Isaiah 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Vision against Judea and Jerusalem
1:1   3706
1:1   όρασις
1:1   The vision 
3739
ην
which 
1492
είδεν
[4beheld 
*
Ησαϊας
1Isaiah 
5207
υιός
2son 
*
Αμώς
3of Amoz], 
3739
ην
which 
1492
είδε
he beheld 
2596
κατά
against 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
Judea, 
2532
και
and 
2596
κατά
against 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
1722
εν
during 
932
βασιλεία
the kingdom 
*
Οζίου
of Uzziah, 
2532
και
and 
*
Ιωαθάμ
Jotham, 
2532
και
and 
*
΄ Αχαζ
Ahaz, 
2532
και
and 
*
Εζεκίου
Hezekiah, 
3739
οι
the ones who 
936
εβασίλευσαν
reigned over 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
Judea. 
1:2   191
1:2   άκουε
1:2   Hear, 
3772
ουρανέ
O heaven, 
2532
και
and 
1801
ενωτίζου
give ear 
1093
γη
O earth! 
3754
ότι
For 
2962
κύριος
the lord 
2980
ελάλησεν
spoke, saying, 
5207
υιούς
[2sons 
1080
εγέννησα
1I have engendered], 
2532
και
and 
5312
ύψωσα
raised them, 
1473-1161
αυτοί δε
but they 
1473-114
με ηθέτησαν
disregarded me. 
1:3   1097
1:3   έγνω
1:3   [2knows 
1016
βους
1 The ox] 
3588
τον
the 
2932
κτησάμενον
one acquiring it, 
2532
και
and 
3688
όνος
the donkey 
3588
την
knows the 
5336
φάτνην
stable 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου αυτού
of its master; 
*-1161
Ισραήλ δε
but Israel 
1473
με
[3me 
3756
ουκ
1does not 
1097
έγνω
2know], 
2532
και
and 
3588
ο
  
2992-1473
λαός με
my people 
3756-4920
ου συνήκεν
perceived not. 
1:4   3759
1:4   ουαί
1:4   Woe, 
1484
έθνος
[2nation 
268
αμαρτωλόν
1O sinful], 
2992
λαός
people 
4134
πλήρης
full 
266
αμαρτιών
of sins, 
4690
σπέρμα
[2seed 
4190
πονηρόν
1an evil], 
5207
υιοί
[2sons 
459
άνομοι
1lawless]. 
1459
εγκατελίπατε
You abandoned 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord, 
2532
και
and 
3949
παρωργίσατε
provoked to anger 
3588
τον
the 
39
άγιον
holy one 
3588
του
  
*
Ισραήλ
of Israel; 
526
απηλλοτριώθησαν
they were separated 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
3694
οπίσω
rear. 
1:5   5100
1:5   τι
1:5   Why 
2089
έτι
still 
4141
πληγήτε
should you be struck, 
4369
προστιθέντες
proceeding 
458
ανομίαν
in lawlessness? 
3956
πάσα
The whole 
2776
κεφαλή
head 
1519
εις
is in 
4192
πόνον
misery, 
2532
και
and 
3956
πάσα
the whole 
2588
καρδία
heart 
1519
εις
is in 
3077
λύπην
distress. 
1:6   575
1:6   από
1:6   From 
4228
ποδών
feet 
2193
έως
unto 
2776
κεφαλής
head 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
1722
εν
[2in 
1473
αυτώ
3it 
3647
ολοκληρία
1wholeness]. 
3777
ούτε
Neither 
5134
τραύμα
wound, 
3777
ούτε
nor 
3468
μώλωψ
stripe, 
3777
ούτε
nor 
4127
πληγή
[2wound 
5392.1
φλεγμαίνουσα
1inflamed] are healed; 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
3118.4
μάλαγμα
dressing 
2007
επιθείναι
to place upon it, 
3777
ούτε
nor 
1637
έλαιον
oil, 
3777
ούτε
nor 
2610.3
καταδέσμους
bandages. 
1:7   3588
1:7   η
1:7     
1093-1473
γη υμών
Your land 
2048
έρημος
is desolate; 
3588
αι
  
