Luke 17
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Jesus Teaches on Forgiveness and Obstacles
17:1   2036-1161
17:1   είπε δε
17:1   And he said 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
3101
μαθητάς
disciples, 
418-1510.2.3
ανένδεκτόν εστι
It is inadmissible for 
3588
του
  
3361
μη
[3not 
2064
ελθείν
4to come 
3588
τα
1the 
4625
σκάνδαλα
2obstacles]; 
3759-1161
ουαί δε
but woe to him 
1223
δι'
through 
3739
ου
whom 
2064
έρχεται
they come. 
17:2   3081
17:2   λυσιτελεί
17:2   It would be equitable 
1473
αυτώ
for him 
1487
ει
if 
3458
μύλος
a millstone 
3684
ονικός
of a donkey 
4029
περίκειται
was encompassed 
4012
περί
around 
3588
τον
  
5137-1473
τράχηλον αυτού
his neck, 
2532
και
and 
4495
έρριπται
he be tossed 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2281
θάλασσαν
sea, 
2228
η
than 
2443
ίνα
that 
4624
σκανδαλίση
he should cause [3to stumble 
1520
ένα
1one 
3588
των
  
3397-3778
μικρών τούτων
2of these small ones]. 
17:3   4337
17:3   προσέχετε
17:3   Take heed 
1438
εαυτοίς
to yourselves! 
1437-1161
εάν δε
And if 
264
αμάρτη
[2should sin 
1519
εις
3against 
1473
σε
4you 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός σου
1your brother], 
2008
επιτίμησον
reproach 
1473
αυτώ
him! 
2532
και
And 
1437
εάν
if 
3340
μετανοήση
he should repent, 
863
άφες
forgive 
1473
αυτώ
him! 
17:4   2532
17:4   και
17:4   And 
1437
εάν
if 
2034
επτάκις
seven times 
3588
της
of the 
2250
ημέρας
day 
264
αμάρτη
he should sin 
1519
εις
against 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
2034
επτάκις
seven times 
3588
της
of the 
2250
ημέρας
day 
1994
επιστρέψη
should turn, 
3004
λέγων
saying, 
3340
μετανοώ
I repent, 
863
αφήσεις
you shall forgive 
1473
αυτώ
him. 
Jesus Teaches on Belief
17:5   2532
17:5   και
17:5   And 
2036
είπον
[3said 
3588
οι
1the 
652
απόστολοι
2apostles] 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
Lord, 
4369
πρόσθες
Add 
1473
ημίν
to us 
4102
πίστιν
belief! 
17:6   2036
17:6   είπε
17:6   [4said 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
2962
κύριος
3Lord], 
1487
ει
If 
2192
έχετε
you have 
4102
πίστιν
belief 
5613
ως
as 
2848
κόκκον
a kernel 
4615
σινάπεως
of mustard, 
3004-302
ελέγετε αν
you would have said 
3588
τη
to 
4807-3778
συκαμίνω ταύτη
this sycamine tree, 
1610
εκριζώθητι
Be rooted out, 
2532
και
and 
5452
φυτεύθητι
be planted 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2281
θαλάσση
sea! 
2532
και
and 
5219-302
υπήκουσεν αν
it would have obeyed 
1473
υμίν
you. 
17:7   5100-1161
17:7   τις δε
17:7   But who 
1537
εξ
of 
1473
υμών
you 
1401
δούλον
[2a servant 
2192
έχων
1having] 
722
αροτριώντα
plowing 
2228
η
or 
4165
ποιμαίνοντα
tending, 
3739
ος
who 
1525
εισελθόντι
entering 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
68
αγρού
field, 
2046
ερεί
will say 
2112
ευθέως
immediately, 
3928
παρελθών
in his having arrived, 
377
ανάπεσε
Recline to eat! 
17:8   235
17:8   αλλ'
17:8   But 
3780
ουχί
will he not 
2046
ερεί
say 
1473
αυτώ
to him, 
2090
ετοίμασον
Prepare 
5100
τι
something! 
1172
δειπνήσω
I should have supper; 
2532
και
and 
4024
περιζωσάμενος
girding yourself 
1247
διακόνει
serve 
1473
μοι
me! 
2193
έως
until 
2068
φάγω
I should have eaten 
2532
και
and 
4095
πίω
drunk, 
2532
και
and 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things 
2068
φάγεσαι
[2shall eat 
2532
και
3and 
4095
πίεσαι
4drink 
1473
συ
1you]. 
17:9   3361
17:9   μη
17:9   Shall 
5484
χάριν
[2favor 
2192
έχει
1he have] 
3588
τω
  
