Luke 9
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Authority Given to the Twelve Disciples
9:1   4779-1161
9:1   συγκαλεσάμενος δε
9:1   And having called together 
3588
τους
the 
1427
δώδεκα
twelve 
3101
μαθητάς
disciples, 
1325
έδωκεν
he gave 
1473
αυτοίς
to them 
1411
δύναμιν
power 
2532
και
and 
1849
εξουσίαν
authority 
1909
επί
over 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1140
δαιμόνια
demons, 
2532
και
and 
3554
νόσους
[2diseases 
2323
θεραπεύειν
1to cure]. 
9:2   2532
9:2   και
9:2   And 
649
απέστειλεν
he sent 
1473
αυτούς
them 
2784
κηρύσσειν
to proclaim 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
2390
ιάσθαι
to heal 
3588
τους
the ones 
770
ασθενούντας
being weak. 
9:3   2532
9:3   και
9:3   And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3367
μηδέν
[2nothing 
142
αίρετε
1Take] 
1519
εις
for 
3588
την
the 
3598
οδόν
way! 
3383
μήτε
neither 
4464
ράβδους
rods, 
3383
μήτε
nor 
4082
πήραν
provision bag, 
3383
μήτε
nor 
740
άρτον
bread, 
3383
μήτε
nor 
694
αργύριον
money, 
3383
μήτε
nor 
303
ανά
[2up to 
1417
δύο
3two 
5509
χιτώνας
4inner garments 
2192
έχειν
1to have]. 
9:4   2532
9:4   και
9:4   And 
1519
εις
into 
3739
ην
which 
302
αν
ever 
3614
οικίαν
house 
1525
εισέλθητε
you should enter, 
1563
εκεί
there 
3306
μένετε
abide! 
2532
και
And 
1564
εκείθεν
from there 
1831
εξέρχεσθε
go forth! 
9:5   2532
9:5   και
9:5   And 
3745
όσοι
as many as 
1437
εάν
should 
3361
μη
not 
1209
δέξωνται
have received 
1473
υμάς
you, 
1831
εξερχόμενοι
in going forth 
575
από
from 
3588
της
  
4172-1565
πόλεως εκείνης
that city, 
2532
και
even 
3588
τον
the 
2868
κονιορτόν
dust 
575
από
of 
3588
των
  
4228-1473
ποδών υμών
your feet 
660
αποτινάξατε
brush off 
1519
εις
for 
3142
μαρτύριον
a testimony 
1909
επ'
unto 
1473
αυτούς
them! 
9:6   1831-1161
9:6   εξερχόμενοι δε
9:6   And coming forth, 
1330
διήρχοντο
they went 
2596
κατά
through 
3588
τας
the 
2968
κώμας
towns, 
2097
ευαγγελιζόμενοι
announcing good news 
2532
και
and 
2323
θεραπεύοντες
curing 
3837
πανταχού
everywhere. 
9:7   191
9:7   ήκουσε
9:7   [5heard 
1161
δε
1And 
*
Ηρώδης
2Herod 
3588
ο
3the 
5076
τετράρχης
4tetrarch 
3588
τα
7the things 
1096
γινόμενα
8taking place 
5259
υπ'
9by 
1473
αυτού
10him 
3956
πάντα
6all]; 
2532
και
and 
1280
διηπόρει
he was perplexed 
1223
διά
because of 
3588
το
  
