Proverbs 24
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Wisdom Is Good Understanding
24:1   5207
24:1   υιέ
24:1   O son, 
3361
μη
you should not 
2206
ζηλώσης
be jealous 
2556
κακούς
of evil 
435
άνδρας
men, 
3366
μηδέ
nor 
1937
επιθυμήσης
should you desire 
1510.1
είναι
to be 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them. 
24:2   5571
24:2   ψευδή
24:2   [4lying 
1063
γαρ
1For 
3191
μελετά
3meditates on 
3588
η
  
2588-1473
καρδία αυτών
2their heart], 
2532
και
and 
4192
πόνους
[3of miseries 
3588
τα
  
5491-1473
χείλη αυτών
1their lips 
2980
λαλεί
2speak]. 
24:3   3326
24:3   μετά
24:3   [3with 
4678
σοφίας
4wisdom 
3618
οικοδομείται
2is built 
3624
οίκος
1A house], 
2532
και
and 
3326
μετά
[2with 
4907
συνέσεως
3skillfulness 
461
ανορθούται
1is erected]. 
24:4   3326
24:4   μετά
24:4   With 
144
αισθήσεως
good sense 
1705
εμπίμπλανται
[3are filled up 
3588
τα
1the 
5009
ταμιεία
2storerooms] 
3956
παντός
of all 
4149
πλούτου
[4wealth 
5093
τιμίου
1valuable 
2532
και
2and 
2570
καλού
3good]. 
24:5   2908
24:5   κρείσσων
24:5   [2 is better 
4680
σοφός
1A wise man] 
2478
ισχυρού
than a strong man; 
2532
και
  
435
ανήρ
a man 
5428
φρόνησιν
of intelligence 
2192
έχων
than one having 
1091
γεωργίου
[2farm 
3173
μεγάλου
1a great]. 
24:6   3326
24:6   μετά
24:6   [3with 
2941
κυβερνήσεως
4guidance 
1096
γίνεται
2takes place 
4171
πόλεμος
1War], 
996-1161
βοήθεια δε
but help 
3326
μετά
comes with 
2588
καρδίας
the heart 
1010.1
βουλευτικής
of a counselor. 
24:7   4678
24:7   σοφία
24:7   Wisdom 
2532
και
and 
1771
έννοια
[2insight 
18
αγαθή
1good] 
1722
εν
are in 
4439
πύλαις
the gates 
4680
σοφών
of the wise. 
4680
σοφοί
The wise 
3756
ουκ
do not 
1578
εκκλίνουσιν
turn aside 
1537
εκ
from 
3551
νόμου
the law 
2962
κυρίου
of the lord, 
235
αλλά
but 
3049
λογίζονται
consider things 
1722
εν
in 
4892
συνεδρίοις
the sanhedrins; 
521
απαιδεύτοις
but the uninstructed ones 
4876
συναντά
meet with 
2288
θάνατος
death, 
24:9   599
24:9    αποθνήσκει
24:9   [3dies 
1161
δε
1but 
878
άφρων
2 the fool] 
1722
εν
in 
266
αμαρτίαις
sins. 
167
ακαθαρσία
Uncleanness 
435
ανδρί
[2man 
3061
λοιμώ
1to a pestilent] — 
24:10   1696.1
24:10   εμμολυνθήσεται
24:10   he shall be contaminated 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
[2day 
2556
κακή
1 the evil], 
2532
και
and 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
2347
θλίψεως
of affliction, 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
1587
εκλείπη
he should cease. 
24:11   4506
24:11   ρύσαι
24:11   Rescue 
71
αγομένους
the ones being led 
1519
εις
unto 
2288
θάνατον
death, 
2532
και
and 
1608.1
εκπρίου
buy off 
2932.1
κτεινομένους
the ones for slaying! 
3361-5339
μη φείση
You should not spare. 
24:12   1437-1161
24:12   εάν δε
24:12   But if 
2036
είπης
you should say, 
3756
ουκ
I do not 
1492
οίδα
know 
3778
τούτον
this; 
1097
γίνωσκε
know 
3754
ότι
that 
2962
κύριος
the lord 
2588
καρδίας
[2 the heart 
3956
πάντων
3of all 
1097
γινώσκει
1knows]; 
2532
και
even 
3588
ο
the 
4111
πλάσας
one shaping 
4157
πνοήν
the breath 
3956
πάσιν
in all, 
1473
αυτός
he 
1492
οίδε
knows 
3956
πάντα
all things. 
3739
ος
He is the one who 
591
αποδίδωσιν
renders 
1538
εκάστω
to each 
2596
κατά
according to 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτού
his works. 
24:13   2068
24:13   φάγε
24:13   Eat 
3192
μέλι
honey, 
5207
υιέ
O son, 
18
αγαθόν
[3 is good 
1063
γαρ
1for 
2781
κηρίον
2 the honeycomb]! 
2443
ίνα
that 
1098.2
γλυκανθή
[3should be sweetened 
1473
σου
1your 
3588
ο
  
