Micah 7
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Wait Upon The LORD
7:1   3629.3
7:1   οίμοι
7:1   Alas, 
3754
ότι
for 
1096
εγενήθην
I became 
5613
ως
as 
4863
συνάγων
one gathering 
2562
καλάμην
stubble 
1722
εν
in 
281.1
αμητώ
a harvest, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
2018.3
επιφυλλίδα
[2grape gleanings 
1722
εν
  
5166.2
τρυγητώ
1one gathering] 
3756-5224
ουχ υπάρχοντος
where there does not exist 
1009
βότρυος
a cluster of [2grapes 
3588
του
  
2068
φαγείν
3to eat 
4409.5
πρωτόγονα
1first-ripe], 
3739
 α
which 
1971
επεπόθησεν
[2longs after 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul]. 
3629.3
οίμοι
Woe 
5590
ψυχή
O soul. 
7:2   3754
7:2   ότι
7:2   For 
622
απόλωλεν
[2 is destroyed 
2126
ευλαβής
1 the reverent one] 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth; 
2532
και
and 
2734.2
κατορθών
[3one keeping straight 
1722
εν
4among 
444
ανθρώποις
5men 
3756
ουχ
1there does not 
5224
υπάρχει
2exist]. 
3956
πάντες
All 
1519
εις
[2unto 
129
αίματα
3blood 
1340.1
δικάζονται
1adjudicate]; 
1538
έκαστος
each 
3588
τον
  
4139-1473
πλησίον αυτού
[2his neighbor 
1570.2
εκθλίβουσιν
1squeezes out] 
1570.2
εκθλίψει
by oppression; 
7:3   1909
7:3   επί
7:3   [3for 
3588
το
  
2556
κακόν
4evil 
3588
τας
  
5495-1473
χείρας αυτών
2their hands 
2090
ετοιμάζουσιν
1they prepare]; 
3588
ο
the 
758
άρχων
ruler 
154
αιτεί
asks for gifts, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2923
κριτής
judge 
1516
ειρηνικούς
[2peaceable 
3056
λόγους
3words for bribes 
2980
ελάλησε
1speaks]. 
2616.5
καταθύμιον
[2 the wish 
5590-1473
ψυχής αυτού
3of his soul 
1510.2.3
εστίν
1It is]. 
7:4   2532
7:4   και
7:4   And 
1473
εγώ
I 
1807
εξελούμαι
will take out 
3588
τα
  
18-1473
αγαθά αυτών
their good things, 
5613
ως
as 
4597
σης
a moth 
1625.6
εκτρώγων
chews away, 
2532
και
and 
897.2
βαδίζων
one proceeding 
1909
επί
by 
2583
κανόνος
the rule 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
4648.1
σκοπιάς
of the watch. 
3759
ουαί
Woe, 
1557-1473
εκδικήσεις σου
your punishments 
2240
ήκασιν
came, 
3568
νυν
now 
1510.8.6
έσονται
there shall be 
2805-1473
κλαυθμοί αυτών
their weeping. 
7:5   3361
7:5   μη
7:5   Do not 
2667.1
καταπιστεύετε
confide 
1722
εν
in 
5384
φίλοις
friends; 
3361
μη
do not 
1679
ελπίζετε
hope 
1909
επί
upon 
2233
ηγουμένοις
leaders; 
575
από
of 
3588
της
  
4791.1-1473
συγκοίτου σου
your bed-mate 
5442
φύλαξαι
watch out 
3588
του
  
3361-394
μη αναθέσθαι
to not present 
5100
τι
anything 
1473
αυτή
to her. 
7:6   1360
7:6   διότι
7:6   For 
5207
υιός
the son 
818
ατιμάζει
dishonors 
3962
πατέρα
the father; 
2364
θυγάτηρ
the daughter 
1881
επαναστήσεται
rises up 
1909
επί
against 
3588
την
  
3384-1473
μητέρα αυτής
her mother, 
3565
νύμφη
the daughter-in-law 
1909
επί
against 
3588
την
  
3994-1473
πενθεράν αυτής
her mother-in-law; 
2190
εχθροί
enemies 
3956
πάντες
are all 
3588
οι
the 
435
άνδρες
men, 
3588
οι
the ones 
1722
εν
in 
3588
τω
  
