Luke 21
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Widow's Offering
21:1   308-1161
21:1   αναβλέψας δε
21:1   And looking up 
1492
είδε
he beheld 
3588
τους
  
906
βάλλοντας
[2throwing 
3588
τα
  
1435-1473
δώρα αυτών
3their gifts 
1519
εις
4into 
3588
το
5the 
1049
γαζοφυλάκιον
6treasury 
4145
πλουσίους
1 the rich]. 
21:2   1492-1161
21:2   είδε δε
21:2   And he beheld 
5100
τινα
a certain 
2532
και
  
5503
χήραν
[2widow 
3998
πενιχράν
1destitute] 
906
βάλλουσαν
throwing 
1563
εκεί
there 
1417
δύο
two 
3016
λεπτά
leptas. 
21:3   2532
21:3   και
21:3   And 
2036
είπεν
he said, 
230
αληθώς
Truly 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that 
3588
η
  
5503
χήρα
[3widow 
3588
η
  
4434
πτωχή
2poor 
3778
αύτη
1this 
4183
πλείον
5more than 
3956
πάντων
6all 
906
έβαλεν
4threw in]. 
21:4   537-1063
21:4   άπαντες γαρ
21:4   For all 
3778
ούτοι
these 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4052-1473
περισσεύοντος αυτοίς
their abundance 
906
έβαλον
threw 
1519
εις
in 
3588
τα
the 
1435
δώρα
gifts 
3588
του
for 
2316
θεού
God; 
3778-1161
αύτη δε
but she 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
5303-1473
υστερήματος αυτής
her deficiency 
537
άπαντα
[2all 
3588
τον
3the 
979
βίον
4livelihood 
3739
ον
5which 
2192
είχεν
6she had 
906
έβαλε
1threw]. 
Jesus Foretells Concerning the End
21:5   2532
21:5   και
21:5   And 
5100
τινων
as some 
3004
λεγόντων
were speaking 
4012
περί
concerning 
3588
του
the 
2413
ιερού
temple, 
3754
ότι
that with 
3037
λίθοις
[2stones 
2570
καλοίς
1goodly] 
2532
και
and 
334
αναθήμασι
consecrated offerings 
2885
κεκόσμηται
it was adorned, 
2036
είπε
he said, 
21:6   3778
21:6   ταύτα
21:6   As to these things 
3739
α
which 
2334
θεωρείτε
you view, 
2064
ελεύσονται
there shall come 
2250
ημέραι
days 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
3756-863
ουκ αφεθήσεται
[2shall not be left 
3037
λίθος
1a stone] 
1909
επί
upon 
3037
λίθω
a stone, 
3739
ος
which 
3756
ου
shall not 
2647
καταλυθήσεται
be broken up. 
21:7   1905-1161
21:7   επηρώτησαν δε
21:7   And they asked 
1473
αυτόν
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
4219
πότε
when 
3767
ούν
then 
3778-1510.8.3
ταύτα έσται
will these things be, 
2532
και
and 
5100
τι
what is 
3588
το
the 
4592
σημείον
sign 
3752
όταν
whenever 
3195-3778
μέλλη ταύτα
these things are about 
1096
γίνεσθαι
to take place? 
21:8   3588-1161
21:8   ο δε
21:8   And 
2036
είπεν
he said, 
991
βλέπετε
Take heed that 
3361
μη
you should not 
4105
πλανηθήτε
be misled! 
4183-1063
πολλοί γαρ
For many 
2064
ελεύσονται
shall come 
1909
επί
in 
3588
τω
  