5333.2
φάρυγξ
2throat]. 
24:14   3779-1063
24:14   ούτως γαρ
24:14   For thus 
143
αισθήση
you shall perceive 
4678
σοφίαν
wisdom 
3588
τη
in 
4674
ση
your 
5590
ψυχή
soul; 
1437-1063
εάν γαρ
for if 
2147
εύρης
you should find it, 
1510.8.3
έσται
[2will be 
2570
καλή
3good 
3588
η
  
5054-1473
τελευτή σου
1your decease], 
2532
και
and 
1680
ελπίς
hope 
1473
σε
[3you 
3756
ουκ
1shall not 
2641
καταλείψει
2forsake]. 
24:15   3361
24:15   μη
24:15   You should not 
4317
προσαγάγης
lead 
765
ασεβή
the impious 
3542
νομή
to the pasture 
1342
δικαίων
of the just; 
3366
μηδέ
nor 
538
απατηθής
should you be deceived 
5526.1
χορτασία
in filling 
2836
κοιλίας
the belly. 
24:16   2034-1063
24:16   επτάκις γαρ
24:16   For seven times 
4098
πεσείται
[3shall fall 
3588
ο
1the 
1342
δίκαιος
2just], 
2532
και
and 
450
αναστήσεται
rise up; 
3588-1161
οι δε
but the 
765
ασεβείς
impious 
770
ασθενήσουσιν
will weaken 
1722
εν
in 
2556
κακοίς
evils. 
24:17   1437
24:17   εάν
24:17   If 
4098
πέση
[2should fall 
3588
ο
  
2190-1473
εχθρός σου
1your enemy], 
3361
μη
you should not 
2020.1
επιχαρής
rejoice over 
1473
αυτώ
him; 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τω
  
5286.4-1473
υποσκελίσματι αυτού
his fall 
3361-1869
μη επαίρου
be not lifted up! 
24:18   3754
24:18   ότι
24:18   For 
3708-2962
όψεται κύριος
the lord shall see it, 
2532
και
and 
3756
ουκ
it will not 
700
αρέσει
please 
1473
αυτώ
him; 
2532
και
and 
654
αποστρέψει
he will return 
3588
τον
  
2372-1473
θυμόν αυτού
his rage 
575-1473
απ αυτού
upon him. 
24:19   3361
24:19   μη
24:19   Do not 
5463
χαίρε
rejoice 
1909
επί
over 
2555
κακοποιοίς
ones doing evil, 
3366
μηδέ
nor 
2206
ζήλου
be jealous 
268
αμαρτωλούς
of sinners! 
24:20   3756-1063-3361
24:20   ου γαρ μη
24:20   For in no way 
1096
γένηται
shall there be 
1549
έκγονα
a progeny 
4190
πονηρών
of wicked ones; 
2987.1-1161
λαμπτήρ δε
and the torch 
765
ασεβών
of the impious 
4570
σβεσθήσεται
shall be extinguished. 
24:21   5399
24:21   φοβού
24:21   Fear 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
5207
υιέ
O son, 
2532
και
and 
935
βασιλέα
the king! 
2532
και
and 
3370.1
μηθ ετέρω
to neither one 
1473
αυτών
of them 
544
απειθήσης
should you resist persuasion. 
24:22   1810-1063
24:22   εξαίφνης γαρ
24:22   For suddenly 
5099
τίσονται
they will pay 
3588
τους
the 
765
ασεβείς
impious; 
3588-1161
τας δε
and the 
5098
τιμωρίας
punishment 
297
αμφοτέρων
of both, 
5100
τις
who 
1097
γνώσεται
shall know? 
24:23   3778-1161
24:23   ταύτα δε
24:23   But these things 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3588
τοις
to the 
4680
σοφοίς
wise, 
1921
επιγινώσκειν
to realize that 
125.2
αιδείσθαι
to stand in awe 
4383
πρόσωπον
of a person 
1722
εν
in 
2920
κρίσει
a judgment 
3756
ου
is not 
2570
καλόν
good. 
24:24   3588
24:24   ο
24:24   The one 
2036
ειπών
having said, 
3588
τον
The 
765
ασεβή
impious 
1342-1510.2.3
δίκαιός εστιν
is just, 
1944
επικατάρατος
[2accursed 
2992
λαοίς
3among the peoples 
1510.8.3
έσται
1will be], 
2532
και
and 
3404.1
μισητός
detested 
1519
εις
among 
1484
έθνη
the nations. 
24:25   3588-1161
24:25   οι δε
24:25   But the 
1651
ελέγχοντες
ones reproving 
957
βελτίους
[2 the best 
5316
φανούνται
1shall appear], 
1909
επ'
[5upon 
1473
αυτούς
6them 
1161
δε
1and 
2240
ήξει
4shall come 
2129
ευλογία
3blessing 
18
αγαθή
2a good]; 
24:26   5491-1161
24:26   χείλη δε
24:26   but lips 
5368
φιλήσουσιν
shall kiss 
611
αποκρινόμενα
the ones answering 
3056
λόγους
[2words 
18
αγαθούς
1 with good]. 
24:27   2090
24:27   ετοίμαζε
24:27   Prepare 
1519
εις
[2for 
3588
την
3the 
1841
έξοδον
4departure 
3588
τα
  
