Proverbs 25
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Esteem Honorable Words
25:1   3778
25:1   αύται
25:1   These 
3588
αι
are the 
3942
παροιμίαι
[2parables 
*
Σολομώντος
3of Solomon 
3588
αι
  
87
αδιάκριτοι
1impartial], 
3739
ας
which 
1549.1
εξεγράψαντο
[7wrote out 
3588
οι
1the 
5384
φίλοι
2friends 
*
Εζεκίου
3of Hezekiah 
3588
του
4the 
935
βασιλέως
5king 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
6of Judea]. 
25:2   1391
25:2   δόξα
25:2   The glory 
2316
θεού
of God 
2928
κρύπτει
hides 
3056
λόγον
a matter; 
1391-1161
δόξα δε
but the glory 
935
βασιλέως
of a king 
5091
τιμά
esteems 
4229
πράγματα
things. 
25:3   3772
25:3   ουρανός
25:3   Heaven 
5308
υψηλός
is high, 
1093-1161
γη δε
and the earth is 
901
βαθεία
deep; 
2588-1161
καρδία δε
but the heart 
935
βασιλέως
of a king 
418.1
ανεξέλεγκτος
is unascertained. 
25:4   5180
25:4   τυπτε
25:4   Beat 
96
αδόκιμον
unproven 
694
αργύριον
silver! 
2532
και
and 
2511
καθαρίσθήσεται
it shall be cleansed 
2513
καθαρόν
clean 
537
άπαν
all together. 
25:5   2932.1
25:5   κτείνε
25:5   Slay 
765
ασεβείς
the impious 
1537
εκ
from 
4383
προσώπου
the presence 
935
βασιλέως
of the king! 
2532
και
and 
2734.2
κατορθώσει
you shall set up 
1722
εν
[2in 
1343
δικαιοσύνη
3righteousness 
3588
ο
  
2362-1473
θρόνος αυτού
1his throne]. 
25:6   3361
25:6   μη
25:6   Do not 
212.1
αλαζονεύου
act ostentatiously 
1799
ενώπιον
in the presence of 
935
βασιλέως
the king, 
3366
μηδέ
nor 
1722
εν
[2in 
5117
τόποις
3places 
1413
δυναστών
4of mighty ones 
5307.2
υφίστασο
1stand]! 
25:7   2908-1063
25:7   κρείσσον γαρ
25:7   For better 
3588
το
the 
2046
ρηθήναί
saying 
1473
σοι
to you, 
305
ανάβαινε
Ascend 
4314
προς
to 
1473
με
me! 
2228
η
than 
5013
ταπεινώσαί
to humble 
1473
σε
you 
1722
εν
in 
4383
προσώπω
the presence 
1413
δυνάστου
of a mighty one. 
3739
α
What 
1492
είδον
you beheld 
3588
οι
with 
3788-1473
οφθαλμοί σου
your eyes, 
3004
λέγε
speak! 
25:8   3361
25:8   μη
25:8   Do not 
4363
πρόσπιπτε
fall 
1519
εις
into 
3163
μάχην
a fight 
5030
ταχέως
quickly! 
2443-3361
ίνα μη
lest 
3338
μεταμεληθής
you should change your mind 
1909
επ'
at 
2078
εσχάτων
the last. 
2259
ηνίκα
When 
302
αν
ever 
1473-3679
σε ονειδίση
[2should berate you 
3588
ο
  
5384
φίλος
1a friend], 
25:9   402
25:9   αναχώρει
25:9   withdraw 
1519
εις
to 
3588
τα
the 
3694
οπίσω
rear, 
3361
μη
do not 
2706
καταφρόνει
disdain him! 
25:10   3361
25:10   μη
25:10   lest 
1473-3679
σε ονειδίση
[4should berate you 
3303
μεν
1indeed 
3588
ο
2the 
5384
φίλος
3friend]; 
3588
η
  