3686-1473
ονόματί μου
my name, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am he, 
2532
και
and saying, 
3588
ο
The 
2540
καιρός
time 
1448
ήγγικε
approaches. 
3361
μη
[2not 
3767
ούν
3then 
4198
πορευθήτε
1You should] go 
3694
οπίσω
after 
1473
αυτών
them. 
21:9   3752-1161
21:9   όταν δε
21:9   And whenever 
191
ακούσητε
you should hear 
4171
πολέμους
of wars 
2532
και
and 
181
ακαταστασίας
commotions, 
3361
μη
you should not 
4422
πτοηθήτε
be terrified. 
1163-1063
δει γαρ
For it is necessary 
3778
ταύτα
these things 
1096
γενέσθαι
take place 
4412
πρώτον
first; 
235
αλλ'
but 
3756
ουκ
not 
2112
ευθέως
immediately 
3588
το
is the 
5056
τέλος
end. 
21:10   5119
21:10   τότε
21:10   Then 
3004
έλεγεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
1453
εγερθήσεται
[2shall rise 
1484
έθνος
1Nation] 
1909
επί
against 
1484
έθνος
nation, 
2532
και
and 
932
βασιλεία
kingdom 
1909
επί
against 
932
βασιλείαν
kingdom; 
21:11   4578
21:11   σεισμοί
21:11   [3earthquakes 
5037
τε
1also 
3173
μεγάλοι
2great] 
2596-5117
κατά τόπους
in places; 
2532
και
and 
3042
λιμοί
[2famines 
2532
και
3and 
3061
λοιμοί
4pestilences 
1510.8.6
έσονται
1shall be there]; 
5400
φόβητρά
[2fearful things 
5037
τε
1also], 
2532
και
and 
4592
σημεία
[3signs 
575
απ'
4from 
3772
ουρανού
5heaven 
3173
μεγάλα
2great 
1510.8.3
έσται
1there will be]. 
21:12   4253-1161
21:12   προ δε
21:12   But before 
3778
τούτων
these things 
537
άπαντων
all together, 
1911
επιβαλούσιν
they shall put 
1909
εφ'
[2upon 
1473
υμάς
3you 
3588
τας
  
5495-1473
χείρας αυτών
1their hands], 
2532
και
and 
1377
διώξουσι
shall persecute you, 
3860
παραδιδόντες
and deliver you up 
1519
εις
unto 
4864
συναγωγάς
synagogues, 
2532
και
and 
5438
φυλακάς
prisons, 
71
αγομένους
leading you 
1909
επί
unto 
935
βασιλείς
kings 
2532
και
and 
2232
ηγεμόνας
governors 
1752
ένεκεν
because of 
3588
του
  
3686-1473
ονόματός μου
my name. 
21:13   576-1161
21:13   αποβήσεται δε
21:13   But it shall result 
1473
υμίν
to you 
1519
εις
for 
3142
μαρτύριον
a testimony. 
21:14   5087-3767
21:14   θέσθε ουν
21:14   Then you put it 
1519
εις
into 
3588
τας
  
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts 
3361
μη
not 
4304
προμελετάν
to meditate beforehand 
626
απολογηθήναι
to make a defense! 
21:15   1473-1063
21:15   εγώ γαρ
21:15   For I 
1325
δώσω
shall give 
1473
υμίν
to you 
4750
στόμα
a mouth 
2532
και
and 
4678
σοφίαν
wisdom, 
3739
η
in which 
3756-1410
ου δυνήσονται
[5will not be able 
471
αντειπείν
6to contradict 
3761
ουδέ
7nor 
436
αντιστήναι
8oppose 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the ones 
480
αντικείμενοι
3being adverse 
1473
υμίν
4to you]. 
21:16   3860-1161
21:16   παραδοθήσεσθε δε
21:16   But you will be delivered up 
2532
και
even 
5259
υπό
by 
1118
γονέων
parents, 
2532
και
and 
80
αδελφών
brethren, 
2532
και
and 
4773
συγγενών
relatives, 
2532
και
and 
5384
φίλων
friends; 
2532
και
and 
2289
θανατώσουσιν
they shall put to death 
1537
εξ
some of 
1473
υμών
you. 
21:17   2532
21:17   και
21:17   And 
1510.8.5
έσεσθε
you will be 
3404
μισούμενοι
detested 
5259
υπό
by 
3956
πάντων
all 
1223
διά
on account of 
3588
το
  
3686-1473
όνομά μου
my name. 
21:18   2532
21:18   και
21:18   But 
2359
θρίξ
a hair 
1537
εκ
from 
3588
της
  
2776-1473
κεφαλής υμών
your head 
3766.2
ου μη
in no way 
622
απόληται
shall perish. 
21:19   1722
21:19   εν
21:19   By 
3588
τη
  
5281-1473
υπομονή υμών
your endurance 
2932
κτήσασθε
acquire 
3588
τας
  
5590-1473
ψυχάς υμών
your life! 
21:20   3752-1161
21:20   όταν δε
21:20   And whenever 
1492
ίδητε
you should behold 
2944
κυκλουμένην
[2being encircled 
5259
υπό
3by 
4760
στρατοπέδων
4encamped armies 
3588
την
  