1401-1565
δούλω εκείνω
with that servant 
3754
ότι
because 
4160
εποίησε
he did 
3588
τα
the things 
1299
διαταχθέντα
being ordered 
1473
αυτώ
to him? 
3756-1380
ου δοκώ
I think not. 
17:10   3779
17:10   ούτω
17:10   Thus 
2532
και
also 
1473
υμείς
you, 
3752
όταν
whenever 
4160
ποιήσητε
you should have done 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
1299
διαταχθέντα
set in order 
1473
υμίν
for you, 
3004
λέγετε
say 
3754
ότι
that, 
1401
δούλοι
[3servants 
888
αχρείοί
2useless 
1510.2.4
εσμεν
1We are]; 
3754
ότι
for 
3739
ο
what 
3784
ωφείλομεν
we ought 
4160
ποιήσαι
to do 
4160
πεποιήκαμεν
we have done. 
Jesus heals the Ten Lepers
17:11   2532
17:11   και
17:11   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4198-1473
πορεύεσθαι αυτόν
his going 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1330
διήρχετο
went 
1223
διά
through 
3319
μέσου
the middle 
*
Σαμαρείας
of Samaria 
2532
και
and 
*
Γαλιλαίας
Galilee. 
17:12   2532
17:12   και
17:12   And 
1525-1473
εισερχομένου αυτού
of his entering 
1519
εις
into 
5100
τινα
a certain 
2968
κώμην
town, 
528
απήντησαν
there met 
1473
αυτώ
with him 
1176
δέκα
ten 
3015
λεπροί
leprous 
435
άνδρες
men, 
3739
οι
which 
2476
έστησαν
stood 
4207
πόρρωθεν
at a distance. 
17:13   2532
17:13   και
17:13   And 
1473
αυτοί
they 
142
ήραν
lifted their 
5456
φωνήν
voice, 
3004
λέγοντες
saying, 
*
Ιησού
Jesus, 
1988
επιστάτα
master, 
1653
ελέησον
show mercy 
1473
ημάς
on us! 
17:14   2532
17:14   και
17:14   And 
1492
ιδών
beholding, 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
4198
πορευθέντες
Having gone, 
1925
επιδείξατε
display 
1438
εαυτούς
yourselves 
3588
τοις
to the 
2409
ιερεύσι
priests! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
5217-1473
υπάγειν αυτούς
their going away, 
2511
εκαθαρίσθησαν
they were cleansed. 
17:15   1520-1161
17:15   εις δε
17:15   And one 
1537
εξ
of 
1473
αυτών
them, 
1492
ιδών
beholding 
3754
ότι
that 
2390
ιάθη
he was healed, 
5290
υπέστρεψε
returned 
3326
μετά
with 
5456
φωνής
[2voice 
3173
μεγάλης
1a great] 
1392
δοξάζων
glorifying 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
17:16   2532
17:16   και
17:16   and 
4098
έπεσεν
he fell 
1909
επί
upon 
4383
πρόσωπον
his face 
3844
παρά
by 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet 
2168
ευχαριστών
giving thanks 
1473
αυτώ
to him; 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1510.7.3
ην
was 
*
Σαμαρείτης
a Samaritan. 
17:17   611-1161
17:17   αποκριθείς δε
17:17   And responding 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said, 
3780
ουχί
Were there not 
3588
οι
  
1176
δέκα
ten 
2511
εκαθαρίσθησαν
cleansed; 
3588
οι
[3 are the 
1161
δε
1but 
1767
εννέα
4nine 
4226
που
2where]? 
17:18   3756
17:18   ουχ
17:18   Were there not 
2147
ευρέθησαν
found any 
5290
υποστρέψαντες
returning 
1325
δούναι
to give 
1391
δόξαν
glory 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God, 
1508
ει μη
except 
3588
ο
  
