1 Thessalonians 1:8
New International Version
The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia--your faith in God has become known everywhere. Therefore we do not need to say anything about it,

New Living Translation
And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia, for wherever we go we find people telling us about your faith in God. We don't need to tell them about it,

English Standard Version
For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything.

Berean Study Bible
For not only did the message of the Lord ring out from you to Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone out to every place, so that we have no need to say anything more.

New American Standard Bible
For the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth, so that we have no need to say anything.

King James Bible
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

Holman Christian Standard Bible
For the Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, but in every place that your faith in God has gone out. Therefore, we don't need to say anything,

International Standard Version
From you the word of the Lord has spread out not only in Macedonia and Achaia, but also in every place where your faith in God has become known. As a result, we do not need to say anything about it.

NET Bible
For from you the message of the Lord has echoed forth not just in Macedonia and Achaia, but in every place reports of your faith in God have spread, so that we do not need to say anything.

Aramaic Bible in Plain English
For the word of our Lord has been heard from you, not only in Maqedonia and in Akaia, but in every place your faith in God is heard, so that we will not need to say anything about you.

GOD'S WORD® Translation
From you the Lord's word has spread out not only through the province of Macedonia and Greece but also to people everywhere who have heard about your faith in God. We don't need to say a thing about it.

Jubilee Bible 2000
For through you the word of the Lord has been divulged not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith, which is in God, has become extended, so that we have no need to say anything.

King James 2000 Bible
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God is spread abroad; so that we need not to speak anything.

American King James Version
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

American Standard Version
For from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith to God-ward is gone forth; so that we need not to speak anything.

Douay-Rheims Bible
For from you was spread abroad the word of the Lord, not only in Macedonia, and in Achaia, but also in every place, your faith which is towards God, is gone forth, so that we need not to speak any thing.

Darby Bible Translation
for the word of the Lord sounded out from you, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith which [is] towards God has gone abroad, so that we have no need to say anything;

English Revised Version
For from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith to God-ward is gone forth; so that we need not to speak anything.

Webster's Bible Translation
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

Weymouth New Testament
For it was not only from you that the Master's Message sounded forth throughout Macedonia and Greece; but everywhere your faith in God has become known, so that it is unnecessary for us to say anything about it.

World English Bible
For from you the word of the Lord has been declared, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone out; so that we need not to say anything.

Young's Literal Translation
for from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God did go forth, so that we have no need to say anything,

1 Thessalonisense 1:8 Afrikaans PWL
want vanuit julle is die boodskap van ons Meester gehoor, nie alleen in Makedonia en Agaia nie, maar ook op elke plek waar julle vertroue in God bekend geword het sodat ons nie nodig het om iets van julle te sê nie,

1 Thesalonikasve 1:8 Albanian
Në fakt prej jush jehoi fjala e Perëndisë jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj tek Perëndia, sa që ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë,

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 1:8 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية واخائية فقط بل في كل مكان ايضا قد ذاع ايمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة ان نتكلم شيئا.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 1:8 Armenian (Western): NT
որովհետեւ ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ հռչակուեցաւ Տէրոջ խօսքը ձեզմէ, այլ նաեւ ամէն տեղ տարածուեցաւ Աստուծոյ վրայ ձեր ունեցած հաւատքը, այնպէս որ պէտք չունինք որեւէ բան խօսելու.

1 Thessaloniceanoetara. 1:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen çuetaric soinu eguin vkan du Iaincoaren hitzac, ez solament Macedonian eta Achaian, baina leku orotan-ere çuen fede Iaincoa baithangoa diuulgatu içan da, hala non ezpaitugu mengoa deus erran deçagun:

De Tessyloninger A 1:8 Bavarian
Von enk aus drang yn n Herrn sein Wort aber nit grad auf Mächtn und Ächau, sundern überall haat si dös mit enkern Gotsglaaubn umydumgsprochen, däß mir daa weiter nix meer drüber sagn brauchend.

1 Солунци 1:8 Bulgarian
Защото не само се прогласи Господното слово от вас в Македония и Ахаия, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така щото няма нужда ние да казваме нещо [за нея].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
事實上,主的福音已經從你們那裡傳揚出去,不僅在馬其頓和亞該亞省,也在你們對神的信仰所傳開的各個地方;所以我們不需要再說什麼了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
事实上,主的福音已经从你们那里传扬出去,不仅在马其顿和亚该亚省,也在你们对神的信仰所传开的各个地方;所以我们不需要再说什么了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為主的道從你們那裡已經傳揚出來,你們向神的信心不但在馬其頓和亞該亞,就是在各處也都傳開了,所以不用我們說什麼話。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为主的道从你们那里已经传扬出来,你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚,就是在各处也都传开了,所以不用我们说什么话。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 1:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 主 的 道 從 你 們 那 裡 已 經 傳 揚 出 來 。 你 們 向 神 的 信 心 不 但 在 馬 其 頓 和 亞 該 亞 , 就 是 在 各 處 也 都 傳 開 了 ; 所 以 不 用 我 們 說 甚 麼 話 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 1:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 主 的 道 从 你 们 那 里 已 经 传 扬 出 来 。 你 们 向 神 的 信 心 不 但 在 马 其 顿 和 亚 该 亚 , 就 是 在 各 处 也 都 传 开 了 ; 所 以 不 用 我 们 说 甚 麽 话 。

Prva poslanica Solunjanima 1:8 Croatian Bible
Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.