3004
λέγεσθαι
it being said 
5259
υπό
by 
5100
τινων
some 
3754
ότι
that, 
*
Ιωάννης
John 
1453
εγήγερται
has been raised 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
9:8   5259
9:8   υπό
9:8   [2by 
5100
τινων
3some 
1161
δε
1and] 
3754
ότι
that, 
*
Ηλίας
Elijah 
5316
εφάνη
was appeared; 
243-1161
άλλων δε
and others 
3754
ότι
that, 
4396
προφήτης
A prophet, 
1520
εις
one 
3588
των
of the 
744
αρχαίων
ancient ones 
450
ανέστη
rose up. 
9:9   2532
9:9   και
9:9   And 
2036-*
είπεν Ηρώδης
Herod said, 
*
Ιωάννην
John 
1473
εγώ
I 
607
απεκεφάλισα
beheaded, 
5100-1161
τις δε
but who 
1510.2.3
εστιν
is 
3778
ούτος
this 
4012
περί
concerning 
3739
ου
of which 
1473
εγώ
I 
191
ακούω
hear 
5108
τοιαύτα
such? 
2532
και
And 
2212
εζήτει
he sought 
1492
ιδείν
to see 
1473
αυτόν
him. 
9:10   2532
9:10   και
9:10   And 
5290
υποστρέψαντες
returning, 
3588
οι
the 
652
απόστολοι
apostles 
1334
διηγήσαντο
described 
1473
αυτώ
to him 
3745
όσα
as much as 
4160
εποίησαν
they did. 
2532
και
And 
3880-1473
παραλαβών αυτούς
taking them to himself, 
5298
υπεχώρησε
he retreated 
2596
κατ'
in 
2398
ιδίαν
private 
1519
εις
into 
5117
τόπον
[2place 
2048
έρημον
1a desolate] 
4172
πόλεως
of a city 
2564
καλουμένης
being called 
*
Βηθσαϊδά
Bethsaida. 
Jesus Feeds the Five Thousand
9:11   3588-1161
9:11   οι δε
9:11   But the 
3793
όχλοι
multitudes, 
1097
γνόντες
having known, 
190
ηκολούθησαν
followed 
1473
αυτώ
him. 
2532
και
And 
1209
δεξάμενος
having received 
1473
αυτούς
them, 
2980
ελάλει
he spoke 
1473
αυτοίς
to them 
4012
περί
concerning 
3588
της
the 
932
βασιλείας
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God; 
2532
και
and 
3588
τους
the ones 
5532
χρείαν
[2need 
2192
έχοντας
1having] 
2322
θεραπείας
of treatment 
2390
ιάτο
he healed. 
9:12   3588-1161
9:12   η δε
9:12   But the 
2250
ημέρα
day 
756
ήρξατο
began 
2827
κλίνειν
to decline; 
4334
προσελθόντες
[4having come forward 
1161
δε
1and 
3588
οι
2the 
1427
δώδεκα
3twelve], 
2036
είπον
said 
1473
αυτώ
to him, 
630
απόλυσον
Dismiss 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude! 
2443
ίνα
that 
565
απελθόντες
going forth 
1519
εις
into 
3588
τας
the 
2945
κύκλω
round about 
2968
κώμας
towns 
2532
και
and 
3588
τους
  
