Luke 7
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Believing Centurion
7:1   1893-1161
7:1   επεί δε
7:1   And when 
4137
επλήρωσε
he fulfilled 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματα αυτού
his sayings 
1519
εις
in 
3588
τας
the 
189
ακοάς
hearing 
3588
του
of the 
2992
λαού
people, 
1525
εισήλθεν
he entered 
1519
εις
into 
*
Καπερναούμ
Capernaum. 
7:2   1543
7:2   εκατοντάρχου
7:2   [4of a centurion 
1161
δε
1And 
5100
τινος
2a certain 
1401
δούλος
3servant 
2560
κακώς
6an illness 
2192
έχων
5having], 
3195
έμελλε
about 
5053
τελευτάν
to come to an end, 
3739
ος
who 
1510.7.3
ην
was 
1473-1784
αυτώ έντιμος
of value to him; 
7:3   191-1161
7:3   ακούσας δε
7:3   and having heard 
4012
περί
concerning 
3588
του
  
*
Ιησού
Jesus, 
649
απέστειλεν
he sent 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him 
4245
πρεσβυτέρους
elders 
3588
των
of the 
*
Ιουδαίων
Jews, 
2065
ερωτών
asking 
1473
αυτόν
him 
3704
όπως
that 
2064
ελθών
having come 
1295
διασώση
he should preserve 
3588
τον
  
1401-1473
δούλον αυτού
his servant. 
7:4   3588-1161
7:4   οι δε
7:4   And the ones 
3854
παραγενόμενοι
having come 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus, 
3870
παρεκάλουν
appealed to 
1473
αυτόν
him 
4709
σπουδαίως
diligently, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
514
άξιός
[5worthy 
1510.2.3
εστιν
4is 
3739
ω
1The one whom 
3930
παρέξει
2he shall grant 
3778
τούτο
3this]. 
7:5   25-1063
7:5   αγαπά γαρ
7:5   For he loves 
3588
το
  
1484-1473
έθνος ημών
our nation; 
2532
και
and 
3588
την
the 
4864
συναγωγήν
synagogue 
1473
αυτός
he himself 
3618
ωκοδόμησεν
built 
1473
ημίν
for us. 
7:6   3588
7:6   ο
7:6     
1161
δε
And 
*
Ιησούς
Jesus 
4198
επορεύετο
went 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them; 
2235-1161
ήδη δε
but already 
1473
αυτού
he 
3756
ου
not being 
3112
μακράν
far 
566
απέχοντος
at a distance 
575
από
from 
3588
της
the 
3614
οικίας
house, 
3992
έπεμψε
[3sent forth 
4314
προς
5to 
1473
αυτόν
6him 
3588
ο
1the 
1543
εκατόνταρχος
2centurion 
5384
φίλους
4friends], 
3004
λέγων
saying 
1473
αυτώ
to him, 
2962
κύριε
O Lord, 
3361
μη
be not 
4660
σκύλλου
inconvenienced! 
3756-1063
ου γαρ
for not 
1510.2.1
ειμι
am I 
2425
ικανός
fit 
2443
ίνα
that 
5259
υπό
[2under 
3588
την
  
4721-1473
στέγην μου
3my roof 
1525
εισέλθης
1you should enter]. 
7:7   1352
7:7   διό
7:7   Therefore 
3761
ουδέ
not even 
1683
εμαυτόν
myself 
515
ηξίωσα
I deem worthy 
4314
προς
[2to 
1473
σε
3you 
2064
ελθείν
1to come], 
235
αλλά
but 
2036
είπε
say 
3056
λόγω
the word! 
2532
και
and 
2390
ιαθήσεται
[2shall be healed 
3588
ο
  
