PROS THESSALONIKEIS A΄ 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri kai kuriō iēsou christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

2eucharistoumen tō theō pantote peri pantōn umōn mneian umōn poioumenoi epi tōn proseuchōn ēmōn 3adialeiptōs mnēmoneuontes umōn tou ergou tēs pisteōs kai tou kopou tēs agapēs kai tēs upomonēs tēs elpidos tou kuriou ēmōn iēsou christou emprosthen tou theou kai patros ēmōn 4eidotes adelphoi ēgapēmenoi upo theou tēn eklogēn umōn 5oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas 6kai umeis mimētai ēmōn egenēthēte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollē meta charas pneumatos agiou 7ōste genesthai umas tupous pasin tois pisteuousin en tē makedonia kai tē achaia 8aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti 9autoi gar peri ēmōn apangellousin opoian eisodon eschomen pros umas kai pōs epestrepsate pros ton theon apo tōn eidōlōn douleuein theō zōnti kai alēthinō 10kai anamenein ton uion autou ek tōn ouranōn on ēgeiren ek nekrōn iēsoun ton ruomenon ēmas apo tēs orgēs tēs erchomenēs

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Colossians 4
Top of Page
Top of Page