68
αγρούς
fields 
2647
καταλύσωσι
they should rest up, 
2532
και
and 
2147
εύρωσιν
should find 
1979
επισιτισμόν
provisions; 
3754
ότι
for 
5602
ώδε
[2here 
1722
εν
3in 
2048
ερήμω
4a desolate 
5117
τόπω
5place 
1510.2.4
εσμέν
1we are]. 
9:13   2036-1161
9:13   είπε δε
9:13   And he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
1325
δότε
[2give 
1473
αυτοίς
3to them 
1473
υμείς
1You] 
2068
φαγείν
to eat! 
3588-1161
οι δε
And they 
2036
είπον
said, 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
There are not 
1473
ημίν
with us 
4183
πλείον
more 
2228
η
than 
4002
πέντε
five 
740
άρτοι
bread loaves 
2532
και
and 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύες
fishes, 
1509
ει μήτι
unless 
4198
πορευθέντες
having gone 
1473
ημείς
we 
59
αγοράσωμεν
should buy 
1519
εις
[2for 
3956
πάντα
3all 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
4this people 
1033
βρώματα
1foods]. 
9:14   1510.7.6-1063
9:14   ήσαν γαρ
9:14   For there were 
5616
ωσεί
about 
435
άνδρες
[2men 
4000
πεντακισχίλιοι
1five thousand]. 
2036-1161
είπε δε
And he said 
4314
προς
to 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples, 
2625-1473
κατακλίνατε αυτούς
Lay them down 
2828
κλισίας
in resting-places 
303
ανά
by 
4004
πεντήκοντα
fifties. 
9:15   2532
9:15   και
9:15   And 
4160
εποίησαν
they did 
3779
ούτως
so, 
2532
και
and 
347
ανέκλιναν
they laid them [2down together 
537
άπαντας
1all]. 
9:16   2983-1161
9:16   λαβών δε
9:16   And having taken 
3588
τους
the 
4002
πέντε
five 
740
άρτους
bread loaves 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes, 
308
αναβλέψας
looking up 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2127
ευλόγησεν
he blessed 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
2622
κατέκλασε
broke off in pieces, 
2532
και
and 
1325
εδίδου
gave 
3588
τοις
to the 
3101
μαθηταίς
disciples 
3908
παρατιθέναι
to place near 
3588
τω
to the 
3793
όχλω
multitude. 
9:17   2532
9:17   και
9:17   And 
2068
έφαγον
they ate, 
2532
και
and 
5526-3956
εχορτάσθησαν πάντες
all were filled. 
2532
και
And 
142
ήρθη
was taken up 
3588
το
the 
4052
περισσεύσαν
abounding portion 
1473
αυτοίς
to them 
2801
κλασμάτων
of pieces — 
2894
κόφινοι
[2hampers 
1427
δώδεκα
1twelve]. 
9:18   2532
9:18   και
9:18   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1510.1-1473
είναι αυτόν
his being 
4336
προσευχόμενον
praying 
2651
καταμόνας
alone, 
4895
συνήσαν
[3were with 
1473
αυτώ
4him 
3588
οι
1the 
3101
μαθηταί
2disciples], 
2532
και
and 
1905
επηρώτησεν
he questioned 
1473
αυτούς
them, 
3004
λέγων
saying, 
5100
τίνα
Whom do 
1473
με
[4me 
3004
λέγουσιν
3say 
3588
οι
1the 
3793
όχλοι
2multitudes] 
1510.1
είναι
to be? 
9:19   3588-1161
9:19   οι δε
9:19   And they 
611
αποκριθέντες
answering 
2036
είπον
said, 
*
Ιωάννην
John 
3588
τον
the 
910
βαπτιστήν
Baptist; 
243-1161
άλλοι δε
and others, 
*
Ηλίαν
Elijah; 
243-1161
άλλοι δε
and others 
3754
ότι
that, 
4396-5100
προφήτης τις
A certain prophet 
3588
των
of the 
744
αρχαίων
ancients 
450
ανέστη
rose up. 
9:20   2036-1161
9:20   είπε δε
9:20   And he said 
1473
αυτοίς
to them, 
1473-1161
υμείς δε
But you, 
5100
τίνα
whom 
1473-3004
με λέγετε
do you say me 
1510.1
είναι
to be? 
611-1161
αποκριθείς δε
And answering 
*
Πέτρος
Peter 
2036
είπε
said, 
3588
τον
The 
5547
Χριστόν
Christ 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
9:21   3588-1161
9:21   ο δε
9:21   And he 
2008
επιτιμήσας
having reproached 
1473
αυτοίς
them, 
3853
παρήγγειλε
exhorted them 
3367
μηδενί
[2no one 
2036
ειπείν
1to tell] 
3778
τούτο
this, 
9:22   2036
9:22   ειπών
9:22   having said 
3754
ότι
that, 
1163
δει
It is necessary 
3588
τον
for the 
5207
υιόν
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
4183
πολλά
[2many things 
3958
παθείν
1to suffer], 
2532
και
and 
593
αποδοκιμασθήναι
to be rejected 
575
από
by 
3588
των
the 
4245
πρεσβυτέρων
elders 
2532
και
and 
749
αρχιερέων
chief priests 
2532
και
and 
1122
γραμματέων
scribes, 
2532
και
and 
615
αποκτανθήναι
to be killed, 
2532
και
and 
3588
τη
the 
5154
τρίτη
third 
2250
ημέρα
day 
1453
εγερθήναι
to be raised. 
Requirements of Discipleship
9:23   3004-1161
9:23   έλεγε δε
9:23   And he said 
4314
προς
to 
3956
πάντας
all, 
1487
ει
If 
5100
τις
any 
2309
θέλει
wants 
3694
οπίσω
[2after 
1473
μου
3me 
2064
ελθείν
1to come], 
533
απαρνησάσθω
let him totally reject 
1438
εαυτόν
himself, 
2532
και
and 
142
αράτω
lift 
3588
τον
  