3816-1473
παις μου
1my servant]. 
7:8   2532-1063
7:8   και γαρ
7:8   For also 
1473
εγώ
I 
444-1510.2.1
ανθρωπός ειμι
am a man 
5259
υπό
[2under 
1849
εξουσίαν
3authority 
5021
τασσόμενος
1ordering], 
2192
έχων
having 
5259
υπ'
under 
1683
εμαυτόν
myself 
4757
στρατιώτας
soldiers, 
2532
και
and 
3004
λέγω
I say 
3778
τούτω
to this one, 
4198
πορεύθητι
Go! 
2532
και
and 
4198
πορεύεται
he goes; 
2532
και
and 
243
άλλω
to another, 
2064
έρχου
Come! 
2532
και
and 
2064
έρχεται
he comes; 
2532
και
and 
3588
τω
to 
1401-1473
δούλω μου
my servant, 
4160
ποίησον
Do 
3778
τούτο
this! 
2532
και
and 
4160
ποιεί
he does. 
7:9   191-1161
7:9   ακούσας δε
7:9   And hearing 
3778
ταύτα
these things 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2296
εθαύμασεν
marveled at 
1473
αυτόν
him; 
2532
και
and 
4762
στραφείς
turning 
3588
τω
to 
190
ακολουθούντι
[2following 
1473
αυτώ
3him 
3793
όχλω
1 the multitude] 
2036
είπε
said, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3761
ουδέ
not even 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
Israel 
5118
τοσαύτην
[2so great 
4102
πίστιν
3a belief 
2147
εύρον
1found I]. 
7:10   2532
7:10   και
7:10   And 
5290
υποστρέψαντες
[3having returned 
3588
οι
1the ones 
3992
πεμφθέντες
2having been sent forth] 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house, 
2147
εύρον
found 
3588
τον
the 
770
ασθενούντα
weakened 
1401
δούλον
servant 
5198
υγιαίνοντα
being in health. 
The Widow's Son Raised to Life
7:11   2532
7:11   και
7:11   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1836
εξής
next place, 
4198
επορεύετο
he went 
1519
εις
into 
4172
πόλιν
a city 
2564
καλουμένην
being called 
*
Ναϊν
Nain; 
2532
και
and 
4848
συνεπορεύοντο
going with 
1473
αυτώ
him 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
[2of his disciples 
2425
ικανοί
1 were a fit amount], 
2532
και
and 
3793
όχλος
[2multitude 
4183
πολύς
1a great]. 
7:12   5613-1161
7:12   ως δε
7:12   And as 
1448
ήγγισε
he approached 
3588
τη
to the 
4439
πύλη
gate 
3588
της
of the 
4172
πόλεως
city, 
2532
και
that 
2400
ιδού
behold, 
1580
εξεκομίζετο
[2was conveyed 
2348
τεθνηκώς
1one having died], 
5207
υιός
a son, 
3439
μονογενής
an only child 
3588
τη
  
3384-1473
μητρί αυτού
of his mother, 
2532
και
and 
1473
αυτή
she 
1510.7.3
ην
was 
5503
χήρα
a widow; 
2532
και
and 
3793
όχλος
a multitude 
3588
της
of the 
4172
πόλεως
city, 
2425
ικανός
a fit amount 
4862
συν
was with 
1473
αυτή
her. 
7:13   2532
7:13   και
7:13   And 
1492
ιδών
beholding 
1473
αυτήν
her, 
3588
ο
the 
2962
κύριος
Lord 
4697
εσπλαγχνίσθη
was moved with compassion 
1909
επ'
over 
1473
αυτή
her, 
2532
και
and 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτή
to her, 
3361
μη
Do not 
2799
κλαίε
weep! 
7:14   2532
7:14   και
7:14   And 
4334
προσελθών
coming forward 
680
ήψατο
he touched 
3588
της
the 
4673
σορού
coffin, 
3588-1161
οι δε
and the ones 
941
βαστάζοντες
bearing it 
2476
έστησαν
stopped. 
2532
και
And 
2036
είπεν
he said, 
3495
νεανίσκε
O young man, 
1473
σοι
to you 
3004
λέγω
I say, 
1453
εγέρθητι
Arise! 
7:15   2532
7:15   και
7:15   And 
339
ανεκάθισεν
[3sat erect 
3588
ο
1the 
3498
νεκρός
2dead one], 
2532
και
and 
756
ήρξατο
began 
2980
λαλείν
to speak; 
2532
και
and 
1325
έδωκεν
he gave 
1473
αυτόν
him 
3588
τη
to 
3384-1473
μητρί αυτού
his mother. 
7:16   2983
7:16   έλαβε
7:16   [3took hold 
1161
δε
1And 
5401
φόβος
2fear] 
3956
πάντας
of all, 
2532
και
and 
1392
εδόξαζον
they glorified 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
4396
προφήτης
[2prophet 
3173
μέγας
1A great] 
1453
εγήγερται
has been risen up 
1722
εν
among 
1473
ημίν
us; 
2532
και
and 
3754
ότι
that, 
1980-3588-2316
επεσκέψατο ο θεός
God visited 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people. 
7:17   2532
7:17   και
7:17   And 
1831
εξήλθεν
went forth 
3588
ο
  
