Job 29
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Righteous State
29:1   2089-1161
29:1   έτι δε
29:1   But still 
4369-*
προσθείς Ιωβ
Job proceeding 
2036
είπε
spoke 
3588
τω
the 
4307.3
προοιμίω
retort. 
29:2   5100-302
29:2   τις αν
29:2   O that 
1473-5087
με θείη
he might have put me 
2596
κατά
according to 
3376
μήνα
the month 
1715
έμπροσθεν
before 
2250
ημερών
the days 
3739
ων
of which 
1473
με
[3me 
3588
ο
  
2316
θεός
1God 
5442
εφύλαξεν
2guarded]; 
29:3   5613
29:3   ως
29:3   as 
3753
ότε
when 
826.2
ηύγει
[2shone 
3588
ο
  
3088-1473
λύχνος αυτού
1his lamp] 
5228
υπέρ
over 
2776-1473
κεφαλής μου
my head; 
3753
ότε
when 
3588
τω
  
5457-1473
φωτί αυτού
[4by his light 
4198
επορευόμην
1I went 
1722
εν
2through 
4655
σκότει
3darkness]; 
29:4   3753
29:4   ότε
29:4   when 
1510.7.1
ήμην
I was 
1722
εν
in 
2250
ημέραις
the days 
3503-1473
νεότητός μου
of my youth; 
3753
ότε
when 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
1984
επισκοπήν
overseeing 
4160
εποιείτο
dealt with 
3588
του
  
3624-1473
οίκου μου
my house; 
29:5   3753
29:5   ότε
29:5   when 
1510.7.1
ήμην
I was 
5208.1
υλώδης
[2flush 
3029
λίαν
1exceedingly], 
2945-1161
κύκλω δε
and round about 
1473
μου
me 
3588
οι
  
3816-1473
παίδες μου
were my children; 
29:6   3753
29:6   ότε
29:6   when 
5502.4
εχέοντο
[2poured forth 
3588
αι
  
3598-1473
οδοί μου
1my ways] 
1016.2
βουτύρω
butter, 
3588
τα
  
1161
δε
and 
3735-1473
όρη μου
my mountains 
5502.4
εχέοντο
poured forth 
1051
γάλακτι
milk; 
29:7   3753
29:7   ότε
29:7   when 
1607
εξεπορευόμην
I went forth 
3721
όρθριος
at daybreak 
1722
εν
into 
4172
πόλει
the city, 
1722
εν
[5in 
1161
δε
1and 
4113
πλατείαις
6 the squares 
5087
ετίθετό
2they placed 
1473
μου
3my 
3588
ο
  
1368.3
δίφρος
4chair]. 
29:8   1492
29:8   ιδόντες
29:8   In beholding 
1473
με
me, 
3495
νεανίσκοι
the young men 
2928
εκρύβησαν
hid, 
4246
πρεσβύται
[3 the old men 
1161
δε
1and 
3956
πάντες
2all] 
2476
έστησαν
stood. 
29:9   99.1-1161
29:9   αδροί δε
29:9   And the stout men 
3973
επαύσαντο
ceased 
2980
λαλούντες
speaking, 
1147
δάκτυλον
[2 their finger 
2007
επιθέντες
1placing] 
1909
επί
to 
4750
στόματι
their mouth. 
29:10   3588-1161
29:10   οι δε
29:10   And the ones 
191
ακούσαντες
hearing 
3106-1473
εμακάρισάν με
declared me blessed; 
2532
και
and 
1100-1473
γλώσσα αυτών
their tongue 
3588
τω
[2 to 
2995-1473
λάρυγγι αυτών
3their throat 
2853
εκολλήθη
1cleaved]. 
29:11   3754
29:11   ότι
29:11   For 
5621
ωτίον
the ear 
191
ήκουσε
heard, 
2532
και
and 
3106
εμάκαρισέ
blessed 
1473
με
me; 
3788-1161
οφθαλμός δε
and the eye 
1492
ιδών
beholding 
1473
με
me, 
1578
εξέκλινε
turned aside. 
29:12   1295-1063
29:12   διέσωσα γαρ
29:12   For I delivered 
4434
πτωχόν
the poor 
1537
εκ
from out of 
5495
χειρός
the hand 
1413
δυνάστου
of the mighty one; 
2532
και
and 
3737
ορφανώ
the orphan 
3739
ω
in whom 
3756-1510.7.3
ουκ ην
there was no 
998
βοηθός
helper, 
997
εβοήθησα
I helped. 
29:13   2129
29:13   ευλογία
29:13   [2 the blessing 
622
απολλυμένου
3of the one perishing 
1909
επ'
5upon 
1473
εμέ
6me 
2064
έλθοι
1May 4come]; 
4750-1161
στόμα δε
for the mouth 
5503
χήρας
of the widow 
1473-2127
με ευλόγησε
blessed me. 
29:14   1343-1161
29:14   δικαιοσύνην δε
29:14   And righteousness 
1746
ενεδεδύκειν
I had put on, 
294-1161
ημφιασάμην δε
and I clothed on 
2917
κρίμα
judgment 
2470
ίσα
equal 
1361.4
διπλοϊδι
to a double garment. 
29:15   3788-1510.7.1
29:15   οφθαλμός ήμην
29:15   I was the eye 
5185
τυφλών
of the blind, 
4228-1161
πους δε
and the foot 
5560
χωλών
for the lame. 
29:16   1473
29:16   εγώ
29:16   I 
1510.7.1
ήμην
was 
3962
πατήρ
the father 
102
αδυνάτων
of the disabled; 
1349
δίκην
[3 the cause 
1161
δε
1and 
3739
ην
4which 
3756-1492
ουκ ήδειν
5I knew not 
1840.1
εξιχνίασα
2I tracked out]. 
29:17   4937-1161
29:17   συνέτριψα δε
29:17   And I broke 
3456.2
μύλας
the molars 
94
αδίκων
of unjust ones; 
1537-1161
εκ δε
and from out of 
3319
μέσων
the midst 
3588
των
  