4716-1473
σταυρόν αυτού
his cross 
2596
καθ'
by 
2250
ημέραν
day, 
2532
και
and 
190
ακολουθείτω
follow 
1473
μοι
me! 
9:24   3739-1063
9:24   ος γαρ
9:24   For who 
1437
εάν
ever 
2309
θέλη
should want 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
[2his life 
4982
σώσαι
1to preserve] 
622
απολέσει
shall lose 
1473
αυτήν
it; 
3739-1161
ος δ'
but who 
302
αν
ever 
622
απολέση
should lose 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
his life 
1752
ένεκεν
because of 
1473
εμού
me, 
3778
ούτος
this one 
4982
σώσει
shall preserve 
1473
αυτήν
it. 
9:25   5100-1063
9:25   τι γαρ
9:25   For what 
5623
ωφελείται
benefits 
444
άνθρωπος
a man, 
2770
κερδήσας
having gained 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
[2world 
3650
όλον
1whole], 
1438
εαυτόν
[3himself 
1161
δε
1but 
622
απολέσας
2destroying] 
2228
η
or 
2210
ζημιωθείς
suffering loss? 
9:26   3739-1063
9:26   ος γαρ
9:26   For who 
302
αν
ever 
1870
επαισχυνθή
is ashamed of 
1473
με
me 
2532
και
and 
3588
τους
  
1699
εμούς
my 
3056
λόγους
words, 
3778
τούτον
this one 
3588
ο
the 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
1870
επαισχυνθήσεται
will be ashamed of 
3752
όταν
whenever 
2064
έλθη
he should come 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1391-1473
δόξη αυτού
his glory, 
2532
και
and 
3588
του
of the 
3962
πατρός
father, 
2532
και
and 
3588
των
of the 
39
αγίων
holy 
32
αγγέλων
angels. 
9:27   3004-1161
9:27   λέγω δε
9:27   But I say 
1473
υμίν
to you 
230
αληθώς
truly, 
1510.2.6
εισί
there are 
5100
τινες
some 
3588
των
of the ones 
5602
ώδε
here 
2476
εστηκότων
standing 
3739
οι
who 
3766.2
ου μη
in no way 
1089
γεύσονται
shall taste 
2288
θανάτου
death 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
1492
ίδωσι
they should see 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
Jesus is Transformed
9:28   1096-1161
9:28   εγένετο δε
9:28   And it came to pass 
3326
μετά
after 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words, 
5616
ωσεί
about 
2250
ημέραι
[2days 
3638
οκτώ
1eight]; 
2532
και
and 
3880
παραλαβών
having taken with himself 
*
Πέτρον
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John 
2532
και
and 
*
Ιάκωβον
James, 
305
ανέβη
he ascended 
1519
εις
into 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
4336
προσεύξασθαι
to pray. 
9:29   2532
9:29   και
9:29   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4336-1473
προσεύξασθαι αυτόν
his praying, 
3588
το
the 
1491
είδος
form 
3588
του
  
4383
προσώπου αυτού
of his person 
2087
έτερον
became another, 
2532
και
and 
3588
ο
  
2441-1473
ιματισμός αυτού
his clothes 
3022
λευκός
[2white 
1823
εξαστράπτων
1flashing]. 
9:30   2532
9:30   και
9:30   And 
2400
ιδού
behold, 
435
άνδρες
[2men 
1417
δύο
1two] 
4814
συνελάλουν
conversed together 
1473
αυτώ
with him, 
3748
οίτινες
who 
1510.7.6
ήσαν
were 
*
Μωσής
Moses 
2532
και
and 
*
Ηλίας
Elijah. 
9:31   3588
9:31   οι
9:31   The ones 
3708
οφθέντες
appearing 
1722
εν
in 
1391
δόξη
glory 
3004
έλεγον
spoke of 
3588
την
  
