במדבר 17
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו׃ 3ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם׃ 4והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה׃ 5והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם׃ 6וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃ 7וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת׃

8ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים׃ 9ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו׃ 10ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו׃ 11ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה׃

12ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃ 13כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 16
Top of Page
Top of Page