1161
δε
and 
3163-1473
μάχη σου
your fight 
2532
και
and 
3588
η
  
2189
έχθρα
hatred 
3756
ουκ
do not 
548
απέσται
go away, 
235
αλλά
but 
1510.8.3
έσται
will be 
1473
σοι
to you 
2470
ίση
equal 
2288
θανάτου
of death! 
5484
χάρις
Favor 
2532
και
and 
5373
φιλία
friendship 
1659
ελευθεροί
frees, 
3739
ας
which 
5083
τήρησον
you give heed 
4572
σεαυτώ
to yourself! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[2not 
2027.1
επονείδιστος
4reviled 
1096
γένη
1you should 3be]. 
235
αλλά
But 
5442
φύλαξον
keep 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς σου
your ways 
2155.4
ευσαναλλάκτως
conciliatory! 
25:11   3373.1
25:11   μήλον
25:11   [2apple 
5552
χρυσούν
1 As a golden] 
1722
εν
in 
3731.1
ορμίσκω
a pendant 
4556
σαρδίου
of sardius, 
3779
ούτως
so is it 
2036
ειπείν
to speak 
3056
λόγον
wise word. 
25:12   1519
25:12   εις
25:12   In 
1801.1
ενώτιον
an ear-ring 
5552
χρυσούν
of gold 
4556
σάρδιον
[2sardius 
4185
πολυτελές
1a very costly] 
1210
δέδεται
is bound ; 
3056
λόγος
so a [2word 
4680
σοφός
1wise] 
1519
εις
to 
2110.2
ευήκοον
a heedful 
3775
ους
ear. 
25:13   5618
25:13   ώσπερ
25:13   As a 
1841
έξοδος
delivery 
5510
χιόνος
of snow 
1722
εν
in 
281.1
αμήτω
the harvest 
2596
κατά
for 
2738
καύμα
sweltering heat, 
5623
ωφελεί
[4benefits 
3779
ούτως
1so 
32
άγγελος
3messenger 
4103
πιστός
2a trustworthy] 
3588
τους
the ones 
649
αποστείλαντας
sending 
1473
αυτόν
him; 
5590-1063
ψυχάς γαρ
for the souls 
3588
των
of the ones 
1473-5530
αυτώ χρωμένων
dealing with him 
5623
ωφελεί
derive benefit. 
25:14   5618
25:14   ώσπερ
25:14   As 
417
άνεμοι
winds, 
2532
και
and 
3509
νέφη
clouds, 
2532
και
and 
5205
υετοί
rains 
2016
επιφανέστατοι
are apparent, 
3779
ούτως
so 
3588
οι
the 
2744
καυχώμενοι
men boasting 
1909
επί
over 
1394
δόσει
[2portions 
5571
ψευδεί
1false]. 
25:15   1722
25:15   εν
25:15   [3by 
3115
μακροθυμία
4long-suffering 
2136
ευοδία
1Success 
935
βασιλεύσι
2 comes to kings]; 
1100
γλώσσα
[3tongue 
1161
δε
1and 
3120
μαλακή
2a soft] 
4937
συντρίβει
breaks 
3747
οστά
the bones. 
25:16   3192
25:16   μέλι
25:16   [2honey 
2147
ευρών
1In finding], 
2068
φάγε
eat 
3588
το
  
2425
ικανόν
what is enough! 
3379
μή ποτε
lest at any time 
4130
πλησθείς
being overfilled, 
1828.1
εξεμέσης
you should vomit forth. 
25:17   4681.2
25:17   σπάνιον
25:17   Sparingly 
1521
είσαγε
bring 
4674
σον
your 
4228
πόδα
foot 
4314
προς
to 
4572
σεαυτού
your own 
5384
φίλον
friend! 
3379
μή ποτε
lest at any time 
4130
πλησθείς
he be filled 
1473
σου
of you, 
3404
μισήση
and should detest 
1473
σε
you. 
25:18   4501.1
25:18   ρόπαλον
25:18   As a club, 
2532
και
and 
3162
μάχαιρα
a sword, 
2532
και
and 
5114.1
τόξευμα
[2bow 
185.3
ακιδωτόν
1a pointed], 
3779
ούτως
so 
2532
και
also 
435
ανήρ
the man 
3588
ο
  
