Galatians 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Freedom of Christ
5:1   3588
5:1   τη
5:1   In the 
1657
ελευθερία
freedom 
3767
ούν
then 
3739
η
in which 
5547
χριστός
Christ 
1473-1659
ημάς ηλευθέρωσεν
freed us, 
4739
στήκετε
stand firmly, 
2532
και
and 
3361
μη
do not 
3825
πάλιν
again 
2218
ζυγώ
[2with the yoke 
1397
δουλείας
3of slavery 
1758
ενέχεσθε
1be pressed upon]! 
5:2   2396
5:2   ίδε
5:2   Behold! 
1473
εγώ
I 
*
Παύλος
Paul 
3004
λέγω
say 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
1437
εάν
if 
4059
περιτέμνησθε
you should be circumcised, 
5547
χριστός
Christ 
1473
υμάς
[2you 
3762
ουδέν
3no 
5623
ωφελήσει
1shall derive] benefit. 
5:3   3143-1161
5:3   μαρτύρομαι δε
5:3   And I testify 
3825
πάλιν
again 
3956
παντί
to every 
444
ανθρώπω
man 
4059
περιτεμνομένω
being circumcised, 
3754
ότι
that 
3781-1510.2.3
οφειλέτης εστίν
he is a debtor 
3650
όλον
[2 the entire 
3588
τον
  
3551
νόμον
3law 
4160
ποιήσαι
1to observe]. 
5:4   2673
5:4   κατηργήθητε
5:4   You were rendered useless 
575
από
from 
3588
του
the 
5547
χριστού
Christ, 
3748
οίτινες
O ones whoever 
1722
εν
[2by 
3551
νόμω
3 the law 
1344
δικαιούσθε
1are being justified]; 
3588
της
  
5484
χάριτος
[2favor 
1601
εξεπέσατε
1you fell from]. 
5:5   1473-1063
5:5   ημείς γαρ
5:5   For we 
4151
πνεύματι
in spirit 
1537
εκ
of 
4102
πίστεως
belief 
1680
ελπίδα
[2 the hope 
1343
δικαιοσύνης
3of righteousness 
553
απεκδεχόμεθα
1await]. 
5:6   1722-1063
5:6   εν γαρ
5:6   For in 
5547
χριστώ
Christ 
*
Ιησού
Jesus 
3777
ούτε
neither 
4061
περιτομή
circumcision 
5100-2480
τι ισχύει
prevails any, 
3777
ούτε
nor 
203
ακροβυστία
uncircumcision, 
235
αλλά
but 
4102
πίστις
belief 
1223
δι'
[2through 
26
αγάπης
3love 
1754
ενεργουμένη
1operating]. 
5:7   5143
5:7   ετρέχετε
5:7   You were running 
2573
καλώς
well; 
5100
τις
who 
1473-348
υμάς ανέκοψε
hindered you 
3588
τη
[3with the 
225
αληθεία
4truth 
3361
μη
1to not 
3982
πείθεσθαι
2comply]? 
5:8   3588
5:8   η
5:8   The 
3988
πεισμονή
persuasion 
3756
ουκ
is not 
1537
εκ
from out of 
3588
του
him 
2564
καλούντος
calling 
1473
υμάς
you. 
5:9   3397
5:9   μικρά
5:9   A little 
2219
ζύμη
yeast 
3650
όλον
[2 the entire 
3588
το
  
5445
φύραμα
3batch 
2220
ζυμοί
1leavens]. 
5:10   1473
5:10   εγώ
5:10   am 
3982
πέποιθα
persuaded 
1519
εις
as to 
1473
υμάς
you 
1722
εν
in 
2962
κυρίω
the Lord, 
3754
ότι
that 
3762
ουδέν
[2not 
243
άλλο
4 any other way 
5426
φρονήσετε
1you shall 3think]; 
3588-1161
ο δε
and the one 
5015
ταράσσων
disturbing 
1473
υμάς
you 
941
βαστάσει
shall bear 
3588
το
the 
2917
κρίμα
judgment, 
3748
όστις
whoever 
302-1510.3
αν η
he should be. 
The Fruit of The Spirit
5:11   1473-1161
5:11   εγώ δε
5:11   But I, 
80
αδελφοί
brethren, 
1487
ει
if 
4061
περιτομήν
circumcision 
2089-2784
έτι κηρύσσω
I still proclaim, 
5100
τι
why 
2089
έτι
yet 
1377
διώκομαι
am I persecuted? 
686
άρα
Then 
2673
κατήργηται
[5is cleared away 
3588
το
1the 
4625
σκάνδαλον
2obstacle 
3588
του
3of the 
4716
σταυρού
4cross]. 
5:12   3784
5:12   όφελον
5:12   Ought 
2532
και
that 
609
αποκόψονται
they shall cut off 
3588
οι
the ones 
387
αναστατούντες
overthrowing 
1473
υμάς
you. 
5:13   1473-1063
5:13   υμείς γαρ
5:13   For you 
1909
επ'
[2unto 
1657
ελευθερία
3freedom 
2564
εκληθητε
1were called], 
80
αδελφοί
brethren; 
3440
μόνον
only 
3361
μη
not 
3588
την
the 
1657
ελευθερίαν
freedom 
1519
εις
in 
874
αφορμήν
opportunity 
3588
τη
in the 
4561
σαρκί
flesh; 
235
αλλά
but 
1223
διά
through 
3588
της
the 
26
αγάπης
love 
1398
δουλεύετε
serve 
240
αλλήλοις
one another! 
5:14   3588-1063
5:14   ο γαρ
5:14   For the 
3956
πας
whole 
3551
νόμος
law 
1722
εν
in 
1520
ενί
one 
3056
λόγω
account 
4137
πληρούται
is fulfilled, 
1722
εν
in 
3588
τω
the saying, 
25
αγαπήσεις
You shall love 
3588
τον
  
