Hosea 9
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Iniquities of Israel and Ephraim
9:1   3361-5463
9:1   μη χαίρε
9:1   Rejoice not, 
*
Ισραήλ
O Israel, 
3366
μηδέ
nor 
2165
ευφραίνου
be glad 
2531
καθώς
as 
3588
οι
the 
2992
λαοί
peoples! 
3754
ότι
For 
4203
επόρνευσας
you went whoring 
575
από
from 
2962
κυρίου
the lord 
2316-1473
θεού σου
your God. 
25
ηγάπησας
You loved 
1390
δόματα
gifts 
1909
επί
upon 
3956
πάντα
every 
257
άλωνα
threshing-floor 
4621
σίτου
of grain. 
9:2   257
9:2   άλων
9:2   The threshing-floor 
2532
και
and 
3025
ληνός
wine vat 
3756
ουκ
did not 
1097
έγνω
know 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3631
οίνος
wine 
5574
εψεύσατο
lied 
1473
αυτοίς
to them. 
9:3   3756
9:3   ου
9:3   They did not 
2730
κατώκησαν
dwell 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1093
γη
land 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
lord; 
2730-*
κατώκησεν Εφραϊμ
Ephraim dwelt 
1519
εις
in 
*
Αίγυπτον
Egypt, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
*
Ασσυρίοις
the Assyrians 
169
ακάθαρτα
[2unclean things 
2068
φάγονται
1they shall eat]. 
9:4   3756-4689
9:4   ουκ έσπεισαν
9:4   They offered not a libation 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord 
3631
οίνον
of wine, 
2532
και
and 
3756
ουχ
were not 
2237.1
ήδυναν
delicious 
1473
αυτώ
to him; 
3588
αι
  
2378-1473
θυσίαι αυτών
their sacrifices 
5613
ως
were as 
740
άρτος
bread 
3997
πένθους
of mourning 
1473
αυτοίς
to them; 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the ones 
2068
εσθίοντες
eating 
1473
αυτά
them 
3392
μιανθήσονται
shall be defiled. 
1360
διότι
For 
740-1473
άρτοι αυτών
their bread loaves 
3588
ταις
  
5590-1473
ψυχαίς αυτών
for their lives 
3756
ουκ
shall not 
1525
εισελεύσονται
enter 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house 
2962
κυρίου
of the lord. 
9:5   5100
9:5   τι
9:5   What 
4160
ποιήσετε
will you do 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
3831
πανηγύρεως
of festival, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
1859
εορτής
of the holiday feast 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
lord? 
9:6   1223
9:6   διά
9:6   On account of 
3778
τούτο
this, 
2400
ιδού
behold, 
4198
πορεύονται
they are gone 
1537
εκ
from 
5004
ταλαιπωρίας
the misery 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
2532
και
and 
1551
εκδέξεται
[2shall look out for 
1473
αυτούς
3them 
*
Μεμφίς
1Memphis], 
2532
και
and 
2290
θάψει
[2shall entomb 
1473
αυτούς
3them 
*
Μαχμάς
1Machmas]. 
3588
το
  
694-1473
αργύριον αυτών
Their silver — 
3639
όλεθρος
ruin 
2816
κληρονομήσει
shall inherit 
1473
αυτό
it; 
173
άκανθαι
thorn-bushes 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
4638-1473
σκηνώμασιν αυτών
their tents. 
9:7   2240
9:7   ήκασιν
9:7   [4have come 
3588
αι
1The 
2250
ημέραι
2days 
3588
της
  
1557
εκδικήσεως
3of vengeance]; 
2240
ήκασιν
[4have come 
3588
αι
1the 
2250
ημέραι
2days 
3588
της
  
469-1473
ανταποδόσεώς σου
3of your recompense]; 
2532
και
and 
2559-*
κακωθήσεται Ισραήλ
Israel shall be afflicted 
5618
ώσπερ
as if 
3588
ο
the 
4396
προφήτης
prophet, 
3588
ο
the one 
3926.2
παρεξεστηκώς
moved out of place, 
444
άνθρωπος
as a man 
3588
ο
  
4153.2
πνευματοφόρος
carried by the wind. 
5259
υπό
Because of 
3588
του
the 
4128
πλήθους
multitude 
3588
των
  
93-1473
αδικιών σου
of your iniquities 
4129
επληθύνθη
[2was multiplied 
3130-1473
μανία σου
1your frenzy]. 
9:8   4649
9:8   σκοπός
9:8   The watchman 
*
Εφραϊμ
of Ephraim 
3326
μετά
was with 
2316
θεού
God; 
4396
προφήτης
the prophet 
3803
παγίς
[2snare 
4646
σκολιά
1 is a crooked] 
1909
επί
upon 
3956
πάσας
all 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς αυτού
his ways; 
3130
μανίαν
[2frenzy 
1722
εν
3in 
3624
οίκω
4 the house 
2316
θεού
5of God 
2665.2
κατέπηξαν
1they firmly fastened]. 
9:9   5351
9:9   εφθάρησαν
9:9   They were corrupted 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
days 
3588
του
of the 
1015
βουνού
hill. 
3403
μνησθήσεται
He shall remember 
93-1473
αδικίας αυτών
their iniquities, 
1556
εκδικήσει
he will punish 
266-1473
αμαρτίας αυτών
their sins. 
9:10   5613
9:10   ως
9:10   As 
4718
σταφυλήν
a grape 
1722
εν
in 
2048
ερήμω
the wilderness 
2147
εύρον
I found 
3588
τον
  
