2 Chronicles 28:9
New International Version
But a prophet of the LORD named Oded was there, and he went out to meet the army when it returned to Samaria. He said to them, "Because the LORD, the God of your ancestors, was angry with Judah, he gave them into your hand. But you have slaughtered them in a rage that reaches to heaven.

New Living Translation
But a prophet of the LORD named Oded was there in Samaria when the army of Israel returned home. He went out to meet them and said, "The LORD, the God of your ancestors, was angry with Judah and let you defeat them. But you have gone too far, killing them without mercy, and all heaven is disturbed.

English Standard Version
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded, and he went out to meet the army that came to Samaria and said to them, “Behold, because the LORD, the God of your fathers, was angry with Judah, he gave them into your hand, but you have killed them in a rage that has reached up to heaven.

Berean Study Bible
But a prophet of the LORD named Oded was there, and he went out to meet the army that returned to Samaria. “Look,” he said to them, “because of His wrath against Judah, the LORD, the God of your fathers, has delivered them into your hand. But you have slaughtered them in a rage that reaches up to heaven.

New American Standard Bible
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded; and he went out to meet the army which came to Samaria and said to them, "Behold, because the LORD, the God of your fathers, was angry with Judah, He has delivered them into your hand, and you have slain them in a rage which has even reached heaven.

King James Bible
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out before the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because the LORD God of your fathers was wroth with Judah, he hath delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage that reacheth up unto heaven.

Holman Christian Standard Bible
A prophet of the LORD named Oded was there. He went out to meet the army that came to Samaria and said to them, "Look, the LORD God of your ancestors handed them over to you because of His wrath against Judah, but you slaughtered them in a rage that has reached heaven.

International Standard Version
But a prophet of the LORD was there named Oded. He went out to greet the army as it arrived in Samaria. He warned them, "Look! Because the LORD God of your ancestors was angry at Judah, he delivered them into your control, but you have killed them with a vehemence that has reached all the way to heaven!

NET Bible
Oded, a prophet of the LORD, was there. He went to meet the army as they arrived in Samaria and said to them: "Look, because the LORD God of your ancestors was angry with Judah he handed them over to you. You have killed them so mercilessly that God has taken notice.

GOD'S WORD® Translation
A prophet of the LORD named Oded was there. He went to meet the army coming home to Samaria. He said to them, "The LORD God of your ancestors handed Judah over to you in his anger. You killed them in a rage that reaches up to heaven.

Jubilee Bible 2000
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded; and he went out before the host that came to Samaria and said unto them, Behold, because the LORD God of your fathers was angry with Judah, he has delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage. This reaches up unto heaven.

King James 2000 Bible
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out before the army that came to Samaria, and said unto them, Behold, because the LORD God of your fathers was angry with Judah, he has delivered them into your hand, and you have slain them in a rage that reaches up unto heaven.

American King James Version
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out before the host that came to Samaria, and said to them, Behold, because the LORD God of your fathers was wroth with Judah, he has delivered them into your hand, and you have slain them in a rage that reaches up to heaven.

American Standard Version
But a prophet of Jehovah was there, whose name was Oded: and he went out to meet the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because Jehovah, the God of your fathers, was wroth with Judah, he hath delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage which hath reached up to heaven.

Douay-Rheims Bible
At that time there was a prophet of the Lord there, whose name was Oded: and he went out to meet the army that came to Samaria, and said to them: Be- hold the Lord the God of your fathers being angry with Juda, hath delivered them into your hands, and you have butchered them cruelly, so that your cruelty hath reached up to heaven.

Darby Bible Translation
But a prophet of Jehovah was there, whose name was Oded; and he went out before the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because Jehovah the God of your fathers was wroth with Judah, he gave them into your hand, and ye have slain them in a rage that reaches up to heaven.

English Revised Version
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out to meet the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because the LORD, the God of your fathers, was wroth with Judah, he hath delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage which hath reached up unto heaven.

Webster's Bible Translation
But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out before the army that came to Samaria, and said to them, Behold, because the LORD God of your fathers was wroth with Judah, he hath delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage that reacheth to heaven.