4139-1473
πλησίον σου
your neighbor 
5613
ως
as 
1438
εαυτόν
yourself. 
5:15   1487-1161
5:15   ει δε
5:15   But if 
240
αλλήλους
[2one another 
1143
δάκνετε
1you bite] 
2532
και
and 
2719
κατεσθίετε
devour, 
991
βλέπετε
take heed! 
3361
μη
lest 
5259
υπό
by 
240
αλλήλων
one another 
355
αναλωθήτε
you should be consumed. 
5:16   3004-1161
5:16   λέγω δε
5:16   And I say, 
4151
πνεύματι
[2in spirit 
4043
περιπατείτε
1Walk]! 
2532
και
and 
1939
επιθυμίαν
[3 the desire 
4561
σαρκός
4of the flesh 
3766.2
ου μη
1in no way 
5055
τελέσητε
2should you fulfill]. 
5:17   3588-1063
5:17   η γαρ
5:17   For the 
4561
σαρξ
flesh 
1937
επιθυμεί
lusts 
2596
κατά
against 
3588
του
the 
4151
πνεύματος
spirit, 
3588-1161
το δε
and the 
4151
πνεύμα
spirit 
2596
κατά
against 
3588
της
the 
4561
σαρκός
flesh; 
3778-1161
ταύτα δε
and these things 
480
αντίκειται
are an adversary 
240
αλλήλοις
to one another, 
2443
ίνα
that 
3361
μη
not 
3739
α
what 
302
αν
ever 
2309
θέλητε
you should want 
3778
ταύτα
these things 
4160
ποιήτε
you should do. 
5:18   1487-1161
5:18   ει δε
5:18   But if 
4151
πνεύματι
in spirit 
71
άγεσθε
you be led, 
3756
ουκ
  
1510.2.5
εστέ
you are not 
5259
υπό
under 
3551
νόμον
law. 
5:19   5318
5:19   φανερά
5:19   [7apparent 
1161
δε
1And 
1510.2.3
εστι
6are 
3588
τα
2the 
2041
έργα
3works 
3588
της
4of the 
4561
σαρκός
5flesh]; 
3748
άτινά
which 
1510.2.3
εστι
are, 
3430
μοιχεία
adultery, 
4202
πορνεία
harlotry, 
167
ακαθαρσία
uncleanness, 
766
ασέλγεια
lewdness, 
5:20   1495
5:20   ειδωλολατρία
5:20   idolatry, 
5331
φαρμακεία
sorcery, 
2189
έχθραι
hatreds, 
2054
έρεις
strifes, 
2205
ζήλοι
jealousies, 
2372
θυμοί
rages, 
2052
εριθείαι
contentions, 
1370
διχοστασίαι
discords, 
139
αιρέσεις
sects, 
5:21   5355
5:21   φθόνοι
5:21   envies, 
5408
φόνοι
murders, 
3178
μέθαι
intoxications, 
2970
κώμοι
debaucheries, 
2532
και
and 
3588
τα
the things 
3664
όμοια
likened 
3778
τούτοις
to these; 
3739
α
which 
4302
προλέγω
I say beforehand 
1473
υμίν
to you, 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
4277
προείπον
I foretold, 
3754
ότι
that 
3588
οι
the ones 
3588
τα
  
5108
τοιαύτα
[2such things 
4238
πράσσοντες
1practicing 
932
βασιλείαν
4 the kingdom 
2316
θεού
5of God 
3756-2816
ου κληρονομήσουσιν
3shall not inherit]. 
5:22   3588-1161
5:22   ο δε
5:22   But the 
2590
καρπός
fruit 
3588
του
of the 
4151
πνεύματός
spirit 
1510.2.3
εστιν
is 
26
αγάπη
love, 
5479
χαρά
joy, 
1515
ειρήνη
peace, 
3115
μακροθυμία
leniency, 
5544
χρηστότης
graciousness, 
19
αγαθωσύνη
goodness, 
4102
πίστις
belief , 
5:23   4236
5:23   πραότης
5:23   gentleness, 
1466
εγκράτεια
self-control; 
2596
κατά
against 
3588
των
  
5108
τοιούτων
such things 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
3551
νόμος
law. 
5:24   3588-1161
5:24   οι δε
5:24   But the ones 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ 
3588
την
[2the 
4561
σάρκα
3flesh 
4717
εσταύρωσαν
1crucified] 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
3804
παθήμασι
passions 
2532
και
and 
3588
ταις
the 
1939
επιθυμίαις
lusts. 
5:25   1487
5:25   ει
5:25   If 
2198
ζώμεν
we live 
4151
πνεύματι
in spirit, 
4151
πνεύματι
in spirit 
2532
και
also 
4748
στοιχώμεν
we should be conformed to. 
5:26   3361
5:26   μη
5:26   We should not 
1096
γινώμεθα
become 
2755
κενόδοξοι
ones self-seeking of glory, 
240
αλλήλους
[2one another 
4292
προκαλούμενοι
1challenging], 
240
αλλήλοις
[2one another 
5354
φθονούντες
1bearing a grudge against]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Galatians 4
Top of Page
Top of Page