Skaièiø knyga 31
Lithuanian
1Viešpats tarė Mozei: 2“Atkeršyk midjaniečiams už izraelitams padarytas skriaudas ir tada susijungsi su savo tauta”. 3Mozė įsakė apginkluoti vyrus, kurie vykdys Viešpaties kerštą midjaniečiams, 4ir pasiųsti po tūkstantį vyrų iš kiekvienos giminės. 5Buvo atskirta po tūkstantį vyrų iš kiekvienos giminės, iš viso dvylika tūkstančių, pasirengusių kovai. 6Mozė juos išsiuntė su kunigo Eleazaro sūnumi Finehasu, kuriam pavedė šventus daiktus ir trimitus. 7Jie nugalėjo midjaniečius ir išžudė visus jų vyrus, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei, 8taip pat ir jų karalius: Evį, Rekemą, Cūrą, Hūrą ir Rebą. Užmušė kardu ir Beoro sūnų Balaamą. 9Jie paėmė į nelaisvę jų moteris, vaikus, visus galvijus ir visą midjaniečių lobį, 10sudegino jų miestus ir stovyklas. 11Belaisvius, gyvulius ir visą karo grobį 12izraelitai atgabeno pas Mozę ir kunigą Eleazarą į izraelitų stovyklą Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu.

13Mozė, kunigas Eleazaras ir visi izraelitų kunigaikščiai išėjo jų pasitikti už stovyklos. 14Užsirūstinęs ant kariuomenės vadų, tūkstantininkų ir šimtininkų, kurie grįžo iš kovos lauko, 15Mozė tarė: “Kodėl palikote gyvas moteris? 16Argi ne jos suvedžiojo izraelitus, patariant Balaamui, nusikalsti Viešpačiui Baal Peore, dėl ko tauta buvo nubausta maru. 17Nužudykite visus berniukus bei moteris, kurios gyveno su vyrais! 18Mergaites, kurios nėra pažinusios vyro, pasilaikykite sau. 19Pasilikite už stovyklos septynias dienas. Kas užmušė žmogų ar užmuštąjį palietė, apsivalykite patys ir jūsų belaisviai trečią ir septintą dieną. 20Reikia apvalyti ir visą grobį: ar tai būtų drabužiai, ar indai, ar bet koks daiktas, padarytas iš odos, ožkų vilnų ar iš medžio”.

21Kunigas Eleazaras kalbėjo kovoje dalyvavusiems kariams: “Štai Viešpaties nurodymas: 22auksą, sidabrą, varį, geležį, šviną, ciną 23ir visa, kas nedega liepsnoje, apvalykite ugnimi ir apvalomuoju vandeniu, kas dega ugnyje, apvalykite vandeniu. 24Septintą dieną išplaukite savo drabužius ir, taip apsivalę, įeikite į stovyklą”.

25Viešpats kalbėjo Mozei: 26“Tu, kunigas Eleazaras ir tautos vyresnieji suskaičiuokite visą grobį­ žmones ir galvijus. 27Padalykite grobį į dvi lygias dalis kovojusiems ir kitiems izraelitams. 28Iš tų, kurie kovojo kare ir gavo karo grobio, atskirk Viešpaties daliai po vieną iš penkių šimtų žmonių, taip pat iš galvijų, asilų ir avių; 29viską atiduok kunigui Eleazarui, nes tai yra auka Viešpačiui. 30O iš nekariavusių izraelitų grobio imk kiekvieną penkiasdešimtą žmogų, taip pat galviją, asilą, avį ir kitų gyvulių ir atiduok levitams, kurie tarnauja Viešpačiui”. 31Mozė ir Eleazaras padarė, kaip Viešpats įsakė.

32Karo grobis buvo: šeši šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai avių, 33septyniasdešimt du tūkstančiai galvijų, 34šešiasdešimt vienas tūkstantis asilų, 35trisdešimt du tūkstančiai nekaltų mergaičių.

36Pusė buvo atiduota kare dalyvavusiems: trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai avių; 37iš jų Viešpačiui atskirta šeši šimtai septyniasdešimt penkios avys. 38Trisdešimt šeši tūkstančiai galvijų; iš jų Viešpačiui atskirta septyniasdešimt du; 39trisdešimt tūkstančių penki šimtai asilų, iš kurių atskirta Viešpačiui šešiasdešimt vienas asilas. 40Šešiolika tūkstančių žmonių, iš kurių Viešpačiui teko trisdešimt du. 41Mozė atidavė, kaip buvo liepta, Viešpaties aukos dalį Eleazarui.

42Izraelitams, nedalyvavusiems kare, buvo duota: 43trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai avių, 44trisdešimt šeši tūkstančiai galvijų, 45trisdešimt tūkstančių penki šimtai asilų, 46šešiolika tūkstančių belaisvių. 47Mozė ėmė kas penkiasdešimtą gyvulį ir belaisvį ir atidavė levitams, tarnaujantiems prie Viešpaties palapinės, kaip Viešpats buvo įsakęs.

48Kariuomenės vadai, tūkstantininkai ir šimtininkai, priėję prie Mozės, kalbėjo: 49“Mes, tavo tarnai, suskaičiavome kareivius, kuriuos turime savo žinioje, ir nė vieno nepasigedome. 50Todėl kiekvienas atnešame kaip dovaną Viešpačiui visus auksinius papuošalus, kuriuos paėmėme karo grobiu: grandinėles, apyrankes, žiedus, auskarus ir kaklo papuošalus, kad sutaikintum mus su Viešpačiu”. 51Mozė ir kunigas Eleazaras priėmė auką Viešpačiui iš tūkstantininkų ir šimtininkų, visus atneštus auksinius papuošalus, 52kurie svėrė šešiolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt šekelių. 53Eiliniai kareiviai grobį pasilaikė sau. 54Paimtą auksą iš tūkstantininkų ir šimtininkų Mozė ir kunigas Eleazaras įnešė į Susitikimo palapinę, kad Viešpats atmintų izraelitus.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 30
Top of Page
Top of Page