3624-1473
οίκω αυτού
his own house. 
7:7   1473-1161
7:7   εγώ δε
7:7   But I 
2089
επί
[2upon 
3588
τον
  
2962-1473
κύριόν μου
3my lord 
1914
επιβλέψομαι
1will look]; 
5278
υπομενώ
I will wait 
1909
επί
upon 
3588
τω
the 
2962
κυρίω
lord 
3588
τω
  
4990-1473
σωτήρί μου
my deliverer. 
1522
εισακούσεταί
[2will listen to 
1473
μου
3me 
3588
ο
  
2316-1473
θεός μου
1My God]. 
7:8   3361-2020.1
7:8   μη επίχαιρέ
7:8   Rejoice not 
1473
μοι
against me, 
3588
η
O 
2190-1473
εχθρά μου
my enemy! 
3754
ότι
for 
4098
πέπτωκα
I have fallen 
2532
και
and 
450
αναστήσομαι
I will rise up. 
1360
διότι
For 
1437
εάν
if 
2523
καθίσω
I shall sit 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4655
σκότει
darkness, 
2962
κύριος
the lord 
5461
φωτιεί
will give light 
1473
μοι
to me. 
7:9   3709
7:9   οργήν
7:9   The anger 
2962
κυρίου
of the lord 
5297
υποίσω
I shall endure, 
3754
ότι
for 
264
ήμαρτον
I sinned 
1473
αυτώ
against him, 
2193
έως
until 
3588
του
  
1344-1473
δικαιώσαι αυτόν
he does justice 
3588
την
  
1349-1473
δίκην μου
to my cause, 
2532
και
and 
4160
ποιήσει
shall execute 
3588
το
  
2917-1473
κρίμά μου
my judgment. 
1806
εξάξει
He shall lead 
1473
με
me 
1519
εις
into 
3588
το
the 
5457
φως
light; 
3708
όψομαι
I shall see 
3588
την
  
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness. 
7:10   2532
7:10   και
7:10   And 
3708
όψεται
[2shall see 
3588
η
  
2190-1473
εχθρά μου
1my enemy] 
2532
και
and 
4016
περιβαλείται
shall wear 
152
αισχύνην
shame, 
3004
λέγουσα
saying 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
4226
που
Where is 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός σου
your God? 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί μου
My eyes 
2029
επόψονται
shall scrutinize 
1473
αυτήν
her, 
3568
νυν
now 
1510.8.3
έσται
she will be 
1519
εις
for 
2662.1
καταπάτημα
trampling upon 
5613
ως
as 
4081
πηλός
mud 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
3598
οδοίς
ways. 
7:11   2250
7:11   ημέρα
7:11   A day 
250.2
αλοιφής
of plastering 
4141.4
πλίνθου
of brick 
1813.1-1473
εξάλειψίς σου
is your wiping out, 
2532
και
and 
683
απώσεται
[2shall be thrust away 
3544.1-1473
νόμιμά σου
1your laws] 
3588
η
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
in that day. 
7:12   2532
7:12   και
7:12   And 
3588
αι
  
4172-1473
πόλεις σου
your cities 
2240
ήξουσιν
shall come 
1519
εις
unto 
3654.2
ομαλισμόν
leveling, 
2532
και
and 
1519
εις
into 
1267
διαμερισμόν
partition 
*
Ασσυρίων
by the Assyrians; 
2532
και
and 
3588
αι
  
4172
πόλεις
[3cities 
1473
σου
1your 
3588
αι
  
3793.1
οχυραί
2fortified] 
1519
εις
for 
1267
διαμερισμόν
partitioning 
575
από
from 
*
Τύρου
Tyre 
2193
έως
unto 
3588
του
the 
4215
ποταμού
river, 
2532
και
and 
575
από
from 
2281
θαλάσσης
sea 
2193
έως
unto 
2281
θαλάσσης
sea, 
2532
και
and 
575
από
from 
3735
όρους
mountain 
2193
έως
unto 
3735
όρους
mountain. 
7:13   2532
7:13   και
7:13   And 
1510.8.3
έσται
[3will be 
3588
η
1the 
1093
γη
2land] 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction 
4862
 συν
with 
3588
τοις
the ones 
2730
κατοικούσιν
dwelling 
1473
αυτήν
it, 
575
από
because of 
2590
καρπών
the fruits 
2006.1-1473
επιτηδευμάτων αυτών
of their practices. 
7:14   4165
7:14   ποίμαινε
7:14   Tend 
2992-1473
λαόν σου
your people 
1722
εν
with 
4464-1473
ράβδω σου
your rod, 
4263
πρόβατα
the sheep 
2817-1473
κληρονομίας σου
of your inheritance, 
2681
κατασκηνούντας
the ones encamping 
2596-1438
καθ' εαυτούς
by themselves 
1722
εν
in 
1409.1
δρυμώ
a forest, 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
του
  