2649
καταμαρτυρών
bearing 
3588
του
  
5384
φίλου
[4friend 
1473
αυτού
3 against his 
3141
μαρτυρίαν
2witness 
5571
ψευδή
1false]. 
25:19   3598
25:19   οδός
25:19   [2way 
2556
κακού
1An evil] 
2532
και
and 
4228
πους
the foot 
3892.1
παρανόμου
of a lawbreaker 
3643.4
ολείται
shall be destroyed 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
[2day 
2556
κακή
1an evil]. 
25:20   5618
25:20   ώσπερ
25:20   As 
3690
όξος
vinegar 
1670
έλκει
draws 
799.2
ασύμφορον
hurtful; 
3779
ούτως
so 
4363
προσπεσόν
[2falling 
3806
πάθος
1passion] 
1722
εν
on 
4983
σώματι
a body 
2588
καρδίαν
[2 the heart 
3076
λυπεί
1distresses]. 
5618
ώσπερ
As 
4597
σης
a moth 
2440
ιματίω
in a garment, 
2532
και
and 
4663
σκώληξ
a worm 
3586
ξύλω
in wood, 
3779
ούτως
so 
3077
λύπη
distress 
435
ανδρός
of a man 
984
βλάπτει
hurts 
2588
καρδίαν
the heart. 
25:21   1437
25:21   εάν
25:21   If 
3983
πεινά
[3hungers 
3588
ο
  
2190
εχθρός
2enemy 
1473
σου
1your] 
5142
τρέφε
nourish 
1473
αυτόν
him, 
1437
εάν
if 
1372
διψά
he thirsts 
4222-1473
πότιζε αυτόν
give him to drink! 
25:22   3778
25:22   τούτο
25:22   [3this 
1063
γαρ
1For 
4160
ποιών
2doing 
440
άνθρακας
5coals 
4442
πυρός
6of fire 
4987
σωρεύσεις
4you shall heap] 
1909
επί
upon 
3588
της
  
2776-1473
κεφαλής αυτού
his head; 
3588-1161
ο δε
and the 
2962
κύριος
lord 
467
ανταποδώσει
will recompense 
1473
σοι
to you 
18
αγαθά
good things. 
25:23   417
25:23   άνεμος
25:23   [2wind 
1005
βορέας
1 The north] 
1825
εξεγείρει
arouses 
3509
νέφη
clouds, 
4383-1161
πρόσωπον δε
and the face 
335.1
αναιδές
of an impudent 
1100
γλώσσαν
tongue 
2042
ερεθίζει
aggravates. 
25:24   2908
25:24   κρείσσον
25:24   Better 
3611
οικείν
to live 
1909
επί
upon 
1137
γωνίας
the corner 
1430
δώματος
of a roof, 
2228
η
than 
3326
μετά
with 
1135
γυναικός
[2wife 
3060
λοιδόρου
1a reviling] 
1722
εν
in 
3614
οικία
[2house 
2839
κοινή
1a common]. 
25:25   5618
25:25   ώσπερ
25:25   As 
5204
ύδωρ
[2water 
5593
ψυχρόν
1cold 
5590
ψυχή
5soul 
1372
διψώση
4to a thirsting 
4339.1
προσηνές
3is kind], 
3779
ούτως
so 
31
αγγελία
[2message 
18
αγαθή
1a good] 
1537
εκ
from 
1093
γης
a land 
3113
μακρόθεν
far off. 
25:26   5618
25:26   ώσπερ
25:26   As 
1536
ει τις
if any one 
4077
πηγήν
[2a spring 
5420
φράσσοι
1may shut up], 
2532
και
and 
5204
ύδατος
[3of water 
1841
έξοδον
2an exiting 
3075
λυμαίνοιτο
1lay waste]; 
3779
ούτως
so 
190.4
άκοσμον
it is unbecoming 
1342
δίκαιον
for a just man 
4098
πεπτωκέναι
to fall 
1799
ενώπιον
before 
765
ασεβούς
the impious. 
25:27   2068
25:27   εσθίειν
25:27   To eat 
3192
μέλι
[2honey 
4183
πολύ
1much] 
3756
ου
is not 
2570
καλόν
good; 
5091
τιμάν
[3to esteem 
1161
δε
1but 
5534
χρη
2it behooves 
3056
λόγους
5words 
1741
ενδόξους
4honorable]. 
25:28   5618
25:28   ώσπερ
25:28   As 
4172
πόλις
a city 
3588
τα
  
5038
τείχη
with walls 
2598
καταβεβλημένη
having been thrown down 
2532
και
and 
814.2
ατείχιστος
unwalled, 
3779
ούτως
so 
435
ανήρ
a man 
3739
ος
who 
3756-3326
ου μετά
[2with no 
1012
βουλής
3counsel 
5100
τι
4in anything 
4238
πράσσει
1acts]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 24
Top of Page
Top of Page