxielo, kaj Li komisiis al mi konstrui al Li domon en Jerusalem, kiu estas en Judujo. Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo, kun tiu estu la Eternulo, lia Dio, kaj li tien iru.

TOINEN AIKAKIRJA 36:23 Finnish: Bible (1776)
Näin sanoo Kores Persian kuningas: Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki valtakunnat maalla, ja on käskenyt minun rakentaa hänellensä huoneen Jerusalemissa, joka on Juudassa. Kuka nyt on teidän seassansa kaikesta hänen kansastansa? Herra hänen Jumalansa olkoon hänen kanssansa, ja hän menköön sinne ylös!

2 Chroniques 36:23 French: Darby
Ainsi dit Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donne tous les royaumes de la terre, et il m'a charge de lui batir une maison à Jerusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, -que l'Eternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte!

2 Chroniques 36:23 French: Louis Segond (1910)
Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Eternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte!

2 Chroniques 36:23 French: Martin (1744)
Ainsi a dit Cyrus, Roi de Perse : L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les Royaumes de la terre, lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judée. Qui est-ce d'entre vous de tout son peuple [qui s'y veuille employer?] L'Eternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte.

2 Chronik 36:23 German: Modernized
So spricht Kores, der König in Persien: Der HERR, der Gott vom Himmel, hat mir alle Königreiche in Landen gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volks ist, mit dem sei der HERR, sein Gott, und ziehe hinauf.

2 Chronik 36:23 German: Luther (1912)
So spricht Kores, der König in Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volkes ist, mit dem sei der HERR, sein Gott, und er ziehe hinauf.

2 Chronik 36:23 German: Textbibel (1899)
So spricht Cyrus, der König von Persien: Alle Königreiche auf Erden hat mir Jahwe, der Gott des Himmels, übergeben und er hat mir befohlen, ihm zu Jerusalem in Juda einen Tempel zu erbauen. Wer irgend unter euch zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf.

2 Cronache 36:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Così dice Ciro, re di Persia: L’Eterno, l’Iddio de’ cieli, m’ha dato tutti i regni della terra, ed egli m’ha comandato di edificargli una casa in Gerusalemme, ch’è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia l’Eterno, il suo Dio, con lui, e parta!

2 Cronache 36:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Così ha detto Ciro, re di Persia: Il Signore Iddio del cielo mi ha dati tutti i regni della terra; egli ancora mi ha imposto di edificargli una Casa in Gerusalemme, che è in Giudea. Chi, d’infra voi è dell’universo suo popolo? il Signore Iddio suo sia con lui, e ritornisene.

2 TAWARIKH 36:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Demikianlah titah Koresy, raja Farsi: Bahwa Tuhan, Allah yang di sorga, sudah mengaruniakan kepadaku segala kerajaan yang di atas bumi; maka telah disuruh-Nya aku membuat sebuah rumah bagi-Nya di Yeruzalem, yang di tanah Yehuda. Siapa gerangan di antara kamu sekalian yang dari pada umat-Nya, hendaklah Tuhan, Allahnya, menyertai akan dia dan baiklah ia berjalan pulang.

역대하 36:23 Korean
마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 여호사밧을 향하여 예언하여 가로되 '왕이 아하시야와 교제하는고로 여호와께서 왕의 지은 것을 파하시리라' 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시스로 가지 못하였더라

II Paralipomenon 36:23 Latin: Vulgata Clementina
Hæc dicit Cyrus rex Persarum : Omnia regna terræ dedit mihi Dominus Deus cæli, et ipse præcepit mihi ut ædificarem ei domum in Jerusalem, quæ est in Judæa : quis ex vobis est in omni populo ejus ? sit Dominus Deis suus cum eo, et ascendat.

Antroji Kronikø knyga 36:23 Lithuanian
“Taip sako persų karalius Kyras: ‘Visas žemės karalystes man atidavė Viešpats, dangaus Dievas; Jis man pavedė atstatyti Jo namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Kas iš jūsų yra iš Jo tautos, Viešpats, jo Dievas, tebūna su juo ir jis teeina’ ”.

2 Chronicles 36:23 Maori
Ko te kupu tenei a Hairuha kingi o Pahia, Kua oti nga kingitanga katoa o te whenua te homai ki ahau e Ihowa, e te Atua o nga rangi; kua whakahaua mai ano ahau e ia kia hanga i te whare mona ki Hiruharama, ki tera i Hura. Ko wai tenei o koutou o tana iwi katoa, hei a ia a Ihowa, tona Atua, kia haere ake hoki ia.

2 Krønikebok 36:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Er det nogen blandt eder av alt hans folk, så være Herren hans Gud med ham, og han kan dra dit!

2 Crónicas 36:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Así dice Ciro, rey de Persia: ``El SEÑOR, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el SEÑOR su Dios sea con él, y suba.

2 Crónicas 36:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Así dice Ciro, rey de Persia: 'El SEÑOR, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo Le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de Su pueblo, suba allá, y el SEÑOR su Dios sea con él.'"

2 Crónicas 36:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Así dice Ciro rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él, y suba.

2 Crónicas 36:23 Spanish: Reina Valera 1909
Así dice Ciro rey de los Persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalem, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él, y suba.

2 Crónicas 36:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así dice Ciro rey de los persas: El SEÑOR Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique Casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? El SEÑOR su Dios sea con él, y suba.

2 Crônicas 36:23 Bíblia King James Atualizada Português
“Assim fala Ciro, rei da Pérsia: ‘Yahweh, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra; ele me encarregou de construir para sua pessoa um Templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que, dentre vós, pertence ao seu povo, sê livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahweh, o SENHOR seu Deus, esteja com ele!”.

2 Crônicas 36:23 Portugese Bible
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo suba, e o Senhor seu Deus seja com ele.   

2 Cronici 36:23 Romanian: Cornilescu
,,Aşa vorbeşte Cir, împăratul Perşilor: ,,Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi -a dat toate împărăţiile pămîntului, şi mi -a poruncit să -I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el, şi să plece!`

2-я Паралипоменон 36:23 Russian: Synodal Translation (1876)
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас – из всего народа Его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.

2-я Паралипоменон 36:23 Russian koi8r
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас--из всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.

Krönikeboken 36:23 Swedish (1917)
»Så säger Kores, konungen i Persien: Alla riken på jorden har HERREN, himmelens Gud, givit mig; och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vemhelst nu bland eder, som tillhör hans folk, med honom vare HERREN, hans Gud, och han drage ditupp.»

2 Chronicles 36:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia: Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit; at kaniyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Sinomang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Dios, at umahon siya.

2 พงศาวดาร 36:23 Thai: from KJV
ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า `พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา ขอให้เขาขึ้นไปเถิด'

2 Tarihler 36:23 Turkish
‹‹Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‹Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda O'nun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı RAB onunla olsun!› ››

2 Söû-kyù 36:23 Vietnamese (1934)
Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian, và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!

2 Chronicles 36:22
Top of Page
Top of Page