4172-1473
πόλεις υμών
your cities 
4446.1
πυρίκαυστοι
scorched; 
3588
την
  
5561-1473
χώραν υμών
your place 
1799
ενώπιον
before 
1473
υμών
you — 
245
αλλότριοι
strangers 
2719
κατεσθίουσιν
devoure 
1473
αυτήν
it, 
2532
και
and 
2049
ηρήμωται
it is made desolate, 
2690
κατεστραμμένη
being eradicated 
5259
υπό
by 
2992
λαών
[2peoples 
245
αλλοτρίων
1alien]. 
1:8   1459
1:8   εγκαταλειφθήσεται
1:8   [4shall be abandoned 
3588
η
1The 
2364
θυγάτηρ
2daughter 
*
Σιών
3of Zion] 
5613
ως
as 
4633
σκηνή
a tent 
1722
εν
in 
290
αμπελώνι
a vineyard, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
3703.1
οπωροφυλάκιον
a storehouse 
1722
εν
in 
4608.3
σικυηράτω
a cucumber garden, 
5613
ως
as 
4172
πόλις
a city 
4171.2
πολιορκουμένη
being assaulted. 
1:9   2532
1:9   και
1:9   And 
1508
ει μη
unless 
2962
κύριος
the lord 
4519
σαβαώθ
of Hosts 
1459
εγκατέλιπεν
left 
1473
ημίν
us 
4690
σπέρμα
a seed, 
5613
ως
[2as 
*
Σόδομα
3Sodom 
302-1096
αν εγενήθημεν
1we would have become], 
2532
και
and 
5613
ως
[2as 
*
Γόμορρα
3Gomorrah 
302
αν
  
3666
ωμοιώθημεν
1likened]. 
1:10   191
1:10   ακούσατε
1:10   Hear 
3056
λόγον
the word 
2962
κυρίου
of the lord, 
758
άρχοντες
O rulers 
*
Σοδόμων
of Sodom! 
4337
προσέχετε
Take heed to 
3551
νόμον
the law 
2316-1473
θεού ημών
of our God, 
2992
λαός
O people 
*
Γομόρρας
of Gomorrah! 
1:11   5100
1:11   τι
1:11   What are 
1473
μοι
[3to me 
4128
πλήθος
1 the multitude 
3588
των
  
2378-1473
θυσιών υμών
2of your sacrifices], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord? 
4134-1510.2.1
πλήρης ειμί
I am full 
3646
ολοκαυτωμάτων
of whole burnt-offerings 
2919.1
κριών
of rams, 
2532
και
and 
4720.1
στέαρ
fat 
704
αρνών
of lambs; 
2532
και
and 
129
αίμα
[3blood 
5022
ταύρων
4of bulls 
2532
και
5and 
5131
τράγων
6he-goats 
3756
ου
1I do not 
1014
βούλομαι
2want]. 
1:12   3761-302
1:12   ουδ' αν
1:12   And neither 
2064
έρχησθε
should you come 
3708
οφθήναί
to appear 
1473
μοι
to me; 
5100-1063
τις γαρ
for who 
1567
εξεζήτησε
required 
3778
ταύτα
these 
1537
εκ
from out of 
3588
των
  
5495-1473
χειρών υμών
your hands? 
3961
πατείν
[3to tread 
3588
την
  
833-1473
αυλήν μου
4my courtyard 
3756
ου
1You shall not 
4369
προσθήσεσθε
2proceed]. 
1:13   1437
1:13   εάν
1:13   If 
5342
φέρητε
you should bring 
4585
σεμίδαλιν
fine flour, 
3152
μάταιον
it is in vain; 
2368
θυμίαμα
incense 
946
βδέλυγμά
[2an abomination 
1473
μοι
3to me 
1510.2.3
εστί
1is]; 
3588
τας
  
3561-1473
νουμηνίας υμών
[3your new moons 
2532
και
4and 
3588
τα
5the 
4521
σάββατα
6Sabbaths 
2532
και
7and 
2250
ημέραν
9day 
3173
μεγάλην
8 the great 
3756
ουκ
1I cannot 
430
ανέχομαι
2endure]. 
1:14   3521
1:14   νηστείαν
1:14   Your fasting, 
2532
και
and 
691.1
αργίαν
idleness , 
2532
και
and 
3588
τας
  
3561-1473
νουμηνίας υμών
your new moons, 
2532
και
and 
3588
τας
  
1859-1473
εορτάς υμών
your holidays 
3404
μισεί
[3detests 
3588
η
  
5590
ψυχή
2soul 
1473
μου
1my]. 
1096
εγενήθητέ
You became 
1473
μοι
to me 
1519
εις
as 
4140
πλησμονήν
a glut; 
3765
ουκέτι
no longer 
447
ανήσω
shall I spare 
3588
τας
  
266-1473
αμαρτίας υμών
your sins. 
1:15   3752
1:15   όταν
1:15   Whenever 
1614
εκτείνητε
you should stretch out 
3588
τας
your 
5495
χείρας
hands, 
654
αποστρέψω
I shall turn 
3588
τους
  
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes 
575
αφ'
from 
1473
υμών
you. 
2532
και
And 
1437
εάν
if 
4129
πληθύνητε
you should multiply 
3588
την
  
