שופטים 17
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו׃ 2ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה׃ 3וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך׃ 4וישב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו׃ 5והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן׃ 6בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה׃

7ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם׃ 8וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו׃ 9ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא׃ 10ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי׃ 11ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו׃ 12וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה׃ 13ויאמר מיכה עתה ידעתי כי ייטיב יהוה לי כי היה לי הלוי לכהן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Judges 16
Top of Page
Top of Page