1841-1473
έξοδον αυτού
his departure 
3739
ην
which 
3195
έμελλε
he was about 
4137
πληρούν
to fulfill 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
9:32   3588
9:32   ο
9:32     
1161
δε
And 
*
Πέτρος
Peter 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
4862
συν
with 
1473
αυτώ
him 
1510.7.6
ήσαν
were 
916
βεβαρημένοι
being weighed down 
5258
ύπνω
with sleep; 
1235-1161
διαγρηγορήσαντες δε
and staying awake 
1492
είδον
they beheld 
3588
την
  
1391-1473
δόξαν αυτού
his glory, 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
435
άνδρας
men 
3588
τους
  
4921
συνεστώτας
standing 
1473
αυτώ
with him. 
9:33   2532
9:33   και
9:33   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1316-1473
διαχωρίζεσθαι αυτούς
their parting 
575
απ'
from 
1473
αυτού
him, 
2036-3588-*
είπεν ο Πέτρος
Peter said 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus, 
1988
επιστάτα
Master, 
2570-1510.2.3
καλόν εστιν
it is good 
1473
ημάς
for us 
5602-1510.1
ώδε είναι
to be here; 
2532
και
for 
4160
ποιήσωμεν
we should make 
4633
σκηνάς
[2tents 
5140
τρείς
1three] — 
1520
μίαν
one 
1473
σοι
for you, 
2532
και
and 
*-1520
Μωσεί μίαν
one for Moses, 
2532
και
and 
1520
μίαν
one 
*
Ηλία
for Elijah; 
3361
μη
not 
1492
ειδώς
knowing 
3739
ο
what 
3004
λέγει
he says. 
9:34   3778
9:34   ταύτα
9:34   [4these things 
1161
δε
1And 
1473
αυτού
2of his 
3004
λέγοντος
3saying] 
1096
εγένετο
there came 
3507
νεφέλη
a cloud 
2532
και
and 
1982
επεσκίασεν
overshadowed 
1473
αυτούς
them; 
5399-1161
εφοβήθησαν δε
and they were afraid 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
1565
εκείνους
[2of those ones 
1525
εισελθείν
1entering] 
1519
εις
into 
3588
την
the 
3507
νεφέλην
cloud. 
9:35   2532
9:35   και
9:35   And 
5456
φωνή
a voice 
1096
εγένετο
came 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
3507
νεφέλης
cloud, 
3004
λέγουσα
saying, 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
  
5207-1473
υιός μου
my son 
3588
ο
the 
27
αγαπητός
beloved, 
1473
αυτού
of him 
191
ακούετε
hear! 
9:36   2532
9:36   και
9:36   And 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
1096
γενέσθαι
[2taking place 
3588
την
  
5456
φωνήν
1voice], 
2147-3588-*
ευρέθη ο Ιησούς
Jesus was found 
3441
μόνος
alone. 
2532
και
And 
1473
αυτοί
they 
4601
εσίγησαν
were quiet, 
2532
και
and 
3762
ούδενι
to no one 
518
απήγγειλαν
they reported 
1722
εν
in 
1565
εκείναις
those 
3588
ταις
  
2250
ημέραις
days 
3762
ουδέν
anything 
3739
ων
of what 
3708
εωράκασιν
they had seen. 
The Demoniac Son Healed
9:37   1096-1161
9:37   εγένετο δε
9:37   And it came to pass 
1722
εν
on 
3588
τη
the 
1836
εξής
next 
2250
ημέρα
day, 
2718-1473
κατελθόντων αυτών
of their going down 
575
από
from 
3588
του
the 
3735
όρους
mountain, 
4876
συνήντησεν
there met with 
1473
αυτώ
him 
3793
όχλος
[2multitude 
4183
πολύς
1a great]. 
9:38   2532
9:38   και
9:38   And 
2400
ιδού
behold, 
435
ανήρ
a man 
575
από
from 
3588
του
the 
3793
όχλου
multitude 
310
ανεβόησε
yelled out, 
3004
λέγων
saying, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
1189
δέομαί
I beseech 
1473
σου
you 
1914
επιβλέψαι
to look 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
5207-1473
υιόν μου
my son! 
3754
ότι
for 
3439-1510.2.3
μονογενής εστί
he is an only child 
1473
μοι
to me. 
9:39   2532
9:39   και
9:39   And 
2400
ιδού
behold, 
4151
πνεύμα
a spirit 
2983
λαμβάνει
takes 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
1810
εξαίφνης
suddenly 
2896
κράζει
he cries out, 
2532
και
and 
4682-1473
σπαράσσει αυτόν
it throws him into a spasm 
3326
μετά
with 
876
αφρού
foam, 
2532
και
and 
3425
μόγις
hardly 
672
αποχωρεί
retreats 
575
απ'
from 
1473
αυτού
him 
4937
συντρίβον
breaking 
1473
αυτόν
him. 
9:40   2532
9:40   και
9:40   And 
1189
εδεήθην
I beseeched 
3588
των
  
