Pirmoji Kronikø knyga 7
Lithuanian
1Isacharo palikuonys: Tola, Pūva, Jašubas ir Šimronas­keturi sūnūs. 2Tolos sūnūs: Uzis, Refaja, Jerielis, Jachmajas, Ibsamas ir Samuelis­šeimų vadai, narsūs kovotojai. Jų giminės palikuonių Dovydo laikais buvo dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai. 3Uzio sūnaus Izrachijos sūnūs: Mykolas, Abdija, Joelis ir Išija; jie visi­šeimų vadai. 4Jų giminės palikuonių, skaičiuojant šeimomis ir kariuomenės būriais, buvo trisdešimt šeši tūkstančiai, nes jie turėjo daug žmonų ir vaikų. 5Visoje Isacharo giminėje buvo aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai narsių karių.

6Benjamino sūnūs: Bela, Becheras ir Jediaelis. 7Belos sūnūs: Ecbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris; jie­šeimų vadai, narsūs kariai. Jų šeimų palikuonių buvo dvidešimt du tūkstančiai trisdešimt keturi. 8Bechero sūnūs: Cemyra, Joašas, Eliezeras, Eljoenajas, Omris, Jeremotas, Abija, Anatotas ir Alemetas. 9Šeimų palikuonių sąraše buvo dvidešimt tūkstančių du šimtai narsių karių. 10Jediaelio sūnus­Bilhanas; Bilhano sūnūs: Jeušas, Benjaminas, Ehudas, Kenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas. 11Jie visi buvo giminės šeimų vadai; narsių karių, tinkančių karui, buvo septyniolika tūkstančių du šimtai vyrų. 12Iro sūnūs: Šupimas ir Hupimas; Ahero sūnus­Hušimas.

13Naftalio sūnūs: Jahacielis, Gūnis, Jeceras ir Šalumas, Bilhos palikuonys.

14Manaso sūnūs, kuriuos pagimdė jo sugulovė aramėjė: Asrielis ir Machiras, Gileado tėvas. 15Machiras paėmė į žmonas Hupimo ir Šupimo seserį, vardu Maaka; Machiro antrasis sūnus buvo Celofhadas, kuris turėjo tik dukteris. 16Machiro žmona Maaka turėjo du sūnus: Perešą ir Šerešą; Šerešo sūnūs buvo Ulamas ir Rekemas. 17Ulamo sūnus­Bedanas. Šitie buvo Gileado, Machiro sūnaus, Manaso anūko, palikuonys. 18Jo sesuo Hamolecheta pagimdė Išhodą, Abiezerą ir Machlą. 19Šemidos sūnūs: Achjanas, Šechemas, Likhis ir Aniamas.

20Efraimo sūnus­Šutelachas, jo sūnus­Beredas, jo sūnus­Tahatas, jo sūnus­Eleadas, jo sūnus­ Tahatas, 21jo sūnus­Zabadas, jo sūnus­ Šutelachas, taip pat Ezeras ir Eleadas. Juos nužudė Gato vyrai, kai jie norėjo nuvaryti jų galvijus. 22Jų tėvas Efraimas ilgai gedėjo savo sūnų. Jo broliai atėjo jį paguosti. 23Jo žmona pagimdė dar vieną sūnų, kurį pavadino Berija, nes vaikas gimė šeimos nelaimės metu. 24Jo duktė Šeera įkūrė žemutinį ir aukštutinį Bet Horoną ir Uzen Šeerą. 25Refachas buvo jo sūnus, taip pat Rešefas, jo sūnus­Telachas, jo sūnus­Tahanas, 26jo sūnus­Ladanas, jo sūnus­ Amihudas, jo sūnus­Elišama, 27jo sūnus­Nūnas, jo sūnus­Jozuė.

28Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Betelis su miesteliais, rytuose Naaranas, vakaruose Gazeras su miesteliais, taip pat ir Sichemo bei Gazos miestai su miesteliais. 29Manaso palikuonys gyveno Bet Šeane, Taanache, Megide, Dore ir visuose tų miestų apylinkių kaimuose. Tai buvo Izraelio sūnaus Juozapo palikuonys.

30Ašero sūnūs: Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha. 31Berijos sūnūs: Heberas ir Malkielis, kuris buvo Birzajo tėvas. 32Heberas buvo Jafleto, Šomero, Hotamo ir jų sesers Šuvos tėvas. 33Jafleto sūnūs: Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas. 34Jo brolio Šemero sūnūs: Ahis, Rohga, Jehuba ir Aramas. 35Jo brolio Helemo sūnūs: Cofachas, Imna, Šelešas ir Amalas. 36Cofacho sūnūs: Suachas, Harneferas, Šualas, Beris, Imra, 37Beceras, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera. 38Jeterio sūnūs: Jefunė, Pispa ir Ara. 39Ulos sūnūs: Arachas, Hanielis ir Ricija. 40Šitie buvo Ašero palikuonys, šeimų galvos, narsūs kariai, vyriausieji kunigaikščiai. Jų skaičius buvo dvidešimt šeši tūkstančiai karo tarnybai tinkamų vyrų.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page