První Tesalonickým 1:8 Czech BKR
Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, takže již nepotřebí nám o tom nic mluviti.

1 Tessalonikerne 1:8 Danish
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

1 Thessalonicenzen 1:8 Dutch Staten Vertaling
Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·

Westcott and Hort 1881
ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαίᾳ, ἀλλ' ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν τῇ] Ἀχαίᾳ, ἀλλ' ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι.

Greek Orthodox Church 1904
ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι·

Tischendorf 8th Edition
ἀπό ὑμεῖς γάρ ἐξηχέομαι ὁ λόγος ὁ κύριος οὐ μόνον ἐν ὁ Μακεδονία καί ἐν ὁ Ἀχαΐα ἀλλά ἐν πᾶς τόπος ὁ πίστις ὑμεῖς ὁ πρός ὁ θεός ἐξέρχομαι ὥστε μή χρεία ἔχω ἡμᾶς λαλέω τὶς

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και αχαια αλλ εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν εχειν ημας λαλειν τι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και εν τη αχαια αλλ εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν εχειν ημας λαλειν τι

Stephanus Textus Receptus 1550
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και αχαια αλλα και εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν ημας εχειν λαλειν τι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του Κυριου ου μονον εν τη Μακεδονια και Αχαια, αλλα και εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον Θεον εξεληλυθεν, ωστε μη χρειαν ημας εχειν λαλειν τι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και εν τη αχαια αλλα και εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν ημας εχειν λαλειν τι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου μονον εν τη μακεδονια και {VAR2: [εν τη] } αχαια αλλ εν παντι τοπω η πιστις υμων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε μη χρειαν εχειν ημας λαλειν τι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
aph’ hymōn gar exēchētai ho logos tou Kyriou ou monon en tē Makedonia kai Achaia, all’ en panti topō hē pistis hymōn hē pros ton Theon exelēlythen, hōste mē chreian echein hēmas lalein ti;

aph’ hymon gar exechetai ho logos tou Kyriou ou monon en te Makedonia kai Achaia, all’ en panti topo he pistis hymon he pros ton Theon exelelythen, hoste me chreian echein hemas lalein ti;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
aph' hymōn gar exēchētai ho logos tou kyriou ou monon en tē Makedonia kai Achaia, all' en panti topō hē pistis hymōn hē pros ton theon exelēlythen, hōste mē chreian echein hēmas lalein ti;

aph' hymon gar exechetai ho logos tou kyriou ou monon en te Makedonia kai Achaia, all' en panti topo he pistis hymon he pros ton theon exelelythen, hoste me chreian echein hemas lalein ti;

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai en tē achaia all en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian echein ēmas lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai en tE achaia all en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian echein Emas lalein ti

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai en tē achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai en tE achaia alla kai en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian Emas echein lalein ti

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai achaia alla kai en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian Emas echein lalein ti

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai achaia alla kai en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian Emas echein lalein ti

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Westcott/Hort - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia all en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian echein ēmas lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai achaia all en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian echein Emas lalein ti

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai {UBS4: [en tē] } achaia all en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian echein ēmas lalein ti

aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai {UBS4: [en tE]} achaia all en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian echein Emas lalein ti

1 Tesszalonika 1:8 Hungarian: Karoli
Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tõletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.

Al la tesalonikanoj 1 1:8 Esperanto
CXar de vi la vorto de la Sinjoro estas disehxita ne nur en Makedonujo kaj la Ahxaja lando, sed en cxiu loko via fido al Dio disvastigxis, tiel, ke ni ne bezonas diri ion.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 1:8 Finnish: Bible (1776)
Sillä teistä on Herran sana kajahtanut, ei ainoastaan Makedoniassa ja Akajassa, mutta myös joka paikassa on teidän uskonne Jumalan tykö kuulunut, niin ettei meidän tarvitse mitään puhua.

1 Thessaloniciens 1:8 French: Darby
Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macedoine et dans l'Achaie, mais, en tous lieux, votre foi envers Dieu s'est repandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire.

1 Thessaloniciens 1:8 French: Louis Segond (1910)
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler.

1 Thessaloniciens 1:8 French: Martin (1744)
Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non-seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tous lieux; et votre foi envers Dieu est si célèbre, qu'il ne nous est pas besoin d'en rien dire.

1 Thessalonicher 1:8 German: Modernized
Denn von euch ist auserschollen das Wort des HERRN nicht allein in Mazedonien und Achaja, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott ausgebrochen, also daß nicht not ist, euch etwas zu sagen.