World English Bible
But a prophet of Yahweh was there, whose name was Oded: and he went out to meet the army that came to Samaria, and said to them, "Behold, because Yahweh, the God of your fathers, was angry with Judah, he has delivered them into your hand, and you have slain them in a rage which has reached up to heaven.

Young's Literal Translation
And there hath been there a prophet of Jehovah (Oded is his name), and he goeth out before the host that hath come in to Samaria, and saith to them, 'Lo, in the fury of Jehovah God of your fathers against Judah, He hath given them into your hand, and ye slay among them in rage -- unto the heavens it hath come;

2 Kronieke 28:9 Afrikaans PWL
Daar was egter ’n profeet van יהוה met die naam van `Oded en hy het uitgegaan na die leër wat aan’t kom was na Shomron en vir hulle gesê: “Let op omdat יהוה, die God van julle vaders, kwaad was vir Y’hudah het Hy hulle in jul hand oorgegee en julle het hulle doodgemaak en was nie vir hulle jammer nie.

2 i Kronikave 28:9 Albanian
Por aty ishte një profet i Zotit, që quhej Obed. Ai doli para ushtrisë që po kthehej në Samari dhe tha: "Ja, me qenë se Zoti, Perëndia i etërve tuaj, ishte i zemëruar me Judën, ju dha ata në duart tuaja, por ju i vratë me tërbim, që arriti deri në qiell.

ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻥ 28:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وكان هناك نبي للرب اسمه عوديد. فخرج للقاء الجيش الآتي الى السامرة وقال لهم. هوذا من اجل غضب الرب اله آبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء.

Dyr Lauft B 28:9 Bavarian
Dortn glöbt ayn Weissag von n Herrn, wo Obet hieß. Der lief yn n Hör zgögn, wie s auf Samreit zruggkaam, und hielt iem vür: "Freilich; weil dyr Trechtein, dyr Got von enkerne Vätter, ob Judau erzürnt war, haat yr s enk eyn d Hand göbn. Aber ös habtß unter ien dermaaßn gmötzlt, däß s zo n Himml schreit.

2 Летописи 28:9 Bulgarian
А там имаше един Господен пророк на име Одид; и той излезе да посрещне войската, която дохождаше в Самария та им рече: Ето, понеже Господ Бог на бащите ви се разгневи на Юда, предаде ги в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
但那裡有耶和華的一個先知,名叫俄德,出來迎接往撒馬利亞去的軍兵,對他們說:「因為耶和華你們列祖的神惱怒猶大人,所以將他們交在你們手裡,你們竟怒氣沖天,大行殺戮。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
但那里有耶和华的一个先知,名叫俄德,出来迎接往撒马利亚去的军兵,对他们说:“因为耶和华你们列祖的神恼怒犹大人,所以将他们交在你们手里,你们竟怒气冲天,大行杀戮。

歷 代 志 下 28:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
但 那 裡 有 耶 和 華 的 一 個 先 知 , 名 叫 俄 德 , 出 來 迎 接 往 撒 瑪 利 亞 去 的 軍 兵 , 對 他 們 說 : 因 為 耶 和 華 ─ 你 們 列 祖 的   神 惱 怒 猶 大 人 , 所 以 將 他 們 交 在 你 們 手 裡 , 你 們 竟 怒 氣 沖 天 , 大 行 殺 戮 。

歷 代 志 下 28:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
但 那 里 有 耶 和 华 的 一 个 先 知 , 名 叫 俄 德 , 出 来 迎 接 往 撒 玛 利 亚 去 的 军 兵 , 对 他 们 说 : 因 为 耶 和 华 ─ 你 们 列 祖 的   神 恼 怒 犹 大 人 , 所 以 将 他 们 交 在 你 们 手 里 , 你 们 竟 怒 气 冲 天 , 大 行 杀 戮 。

2 Chronicles 28:9 Croatian Bible
Ondje bijaše Jahvin prorok po imenu Oded; izašao on pred vojsku što je išla u Samariju i rekao: "Gle, Jahve, Bog vaših otaca, razjario se na Judejce i zato ih je predao u vaše ruke te ste ih gnjevno pobili da je do neba doprlo.

