Nehemijo knyga 7
Lithuanian
1Kai buvo baigta siena, įstatytos durys ir paskirti vartininkai, giedotojai ir levitai, 2daviau savo broliui Hananiui ir rūmų viršininkui Hananijai paliepimą dėl Jeruzalės, nes jie buvo ištikimi ir dievobaimingi vyrai. 3Įsakiau jiems neatidaryti Jeruzalės vartų iki saulės kaitros, o uždaryti bei užsklęsti juos prieš sutemstant. Sargybas statyti iš Jeruzalės gyventojų, kiekvieną arti jo namų. 4Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių ir namų jame buvo mažai.

5Dievas įdėjo į mano širdį sukviesti kilminguosius, viršininkus ir tautą ir surašyti giminėmis. Suradau sąrašus pirmųjų, grįžusių iš nelaisvės.

6Tie yra krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nabuchodonosaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą. 7Jiems vadovavo Zorobabelis, Jozuė, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamanis, Mordechajas, Bilšanas, Misperetas, Bigvajas, Nehumas ir Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius: 8Parošo palikuonių buvo du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du; 9Šefatijos­trys šimtai septyniasdešimt du; 10Aracho­šeši šimtai penkiasdešimt du; 11Pahat Moabo palikuonių iš Ješūvos ir Joabo giminės­du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika; 12Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 13Zatuvo­aštuoni šimtai keturiasdešimt penki; 14Zakajo­septyni šimtai šešiasdešimt; 15Binujo­šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni; 16Bebajo­šeši šimtai dvidešimt aštuoni; 17Azgado­du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du; 18Adonikamo­šeši šimtai šešiasdešimt septyni; 19Bigvajo­du tūkstančiai šešiasdešimt septyni; 20Adino­šeši šimtai penkiasdešimt penki; 21Atero palikuonių iš Ezekijo­ devyniasdešimt aštuoni; 22Hašumo­trys šimtai dvidešimt aštuoni; 23Becajo­trys šimtai dvidešimt keturi; 24Harifo­šimtas dvylika; 25Gibeono­devyniasdešimt penki; 26Betliejaus ir Netofos vyrų­šimtas aštuoniasdešimt aštuoni; 27Anatoto vyrų­šimtas dvidešimt aštuoni; 28Bet Azmaveto vyrų­keturiasdešimt du; 29Kirjat Jearimo, Kefyros ir Beeroto vyrų­septyniasdešimt trys; 30Ramos ir Gebos vyrų­šeši šimtai dvidešimt vienas; 31Michmašo vyrų­šimtas dvidešimt du; 32Betelio ir Ajo vyrų­šimtas dvidešimt trys; 33Kito Nebojo vyrų­penkiasdešimt du; 34Kito Elamo palikuonių­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 35Harimo­trys šimtai dvidešimt; 36Jericho­trys šimtai keturiasdešimt penki; 37Lodo, Hadido ir Onojo­septyni šimtai dvidešimt vienas; 38Senavos­trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.

39Kunigų: Jedajos palikuonių iš Ješūvos namų­devyni šimtai septyniasdešimt trys; 40Imero­tūkstantis penkiasdešimt du; 41Pašhūro­tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni; 42Harimo­tūkstantis septyniolika.

43Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodvos sūnų­septyniasdešimt keturi. 44Giedotojų: Asafo palikuonių­ šimtas keturiasdešimt aštuoni. 45Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių­šimtas trisdešimt aštuoni.

46Šventyklos tarnai: Cihos, Hasufos, Tabaoto, 47Keroso, Sijos, Padono, 48Lebanos, Hagabos, Šalmajo, 49Hanano, Gidelio, Gaharo, 50Reajos, Recino, Nekodos, 51Gazamo, Uzos, Paseacho, 52Besajo, Meunimo, Nefišsos, 53Bakbuko, Hakufos, Harhūro, 54Baclito, Mehidos, Haršos, 55Barkoso, Siseros, Temacho, 56Neciacho ir Hatifos palikuonys.

57Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Peridos, 58Jaalos, Darkono, Gidelio, 59Šefatijos, Hatilo, Pocheret Cebaimo ir Amono palikuonys.

60Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

61Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie kilę iš Izraelio: 62Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių­šeši šimtai keturiasdešimt du. 63Iš kunigų: Hobajos, Hakoco, Barzilajaus (kuris buvo vedęs gileadito Barzilajaus dukterį ir buvo vadinamas jų vardu) palikuonys. 64Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau nerado; todėl jie buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę. 65Tiršata jiems uždraudė valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su Urimu ir Tumimu.

66Iš viso žmonių buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 67neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Be to, jie turėjo giedotojų vyrų ir moterų­du šimtus keturiasdešimt penkis. 68Arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų­du šimtai keturiasdešimt penki, 69kupranugarių­keturi šimtai trisdešimt penki, asilų­šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

70Kai kurie šeimų vadai aukojo darbui. Tiršata davė tūkstantį drachmų aukso, penkiasdešimt šlakstytuvų, penkis šimtus trisdešimt kunigų apdarų. 71Kai kurie šeimų vadai­dvidešimt tūkstančių drachmų aukso ir du tūkstančius du šimtus minų sidabro. 72Visų kitų dovanos buvo dvidešimt tūkstančių drachmų aukso, du tūkstančiai minų sidabro ir šešiasdešimt septyni kunigų apdarai.

73Kunigai, levitai, giedotojai, vartininkai, dalis tautos, šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose. Septintą mėnesį izraelitai buvo savo miestuose.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page