Job 22
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Eliphaz Accuses Job of Injustice
22:1   5274-1161
22:1   υπολαβών δε
22:1   And undertaking, 
*
Ελιφάζ
Eliphaz 
3588
ο
the 
*
Θαιμανίτης
Temanite 
3004
λέγει
says, 
22:2   4220
22:2   πότερον
22:2   Is it 
3780
ουχί
not 
3588
ο
the 
2962
κύριός
lord 
1510.2.3
εστιν
that is 
3588
ο
the one 
1321
διδάσκων
teaching 
4907
σύνεσιν
understanding 
2532
και
and 
1989.1
επιστήμην
higher knowledge? 
22:3   5100-1063
22:3   τι γαρ
22:3   For what 
3199
μέλει
does it concern 
3588
τω
the 
2962
κυρίω
lord 
1437
εάν
if 
1473
συ
you 
1510.7.2
ήσθα
were 
3588
τοις
  
2041
έργοις
[2in works 
273
άμεμπτος
1blameless], 
2228
η
or 
5622
ωφέλεια
what benefit 
3754
ότι
that 
573.1
απλώσης
you simplify 
3588
την
  
3598-1473
οδόν σου
your way? 
22:4   2228
22:4   η
22:4   or 
3056-1473
λόγον σου
[2your word 
4160
ποιούμενος
1making] 
1651
ελέγξει
will he reprove 
1473
σε
you? 
2532
και
and 
4897
συνεισελεύσεταί
will he enter together with 
1473
σοι
you 
1519
εις
for 
2920
κρίσιν
judgment? 
22:5   4220
22:5   πότερον
22:5   Is it 
3756
ουχ
not 
3588
η
that 
2549-1473
κακία σου
your evil 
1510.2.3
εστί
is 
4183
πολλή
much, 
382
αναρίθμητοι
[5innumerable 
1161
δε
1and 
1473
σου
2your 
1510.2.6
εισίν
4are 
3588
αι
  
266
αμαρτίαι
3sins]? 
22:6   1757.2-1161
22:6   ηνεχύραζες δε
22:6   And you took security 
3588
τους
  
80-1473
αδελφούς σου
of your brethren 
1246.1
διακενής
without cause, 
292.1
αμφίασιν
[3clothing 
1161
δε
1and 
1131
γυμνών
4of the naked 
851
αφείλου
2you removed]. 
22:7   3761
22:7   ουδέ
22:7   Nor 
5204
ύδωρ
[2water 
1372
διψώντας
4for the thirsting 
4222
επότισας
1did you give 3to drink], 
235
αλλά
and 
3983
πεινώντων
[3of ones hungering 
4732.1
εστέρησας
1you deprived 
5596.1
ψωμόν
2a morsel]. 
22:8   2296-1161
22:8   εθαύμασας δε
22:8   And you admired 
5100-4383
τινών πρόσωπα
the faces of some ; 
3615.1-1161
ώκισας δε
you resettled 
4434
πτωχούς
the poor 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth; 
22:9   5503
22:9   χήρας
22:9   [3widows 
1161
δε
1and 
1821
εξαπέστειλας
2you sent out] 
2756
κενάς
empty, 
3737
ορφανούς
[3on orphans 
1161
δε
1and 
2559
εκάκωσας
2you inflicted evil]. 
22:10   5105
22:10   τοιγαρούν
22:10   Accordingly 
2944
εκύκλωσάν
[2encircled 
1473
σε
3you 
3803
παγίδες
1snares], 
2532
και
and 
4704
εσπούδασε
[3hurried 
1473
σε
4you 
4171
πόλεμος
2war 
1808.1
εξαίσιος
1an extraordinary]. 
22:11   3588
22:11   το
22:11   The 
5457
φως
light 
1473
σοι
[3for you 
4655
σκότος
2darkness 
576
απέβη
1resulted in]; 
2837-1161
κοιμηθέντα δε
and in going to sleep 
5204
ύδωρ
water 
1473-2572
σε εκάλυψε
covered you. 
22:12   3378
22:12   μη ουχί
22:12   Is it not that 
3588
ο
the one 
3588
τα
[2the 
5308
υψηλά
3high places 
3484.1
ναίων
1inhabiting] 
2186.4
εφορά
inspects? 
3588
τους
[3the ones 
1161
δε
1and 
5196
ύβρει
5insolence 
5342
φερομένους
4bearing 
5013
εταπείνωσε
2he humbled]? 
22:13   2532
22:13   και
22:13   And 
2036
είπας
you said, 
5100
τι
What does 
1097
έγνω
[3know 
3588
ο
1the 
2478
ισχυρός
2mighty one]? 
2228
η
or 
2596
κατά
[2in 
3588
του
3the 
1105
γνόφου
4dark 
2919
κρινεί
1does he judge]? 
22:14   3507
22:14   νεφέλη
22:14   A cloud 
613.1-1473
αποκρυφή αυτού
is his concealment, 
2532
και
and 
3756
ουχ
he shall not 
3708
οραθήσεται
be seen; 
2532
και
and 
1135.1
γύρον
the curve 
3772
ουρανού
of heaven 
1279
διαπορεύεται
he travels over. 
22:15   3361
22:15   μη
22:15   [2not 
5147
τρίβον
5road 
166
αιώνιον
4 the eternal 
5442
φυλάξεις
1Will you 3guard] 
3739
ην
which 
3961
επάτησαν
[3trod 
435
άνδρες
2men 
94
άδικοι
1unjust]? 
22:16   3739
22:16   οι
22:16   The ones who 
4815
συνελήφθησαν
were seized 
895.2
άωροι
untimely 
4215
ποταμός
are as a river 
1976.1
επιρρέων
overflowing 
3588
οι
  