3056-3778
λόγος ούτος
this word 
1722
εν
in 
3650
όλη
the whole 
3588
τη
  
*
Ιουδαία
of Judea 
4012
περί
concerning 
1473
αυτού
him, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
4066
περιχώρω
place round about. 
John the Baptist Sends Disciples to Jesus
7:18   2532
7:18   και
7:18   And 
518
απήγγειλαν
[2reported 
*
Ιωάννη
3to John, 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples], 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
3778
τούτων
these things. 
7:19   2532
7:19   και
7:19   And 
4341
προσκαλεσάμενος
calling on 
1417-5100
δύο τινάς
a certain two 
3588
των
  
3101-1473
μαθητών αυτού
of his disciples, 
3588
ο
  
*
Ιωάννης
John 
3992
έπεμψε
sent them forth 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus, 
3004
λέγων
saying, 
1473-1510.2.2
συ ει
Are you 
3588
ο
the 
2064
ερχόμενος
coming one, 
2228
η
or 
243
άλλον
another 
4328
προσδοκώμεν
should we expect? 
7:20   3854-1161
7:20   παραγενόμενοι δε
7:20   And having come 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
3588
οι
the 
435
άνδρες
men 
2036
είπον
said, 
*
Ιωάννης
John 
3588
ο
the 
910
βαπτιστής
baptist 
649
απέσταλκεν
has sent 
1473
ημάς
us 
4314
προς
to 
1473
σε
you, 
3004
λέγων
saying, 
1473-1510.2.2
συ ει
Are you 
3588
ο
the 
2064
ερχόμενος
coming one, 
2228
η
or 
243
άλλον
another 
4328
προσδοκώμεν
should we expect? 
7:21   1722
7:21   εν
7:21   [2in 
1473
αυτή
3 the same 
1161
δε
1And] 
3588
τη
  
5610
ώρα
hour 
2323
εθεράπευσε
he cured 
4183
πολλούς
many 
575
από
from 
3554
νόσων
diseases, 
2532
και
and 
3148
μαστίγων
scourges, 
2532
και
and 
4151
πνευμάτων
[2spirits 
4190
πονηρών
1evil]; 
2532
και
and 
5185
τυφλοίς
[2blind 
4183
πολλοίς
1to many] 
5483
εχαρίσατο
he granted 
3588
το
  
991
βλέπειν
to see. 
7:22   2532
7:22   και
7:22   And 
611
αποκριθείς
answering 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
4198
πορευθέντες
Having gone, 
518
απαγγείλατε
report 
*
Ιωάννη
to John 
3739
α
what 
1492
είδετε
you saw 
2532
και
and 
191
ηκούσατε
heard! 
3754
ότι
that 
5185
τυφλοί
blind 
308
αναβλέπουσι
gained sight, 
5560
χωλοί
lame 
4043
περιπατούσι
walk, 
3015
λεπροί
lepers 
2511
καθαρίζονται
are cleansed, 
2974
κωφοί
deaf-mutes 
191
ακούουσι
hear, 
3498
νεκροί
dead 
1453
εγείρονται
are raised, 
4434
πτωχοί
poor 
2097
ευαγγελίζονται
are being announced good news; 
7:23   2532
7:23   και
7:23   and 
3107
μακάριός
blessed 
1510.2.3
εστιν
is 
3739
ος
who 
1437
εάν
ever 
3361
μη
should not 
4624
σκανδαλισθή
be stumbled 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me. 
7:24   565
7:24   απελθόντων
7:24   [5having gone forth 
1161
δε
1And 
3588
των
2the 
32
αγγέλων
3messengers 
*
Ιωάννου
4of John], 
756
ήρξατο
he began 
3004
λεγείν
to speak 
3588
τοις
to the 
3793
όχλοις
multitudes 
4012
περί
concerning 
*
Ιωάννου
John, 
5100
τι
What 
1831
εξεληλύθατε
have you come forth 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2048
έρημον
wilderness 
2300
θεάσασθαι
to view? 
2563
κάλαμον
A reed 
5259
υπό
by 
417
ανέμου
the wind 
4531
σαλευόμενον
being shaken? 
7:25   235
7:25   αλλά
7:25   But 
5100
τι
what 
1831
εξεληλύθατε
have you come forth 
1492
ιδείν
to behold? 
444
άνθρωπον
A man 
1722
εν
in 
3120
μαλακοίς
soft 
2440
ιματίοις
garments 
294
ημφιεσμένον
being clothed? 
2400
ιδού
Behold, 
3588
οι
the ones 
1722
εν
in 
2441
ιματισμώ
[2clothes 
1741
ενδόξω
1noble] 
2532
και
and 
5172
τρυφή
[2in luxury 
5224
υπάρχοντες
1existing 
1722
εν
4in 
3588
τοις
5the 
933
βασιλείοις
6palaces 
1510.2.6
εισίν
3are]. 
7:26   235
7:26   αλλά
7:26   But 
5100
τι
what 
1831
εξεληλύθατε
have you come forth 
1492
ιδείν
to behold? 
4396
προφήτην
A prophet? 
3483
ναι
Yes, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
4053
περισσότερον
more extra 
4396
προφήτου
a prophet. 
7:27   3778
7:27   ούτός
7:27   This 
1510.2.3
εστι
is he 
4012
περί
concerning 
3739
ου
of which 
1125
γέγραπται
it has been written, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
649
αποστέλλω
send 
3588
τον
  