3101-1473
μαθητών σου
your disciples 
2443
ίνα
that 
1544-1473
εκβάλωσιν αυτό
they should cast it out, 
2532
και
and 
3756-1410
ουκ ηδυνήθησαν
they were not able. 
9:41   611-1161
9:41   αποκριθείς δε
9:41   And responding 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said, 
5599
ω
O 
1074
γενεά
[2generation 
571
άπιστος
1unbelieving] 
2532
και
and 
1294
διεστραμμένη
being perverted, 
2193-4219
έως πότε
until how long 
1510.8.1
έσομαι
will I be 
4314
προς
with 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
430
ανέξομαι
endure 
1473
υμών
you? 
4317
προσάγαγε
Bring 
5602
ώδε
[2here 
3588
τον
  
5207-1473
υιόν σου
1your son]! 
9:42   2089-1161
9:42   έτι δε
9:42   And while yet 
4334-1473
προσερχομένου αυτού
during his coming forward, 
4486
έρρηξεν
[3tore 
1473
αυτόν
4him 
3588
το
1the 
1140
δαιμόνιον
2demon] 
2532
και
and 
4952
συνεσπάραξεν
flailed about; 
2008
επετίμησε
[3gave reproach 
1161
δε
1and 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus] 
3588
τω
to the 
4151
πνεύματι
[2spirit 
3588
τω
  
169
ακαθάρτω
1unclean], 
2532
και
and 
2390
ιάσατο
healed 
3588
τον
the 
3816
παίδα
child, 
2532
και
and 
591-1473
απέδωκεν αυτόν
gave him back 
3588
τω
to 
3962-1473
πατρί αυτού
his father. 
Jesus Foretells His Death
9:43   1605
9:43   εξεπλήσσοντο
9:43   [3were overwhelmed 
1161
δε
1And 
3956
πάντες
2all] 
1909
επί
at 
3588
τη
the 
3168
μεγαλειότητι
magnificence 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
3956-1161
πάντων δε
And as all 
2296
θαυμαζόντων
were wondering 
1909
επί
over 
3956
πάσιν
all 
3739
οις
what 
4160-3588-*
εποίησεν ο Ιησούς
Jesus did, 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples, 
9:44   5087-1473
9:44   θέσθε υμείς
9:44   You put 
1519
εις
into 
3588
τα
  
3775-1473
ώτα υμών
your ears 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words! 
3588-1063
ο γαρ
The 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
3195
μέλλει
is about 
3860
παραδίδοσθαι
to be delivered 
1519
εις
into 
5495
χείρας
the hands 
444
ανθρώπων
of men. 
9:45   3588-1161
9:45   οι δε
9:45   And they 
50
ηγνόουν
knew not 
3588
το
  
4487-3778
ρήμα τούτο
this saying, 
2532
και
and 
1510.7.3
ην
it was 
3871
παρακεκαλυμμένον
being covered up 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them, 
2443
ίνα
that 
3361
μη
they should not 
143
αίσθωνται
perceive 
1473
αυτό
it; 
2532
και
and 
5399
εφοβούντο
they feared 
2065
ερωτήσαι
to ask 
1473
αυτόν
him 
4012
περί
concerning 
3588
του
  