2041-1473
έργα σου
1your works], 
2532
και
and 
3903
παρασκευάζου
make preparations 
1519
εις
for 
3588
τον
the 
68
αγρόν
field, 
2532
και
and 
4198
πορεύου
go 
2733.5
κατόπισθέν
after 
1473
μου
me! 
2532
και
and 
456
ανοικοδομήσεις
you shall rebuild 
3588
τον
  
3624-1473
οίκόν σου
your house. 
24:28   3361
24:28   μη
24:28   Do not 
1510.5
ίσθι
be 
5571
ψευδής
a lying 
3144
μάρτυς
witness 
1909
επί
against 
4674
σον
your 
4177
πολίτην
fellow-countryman, 
3366
μηδέ
nor 
4115
πλατύνου
open wide 
4674
σοις
with your 
5491
χείλεσι
lips! 
24:29   3361
24:29   μη
24:29   You should not 
2036
είπης
say, 
3739
ον
In which 
5158
τρόπον
manner 
5530
εχρήσατό
he treated 
1473
μοι
me, 
5530
χρήσομαι
I shall treat 
1473
αυτώ
him; 
5099-1161
τίσομαι δε
and I shall pay 
1473
αυτόν
him 
3739
α
who 
1473-91
με ηδίκησεν
wronged me. 
24:30   5618
24:30   ώσπερ
24:30   [3 is as 
1091
γεώργιον
4a farm 
435
ανήρ
2man 
878
άφρων
1A foolish], 
2532
και
and 
5618
ώσπερ
[4 is as 
290
αμπελών
5a vineyard 
444
άνθρωπος
1a man 
1729
ενδεής
2lacking 
5424
φρενών
3of sense]; 
24:31   1437
24:31   εάν
24:31   if 
863
αφής
you should let 
1473
αυτόν
it 
5502.3
χερσωθήσεται
go barren, 
2532
και
then 
5527.1
χορτομανήσει
it shall become [2overgrown 
3650
όλος
1entirely]; 
2532
και
and 
1096
γίνεται
[2takes place 
1587
εκλελειμμένος
1failing]; 
3588
οι
  
1161
δε
and 
5418
φραγμοί
[2fences 
3588
των
  
3037
λίθων
3of stones 
1473
αυτού
1his] 
2679
κατασκάπτονται
shall be razed. 
24:32   5305
24:32   ύστερον
24:32   Afterwards 
1473
εγώ
I 
3340
μετενόησα
changed my mind; 
1914
επεβλέψα
I looked 
3588
του
  
1586
εκλέξασθαι
to choose 
3809
παιδείαν
instruction. 
24:33   3641
24:33   ολίγον
24:33   [2a little 
3573
νυστάζω
1I slumber]; 
3641
ολίγον
[3a little 
1161
δε
1and 
2530.3
καθυπνώ
2I sleep soundly], 
3641
ολίγον
[5a little 
1161
δε
1and 
1723
εναγκαλίζομαι
2I fold 
5495
χερσί
3 my hands 
4738
στήθη
4 to my breasts]. 
24:34   1437-1161
24:34   εάν δε
24:34   But if 
3778-4160
τούτο ποιής
you should do this, 
2240
ήξει
[2shall come 
4313
προπορευομένη
3before 
3588
η
  
3997.1
πενία
1poverty] 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
3588
η
  
1729.1
ένδεια
lack 
5618
ώσπερ
as 
18
αγαθός
a good 
1407.1
δρομεύς
runner. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 23
Top of Page
Top of Page