32-1473
άγγελόν μου
my messenger 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου σου
your face, 
3739
ος
who 
2680
κατασκευάσει
shall carefully prepare 
3588
την
  
3598-1473
οδόν σου
your way 
1715
έμπροσθέν
before 
1473
σου
you. 
7:28   3004-1063
7:28   λέγω γαρ
7:28   For I say 
1473
υμίν
to you, 
3173
μείζων
a greater 
1722
εν
[2among 
1084
γεννητοίς
1born] 
1135
γυναικών
women 
4396
προφήτης
than the prophet 
*
Ιωάννου
John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
baptist 
3762
ουδείς
no one 
1510.2.3
εστιν
is. 
3588-1161
ο δε
But the 
3397
μικρότερος
lesser 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
3173
μείζων
[2greater 
1473
αυτού
3than he 
1510.2.3
εστι
1is]. 
7:29   2532
7:29   και
7:29   And 
3956
πας
all 
3588
ο
the 
2992
λαός
people 
191
ακούσας
having heard, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5057
τελώναι
tax collectors, 
1344
εδικαίωσαν
justified 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
907
βαπτισθέντες
having been immersed 
3588
το
in the 
908
βάπτισμα
immersion 
*
Ιωάννου
of John. 
7:30   3588-1161
7:30   οι δε
7:30   But the 
*
Φαρισαίοι
Pharisees 
2532
και
and 
3588
οι
the 
3544
νομικοί
legal experts, 
3588
την
the 
1012
βουλήν
counsel 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
114
ηθέτησαν
disregarded 
1519
εις
for 
1438
εαυτούς
themselves, 
3361
μη
not 
907
βαπτισθέντες
having been immersed 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him. 
7:31   5100
7:31    τίνι
7:31   What 
3767
ούν
then 
3666
ομοιώσω
shall I liken 
3588
τους
the 
444
ανθρώπους
men 
3588
της
  
1074-3778
γενεάς ταύτης
of this generation? 
2532
και
and 
5100
τίνι
to what 
1510.2.6
εισίν
are they 
3664
όμοιοι
likened? 
7:32   3664-1510.2.6
7:32   όμοιοί εισι
7:32   They are likened 
3813
παιδίοις
to children, 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
in 
58
αγορά
the market 
2521
καθημένοις
sitting down, 
2532
και
and 
4377
προσφωνούσιν
calling out to 
240
αλλήλοις
one another, 
2532
και
and 
3004
λέγουσιν
they say, 
832
ηυλήσαμεν
We piped 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
3756-3738
ουκ ωρχήσασθε
you danced not; 
2354
εθρηνήσαμεν
we lamented 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
3756-2799
ουκ εκλαύσατε
you wept not. 
7:33   2064
7:33   ελήλυθε
7:33   [5has come 
1063
γαρ
1For 
*
Ιωάννης
2John 
3588
ο
3the 
910
βαπτιστής
4baptist] 
3383
μήτε
neither 
740
άρτον
[2bread 
2068
εσθίων
1eating] 
3383
μήτε
nor 
3631
οίνον
[2wine 
4095
πίνων
1drinking]; 
2532
και
and 
3004
λέγετε
you say, 
1140
δαιμόνιον
[2a demon 
2192
έχει
1He has]. 
7:34   2064
7:34   ελήλυθεν
7:34   [4has come 
3588
ο
1The 
5207
υιός
2son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
3of man] 
2068
εσθίων
eating 
2532
και
and 
4095
πίνων
drinking; 
2532
και
and 
3004
λέγετε
you say, 
2400
ιδού
Behold, 
444
άνθρωπος
a man 
5314
φάγος
glutton, 
2532
και
and 
3630
οινοπότης
a winebibber, 
5384
φίλος
a friend 
5057
τελωνών
of tax collectors 
2532
και
and 
268
αμαρτωλών
sinners. 
7:35   2532
7:35   και
7:35   And 
1344
εδικαιώθη
[2was justified 
3588
η
  