*
Ιεροσαλήμ
1Jerusalem], 
5119
τότε
then 
1097
γνώτε
know 
3754
ότι
that 
1448
ήγγικεν
[2approaches 
3588
η
  
2050-1473
ερήμωσις αυτης
1her desolation]. 
21:21   5119
21:21   τότε
21:21   Then 
3588
οι
let the ones 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Ιουδαία
Judea 
5343
φευγέτωσαν
flee 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
3735
όρη
mountains! 
2532
και
And 
3588
οι
let the ones 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst of 
1473
αυτήν
her 
1633
εκχωρείτωσαν
withdraw! 
2532
και
And 
3588
οι
let the ones 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
5561
χώραις
regions 
3361
μη
not 
1525
εισερχέσθωσαν
enter 
1519
εις
into 
1473
αυτήν
her! 
21:22   3754
21:22   ότι
21:22   For 
2250
ημέραι
[3days 
1557
εκδικήσεως
4of avenging 
3778
αύταί
1these 
1510.2.6
εισι
2are] 
3588
του
  
4137
πληρωθήναι
to fulfill 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
1125
γεγραμμένα
having been written. 
21:23   3759-1161
21:23   ουαί δε
21:23   But woe 
3588
ταις
to the ones 
1722
εν
[2in 
1064
γαστρί
3 the womb 
2192
εχούσαις
1having one], 
2532
και
and 
3588
ταις
to the ones 
2337
θηλαζούσαις
nursing 
1722
εν
in 
1565
εκείναις
those 
3588
ταις
  
2250
ημέραις
days. 
1510.8.3-1063
έσται γαρ
For there will be 
318
ανάγκη
[2distress 
3173
μεγάλη
1great] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land, 
2532
και
and 
3709
οργή
wrath 
1722
εν
among 
3588
τω
  
2992-3778
λαώ τούτω
this people. 
21:24   2532
21:24   και
21:24   And 
4098
πεσούνται
they shall fall 
4750
στόματι
by the mouth 
3162
μαχαίρας
of the sword, 
2532
και
and 
163
αιχμαλωτισθήσονται
shall be taken captive 
1519
εις
into 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations; 
2532
και
and 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 
1510.8.3
έσται
will be 
3961
πατουμένη
for treading 
5259
υπό
by 
1484
εθνών
nations 
891
άχρι
until 
4137
πληρωθώσι
[3shall be fulfilled 
2540
καιροί
1 the times 
1484
εθνών
2of the nations]. 
21:25   2532
21:25   και
21:25   And 
1510.8.3
έσται
there shall be 
4592
σημεία
signs 
1722
εν
among 
2246
ηλίω
the sun, 
2532
και
and 
4582
σελήνη
moon, 
2532
και
and 
798
άστροις
stars; 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
4928
συνοχή
conflict 
1484
εθνών
of nations, 
1722
εν
in 
640
απορία
perplexity 
2278
ηχούσης
of resounding 
2281
θαλάσσης
sea 
2532
και
and 
4535
σάλου
tossing about; 
21:26   674
21:26   αποψυχόντων
21:26   [2fainting 
444
ανθρώπων
1men] 
575
από
from 
5401
φόβου
fear 
2532
και
and 
4329
προσδοκίας
expectation 
3588
των
of the things 
1904
επερχομένων
coming 
3588
τη
to the 
3611
οικουμένη
inhabitable world; 
3588-1063
αι γαρ
for the 
1411
δυνάμεις
powers 
3588
των
of the 
3772
ουρανών
heavens 
4531
σαλευθήσονται
shall be shaken. 
21:27   2532
21:27   και
21:27   And 
5119
τότε
then 
3708
όψονται
they shall see 
3588
τον
the 
5207
υιόν
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
2064
ερχόμενον
coming 
1722
εν
in 
3507
νεφέλη
a cloud 
3326
μετά
with 
1411
δυνάμεως
power 
2532
και
and 
1391
δόξης
[2glory 
4183
πολλής
1much]. 
21:28   756-1161
21:28   αρχομένων δε
21:28   But at the beginning 
3778
τούτων
of these things 
1096
γίνεσθαι
to come to pass, 
352
ανακύψατε
let [2be raised 
2532
και
3and 
1869
επάρατε
4lifted up 
3588
τας
  
2776-1473
κεφαλάς υμών
1your heads], 
1360
διότι
because 
1448
εγγίζει
[2approaches 
3588
η
  