3599-1473
οδόντων αυτών
of their teeth 
724.1
άρπαγμα
[2 the prey 
1610.6
εξέσπασα
1I pulled out]. 
29:18   2036-1161
29:18   είπα δε
29:18   And I said, 
3588
η
  
2244-1473
ηλικία μου
My stature 
1095
γηράσει
shall grow old 
5618
ώσπερ
as 
4723.1
στέλεχος
the trunk 
5404
φοίνικος
of a palm; 
4183
πολύν
[2with much 
5550
χρόνον
3time 
980
βιώσω
1I shall spend life]. 
29:19   3588
29:19   η
29:19   The 
4491
ρίζα
root 
1272
διήνοικται
was widened 
1909
επί
upon 
5204
ύδατος
the water, 
2532
και
and 
1408.1
δρόσος
the dew 
835
αυλισθήσεται
lodged 
1722
εν
among 
3588
τω
  
2326-1473
θερισμώ μου
my harvest. 
29:20   3588
29:20   η
29:20     
1391-1473
δόξα μου
My glory 
2537
καινή
was new 
3326
μετ'
with 
1473
εμού
me, 
2532
και
and 
3588
το
  
5115-1473
τόξον μου
my bow 
1722
εν
[2in 
5495
χειρί αυτού
3his hand 
4198
πορεύεται
1went forth]. 
29:21   1473-191
29:21   εμού ακούσαντες
29:21   Men hearing of me 
4337
προσέσχον
took heed, 
4623-1161
εσιώπησαν δε
and kept silent 
1909
επί
over 
3588
τη
  
1699
εμή
my 
1012
βουλή
counsel. 
29:22   1909
29:22   επί
29:22   At 
3588
τω
  
1699
εμώ
my 
4487
ρήματι
word 
3756-4369
ου προσέθεντο
they proceeded not; 
4065.3
περιχαρείς
[3overjoyed 
1161
δε
1but 
1096
εγίνοντο
2they became] 
3698
οπόταν
when 
1473-2980
αυτοίς ελάλουν
I spoke to them. 
29:23   5618
29:23   ώσπερ
29:23   As 
1093
γη
the earth 
1372
διψώσα
thirsting, 
4327
προσδεχομένη
favorably receiving 
3588
τον
the 
5205
υετόν
rain, 
3779
ούτως
so 
3778
ούτοι
were these 
3588
την
  
1699
εμήν
at my 
2981
λαλιάν
speech. 
29:24   1437
29:24   εάν
29:24   If 
1070
γελάσω
I should have laughed 
4314
προς
on 
1473
αυτούς
them, 
3766.2
ου μη
in no way 
4100
πιστεύσωσι
should they have trusted the thing; 
2532
και
and 
5457
φως
the light 
3588
του
  
4383-1473
προσώπου μου
of my face 
3756
ουκ
was not 
634
απέπιπτεν
fallen away. 
29:25   1586
29:25   εξελεξάμην
29:25   I chose 
3598-1473
οδόν αυτών
their way, 
2532
και
and 
2523
εκάθισα
I sat 
758
άρχων
as ruler; 
2532
και
and 
2681
κατεσκήνουν
I encamped 
5616
ωσεί
as 
935
βασιλεύς
king 
1722
εν
among 
3439.1
μονοζώνοις
armed ones, 
3739
ον
in which 
5158
τρόπον
manner 
3803.2
παθεινούς
[2mourners 
3870
παρεκάλουν
1comforting]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 28
Top of Page
Top of Page