*
Καρμήλου
of Carmel! 
3500.1
νεμήσονται
They shall feed 
3588
την
  
*
Βασανίτιν
Bashan, 
2532
και
and 
3588
την
  
*
Γαλααδίτιν
Gilead, 
2531
καθώς
according to 
3588
αι
the 
2250
ημέραι
days 
3588
του
of the 
165
αιώνος
eon. 
7:15   2532
7:15   και
7:15   And 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
days 
3588
της
  
1840.3-1473
εξοδίας σου
of your departure 
1537
εξ
from 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
1166
δείξω
I will show 
1473
αυτοίς
to them 
2298
θαυμαστά
wonderful things. 
7:16   3708
7:16   όψονται
7:16   [2shall see 
1484
έθνη
1Nations] 
2532
και
and 
2617
καταισχυνθήσονται
shall be disgraced, 
2532
και
even 
1537
εκ
of 
3956
πάσης
all 
3588
της
  
2479-1473
ισχύος αυτών
their strength. 
2007
επιθήσουσι
They shall place 
5495
χείρας
hands 
1909
επί
over 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτών
their mouth, 
3588
τα
  
3775-1473
ώτα αυτών
their ears 
617.2
αποκωφωθήσονται
shall be deafened. 
7:17   3011.2
7:17   λείξουσι
7:17   They shall lick 
5522
χουν
dust 
5613
ως
as 
3789
όφεις
serpents 
4951
σύροντες
dragging on 
1093
γην
the earth; 
4797
συγχυθήσονται
they shall be confounded 
1722
εν
in 
4787.4-1473
συγκλεισμώ αυτών
their confinement; 
1909
επί
by 
3588
τω
the 
2962
κυρίω
lord 
2316-1473
θεώ ημών
our God 
1839
εκστήσονται
they shall be amazed, 
2532
και
and 
5399
φοβηθήσονται
shall fear 
575
από
from 
1473
σου
you. 
7:18   5100
7:18   τις
7:18   What 
2316
θεός
God 
5618
ώσπερ
is as 
1473
συ
you, 
1808
εξαίρων
removing 
93
αδικίας
iniquities 
2532
και
and 
5233
υπερβαίνων
passing over 
763
ασεβείας
impiety 
3588
τοις
to the 
2645
καταλοίποις
remnants 
3588
της
  
2817-1473
κληρονομίας αυτού
of his inheritance? 
3756-4912
ου συνέσχεν
[2is not constrained 
1519
εις
3for 
3142
μαρτύριον
4a testimony 
3709-1473
οργήν αυτού
1His anger], 
3754
ότι
for 
2308.1
θελητής
[2a wisher 
1656
ελέους
3of mercy 
1510.2.3
εστίν
1he is]. 
7:19   1994
7:19   επιστρέψει
7:19   He shall turn 
2532
και
and 
3627
οικτειρήσει
shall pity 
1473
ημάς
us; 
2616.2
καταδύσει
he shall sink 
3588
τας
  
93-1473
αδικίας ημών
our iniquities, 
2532
και
and 
641
απορριφήσονται
shall throw away 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
899
βάθη
depths 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea 
3956
πάσας
all 
3588
τας
  
266-1473
αμαρτίας ημών
our sins. 
7:20   1325
7:20   δώσει
7:20   He shall give 
1519-225
εις αλήθειαν
truth 
3588
τω
  
*
Ιακώβ
to Jacob, 
1656
έλεον
mercy 
3588
τω
  
*
Αβραάμ
to Abraham, 
2530
καθότι
in so far as 
3660
ώμοσας
you swore an oath 
3588
τοις
to 
3962-1473
πατράσιν ημών
our fathers, 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
[2days 
3588
τας
  
1715
έμπροσθεν
1former]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Micah 6
Top of Page
Top of Page