Galatians 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Greetings to the Assemblies
1:1   *
1:1   Παύλος
1:1   Paul, 
652
απόστολος
an apostle, 
3756
ουκ
not 
575
απ'
from 
444
ανθρώπων
men 
3761
ουδέ
nor 
1223
δι'
through 
444
ανθρώπου
man, 
235
αλλά
but 
1223
διά
through 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
2532
και
and 
2316
θεού
God 
3962
πατρός
the father, 
3588
του
the one 
1453
εγείραντος
raising 
1473
αυτόν
him 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
1:2   2532
1:2   και
1:2   and 
3588
οι
[2the 
4862
συν
4with 
1473
εμοί
5me 
3956
πάντες
1all 
80
αδελφοί
3brethren], 
3588
ταις
to the 
1577
εκκλησίαις
assemblies 
3588
της
  
*
Γαλατίας
of Galatia. 
1:3   5484
1:3   χάρις
1:3   Favor 
1473
υμίν
to you 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
peace 
575
από
from 
2316
θεού
God 
3962
πατρός
the father, 
2532
και
and 
2962-1473
κυρίου ημών
our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
1:4   3588
1:4   του
1:4   the one 
1325
δόντος
giving 
1438
εαυτόν
himself 
4012
περί
for 
3588
των
  
266-1473
αμαρτιων ημών
our sins, 
3704
όπως
so as 
1807
εξέληται
to rescue 
1473
ημάς
us 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
1764
ενεστώτος
present 
165
αιώνος
[2age 
4190
πονηρού
1wicked], 
2596
κατά
according to 
3588
το
the 
2307
θέλημα
will 
3588
του
  
2316
θεού
[2God 
2532
και
3and 
3962
πατρός
4father 
1473
ημών
1of our], 
1:5   3739
1:5   ω
1:5   to whom 
3588
η
be the 
1391
δόξα
glory 
1519
εις
in 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons. 
281
αμήν
Amen. 
Good News
1:6   2296
1:6   θαυμάζω
1:6   I marvel 
3754
ότι
that 
3779
ούτω
so 
5030
ταχέως
quickly 
3346
μετατίθεσθε
you are transferred 
575
από
from 
3588
του
  
2564-1473
καλέσαντος υμάς
your calling 
1722
εν
in 
5484
χάριτι
favor 
5547
χριστού
of Christ, 
1519
εις
to 
2087
έτερον
another 
2098
ευαγγέλιον
good news, 
1:7   3739
1:7   ο
1:7   which 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
is not 
243
άλλο
another; 
1508
ει μη
except 
5100-1510.2.6
τινές εισιν
there are some 
3588
οι
  
5015
ταράσσοντες
disturbing 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
2309
θέλοντες
wanting 
3344
μεταστρέψαι
to convert 
3588
το
the 
2098
ευαγγέλιον
good news 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ. 
1:8   235
1:8   αλλά
1:8   But 
2532
και
even 
1437
εάν
if 
1473
ημείς
we 
2228
η
or 
32
άγγελος
an angel 
1537
εξ
out of 
3772
ουρανού
heaven 
2097
ευαγγελίζηται
should announce good news 
1473
υμίν
to you 
3844
παρ'
beyond 
3739
ο
which 
2097-1473
ευηγγελισάμεθα υμίν
good news we announced to you, 
331-1510.5
ανάθεμα έστω
let him be anathema! 
1:9   5613
1:9   ως
1:9   As 
4280
προειρήκαμεν
we described beforehand, 
2532
και
and 
737
άρτι
just now 
3825
πάλιν
again 
3004
λέγω
I say, 
1536
ει τις
If anyone 
1473-2097
υμάς ευαγγελίζεται
announces good news to you 
3844
παρ'
beyond 
3739
ο
what 
3880
παρελάβετε
you took to yourselves, 
331-1510.5
ανάθεμα έστω
let him be anathema! 
Paul Recounts His Conversion
1:10   737-1063
1:10   άρτι γαρ
1:10   For now, 
444
ανθρώπους
[2men 
3982
πείθω
1do I comply with], 
2228
η
or 
3588
τον
  
2316
θεόν
God? 
2228
η
Or 
2212
ζητώ
do I seek 
444
ανθρώποις
[2men 
700
αρέσκειν
1to please]? 
1487-1063
ει γαρ
For if 
2089
έτι
still 
444
ανθρώποις
[2men 
700
ήρεσκον
1I please], 
5547
χριστού
[4Christ's 
1401
δούλος
5bondman 
3756
ουκ
2not 
302
αν
3then 
1510.7.1
ήμην
1I was]. 
1:11   1107-1161
1:11   γνωρίζω δε
1:11   But I make known 
1473
υμίν
to you, 
80
αδελφοί
brethren, 
3588
το
the 
2098
ευαγγέλιον
good news, 
3588
το
the 
2097
ευαγγελισθέν
good news announced 
5259
υπ'
by 
1473
εμού
me, 
3754
ότι
that 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
it is not 
2596
κατά
according to 
444
άνθρωπον
man. 
1:12   3761
1:12   ουδέ
1:12   [3not even 
1063
γαρ
1For 
1473
εγώ
2I 
3844
παρά
6from 
444
ανθρώπου
7man 
3880
παρέλαβον
4received 
1473
αυτό
5it], 
3777
ούτε
nor 
1321
εδιδάχθην
was taught it, 
235
αλλά
but 
1223
δι'
through 
602
αποκαλύψεως
a revelation 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:13   191-1063
1:13   ηκούσατε γαρ
1:13   For you heard 
3588
την
  