4678
σοφία
1wisdom] 
575
από
by 
3588
των
  
5043-1473
τέκνων αυτής
[2her children 
3956
πάντων
1all]. 
A Woman Anoints Jesus' Feet
7:36   2065
7:36   ηρώτα
7:36   [5asked 
1161
δε
1And 
5100
τις
2a certain one 
1473
αυτόν
6him 
3588
των
3of the 
*
Φαρισαίων
4Pharisees] 
2443
ίνα
that 
2068
φάγη
he should eat 
3326
μετ'
with 
1473
αυτού
him. 
2532
και
And 
1525
εισελθών
entering 
1519
εις
into 
3588
την
the 
3614
οικίαν
house 
3588
του
of the 
*
Φαρισαίου
Pharisee, 
347
ανεκλίθη
he reclined. 
7:37   2532
7:37   και
7:37   And 
2400
ιδού
behold, 
1135
γυνή
a woman 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4172
πόλει
city, 
3748
ήτις
who 
1510.7.3
ην
was 
268
αμαρτωλός
a sinner, 
1921
επιγνούσα
realizing 
3754
ότι
that 
345
ανάκειται
he reclined 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3614
οικία
house 
3588
του
of the 
*
Φαρισαίου
Pharisee, 
2865
κομίσασα
carried 
211
αλάβαστρον
an alabaster jar 
3464
μύρου
of perfumed liquid, 
7:38   2532
7:38   και
7:38   and 
2476
στάσα
stationed 
3844
παρά
by 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet 
3694
οπίσω
behind 
2799
κλαίουσα
weeping, 
756
ήρξατο
began 
1026
βρέχειν
to rain 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet 
3588
τοις
with 
1144
δάκρυσι
tears, 
2532
και
and 
3588
ταις
with the 
2359
θριξί
hair 
3588
της
  
2776-1473
κεφαλής αυτής
of her head 
1591
εξέμασσε
she wiped clean 
2532
και
and 
2705
κατεφίλει
kissed 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet, 
2532
και
and 
218
ήλειφε
anointed 
3588
τω
with the 
3464
μύρω
perfumed liquid. 
7:39   1492-1161
7:39   ιδών δε
7:39   And beholding, 
3588
ο
the 
*
Φαρισαίος
Pharisee 
3588
ο
  
2564
καλέσας
having invited 
1473
αυτόν
him, 
2036
είπεν
said 
1722
εν
to 
1438
εαυτώ
himself, 
3004
λέγων
saying, 
3778-1487
ούτος ει
If this one 
1510.7.3
ην
was 
4396
προφήτης
a prophet, 
1097-302
εγίνωσκεν αν
he would have known 
5100
τις
who 
2532
και
and 
4217
ποταπή
what kind 
3588
η
  
1135
γυνή
of woman 
3748
ήτις
she is who 
680
άπτεται
touches 
1473
αυτού
him, 
3754
ότι
that 
268-1510.2.3
αμαρτωλός εστι
she is a sinner. 
7:40   2532
7:40   και
7:40   And 
611
αποκριθείς
responding 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
*
Σίμων
Simon, 
2192
έχω
I have 
1473
σοι
[3to you 
5100
τι
1something 
2036
ειπείν
2to say]. 
3588-1161
ο δε
And he 
5346
φησι
says, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
2036
είπε
speak! 
7:41   1417
7:41   δύο
7:41   [2two 
5533
χρεωφειλέται
3debtors 
1510.7.6
ήσαν
1There were] 
1157-5100
δανειστή τινί
to a certain money-lender; 
3588
ο
the 
1520
εις
one 
3784
ώφειλε
owed 
1220
δηνάρια
[2denarii 
4001
πεντακόσια
1five hundred], 
3588-1161
ο δε
and the 
2087
έτερος
other 
4004
πεντήκοντα
fifty. 
7:42   3361
7:42   μη
7:42   [3not 
2192
εχόντων
4having anything 
1161
δε
1And 
1473
αυτών
2they] 
591
αποδούναι
to give back, 
297
αμφοτέροις
both 
5483
εχαρίσατο
he granted pardon. 
5100
τις
Which 
3767
ούν
then 
1473
αυτών
of them, 
2036
είπε
tell, 
4183
πλείον
[2more 
1473-25
αυτόν αγαπήσει
1loves him]? 
7:43   611-1161
7:43   αποκριθείς δε
7:43   And answering 
3588
ο
  