4487-3778
ρήματος τούτου
this saying. 
9:46   1525-1161
9:46   εισήλθε δε
9:46   And there entered 
1261
διαλογισμός
an arguing 
1722
εν
among 
1473
αυτοίς
them — 
3588
το
the one 
5100
τις
who 
302
αν
ever 
1510.4
είη
may be 
3173
μείζων
the greater 
1473
αυτών
of them. 
9:47   3588
9:47   ο
9:47     
1161
δε
And 
*
Ιησούς
Jesus 
1492
ιδών
knowing 
3588
τον
the 
1261
διαλογισμόν
arguing 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας αυτών
of their hearts, 
1949
επιλαβόμενος
having taken hold of 
3813
παιδίου
a child, 
2476
έστησεν
he set 
1473
αυτό
it 
3844
παρ'
by 
1438
εαυτώ
himself. 
9:48   2532
9:48   και
9:48   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
3739
ος
Who 
1437
εάν
ever 
1209
δέξηται
should receive 
3778
τούτο
this 
3588
το
  
3813
παιδίον
child 
1909
επί
in 
3588
τω
  
3686-1473
ονόματί μου
my name, 
1473-1209
εμέ δέχεται
receives me; 
2532
και
and 
3739
ος
who 
1437
εάν
ever 
1473-1209
εμέ δέξηται
receives me, 
1209
δέχεται
receives 
3588
τον
the one 
649
αποστείλαντά
sending 
1473
με
me. 
3588
ο
  
1063
γαρ
For 
3397
μικρότερος
the lesser 
1722
εν
[2among 
3956
πάσιν
3all 
1473
υμίν
4you 
5224
υπάρχων
1existing], 
3778
ούτος
this one 
1510.8.3
έσται
will be 
3173
μέγας
great. 
9:49   611-1161
9:49   αποκριθείς δε
9:49   And responding 
3588
ο
  
*
Ιωάννης
John 
2036
είπεν
said, 
1988
επιστάτα
Master, 
1492
είδομέν
we beheld 
5100
τινα
one 
1909
επί
[4by 
3588
τω
  
3686-1473
ονόματί σου
5your name 
1544
εκβάλλοντα
1casting out 
3588
τα
2the 
1140
δαιμόνια
3demons], 
2532
και
and 
2967
εκωλύσαμεν
we restrained 
1473
αυτόν
him, 
3754
ότι
for 
3756
ουκ
he does not 
190
ακολουθεί
follow 
3326
μεθ'
with 
1473
ημών
us. 
9:50   2532
9:50   και
9:50   And 
2036
είπε
[2said 
4314
προς
3to 
1473
αυτόν
4him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3361-2967
μη κωλύετε
Restrain not! 
3739-1063
ος γαρ
for the one which 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
is not 
2596
καθ'
against 
1473
ημών
us 
5228
υπέρ
[2for 
1473
ημών
3us 
1510.2.3
εστιν
1is]. 
A Samaritan Town Rejects Jesus
9:51   1096-1161
9:51   εγένετο δε
9:51   And it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4845
συμπληρούσθαι
filling up 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
days 
3588
της
  
354-1473
αναλήψεως αυτού
of his being lifted up, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτού
[2his face 
4741
εστήριξε
1firmly fixed] 
3588
του
  
4198
πορεύεσθαι
to go 
1519
εις
into 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
9:52   2532
9:52   και
9:52   And 
649
απέστειλεν
he sent 
32
αγγέλους
messengers 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου αυτού
his face. 
2532
και
And 
4198
πορευθέντες
having gone, 
1525
εισήλθον
they entered 
1519
εις
into 
2968
κώμην
a town 
*
Σαμαρειτών
of Samaritans, 
5620
ώστε
so as 
2090
ετοιμάσαι
to prepare 
1473
αυτώ
for him. 
9:53   2532
9:53   και
9:53   And 
3756
ουκ
they did not 
1209
εδέξαντο
receive 
1473
αυτόν
him, 
3754
ότι
for 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face 
1510.7.3
ην
was as 
4198
πορευόμενον
going 
1519
εις
to 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
9:54   1492-1161
9:54   ιδόντες δε
9:54   And knowing, 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
his disciples 
*
Ιάκωβος
James 
2532
και
and 
*
Ιωάννης
John 
2036
είπον
said, 
2962
κύριε
O Lord, 
2309
θέλεις
do you want 
2036
είπωμεν
we should tell 
4442
πυρ
fire 
2597
καταβήναι
to descend 
575
από
from 
3588
του
  
