Filipiešiem 1
Latvian New Testament
1Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem. 2Lai jums žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

3Es pateicos savam Dievam, kad vien jūs pieminu, 4Vienmēr visās savās lūgšanās par jums visiem ar prieku aizlūgdams, 5Par jūsu līdzdalību Kristus evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim laikam. 6Es esmu stipri pārliecināts par to, ka Tas, kas jūsos labo darbu iesācis, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. 7Tas ir taisnīgi, ka es par jums visiem domāju, jo jūs esat līdzdalībnieki manā priekā, manās važās, evaņģēlija aizstāvēšanā un nostiprināšanā. 8Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem Jēzus Kristus mīlestībā. 9Un par to es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība vairāk un vairāk pieaugtu zināšanā un visādā izpratnē, 10Lai jūs izšķirtos par labāko, ka jūs Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, 11Caur Jēzu Kristu pilni taisnības augļu Dieva godam un slavai.

12Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka mani tagadējie apstākļi vairāk sekmējuši evaņģēliju, 13Jo manas važas Kristū ir kļuvušas zināmas visai sardzei un visiem citiem; 14Un daudzi brāļi Kungā, iedvesmoti no manām važām, arvien sekmīgāk uzdrošinās bezbailīgi sludināt Dieva vārdu. 15Daži gan sludina Kristu naida un strīda dēļ, bet citi no labas gribas; 16Daži aiz mīlestības, zinādami, ka esmu iecelts evaņģēlija aizstāvēšanai; 17Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas. 18Bet kas par to? Vai ar izlikšanos, vai patiesībā, kad tik Kristus visādos veidos tiek sludināts! Par to es priecājos un arī turpmāk priecāšos. 19Jo es zinu, ka tas, pateicoties jūsu lūgšanai un Jēzus Kristus gara atbalstam, noderēs man pestīšanai. 20Es gaidu un ceru, ka es nekad kaunā nepalikšu, bet visā paļāvībā kā vienmēr, ta arī tagad Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai nu man dzīvojot, vai mirstot.

21Jo Kristus ir mana dzīve, bet nāve ieguvums. 22Bet ja dzīvošana miesā nes manam darbam augļus, tad es nezinu, ko lai izvēlos? 23Es tieku bīdīts no divām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, tas būtu tas vislabākais, 24Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt vēl miesā, 25Un to es visā paļāvībā zinu, ka es palikšu pie jums visiem jūsu ticības un prieka sekmēšanai, 26Lai jūsu līksmība Jēzus Kristus vārdā būtu jo lielāka manis dēļ, kad es atkal aiziešu pie jums.

27Tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi, lai es, pie jums aizgājis, redzētu vai atkal prombūtnē dzirdētu par jums, ka jūs esat vienā garā un vienprātīgi strādājat evaņģēlija ticības labā. (Ef 4,1; Kol 1,10; 1 Tes 2,12) 28Un nekad nebīstieties no pretiniekiem, jo tas viņiem ir pazudināšanas, bet jums pestīšanas cēlonis, un tas no Dieva. 29Jo tas jums dots: nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest. 30Tā pati cīņa, kādu pie manis redzējāt un tagad par mani dzirdat, arī jums jāizcīna.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Ephesians 6
Top of Page
Top of Page