*
Σίμων
Simon 
2036
είπεν
said, 
5274
υπολαμβάνω
I undertake 
3754
ότι
that 
3739
ω
to whom 
3588
το
the 
4183
πλείον
more 
5483
εχαρίσατο
he granted pardon. 
3588-1161
ο δε
And he 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
3723
ορθώς
Rightly 
2919
έκρινας
you judged. 
7:44   2532
7:44   και
7:44   And 
4762
στραφείς
having turned 
4314
προς
to 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
woman, 
3588
τω
  
*-5346
Σίμωνι έφη
he said to Simon, 
991
βλέπεις
You see 
3778
ταύτην
this 
3588
την
  
1135
γυναίκα
woman? 
1525
εισήλθόν
I entered 
1473-1519
σου εις
into your 
3588
την
  
3614
οικίαν
house, 
5204
ύδωρ
water 
1909
επί
for 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας μου
my feet 
3756-1325
ουκ έδωκας
you gave not; 
3778-1161
αύτη δε
but she 
3588
τοις
  
1144
δάκρυσιν
[2tears 
1026
έβρεξέ
1rained] 
1473
μου
for my 
3588
τους
  
4228
πόδας
feet, 
2532
και
and 
3588
ταις
with the 
2359
θριξί
hair 
3588
της
  
2776-1473
κεφαλής αυτής
of her head 
1591
εξέμαξε
wiped clean. 
7:45   5370
7:45   φίλημά
7:45   [4a kiss 
1473
μοι
3to me 
3756
ουκ
1You did not 
1325
έδωκας
2give]; 
3778-1161
αύτη δε
but this woman 
575
αφ'
from 
3739
ης
which time 
1525
εισήλθον
I entered, 
3756-1257
ου διέλιπε
stopped not 
2705
καταφιλούσά
kissing 
1473
μου
my 
3588
τους
  
4228
πόδας
feet. 
7:46   1637
7:46   ελαίω
7:46   [3with oil 
3588
την
  
2776-1473
κεφαλήν μου
2my head 
3756-218
ουκ ήλειψας
1You anointed not]; 
3778-1161
αύτη δε
but she 
3464
μύρω
with perfumed liquid 
218
ήλειψέ
anointed 
1473
μου
my 
3588
τους
  
4228
πόδας
feet. 
7:47   3739
7:47   ου
7:47   Of which 
5484
χάριν
favor, 
3004
λέγω
I say 
1473
σοι
to you, 
863
αφέωνται
[4have been forgiven 
3588
αι
  
266
αμαρτίαι
3sins 
1473
αυτής
1her 
3588
αι
  
4183
πολλαί
2many], 
3754
ότι
for 
25
ηγάπησε
she loved 
4183
πολύ
much; 
3739-1161
ω δε
but to whom 
3641
ολίγον
little 
863
αφίεται
is forgiven, 
3641
ολίγον
[2little 
25
αγαπά
1loves]. 
7:48   2036-1161
7:48   είπε δε
7:48   And he said 
1473
αυτή
to her, 
863
αφέωνταί
[4have been forgiven 
1473
σου
3of you 
3588
αι
1The 
266
αμαρτίαι
2sins]. 
7:49   2532
7:49   και
7:49   And 
756
ήρξαντο
[3began 
3588
οι
1the ones 
4873
συνανακείμενοι
2reclining together with him] 
3004
λέγειν
to say 
1722
εν
among 
1438
εαυτοίς
themselves, 
5100
τις
Who 
3778-1510.2.3
ούτός εστιν
is this 
3739
ος
who 
2532
και
even 
266
αμαρτίας
[2sins 
863
αφίησιν
1forgives]? 
7:50   2036-1161
7:50   είπε δε
7:50   And he said 
4314
προς
to 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
woman, 
3588
η
the 
4102
πίστις
belief 
1473
σου
of yours 
4982
σέσωκέ
has delivered 
1473
σε
you, 
4198
πορεύου
go 
1519
εις
in 
1515
ειρήνην
peace! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 6
Top of Page
Top of Page