1162
δέησιν
your supplication, 
3756
ουκ
I will not 
1522
εισακούσομαι
listen to 
1473
υμών
you, 
3588
αι
  
1063
γαρ
for 
5495-1473
χείρες υμών
your hands 
129
αίματος
[2of blood 
4134
πλήρεις
1 are full]. 
1:16   3068
1:16   λούσασθε
1:16   Bathe yourself! 
2513
καθαροί
[2clean 
1096
γίνεσθε
1Become]! 
851
αφέλετε
Remove 
3588
τας
the 
4189
πονηρίας
wickednesses 
575
από
from 
3588
των
  
5590-1473
ψυχών υμών
your souls 
561
απέναντι
before 
3588
των
  
3788-1473
οφθαλμών μου
my eyes! 
3973
παύσασθε
Cease 
575
από
from 
3588
των
  
4189-1473
πονηριών υμών
your wickednesses! 
1:17   3129
1:17   μάθετε
1:17   Learn 
2570
καλόν
[2good 
4160
ποιείν
1to do]! 
1567
εκζητήσατε
Inquire 
2920
κρίσιν
of equity! 
4506
ρύσασθε
Rescue 
91
αδικούμενον
the one wronged! 
2919
κρίνατε
Judge 
3737
ορφανώ
for the orphan! 
2532
και
and 
1344
δικαιώσατε
do justice 
5503
χήραν
for the widow! 
1:18   2532
1:18   και
1:18   And 
1205
δεύτε
come, 
1326.4
διελεγχθώμεν
we should plead, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
2532
και
And 
1437
εάν
if 
1510.3
ώσιν
[2should be 
3588
αι
  
266-1473
αμαρτίαι υμών
1your sins] 
5613
ως
as 
5402.1
φοινικούν
crimson, 
5613
ως
[2as 
5510
χίονα
3snow 
3021
λευκανώ
1I shall whiten]; 
1437-1161
εάν δε
and if 
1510.3
ώσιν
they should be 
5613
ως
as 
2847
κόκκινον
scarlet, 
5613
ως
[2as 
2053
έριον
3wool 
3021
λευκανώ
1I shall whiten]. 
1:19   2532
1:19   και
1:19   And 
1437
εάν
if 
2309
θέλητε
you should want, 
2532
και
and 
1522
εισακούσητέ
if you should listen to 
1473
μου
me, 
3588
τα
[2the 
18
αγαθά
3good things 
3588
της
4of the 
1093
γης
5earth 
2068
φάγεσθε
1you shall eat]. 
1:20   1437-1161
1:20   εάν δε
1:20   But if 
3361
μη
you should not 
2309
θέλητε
want, 
3366
μηδέ
nor 
1522
εισακούσητέ
should you listen to 
1473
μου
me, 
3162
μάχαιρα
a sword 
1473
υμάς
[2you 
2719
κατέδεται
1shall devour]. 
3588-1473
το γαρ
For the 
4750
στόμα
mouth 
2962
κυρίου
of the lord 
2980
ελάλησε
spoke 
3778
ταύτα
these things. 
Zion the Harlot City
1:21   4459
1:21   πως
1:21   O how 
1096
εγένετο
[4became 
4204
πόρνη
5a harlot 
4172
πόλις
2city 
4103
πιστή
1 the trustworthy 
*
Σιών
3Zion], 
4134
πλήρης
full 
2920
κρίσεως
of judgment; 
1722
εν
in 
3739
η
which 
1343
δικαιοσύνη
righteousness 
2837
εκοιμήθη
slept 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it, 
3568-1161
νυν δε
but now 
5406.1
φονευταί
murderers. 
1:22   3588
1:22   το
1:22     
694-1473
αργύριον υμών
Your silver 
96
αδόκιμον
is debased; 
3588
οι
  
2585.1-1473
κάπηλοί σου
your peddlers 
3403.1
μίσγουσι
mingle 
3588
τον
the 
3631
οίνον
wine 
5204
ύδατι
with water. 
1:23   3588
1:23   οι
1:23     
758-1473
άρχοντές σου
Your rulers 
544
απειθούσι
resist persuasion, 
2844
κοινωνοί
they are partners 
2812
κλεπτών
of thieves, 
25
αγαπώντες
loving 
1435
δώρα
bribes, 
1377
διώκοντες
pursuing 
468
ανταπόδομα
recompense, 
3737
ορφανοίς
[3for orphans 
3756
ου
1not 
2919
κρίνοντες
2arbitrating], 
2532
και
and 
2920
κρίσιν
[3equity 
5503
χηρών
4of widows 
3756
ου
1not 
4337
προσέχοντες
2heeding]. 
1:24   1223
1:24   διά
1:24   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
3588
ο
the 
1203
δεσπότης
master, 
2962
κύριος
the lord 
4519
σαβαώθ
of Hosts, 
3759
ουαί
Woe 
3588
οι
the ones 
2480
ισχύοντες
being strong 
*
Ισραήλ
of Israel, 
3756
ου
[4will not 
3973
παύσεται
5cease 
1063
γαρ
1for 
1473
μου
2my 
3588
ο
  