241-3778
αλλογενής ούτος
this foreigner? 
17:19   2532
17:19   και
17:19   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτώ
to him, 
450
αναστάς
Having risen up, 
4198
πορεύου
go! 
3588
η
the 
4102
πίστις
belief 
1473
σου
of yours 
4982
σέσωκέ
has delivered 
1473
σε
you. 
The Day of the Son of Man
17:20   1905-1161
17:20   επερωτηθείς δε
17:20   And having been asked 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
*
Φαρισαίων
Pharisees, 
4219
πότε
When 
2064
έρχεται
comes 
3588
η
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God? 
611
απεκρίθη
he answered 
1473
αυτοίς
them 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
3756-2064
ουκ έρχεται
[4comes not 
3588
η
1The 
932
βασιλεία
2kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
3of God] 
3326
μετά
with 
3907
παρατηρήσεως
observation. 
17:21   3761
17:21   ουδέ
17:21   Nor 
2046
ερούσιν
shall they say, 
2400
ιδού
Behold, 
5602
ώδε
here, 
2228
η
or, 
2400
ιδού
Behold, 
1563
εκεί
there. 
2400-1063
ιδού γαρ
For behold, 
3588
η
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
1787
εντός
[2within 
1473
υμών
3you 
1510.2.3
εστίν
1is]. 
17:22   2036-1161
17:22   είπε δε
17:22   And he said 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
3101
μαθητάς
disciples, 
2064
ελεύσονται
There shall come 
2250
ημέραι
days 
3753
ότε
when 
1937
επιθυμήσετε
you shall desire 
1520
μίαν
[2one 
3588
των
3of the 
2250
ημερών
4days 
3588
του
5of the 
5207
υιού
6son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
7of man 
1492
ιδείν
1to see], 
2532
και
and 
3756
ουκ
you will not 
3708
όψεσθε
see it. 
17:23   2532
17:23   και
17:23   And 
2046
ερούσιν
they shall say 
1473
υμίν
to you, 
2400
ιδού
Behold, 
5602
ώδε
here, 
2228
η
or, 
2400
ιδού
Behold, 
1563
εκεί
there; 
3361
μη
do not 
565
απέλθητε
go forth 
3366
μηδέ
nor 
1377
διώξητε
pursue! 
17:24   5618-1063
17:24   ώσπερ γαρ
17:24   For as 
3588
η
the 
796
αστραπή
lightning, 
3588
η
the one 
797
αστράπτουσα
flashing 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the one place 
5259
υπ'
under 
3772
ουρανόν
heaven, 
1519
εις
[2unto 
3588
την
3the other place 
5259
υπ'
4under 
3772
ουρανόν
5heaven 
2989
λάμπει
1radiates]; 
3779
ούτως
so 
1510.8.3
έσται
it will be 
2532
και
also 
3588
ο
the 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1473
ημέρα αυτού
his day. 
17:25   4412-1161
17:25   πρώτον δε
17:25   But first 
1163
δει
it is necessary 
1473
αυτόν
for him 
4183
πολλά
[2much 
3958
παθείν
1to suffer], 
2532
και
and 
593
αποδοκιμασθήναι
to be rejected 
575
από
by 
3588
της
  
