1 John 5
Hebrew Bible OT and NT

1כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה ילד מאלהים וכל האהב את מולידו יאהב גם את הנולד מאתו׃ 2בזאת נדע כי נאהב את בני האלהים באהבתנו את האלהים ובשמרנו את מצותיו׃ 3כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃ 4כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

5מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃ 6זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת׃ 7כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה׃ 8ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם לאחת המה׃

9אם נקבל עדות בני אדם הנה עדות האלהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלהים אשר העיד על בנו׃ 10המאמין בבן האלהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלהים לכזב שמהו יען לא האמין בעדות אשר העיד האלהים על בנו׃ 11וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלהים והחיים האלה בבנו המה׃ 12אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלהים אין לו החיים׃

13זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלהים למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלהים׃ 14וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃ 15ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

16איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למות שאל ישאל בעדו ויתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למות הן יש חטא למות על זה לא אמר לשאל בעדו׃ 17כל מעשה שלא כמשפט חטא היא ויש חטא שלא למות׃

18ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃ 19ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃ 20וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃

21בני השמרו לכם מן האלילים אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 John 4
Top of Page
Top of Page