Job 21
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Job Recounts How the Wicked Prosper
21:1   5274-1161
21:1   υπολαβών δε
21:1   And undertaking, 
*
Ιωβ
Job 
3004
λέγει
says, 
21:2   191
21:2   ακούσατε
21:2   Hear, 
191
ακούσατέ
hear 
1473
μου
my 
3588
των
  
3056
λόγων
words! 
2443
ίνα
that 
1510.3
η
there should be 
1473
μοι
to me 
3844
παρ'
[3from 
1473
υμών
4you 
3778
αύτη
1this 
3588
η
  
3874
παράκλησις
2comfort]. 
21:3   142
21:3   άρατέ
21:3   Lift 
1473
με
me! 
1473-1161
εγώ δε
and I 
2980
λαλήσω
will speak, 
1534
ειτ'
then 
3756-2606
ου καταγελάσετέ
you shall not ridicule 
1473
μου
me. 
21:4   5100-1063
21:4   τι γαρ
21:4   For what, 
3361
μη
is 
444
ανθρώπου
[3from man 
1473
μου
1my 
3588
η
  
1649
έλεγξις
2rebuke]? 
2228
η
or 
1302
διατί
why 
3756
ου
shall I not 
2373
θυμωθήσομαι
be enraged? 
21:5   1522.2
21:5   εισβλέψαντες
21:5   O ones looking 
1519
εις
at 
1473
εμέ
me, 
2296
θαύμασετε
wonder 
5495
χείρα
[2 your hand 
5087
θέντες
1 while putting] 
1909
επί
upon 
4600
σιαγόνι
your jaw. 
21:6   1437-5037-1063
21:6   εάν τε γαρ
21:6   For even if 
3403
μνησθώ
I should remember, 
4704
εσπούδακα
I hurry, 
2192
έχουσι
[3hold 
1161
δε
1and 
1473-3588
μου τας
4the things of my 
4561
σάρκας
5flesh 
3601
οδύναι
2griefs]. 
21:7   1302
21:7   διατί
21:7   Why 
765
ασεβείς
do the impious 
2198
ζώσι
live, 
3822-1161
πεπαλαίωνται δε
and they grow old, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
4149
πλούτω
riches? 
21:8   3588
21:8   ο
21:8     
4703-1473
σπόρος αυτών
Their sowing 
2596
κατά
is according to 
5590
ψυχήν
their soul's desire; 
3588
τα
  
1161
δε
and 
5043-1473
τέκνα αυτών
their children 
1722
εν
in 
3788
οφθαλμοίς
eyes . 
21:9   3588
21:9   οι
21:9     
3624-1473
οίκοι αυτών
Their houses 
2112.1
ευθηνούσι
prosper, 
5401-1161
φόβος δε
and fear 
3759.1
ουδαμού
is not to them at all; 
3148-1161
μάστιξ δε
and the whip 
3844
παρά
of 
2962
κυρίου
the lord 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
is not 
1909
επ'
upon 
1473
αυτοίς
them. 
21:10   3588
21:10   η
21:10     
1016-1473
βους αυτών
Their ox 
3756
ουκ
does not 
5606.2
ωμοτόκησε
bring forth prematurely, 
1295
διεσώθη
[5are preserved 
1161
δε
1and 
1473
αυτών
2their 
1722
εν
4ones 
1064
γαστρί
3pregnant] 
2192
έχουσα
to have, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
4968.4
έσφαλε
to trip. 
21:11   3306-1161
21:11   μένουσι δε
21:11   And they remain 
5618
ώσπερ
as 
4263
πρόβατα
[2sheep 
166
αιώνια
1everlasting], 
3588
τα
  
1161
δε
and 
3813-1473
παιδία αυτών
their children 
4360.3
προσπαίζουσιν
play before them, 
21:12   353
21:12   αναλαβόντες
21:12   taking up 
5568.1
ψαλτήριον
the psaltery 
2532
και
and 
2788
κιθάραν
harp, 
2532
και
and 
2165
ευφραίνονται
they are gladdened 
5456
φωνή
at the sound 
5568
ψαλμού
of a psalm. 
21:13   4931-1161
21:13   συνετέλεσαν δε
21:13   And they complete 
1722
εν
[2with 
18
αγαθοίς
3good things 
3588
τον
  