2372
θυμός
3rage] 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5227
υπεναντίοις
contrary ones, 
2532
και
and 
2920
κρίσιν
[2judgment 
1537
εκ
3on 
3588
των
  
2190-1473
εχθρών μου
4my enemies 
4160
ποιήσω
1I will execute]. 
1:25   2532
1:25   και
1:25   And 
1863
επάξω
I will bring 
3588
την
  
5495-1473
χείρά μου
my hand 
1909
επί
against 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
4448
πυρώσω
I will purify 
1473
σε
you 
1519
εις
to 
2513
καθαρόν
cleanness. 
3588-1161
τους δε
But the ones 
544
απειθούντας
resisting persuasion 
622
απολέσω
I will destroy, 
2532
και
and 
851
αφελώ
I will remove 
3956
πάντας
all 
459
ανόμους
lawless ones 
575
από
from 
1473
σου
you. 
1:26   2532
1:26   και
1:26   And 
3956
πάντας
all 
5244
υπερηφάνους
the proud 
5013
ταπεινώσω
I will abase; 
2532
και
and 
2186
επιστήσω
I will stand 
3588
τους
  
2923-1473
κριτάς σου
your judges 
5613
ως
as 
3588
το
  
4387
πρότερον
formerly, 
2532
και
and 
3588
τους
  
4825-1473
συμβούλους σου
your counselors 
5613
ως
as 
3588
το
  
575
απ'
at 
746
αρχής
the beginning. 
2532
και
And 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things 
2564
κληθήση
you shall be called, 
4172
πόλις
City 
1343
δικαιοσύνης
of Righteousness, 
3390
μητρόπολις
[2mother-city 
4103
πιστή
1 the trustworthy] 
*
Σιών
Zion. 
1:27   3326-1063
1:27   μετά γαρ
1:27   For with 
2917
κρίματος
judgment 
4982
σωθήσεται
[2shall be delivered 
3588
η
  
161-1473
αιχμαλωσία αυτής
1her captivity], 
2532
και
and 
3326
μετά
with 
1654
ελεημοσύνης
charity. 
1:28   2532
1:28   και
1:28   And 
4937
συντριβήσονται
[6shall be broken 
3588
οι
1the 
459
άνομοι
2lawless ones 
2532
και
3and 
3588
οι
4the 
268
αμαρτωλοί
5sinners] 
260
άμα
together; 
2532
και
and 
3588
οι
the 
1459
εγκαταλιπόντες
ones abandoning 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord 
4931
συντελεσθήσονται
shall be finished off entirely. 
1:29   1360
1:29   διότι
1:29   For 
153
αισχυνθήσονται
they shall be ashamed 
575
από
of 
3588
των
  
1497-1473
ειδώλων αυτών
their idols, 
3739
α
which 
1473
αυτοί
they 
1014
ηβούλοντο
preferred; 
2532
και
and 
1870
επησχύνθησαν
they shall be ashamed 
1909
επί
over 
3588
τοις
the 
2779
κήποις
gardens 
3739
α
which 
1937
επεθύμησαν
they desired. 
1:30   1510.8.6-1063
1:30   έσονται γαρ
1:30   For they will be 
5613
ως
as 
5059.2
τερέβινθος
a terebinth tree 
577
αποβεβληκύια
throwing off 
3588
τα
  
5444
φύλλα
its leaves, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
3857
παράδεισος
a park 
5204
ύδωρ
[3water 
3361
μη
1not 
2192
έχων
2having]. 
1:31   2532
1:31   και
1:31   And 
1510.8.3
έσται
[2will be 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς αυτών
1their strength] 
5613
ως
as 
2562
καλάμη
the stubble 
4769.2
στιππύου
of hemp; 
2532
και
and 
3588
αι
  
2039-1473
εργασίαι αυτών
their works 
5613
ως
as 
4696.1
σπινθήρες
sparks, 
2532
και
and 
2618
κατακαυθήσονται
[6shall be incinerated 
3588
οι
1the 
459
άνομοι
2lawless ones 
2532
και
3and 
3588
οι
4the 
268
αμαρτωλοί
5sinners] 
260
άμα
together, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
3588
ο
one 
4570
σβέσων
extinguishing. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Song of Solomon 8
Top of Page
Top of Page