629
απολύτρωσις υμών
1your release by ransom]! 
The Parable of the Fig-tree
21:29   2532
21:29   και
21:29   And 
2036
είπε
he spoke 
3850
παραβολήν
a parable 
1473
αυτοίς
to them, 
1492
ίδετε
Look at 
3588
την
the 
4808
συκήν
fig-tree, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1186
δένδρα
trees! 
21:30   3752
21:30   όταν
21:30   Whenever 
4261
προβάλωσιν
they should burgeon 
2235
ήδη
already, 
991
βλέποντες
seeing it 
575
αφ'
  
1438
εαυτών
yourselves, 
1097
γινώσκετε
you know 
3754
ότι
that 
2235
ήδη
already 
1451
εγγύς
[4near 
3588
το
1the 
2330
θέρος
2summer 
1510.2.3
εστίν
3is]! 
21:31   3779
21:31   ούτω
21:31   Thus 
2532
και
also 
1473
υμείς
you, 
3752
όταν
whenever 
1492
ίδητε
you should see 
3778
ταύτα
these things 
1096
γινόμενα
taking place, 
1097
γινώσκετε
know 
3754
ότι
that 
1451-1510.2.3
εγγύς εστιν
[4is near 
3588
η
1the 
932
βασιλεία
2kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
3of God]! 
21:32   281
21:32   αμήν
21:32   Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
3766.2
ου μη
in no way 
3928
παρέλθη
shall [3pass away 
3588
η
  
1074
γενεά
2generation 
3778
αύτη
1this], 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
3956
πάντα
all 
1096
γένηται
shall take place. 
21:33   3588
21:33   ο
21:33   The 
3772
ουρανός
heaven 
2532
και
and 
3588
η
the 
1093
γη
earth 
3928
παρελεύσονται
shall pass away, 
3588-1161
οι δε
but 
3056-1473
λόγοι μου
my words 
3766.2
ου μη
in no way 
3928
παρέλθωσι
shall pass away. 
21:34   4337-1161
21:34   προσέχετε δε
21:34   But take heed 
1438
εαυτοίς
to yourselves! 
3379
μήποτε
lest at any time 
925
βαρυνθώσιν
[3should be weighed down 
1473
υμών
1your 
3588
αι
  
2588
καρδίαι
2hearts] 
1722
εν
in 
2897
κραιπάλη
dizziness, 
2532
και
and 
3178
μέθη
intoxication, 
2532
και
and 
3308
μερίμναις
anxieties 
982
βιωτικαίς
of life; 
2532
και
and 
160
αιφνίδιος
in a sudden 
1909
εφ'
[3upon 
1473
υμάς
4you 
2186
επιστή
2should stand 
3588
η
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
1that day]. 
21:35   5613
21:35   ως
21:35   [2as 
3803
παγίς
3a snare 
1063
γαρ
1For] 
1904
επελεύσεται
it shall come 
1909
επί
upon 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the ones 
2521
καθημένους
being settled 
1909
επί
upon 
4383
πρόσωπον
the face 
3956
πάσης
of all 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
21:36   69
21:36   αγρυπνείτε
21:36   Be awake 
3767
ούν
then 
1722
εν
at 
3956
παντί
every 
2540
καιρώ
season! 
1189
δεόμενοι
beseeching, 
2443
ίνα
that 
2661
καταξιωθήτε
you should be deemed worthy 
1628
εκφυγείν
to flee from 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
3195
μέλλοντα
being about 
1096
γίνεσθαι
to take place, 
2532
και
and 
2476
σταθήναι
to stand 
1715
έμπροσθεν
before 
3588
του
the 
5207
υιού
son 
3588
του
of 
444
ανθρώπου
man. 
21:37   1510.7.3-1161
21:37   ην δε
21:37   And he was 
3588
τας
by 
2250
ημέρας
days 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple 
1321
διδάσκων
teaching, 
3588-1161
τας δε
and by 
3571
νύκτας
nights 
1831
εξερχόμενος
coming forth 
835
ηυλίζετο
to lodge 
1519
εις
in 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
3588
το
  
2564
καλούμενον
being called, 
1636
ελαιών
Olives. 
21:38   2532
21:38   και
21:38   And 
3956
πας
all 
3588
ο
the 
2992
λαός
people 
3719
ώρθριζε
rose early 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
191
ακούειν
to hear 
1473
αυτού
him. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 20
Top of Page
Top of Page