979-1473
βίον αυτών
1their existence], 
1722-1161
εν δε
and in 
372
αναπαύσει
the rest 
86
άδου
of Hades 
2837
εκοιμήθησαν
they go to sleep. 
21:14   3004-1161
21:14   λέγει δε
21:14   And he says 
2962
κυρίω
to the lord, 
868
απόστα
Separate 
575
απ'
from 
1473
εμού
me! 
3598-1473
οδούς σου
[4your ways 
1492
ειδέναι
3to know 
3756
ου
1I do not 
1014
βούλομαι
2want]. 
21:15   5100
21:15   τι
21:15   What 
2425
ικανός
is fit 
3754
ότι
that 
1398
δουλεύσομεν
we shall serve 
1473
αυτώ
him? 
2532
και
and 
5100
τις
what 
5622
ωφέλεια
benefit, 
3754
ότι
that 
528
απαντήσομεν
we shall meet 
1473
αυτώ
with him? 
21:16   1722
21:16   εν
21:16   [2in 
5495
χερσί
3hands 
1063
γαρ
1For 
3756-1510.7.3
ουκ ην
6were not 
1473
αυτώ
7to him 
3588
τα
4the 
18
αγαθά
5good things]; 
2041-1161
έργα δε
but works 
765
ασεβών
of the impious 
3756
ουκ
he does not 
2186.4
εφορά
inspect. 
21:17   3756-3375-1161-235
21:17   ου μην δε αλλά
21:17   But in fact, 
2532
και
even 
765
ασεβών
[2of the impious 
3088
λύχνος
1 the lamp] 
4570
σβεσθήσεται
shall be extinguished, 
1904-1161
επελεύσεται δε
and there shall come upon 
1473
αυτοίς
them 
3588
η
the 
2692
καταστροφή
final event, 
5604-1161
ωδίνες δε
and pangs 
1473
αυτούς
from them 
2192
έξουσιν
they shall have 
575
από
from 
3709
οργής
anger. 
21:18   1510.8.6-1161
21:18   έσονται δε
21:18   And they will be 
5618
ώσπερ
as 
892
άχυρα
straw 
4253
προ
before 
417
ανέμου
the wind, 
2228
η
or 
5618
ώσπερ
as 
2868
κονιορτός
a cloud of dust 
3739
ον
which 
5306.2
υφείλετο
[2took up 
2978
λαίλαψ
1 the tempest]. 
21:19   1587
21:19   εκλείποι
21:19   May [2fail 
5207
υιούς
3 his sons 
5224-1473
υπάρχοντα αυτού
1his possessions]; 
467
ανταποδώσει
and God shall recompense 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
1097
γνώσεται
he shall know it. 
21:20   1492
21:20   ίδοισαν
21:20   May [2behold 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί αυτού
1his eyes] 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
4967
σφαγήν
slaughter; 
575-1161
από δε
and by 
2962
κυρίου
the lord 
3361-1295
μη διασωθείη
may he not be delivered. 
21:21   3754
21:21   ότι
21:21   For 
3588
το
  