2310-1473
θεμέλιοι αυτών
their foundations. 
22:17   3588
22:17   οι
22:17   The ones 
3004
λέγοντες
saying, 
2962
κύριος
The lord, 
5100
τι
what 
4160
ποιήσει
will he do 
1473
ημίν
to us? 
2228
η
or 
5100
τι
what 
1863
επάξεται
will [3bring upon 
1473
ημίν
4us 
3588
ο
1the 
3841
παντοκράτωρ
2almighty]? 
22:18   3739-1161
22:18   ος δε
22:18   And he is the one who 
1705
ενέπλησε
filled up 
3588
τους
  
3624-1473
οίκους αυτών
their houses 
18
αγαθών
with good things; 
1012-1161
βουλή δε
but the counsel 
765
ασεβών
of the impious 
4206
πόρρω
is at a distance 
1473
αυτού
from him. 
22:19   1492
22:19   ιδόντες
22:19   In beholding, 
1342
δίκαιοι
the just 
1070
εγέλασαν
laugh; 
273-1161
άμεμπτος δε
and the blameless one 
3456
εμυκτήρισεν
sneers at 
1473
αυτούς
them. 
22:20   1508
22:20   ει μη
22:20   Except 
853
ηφανίσθη
[2vanished 
3588
η
  
5287-1473
υπόστασις αυτών
1their support], 
2532
και
and 
3588
το
  
2640-1473
κατάλειμμα αυτών
[3their vestige 
2719
καταφάγεται
2shall devour 
4442
πυρ
1fire]. 
22:21   1096
22:21   γενού
22:21   Become 
1211-4642
δη σκληρός
firm indeed! 
1437
εάν
if 
5278
υπομείνης
you should remain, 
1534
είτα
so that 
3588
ο
  
2590-1473
καρπός σου
your fruit 
1510.8.3
έσται
will be 
1722
εν
for 
18
αγαθοίς
good things. 
22:22   1583.1-1161
22:22   έκλαβε δε
22:22   And take 
1537
εκ
[2from out of 
4750
στόματος αυτού
3his mouth 
1834.3
εξηγορίαν
1an utterance]! 
2532
και
and 
353
ανάλαβε
take up 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματα αυτού
his sayings 
1722
εν
in 
2588-1473
καρδία σου
your heart! 
22:23   1437-1161
22:23   εάν δε
22:23   And if 
1994
επιστραφής
you should turn 
2532
και
and 
5013
ταπεινώσης
humble 
4572
σεαυτόν
yourself 
1725
έναντι
before 
2962
κυρίου
the lord, 
4206
πόρρω
[3to be a distance 
4160
εποίησας
1 then you made 
575
από
4from 
1244.1-1473
διαίτης σου
5your habitation 
94
άδικον
2wrongdoing]. 
22:24   5087
22:24   θήση
22:24   You shall put 
1909
επί
upon 
5560.1
χώματι
an embankment 
1722
εν
in 
4073
πέτρα
rock, 
2532
και
even 
5613
ως
as 
4073
πέτρα
a rock 
5493
χειμάρρου
of a rushing stream 
*
Ωφείρ
of Ophir. 
22:25   1510.8.3
22:25   έσται
22:25   [4will be 
3767
ουν
1Then 
1473
σου
5your 
3588
ο
2the 
3841
παντοκράτωρ
3almighty] 
998
βοηθός
helper 
575
από
from 
2190
εχθρών
the enemies, 
2513
καθαρόν
[4clean 
1161
δε
1and 
591
αποδώσει
2he will render 
1473
σε
3you] 
5618
ώσπερ
as 
694
αργύριον
[2silver 
4448
πεπυρωμένον
1purified]. 
22:26   1534
22:26   είτα
22:26   So then, 
3955
παρρησιασθήση
you shall speak openly 
1725
έναντι
before 
2962
κυρίου
the lord, 
308
αναβλέψας
looking up 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
2432.2
ιλαρώς
happily. 
22:27   2172
22:27   ευξαμένου
22:27   [3vowing 
1161
δε
1And 
1473
σου
2of your] 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
1522
εισακούσεταί
he will listen to 
1473
σου
you; 
1325-1161
δώσει δε
and he will give 
1473
σοι
to you 
591
αποδούναι
power to render 
3588
τας
the 
2171
ευχάς
vows. 
22:28   600-1161
22:28   αποκαταστήσει δε
22:28   And he will restore 
1473
σοι
to you 
1244.1
δίαιταν
a habitation 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness, 
1909-1161
επί δε
and upon 
3598-1473
οδοίς σου
your ways 
1510.8.3
έσται
will be 
5338
φέγγος
brightness. 
22:29   3754
22:29   ότι
22:29   For 
5013
εταπείνωσεν
one humbled 
1438
εαυτόν
himself; 
2532
και
and 
2046
ερείς
you shall say, 
5242.1
υπερηφανεύσατο
He is prideful, 
2532
και
but 
2964.3
κύφοντα
the one having downcast 
3588
τοις
  
3788
οφθαλμοίς
eyes, 
4982
σώσει
he shall deliver. 
22:30   4506
22:30   ρύσεται
22:30   He shall rescue 
121
αθώον
the innocent; 
2532
και
but 
1295
διασώθητι
be delivered 
1722
εν
in 
2513
καθαραίς
[2cleanness 
5495
χερσί
3of hands 
1473
σου
1your]! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 21
Top of Page
Top of Page