1 Thessalonicher 1:8 German: Luther (1912)
Denn von euch ist auserschollen das Wort des HERRN; nicht allein in Mazedonien und Achaja, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott bekannt geworden, also daß uns nicht not ist, etwas zu sagen.

1 Thessalonicher 1:8 German: Textbibel (1899)
Denn laut gieng von euch aus das Wort des Herrn nicht bloß in Makedonia und Achaia, sondern allerorten ist es ausgekommen, wie ihr an Gott glaubet, so daß wir nicht nötig haben, davon zu reden;

1 Tessalonicesi 1:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell’Acaia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo; talché non abbiam bisogno di parlarne;

1 Tessalonicesi 1:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè non sol da voi è risonata la parola del Signore nella Macedonia, e nell’Acaia; ma ancora la fede vostra, la quale avete inverso Iddio, è stata divolgata in ogni luogo; talchè non abbiam bisogno di dirne cosa alcuna.

1 TES 1:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena daripada kamu telah keluar bunyi firman Tuhan, bukannya di Makedonia dan Akhaya sahaja, melainkan di dalam setiap tempat imanmu kepada Allah sudah termasyhur, sehingga tak usah lagi kami mengatakan apa-apa.

1 Thessalonians 1:8 Kabyle: NT
Axaṭer s ɣuṛ-wen, lexbaṛ n lxiṛ iwweḍ mačči kan ɣer tmura-agi, meɛna slan s liman-nwen di Sidi Ṛebbi di mkul amkan. Daymi fiḥel a d-nemmeslay fell-awen.

데살로니가전서 1:8 Korean
주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼지므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라

I Thessalonicenses 1:8 Latin: Vulgata Clementina
A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia, et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui.

Tesaloniķiešiem 1 1:8 Latvian New Testament
Jo no jums izpaudās Kunga mācība ne tikai Maķedonijā un arī Ahajā, bet jūsu ticība uz Dievu izplatījusies visur, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta.

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 1:8 Lithuanian
Mat iš jūsų Viešpaties žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasklido visur, ir mums jau nebereikia nieko kalbėti.

1 Thessalonians 1:8 Maori
I paku haere atu na hoki i a koutou te kupu a te Ariki, ehara i te mea i Makeronia, i Akaia anake, engari i puta atu to koutou whakapono ki te Atua ki nga wahi katoa; no reira kahore he rawa e puaki ai tetahi kupu a matou.

1 Tessalonikerne 1:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;

1 Tesalonicenses 1:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.

1 Tesalonicenses 1:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada.

1 Tesalonicenses 1:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor; no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;

1 Tesalonicenses 1:8 Spanish: Reina Valera 1909
Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido; de modo que no tenemos necesidad de hablar nada.

1 Tesalonicenses 1:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada.

1 Tessalonicenses 1:8 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto, a partir de vós, não somente a Palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso.

1 Tessalonicenses 1:8 Portugese Bible
Porque, partindo de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma;   

1 Tesaloniceni 1:8 Romanian: Cornilescu
În adevăr, nu numai că dela voi Cuvîntul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s'a răspîndit pretutindeni, aşa că n'avem nevoie să mai vorbim de ea.

1-е Фессалоникийцам 1:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.

1-е Фессалоникийцам 1:8 Russian koi8r
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.

1 Thessalonians 1:8 Shuar New Testament
Tuma asarum Uunt Yusa chichame ti ipiamparurme. Tuma asamtai Maset·nia tura Akaya nunkanmaya shuar nuna nΘkainiawai. Tura N· nankaamas Yus nekas umirkarmena nuna Ashφ aents nΘkainiawai. Nuna nΘkainia ßsar ii Θtserman atsumainiatsui.

1 Thessalonikerbreve 1:8 Swedish (1917)
Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut; icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke behöva tala något därom.

1 Wathesalonike 1:8 Swahili NT
Maana, kutokana na bidii yenu ujumbe wa Bwana umesikika si tu huko Makedonia na Akaya, bali imani yenu kwa Mungu imeenea popote. Tena hatuhitaji kusema zaidi.

1 Mga Taga-Tesalonica 1:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Acaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Dios; ano pa't kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anoman.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 1:8 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝrgeɣ Masedonǝya d Akayya ɣas a daɣ tawaslan igitan n awal ǝn Mǝššina win ɣur-wan ǝganen, kalar edag kul wizawazan daɣ-as salan n ǝzǝgzan-nawan ǝs Mǝššina har as wǝr nǝddǝrar s ǝsuɣǝl n awen.

1 เธสะโลนิกา 1:8 Thai: from KJV
เพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก

1 Selanikiler 1:8 Turkish
Rabbin sözü sizden yayıldı. Tanrıya imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahayaya değil, her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı.

1 Солунци 1:8 Ukrainian: NT
Од вас бо промчало ся слово Господнє не тілько в Македониї і Ахаї, та й у всяке місце віра ваша в Бога пройшла, так що не треба нам що й казати.

1 Thessalonians 1:8 Uma New Testament

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:8 Vietnamese (1934)
Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Ðức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.

1 Thessalonians 1:7
Top of Page
Top of Page