3772
ουρανού
heaven 
2532
και
and 
355
αναλώσαι
consume 
1473
αυτούς
them 
5613
ως
as 
2532
και
also 
*
Ηλίας
Elijah 
4160
εποίησε
did? 
9:55   4762-1161
9:55   στραφείς δε
9:55   And turning, 
2008
επετίμησεν
he gave reproach 
1473
αυτοίς
to them, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
3756-1492
ουκ οίδατε
You do not know 
3634
οίου
of what 
4151
πνεύματός
spirit 
1510.2.5-1473
εστε ύμεις
you are. 
9:56   3588-1063
9:56   ο γαρ
9:56   For the 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
3756-2064
ουκ ήλθε
came not 
5590
ψυχάς
[2lives 
444
ανθρώπων
3of men 
622
απολέσαι
1to destroy], 
235
αλλά
but 
4982
σώσαι
to preserve. 
2532
και
And 
4198
επορεύθησαν
they went 
1519
εις
unto 
2087
ετέραν
another 
2968
κώμην
town. 
Others Called to Discipleship
9:57   1096-1161
9:57   εγένετο δε
9:57   And it came to pass 
4198-1473
πορευομένων αυτών
in their going 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3598
οδώ
way, 
2036
είπέ
[2said 
5100
τις
1a certain one] 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
190
ακολουθήσω
I will follow 
1473
σοι
you 
3699
όπου
where 
302
αν
ever 
565
απέρχη
you should go, 
2962
κύριε
O Lord. 
9:58   2532
9:58   και
9:58   And 
2036
είπεν
[2said 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3588
αι
The 
258
αλώπεκες
foxes 
5454
φωλεούς
[2dens 
2192
έχουσι
1have], 
2532
και
and 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
birds 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
2682
κατασκηνώσεις
shelters, 
3588-1161
ο δε
but the 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
3756-2192
ουκ έχει
does not have 
4226
που
where 
3588
την
[2the 
2776
κεφαλήν
3head 
2827
κλίνη
1he should lean]. 
9:59   2036-1161
9:59   είπε δε
9:59   And he said 
4314
προς
to 
2087
έτερον
another, 
190
ακολούθει
Follow 
1473
μοι
me! 
3588-1161
ο δε
And he 
2036
είπεν
said, 
2962
κύριε
O Lord, 
2010
επίτρεψόν
commit it 
1473
μοι
to me! 
565
απελθόντι
having gone forth 
4412
πρώτον
first 
2290
θάψαι
to bury 
3588
τον
  
3962-1473
πατέρα μου
my father. 
9:60   2036
9:60   είπε
9:60   [3said 
1161
δε
1And 
1473
αυτώ
4to him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus], 
863
άφες
Let 
3588
τους
the 
3498
νεκρούς
dead 
2290
θάψαι
bury 
3588
τους
  
1438
εαυτών
their own 
3498
νεκρούς
dead! 
1473-1161
συ δε
but you 
565
απελθών
going forth 
1229
διάγγελλε
declare 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God! 
9:61   2036-1161
9:61   είπε δε
9:61   And said 
2532
και
also 
2087
έτερος
another, 
190
ακολουθήσω
I will follow 
1473
σοι
you, 
2962
κύριε
O Lord, 
4412-1161
πρώτον δε
but first 
2010
επίτρεψόν
commit 
1473
μοι
to me 
657
αποτάξασθαι
to dismiss 
3588
τοις
the ones 
1519
εις
in 
3588
τον
  
3624-1473
οίκόν μου
my house. 
9:62   2036
9:62   είπε
9:62   [3said 
1161
δε
1And 
4314
προς
4to 
1473
αυτόν
5him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus], 
3762
ουδείς
No one 
1911
επιβαλών
having put 
3588
την
  
5495-1473
χείρα αυτού
his hand 
1909
επ'
upon 
723
άροτρον
a plow, 
2532
και
and 
991
βλέπων
looking 
1519
εις
at 
3588
τα
the things 
3694
οπίσω
behind, 
2111-1510.2.3
εύθετός εστιν
is fit 
1519
εις
for 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 8
Top of Page
Top of Page