2307-1473
θέλημα αυτού
his will 
1722
εν
is in 
3624-1473
οίκω αυτού
his house 
3326
μετ'
with 
1473
αυτού
him, 
2532
και
and 
706
αριθμοί
the numbers 
3376-1473
μηνών αυτού
of his months 
1244
διηρέθησαν
were divided. 
21:22   4220
21:22   πότερον
21:22   Is it 
3756
ουχ
not 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
1510.2.3
εστιν
who is 
3588
ο
the one 
1321
διδάσκων
teaching 
4907
σύνεσιν
understanding 
2532
και
and 
1989.1
επιστήμην
higher knowledge? 
1473-1161
αυτός δε
And is it not he who 
4680
σοφούς
[2 the wise 
1252
διακρινεί
1litigates]. 
21:23   3778
21:23   ούτος
21:23   This one 
599
αποθανείται
shall die 
1722
εν
in 
2904
κράτει
the might 
571.31473
απλοσύνης  αυτού
of his singleness of purpose, 
3650-1161
όλος δε
but entirely 
2137.2
ευπαθών
enjoying pleasure 
2532
και
and 
2112.1
ευθηνών
prospering; 
21:24   3588
21:24   τα
21:24     
1161
δε
and 
1458.3-1473
έγκατα αυτού
his insides 
4134
πλήρη
are full 
4720.1
στέατος
of fat, 
3452
μυελός
[3marrow 
1161
δε
1and 
1473
αυτού
2his] 
1315.1
διαχείται
is diffused in him. 
21:25   3588
21:25   ο
21:25     
1161
δε
And 
5053
τελευτά
another one comes to an end 
5259
υπό
in 
4088
πικρίας
bitterness 
5590
ψυχής
of soul, 
3756
ου
not 
2068
φαγών
eating 
3762
ουδέν
anything 
18
αγαθόν
good. 
21:26   3661-1161
21:26   ομοθυμαδόν δε
21:26   But in one accord 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth 
2837
κοιμώνται
they sleep, 
4549.1-1161
σαπρία δε
and rottenness 
1473-2572
αυτούς εκάλυψεν
covers them. 
21:27   5620
21:27   ώστε
21:27   So as 
1492
οίδα
I know 
1473
υμάς
you, 
3754
ότι
that 
5110.1
τόλμη
you daringly 
1945
επίκεισθέ
press upon 
1473
μοι
me; 
21:28   3754
21:28   ότι
21:28   that 
2046
ερείτε
you shall say, 
4226
που
Where 
1510.2.3
εστίν
is 
3624
οίκος
the house 
758
άρχοντος
of the ruler? 
2532
και
and 
4226
που
where 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
η
the 
4629.2
σκέπη
protection 
3588
των
of the 
4638
σκηνωμάτων
tents 
3588
των
of the 
765
ασεβών
impious? 
21:29   2065
21:29   ερωτήσατε
21:29   Ask 
3899
παραπορευομένους
the ones passing 
3598
οδόν
by the way, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4592-1473
σημεία αυτών
[2their signs 
3756-526
ουκ απαλλοτριώσετε
1you shall not separate from]. 
21:30   3754
21:30   ότι
21:30   For 
1519
εις
unto 
2250
ημέραν
the day 
684
απωλείας
of destruction 
2893
κουφίζεται
[3lightens 
3588
ο
1the 
4190
πονηρός
2wicked one]; 
1519
εις
for 
2250
ημέραν
the day 
3709-1473
οργής αυτού
of his anger 
520
απαχθήσεται
he shall be taken away. 
21:31   5100
21:31   τις
21:31   Who 
518
απαγγελεί
will report 
1909
επί
unto 
4383-1473
προσώπου αυτού
his face 
3588
την
  
3598-1473
οδον αυτού
his way? 
2532
και
And 
1473
αυτός
what he 
4160
εποίησε
did, 
5100
τις
who 
467
ανταποδώσει
shall recompense 
1473
αυτώ
to him? 
21:32   2532
21:32   και
21:32   And 
1473
αυτός
he 
1519
εις
[2unto 
5028
τάφους
3 the tombs 
667
απηνέχθη
1was carried away]; 
2532
και
and 
1909
επί
[2upon 
4987.2
σωρών
3 the heaps 
69
ηγρύπνησεν
1stayed awake ]. 
21:33   1098.2
21:33   εγλυκάνθησαν
21:33   [3was sweet 
1473
αυτώ
4to him 
5469.1
χάλικες
1 The gravel 
5493
χειμάρρου
2of the rushing stream], 
2532
και
and 
3694
οπίσω
after 
1473
αυτού
him 
3956
πας
every 
444
άνθρωπος
man 
565
απελεύσεται
shall go forth, 
2532
και
and 
1715
έμπροσθεν
in front of 
1473
αυτού
him 
382
αναρίθμητοι
there are innumerable ones. 
21:34   4459-1161
21:34   πως δε
21:34   And how 
3870
παρακαλείτέ
do you comfort 
1473
με
me 
2756
κενά
in vain? 
3588
το
  
1161
δε
but 
1473
εμέ
for me 
2664
καταπαύσασθαι
to rest 
575
αφ'
from 
1473
υμών
you 
3762
ουδέν
is nothing. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 20
Top of Page
Top of Page