Druhá Paralipomenon 28:9 Czech BKR
Byl pak tu prorok Hospodinův, jménem Oded, kterýž vyšed proti vojsku přicházejícímu do Samaří, řekl jim: Hle, rozhněvav se Hospodin Bůh otců vašich na Judské, vydal je v ruku vaši, a vy jste je pomordovali v prchlivosti, kteráž až k nebi dosáhla.

Anden Krønikebog 28:9 Danish
Her boede en HERRENS Profet ved Navn Oded; han gik Hæren i Møde, da den kom til Samaria, og sagde til dem: »Fordi HERREN, eders Fædres Gud, var vred paa Juda, gav han dem i eders Haand; men I har anrettet et Blodbad iblandt dem med et Raseri, der naar til Himmelen!

2 Kronieken 28:9 Dutch Staten Vertaling
Aldaar nu was een profeet des HEEREN, wiens naam was Oded; die ging uit, het heir tegen, dat naar Samaria kwam, en zeide tot hen: Ziet, door de grimmigheid des HEEREN, des Gods uwer vaderen, over Juda, heeft Hij hen in uw hand gegeven, en gij hebt hen doodgeslagen in toornigheid, die tot aan den hemel raakt.

Swete's Septuagint
καὶ ἐκεῖ ἦν ὁ προφήτης τοῦ κυρίου, Ὠδὴδ ὄνομα· καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ὀργὴ Κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ τὸν Ἰουδά, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ· ἕως τῶν οὐρανῶν ἔφθακεν.

Westminster Leningrad Codex
וְ֠שָׁם הָיָ֨ה נָבִ֥יא לַֽיהוָה֮ עֹדֵ֣ד שְׁמֹו֒ וַיֵּצֵ֗א לִפְנֵ֤י הַצָּבָא֙ הַבָּ֣א לְשֹׁמְרֹ֔ון וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ם הִ֠נֵּה בַּחֲמַ֨ת יְהוָ֧ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹותֵיכֶ֛ם עַל־יְהוּדָ֖ה נְתָנָ֣ם בְּיֶדְכֶ֑ם וַתַּֽהַרְגוּ־בָ֣ם בְזַ֔עַף עַ֥ד לַשָּׁמַ֖יִם הִגִּֽיעַ׃

WLC (Consonants Only)
ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי־אבותיכם על־יהודה נתנם בידכם ותהרגו־בם בזעף עד לשמים הגיע׃

Aleppo Codex
ט ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי אבותיכם על יהודה נתנם בידכם ותהרגו בם בזעף עד לשמים הגיע

2 Krónika 28:9 Hungarian: Karoli
Vala pedig ott az Úrnak egy prófétája, a kinek neve Odéd, a ki eleibe menvén a hadnak, a mely Samariába megy vala, monda nékik: Ímé, mivel az Úrnak, atyáitok Istenének haragja Júda ellen felgerjedett, õket kezetekbe adta, és ti [sokat] megölétek közülök haragotokban, a mely szintén az égig felhatott;

Kroniko 2 28:9 Esperanto
Tie estis profeto de la Eternulo kun la nomo Oded. Li eliris antaux la militistaron, kiu venis al Samario, kaj diris al ili:Jen pro la kolero de la Eternulo, Dio de viaj patroj, kontraux la Judoj, Li transdonis ilin en viajn manojn, kaj vi mortigis ilin kun tia furiozo, ke tio atingis la cxielon.

TOINEN AIKAKIRJA 28:9 Finnish: Bible (1776)
Ja siellä oli Herran propheta, jonka nimi oli Obed, hän läksi sitä joukkoa vastaan, joka Samariaan tuli, ja sanoi heille: katso, Herra teidän isäinne Jumala on vihastunut Juudan päälle, ja on heidät antanut teidän käsiinne; mutta te olette kiukussa heitä tappaneet, niin että se taivaasen kuuluu,

2 Chroniques 28:9 French: Darby
Et il y avait là un prophete de l'Eternel, nomme Oded, et il sortit au-devant de l'armee qui revenait à Samarie, et leur dit: Voici, dans son courroux contre ceux de Juda, l'Eternel, le Dieu de vos peres, les a livres entre vos mains, et vous les avez tues avec une rage qui est parvenue jusqu'aux cieux.

2 Chroniques 28:9 French: Louis Segond (1910)
Il y avait là un prophète de l'Eternel, nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit: C'est dans sa colère contre Juda que l'Eternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux.