*
Ισραήλ
Israel; 
5613
ως
as 
4810
σύκον
a fig 
1722
εν
in 
4808
συκή
[2fig-tree 
4406
πρώϊμον
1 the early] 
1492
είδον
I beheld 
3962-1473
πατέρας αυτών
their fathers. 
1473
αυτοί
They 
1525
εισήλθον
entered 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Βεελφεγώρ
Baal Peor, 
2532
και
and 
526
απηλλοτριώθησαν
they were separated 
1519
εις
for 
152
αισχύνην
shame, 
2532
και
and 
1096
εγένοντο
[3became 
3588
οι
1the things 
948
εβδελυγμένοι
2being abhorred] 
5613
ως
as 
3588
οι
the things 
25
ηγαπημένοι
being loved. 
9:11   *
9:11   Εφραϊμ
9:11   Ephraim 
5613
ως
as 
3732
όρνεον
a bird 
1600
εξεπετάσθη
was spread forth away, 
3588
η
  
1391-1473
δόξα αυτών
their glory 
1537
εκ
of 
5110
τόκων
births 
2532
και
and 
5604
ωδίνων
pangs 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
4816.1
συλλήψεων
conceptions. 
9:12   1360
9:12   διότι
9:12   For 
1437
εάν
if 
2532
και
even 
1625
εκθρέψωσι
they should nourish 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα αυτών
their children, 
815.1
ατεκνωθήσονται
they shall be made childless 
1537
εξ
of 
444
ανθρώπων
men; 
1360
διότι
for 
2532
και
[2even 
3759
ουαί
3a woe 
1473
αυτοίς
4to them 
1510.2.3
εστι
1there is]; 
3588
η
  
4561-1473
σαρξ μου
my flesh 
1537
εξ
from 
1473
αυτών
them. 
9:13   *
9:13   Εφραϊμ
9:13   Ephraim, 
3739
ον
in which 
5158
τρόπον
manner 
1492
είδον
I saw, 
1519
εις
[3as 
2339
θήραν
4game 
3936
παρέστησαν
1rendered 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα αυτών
2their children]; 
3588
του
  
1806
εξαγαγείν
to lead out 
1519
εις
[2for 
606.2
αποκέντησιν
3piercing 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα αυτών
1their children]. 
9:14   1325
9:14   δος
9:14   Give 
1473
αυτοίς
to them, 
2962
κύριε
lord! 
5100
τι
What 
1325
δώσεις
will you give 
1473
αυτοίς
to them? 
1325
δος
Give 
1473
αυτοίς
to them 
3388
μήτραν
a womb 
815.1
ατεκνούσαν
being childless 
2532
και
and 
3149
μαστούς
[2breasts 
3584
ξηρούς
1dry]! 
9:15   3956
9:15   πάσαι
9:15   All 
3588
αι
  
2549-1473
κακίαι αυτών
their evils 
1722
εν
are in 
*
Γαλγάλ
Gilgal, 
3754
ότι
for 
1563
εκεί
there 
3404
εμίσησα
I detested 
1473
αυτούς
them. 
1223
διά
Because of 
3588
της
the 
2549
κακίας
evils 
3588
των
  
2006.1-1473
επιτηδευμάτων αυτών
of their practices 
1537
εκ
[3out of 
3588
του
  
3624-1473
οίκου μου
4my house 
1544
εκβαλώ
1I will cast 
1473
αυτούς
2them]. 
3766.2
ου μη
No way 
4369
προσθήσω
shall I proceed 
3588
του
  
25
αγαπήσαι
to love 
1473
αυτούς
them. 
3956
πάντες
All 
3588
οι
  
758-1473
άρχοντες αυτών
their rulers 
544
απειθούντες
resist persuasion. 
9:16   4188.1-*
9:16   επόνεσεν Εφραϊμ
9:16   Ephraim toiled, 
3588
τας
  
4491-1473
ρίζας αυτού
his roots 
3583
εξηράνθη
were dried, 
2590
καρπόν
[3fruit 
3765
ουκ έτι
4any longer 
3766.2
ου μη
1in no way 
5342
ενέγκη
2should he bear]; 
1360
διότι
therefore 
1437
εάν
if 
1080
γεννήσωσιν
they should bear, 
615
αποκτενώ
I shall kill 
3588
τα
the 
1937.1
επιθυμήματα
desires 
3588
της
  
2836-1473
κοιλίας αυτών
of their bellies. 
9:17   683-1473
9:17   απώσεται αυτούς
9:17   [2shall thrust them away 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
3754
ότι
for 
3756-1522
ουκ εισήκουσαν
they hearkened not to 
1473
αυτού
him; 
2532
και
and 
1510.8.6
έσονται
they will be 
4107
πλανηταί
wanderers 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσιν
nations. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hosea 8
Top of Page
Top of Page