1699
εμήν
my 
391
αναστροφήν
behavior 
4218
ποτε
at some time or other 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2454
Ιουδαϊσμώ
Judaism, 
3754
ότι
that 
2596
καθ'
according to 
5236
υπερβολήν
excess 
1377
εδίωκον
I persecuted 
3588
την
the 
1577
εκκλησίαν
assembly 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
4199
επόρθουν
ravaged 
1473
αυτήν
it. 
1:14   2532
1:14   και
1:14   And 
4298
προέκοπτον
I progressed 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2454
Ιουδαϊσμώ
Judaism 
5228
υπέρ
beyond 
4183
πολλούς
many 
4915
συνηλικιώτας
contemporaries 
1722
εν
among 
3588
τω
  
1085-1473
γένει μου
my race, 
4056
περισσοτέρως
[2exceedingly more 
2207
ζηλωτής
3zealous 
5224
υπάρχων
1being 
3588
των
  
3967-1473
πατρικών μου
5of my fathers 
3862
παραδόσεων
4of the traditions]. 
1:15   3753-1161
1:15   ότε δε
1:15   But when 
2106-3588-2316
ευδόκησεν ο θεός
God thought well 
3588
ο
  
873
αφορίσας
to separate 
1473
με
me 
1537
εκ
from out of 
2836
κοιλίας
the belly 
3384-1473
μητρός μου
of my mother, 
2532
και
and 
2564
καλέσας
called me 
1223
διά
by 
3588
της
  
5484-1473
χάριτος αυτού
his favor, 
1:16   601
1:16   αποκαλύψαι
1:16   to reveal 
3588
τον
  
5207-1473
υιόν αυτού
his son 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me, 
2443
ίνα
that 
2097-1473
ευαγγελίζωμαι αυτόν
I should announce him good news 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσι
nations; 
2112
ευθέως
immediately 
3756
ου
I did not 
4323
προσανεθέμην
confer 
4561
σαρκί
with flesh 
2532
και
and 
129
αίματι
blood; 
1:17   3761
1:17   ουδέ
1:17   nor 
424
ανήλθον
went I up 
1519
εις
to 
*
Ιεροσόλυμα
Jerusalem 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
4253
προ
[2before 
1473
εμού
3me 
652
αποστόλους
1apostles]; 
235
αλλά
but 
565
απήλθον
I went forth 
1519
εις
to 
*
Αραβίαν
Arabia, 
2532
και
and 
3825
πάλιν
again 
5290
υπέστρεψα
returned 
1519
εις
to 
*
Δαμασκόν
Damascus. 
1:18   1899
1:18   έπειτα
1:18   Thereupon 
3326
μετά
after 
2094
έτη
[2years 
5140
τρία
1three] 
424
ανήλθον
I went up 
1519
εις
to 
*
Ιεροσόλυμα
Jerusalem 
2477
ιστορήσαι
to inquire of 
*
Πέτρον
Peter, 
2532
και
and 
1961
επέμεινα
I remained 
4314
προς
with 
1473
αυτόν
him 
2250
ημέρας
[2days 
1178
δεκαπέντε
1fifteen]. 
1:19   2087-1161
1:19   έτερον δε
1:19   But other 
3588
των
  
652
αποστόλων
apostles 
3756
ουκ
I did not 
1492
είδον
see, 
1508
ει μη
except 
*
Ιάκωβον
James 
3588
τον
the 
80
αδελφόν
brother 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord. 
1:20   3739-1161
1:20   α δε
1:20   And what things 
1125
γράφω
I write 
1473
υμίν
to you, 
2400
ιδού
behold, 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God 
3754
ότι
that 
3756-5574
ου ψεύδομαι
I do not lie. 
1:21   1899
1:21   έπειτα
1:21   Thereupon 
2064
ήλθον
I came 
1519
εις
to 
3588
τα
the 
2824
κλίματα
regions 
3588
της
  
*
Συρίας
of Syria 
2532
και
and 
3588
της
  
*
Κιλικίας
Cilicia. 
1:22   1510.7.1-1161
1:22   ήμην δε
1:22   And I was 
50
αγνοούμενος
not known 
3588
τω
  
4383
προσώπω
by face 
3588
ταις
to the 
1577
εκκλησίαις
assemblies 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
of Judea — 
3588
ταις
to the ones 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ. 
1:23   3440-1161
1:23   μόνον δε
1:23   Only 
191-1510.7.6
ακούοντες ήσαν
they were hearing 
3754
ότι
that, 
3588
ο
The one 
1377
διώκων
persecuting 
1473
ημάς
us 
4218
ποτέ
at one time, 
3568
νυν
now 
2097
ευαγγελίζεται
announces good news — 
3588
την
the 
4102
πίστιν
belief; 
3739
ην
which 
4218
ποτε
at one time 
4199
επόρθει
he ravaged. 
1:24   2532
1:24   και
1:24   And 
1392
εδόξαζον
they glorified 
1722
εν
[2in 
1473
εμοί
3me 
3588
το
  
2316
θεόν
1God]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page