2 Chroniques 28:9 French: Martin (1744)
Or il y avait là un Prophète de l'Eternel, nommé Hoded, lequel sortit au devant de cette armée, qui s'en allait entrer à Samarie, et leur dit : Voici, l'Eternel le Dieu de vos pères, étant indigné contre Juda, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués en furie, de sorte que cela est parvenu jusqu'aux cieux.

2 Chronik 28:9 German: Modernized
Es war aber daselbst ein Prophet des HERRN, der hieß Oded, der ging heraus dem Heer entgegen, das gen Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der HERR, eurer Väter Gott, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben; ihr aber habt sie erwürget, so greulich, daß es in den Himmel reichet.

2 Chronik 28:9 German: Luther (1912)
Es war daselbst aber ein Prophet des HERRN, der hieß Obed; der ging heraus, dem Heer entgegen, das gen Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der HERR, eurer Väter Gott, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben; ihr aber habt sie erwürgt so greulich, daß es in den Himmel reicht.

2 Chronik 28:9 German: Textbibel (1899)
Es war aber daselbst ein Prophet Jahwes, Namens Oded. Der ging hinaus, trat vor das Heer, das heimkam nach Samaria, und sprach zu ihnen: Fürwahr, infolge des Zornes Jahwes, des Gottes eurer Väter, auf die Judäer hat er sie in eure Gewalt gegeben, so daß ihr ein Gemetzel unter ihnen anrichten konntet, mit einer Wut, die bis zum Himmel reichte.

2 Cronache 28:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or v’era quivi un profeta dell’Eterno, per nome Oded. Egli uscì incontro all’esercito che tornava a Samaria, e disse loro: "Ecco, l’Eterno, l’Iddio de’ vostri padri, nella sua ira contro Giuda, ve li ha dati nelle mani; e voi li avete uccisi con tal furore, ch’è giunto fino al cielo.

2 Cronache 28:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or quivi era un profeta del Signore, il cui nome era Oded; ed egli uscì incontrò all’esercito, ch’entrava in Samaria; e disse loro: Ecco, il Signore Iddio de’ vostri padri, perchè era adirato contro a Giuda, ve li ha dati nelle mani; e voi ne avete uccisi a furore tanti, che il numero arriva infino al cielo.

2 TAWARIKH 28:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka adalah di sana seorang nabi Tuhan, bernama Obed, maka keluarlah ia mendapatkan tentara yang datang ke Samaria, lalu katanya kepada mereka itu: Bahwasanya oleh kehangatan murka Tuhan, Allah nenek moyangmu, akan orang Yehuda, maka diserahkannya mereka itu kepada tanganmu, dan kamu sudah membunuh mereka itu dengan geram yang sampai ke langit.

역대하 28:9 Korean
마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 여호사밧을 향하여 예언하여 가로되 '왕이 아하시야와 교제하는고로 여호와께서 왕의 지은 것을 파하시리라' 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시스로 가지 못하였더라

II Paralipomenon 28:9 Latin: Vulgata Clementina
Ea tempestate erat ibi propheta Domini, nomine Oded : qui egressus obviam exercitui venienti in Samariam, dixit eis : Ecce iratus Dominus Deus patrum vestrorum contra Juda, tradidit eos in manibus vestris, et occidistis eos atrociter, ita ut ad cælum pertingeret vestra crudelitas.

Antroji Kronikø knyga 28:9 Lithuanian
Bet ten gyveno Viešpaties pranašas Odedas, kuris pasitiko grįžtančią į Samariją kariuomenę ir jiems tarė: “Viešpats, jūsų tėvų Dievas, supykęs ant Judo, atidavė juos į jūsų rankas, bet jūs žudėte taip žiauriai, kad jūsų žiaurumas pasiekė dangų.

2 Chronicles 28:9 Maori
Otiia he poropiti ta te Atua i reira, ko Orere tona ingoa; a ka puta ia ki te whakatau i te taua e haere ana mai ki Hamaria, ka mea ki a ratou, Nana, he riri no Ihowa, no te Atua o o koutou matua, ki a Hura i homai ai ratou e ia ki o koutou ringa; patua iho e koutou, tutuki noa te riri ki te rangi.