1074-3778
γενεάς ταύτης
this generation. 
17:26   2532
17:26   και
17:26   And 
2531
καθώς
as 
1096
εγένετο
it happened 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2250
ημέραις
days 
*
Νώε
of Noah, 
3779
ούτως
so 
1510.8.3
έσται
it will be 
2532
και
also 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2250
ημέραις
days 
3588
του
of the 
5207
υιού
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man. 
17:27   2068
17:27   ήσθιον
17:27   They ate, 
4095
έπινον
they drank, 
1060
εγάμουν
they married, 
1547
εξεγαμίζοντο
they gave in marriage, 
891
άχρι
as far as 
3739
ης
which 
2250
ημέρας
day 
1525-*
εισήλθε Νώε
Noah entered 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2787
κιβωτόν
ark, 
2532
και
and 
2064
ήλθεν
[3came 
3588
ο
1the 
2627
κατακλυσμός
2flood] 
2532
και
and 
622
απώλεσεν
destroyed 
537
άπαντας
all. 
17:28   3668
17:28   ομοίως
17:28   In like manner 
2532
και
also 
5613
ως
as 
1096
εγένετο
it happened 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2250
ημέραις
days 
*
Λωτ
of Lot; 
2068
ήσθιον
they ate, 
4095
έπινον
they drank, 
59
ηγόραζον
they were buying, 
4453
επώλουν
they were selling, 
5452
εφύτευον
they were planting, 
3618
ωκοδόμουν
they were building; 
17:29   3739-1161
17:29   η δε
17:29   but in which 
2250
ημέρα
day 
1831-*
εξήλθε Λωτ
Lot went forth 
575
από
from 
*
Σοδόμων
Sodom, 
1026
έβρεξε
it rained 
4442
πυρ
fire 
2532
και
and 
2303
θείον
sulphur 
575
απ'
from 
3772
ουρανού
heaven, 
2532
και
and 
622
απώλεσεν
it destroyed 
537
άπαντας
all. 
17:30   2596
17:30   κατά
17:30   According to 
3778
ταύτα
these things 
1510.8.3
έσται
it will be 
3739
η
in which 
2250
ημέρα
day 
3588
ο
the 
5207
υιός
son 
3588
του
of 
444
ανθρώπου
man 
601
αποκαλύπτεται
is revealed. 
17:31   1722
17:31   εν
17:31   In 
1565
εκείνη
that 
3588
τη
  
2250
ημέρα
day 
3739
ος
the one who 
1510.8.3
έσται
shall be 
1909
επί
upon 
3588
του
the 
1430
δώματος
roof, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4632
σκεύη αυτού
his items 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3614
οικία
house, 
3361
μη
let him not 
2597
καταβάτω
go down 
142
άραι
to take 
1473
αυτά
them! 
2532
και
And 
3588
ο
the one 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
68
αγρώ
field, 
3668
ομοίως
in like manner, 
3361
μη
let him not 
1994
επιστρεψάτω
return 
1519
εις
to 
3588
τα
the things 
3694
οπίσω
behind! 
17:32   3421
17:32   μνημονεύετε
17:32   Remember 
3588
της
  
1135-*
γυναικός Λωτ
Lot's wife! 
17:33   3739
17:33   ος
17:33   Who 
1437
εάν
ever 
2212
ζητήση
should seek 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
[2his soul 
4982
σώσαι
1to preserve] 
622
απολέσει
shall lose 
1473
αυτήν
it; 
2532
και
and 
3739
ος
who 
1437
εάν
ever 
622
απολέση
should lose 
1473
αυτήν
it 
2225-1473
ζωογονήσει αυτήν
brings it forth alive. 
17:34   3004
17:34   λέγω
17:34   I say 
1473
υμίν
to you, 
3778
ταύτη
In this 
3588
τη
  
3571
νυκτί
night 
1510.8.6
έσονται
there will be 
1417
δύο
two 
1909
επί
upon 
2825
κλίνης
[2bed 
1520
μιάς
1one]; 
3588
ο
the 
1520
εις
one 
3880
παραληφθήσεται
will be taken, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2087
έτερος
other 
863
αφεθήσεται
will be left. 
17:35   1417
17:35   δύο
17:35   Two women 
1510.8.6
έσονται
will be 
229
αλήθουσαι
grinding 
1909-3588-1473
επί το αυτό
together; 
1520
μία
one 
3880
παραληφθήσεται
will be taken, 
2532
και
and 
3588
η
the 
2087
ετέρα
other 
863
αφεθήσεται
will be left. 
17:36   1417
17:36   δύο
17:36   Two men 
1510.8.6
έσονται
shall be 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
68
αγρώ
field; 
3588
ο
the 
1520
εις
one 
3880
παραληφθήσεται
will be taken 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2087
έτερος
other 
863
αφεθήσεται
will be left. 
17:37   2532
17:37   και
17:37   And 
611
αποκριθέντες
responding 
3004
λέγουσιν
they say 
1473
αυτώ
to him, 
4226
που
Where, 
2962
κύριε
O Lord? 
3588-1161
ο δε
And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
3699
όπου
Where 
3588
το
the 
4983
σώμα
body, 
1563
εκεί
there 
4863
συναχθήσονται
[3will be gathered 
3588
οι
1the 
105
αετοί
2eagles]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 16
Top of Page
Top of Page