2 Krønikebok 28:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Der var det en Herrens profet som hette Oded; han gikk ut imot hæren da den kom til Samaria, og sa til dem: Hør, Herren, eders fedres Gud, har i sin harme over Juda gitt dem i eders hånd, men I har hugget ned iblandt dem med slik vrede at det er nådd like til himmelen.

2 Crónicas 28:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero había allí un profeta del SEÑOR llamado Oded, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: He aquí, porque el SEÑOR, Dios de vuestros padres, estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo.

2 Crónicas 28:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero había allí un profeta del SEÑOR llamado Oded, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: "Porque el SEÑOR, Dios de sus padres, estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo.

2 Crónicas 28:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Había entonces allí un profeta de Jehová, que se llamaba Oded, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos; y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo.

2 Crónicas 28:9 Spanish: Reina Valera 1909
Había entonces allí un profeta de Jehová, que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y díjoles: He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos; y vosotros los

2 Crónicas 28:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Había entonces allí un profeta del SEÑOR, que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí el SEÑOR Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos; y vosotros los habéis muerto con ira. Hasta el cielo ha llegado ésto .

2 Crônicas 28:9 Bíblia King James Atualizada Português
Entretanto, vivia ali um profeta do SENHOR, chamado Odede; ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu: “Eis que, irando-se Yahweh, o SENHOR, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus.

2 Crônicas 28:9 Portugese Bible
Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samária, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva que chegou até o céu.   

2 Cronici 28:9 Romanian: Cornilescu
Acolo era un prooroc al Domnului, numit Oded. El a ieşit înaintea oştirii care se întorcea la Samaria, şi le -a zis: ,,În mînia Sa împotriva lui Iuda i -a dat Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri în mînile voastre, şi voi i-aţi ucis cu o furie, care s'a ridicat pînă la ceruri.

2-я Паралипоменон 28:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: вот Господь Бог отцов ваших, во гневе наИудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такою яростью, которая достигла до небес.

2-я Паралипоменон 28:9 Russian koi8r
Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на Иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такою яростью, которая достигла до небес.

Krönikeboken 28:9 Swedish (1917)
Men där var en HERRENS profet som hette Oded; denne gick ut mot hären, när den kom till Samaria, och sade till dem: »Se, i sin vrede över Juda har HERREN, edra fäders Gud, givit dem i eder hand, men I haven dräpt dem med en hätskhet som har nått upp till himmelen.

2 Chronicles 28:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't isang propeta ng Panginoon ay nandoon, na ang pangalan ay Obed: at siya'y lumabas na sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria, at sinabi sa kanila, Narito, sapagka't ang Panginoon, ang Dios ng inyong mga magulang, ay naginit sa Juda, ay ibinigay niya sila sa inyong kamay, at inyong pinatay sila sa isang pagaalab ng loob na umaabot hanggang sa langit.

2 พงศาวดาร 28:9 Thai: from KJV
แต่ผู้พยากรณ์คนหนึ่งของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่นชื่อว่าโอเดด ท่านออกไปพบกองทัพซึ่งมายังสะมาเรีย และพูดกับเขาทั้งหลายว่า "ดูเถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงกริ้วต่อยูดาห์ พระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่าน แต่ท่านทั้งหลายได้สังหารเขาเสียด้วยความเกรี้ยวกราดซึ่งขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์

2 Tarihler 28:9 Turkish
Orada RABbin Odet adında bir peygamberi vardı. Odet Samiriyeye dönmekte olan ordunun karşısına çıkıp şöyle dedi: ‹‹Atalarınızın Tanrısı RAB, Yahuda halkına öfkelendiği için onları elinize teslim etti. Ama siz göklere erişen bir öfkeyle onları öldürdünüz.

2 Söû-kyù 28:9 Vietnamese (1934)
Ở tại đó, có một đấng tiên tri của Ðức Giê-hô-va, tên là Ô-đết, đi ra đón đạo binh đang trở về Sa-ma-ri, mà nói rằng: Nầy bởi vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, các ngươi có giết chúng trong cơn căm giận dữ quá đến đỗi thấu đến trời.

2 Chronicles 28:8
Top of Page
Top of Page