Ephesians 4
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Walk Worthy of the Calling
4:1   3870
4:1   παρακαλώ
4:1   I appeal 
3767
ούν
then 
1473
υμάς
to you, 
1473
εγώ
I 
3588
ο
the 
1198
δέσμιος
prisoner 
1722
εν
in 
2962
κυρίω
the Lord, 
516
αξίως
[2worthily 
4043
περιπατήσαι
1to walk] 
3588
της
of the 
2821
κλήσεως
calling 
3739
ης
of which 
2564
εκλήθητε
you were called, 
4:2   3326
4:2   μετά
4:2   with 
3956
πάσης
all 
5012
ταπεινοφροσύνης
humility 
2532
και
and 
4236
πραότητος
gentleness, 
3326
μετά
with 
3115
μακροθυμίας
leniency, 
430
ανεχόμενοι
enduring 
240
αλλήλων
one another 
1722
εν
in 
26
αγάπη
love; 
4:3   4704
4:3   σπουδάζοντες
4:3   hurrying 
5083
τηρείν
to keep 
3588
την
the 
1775
ενότητα
unity 
3588
του
of the 
4151
πνεύματος
spirit 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4886
συνδέσμω
bonding together 
3588
της
  
1515
ειρήνης
of peace. 
4:4   1520
4:4   εν
4:4   One 
4983
σώμα
body, 
2532
και
and 
1520
εν
one 
4151
πνεύμα
spirit, 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
2564
εκλήθητε
you were called 
1722
εν
in 
1520
μιά
one 
1680
ελπίδι
hope 
3588
της
  
2821-1473
κλήσεως υμών
of your calling. 
4:5   1520
4:5   εις
4:5   One 
2962
κύριος
Lord, 
1520
μία
one 
4102
πίστις
belief, 
1520
εν
one 
908
βάπτισμα
immersion; 
4:6   1520
4:6   εις
4:6   one 
2316
θεός
God 
2532
και
and 
3962
πατήρ
father 
3956
πάντων
of all, 
3588
ο
the one 
1909
επί
over 
3956
πάντων
all, 
2532
και
and 
1223
διά
through 
3956
πάντων
all, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3956-1473
πάσιν υμίν
you all. 
Gifts to the Saints
4:7   1520
4:7   ενί
4:7   [3one 
1161
δε
1And 
1538
εκάστω
2in each] 
1473
ημών
of us 
1325
εδόθη
was given 
3588
η
the 
5484
χάρις
favor 
2596
κατά
according to 
3588
το
the 
3358
μέτρον
measure 
3588
της
of the 
1431
δωρεάς
gift 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ. 
4:8   1352
4:8   διό
4:8   Therefore 
3004
λέγει
he says, 
305
αναβάς
Having ascended 
1519
εις
into 
5311
ύψος
the height 
162
ηχμαλώτευσεν
he captured 
161
αιχμαλωσίαν
the captivity, 
2532
και
and 
1325
έδωκε
he gave 
1390
δόματα
gifts 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
to men. 
4:9   3588-1161
4:9   το δε
4:9   And the one 
305
ανέβη
that ascended, 
5100
τι
what 
1510.2.3
εστιν
is it 
1508
ει μη
unless 
3754
ότι
that 
2532
και
also 
2597
κατέβη
he came down 
4412
πρώτον
first 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
2737
κατώτερα
lower 
3313
μέρη
parts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth? 
4:10   3588
4:10   ο
4:10   The one 
2597
καταβάς
having come down, 
1473
αυτός
he 
1510.2.3
εστι
is 
2532
και
also 
3588
ο
the one 
305
αναβάς
having ascended 
5231
υπεράνω
up above 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
3772
ουρανών
heavens, 
2443
ίνα
that 
4137
πληρώση
he should fulfill 
3588-3956
τα πάντα
all things. 
4:11   2532
4:11   και
4:11   And 
1473
αυτός
he 
1325
έδωκε
gave 
3588-3303
τους μεν
some indeed for 
652
αποστόλους
apostles, 
3588
τους
  
1161
δε
and some 
4396
προφήτας
prophets, 
3588
τους
  
1161
δε
and some 
2099
ευαγγελιστάς
evangelists; 
3588
τους
  
1161
δε
but some 
4166
ποιμένας
shepherds 
2532
και
and 
1320
διδασκάλους
teachers, 
4:12   4314
4:12   προς
4:12   for 
3588
τον
the 
2677
καταρτισμόν
readying 
3588
των
of the 
39
αγίων
holy ones 
1519
εις
for 
2041
έργον
a work 
1248
διακονίας
of service, 
1519
εις
for 
3619
οικοδομήν
edification 
3588
του
of the 
4983
σώματος
body 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ; 
4:13   3360
4:13   μέχρι
4:13   until 
2658
καταντήσωμεν
we should [2arrive 
3588
οι
  
3956
πάντες
1all] 
1519
εις
in 
3588
την
the 
1775
ενότητα
unity 
3588
της
of the 
4102
πίστεως
belief, 
2532
και
and 
3588
της
of the 
1922
επιγνώσεως
full knowledge 
3588
του
of the 
5207
υιού
son 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
1519
εις
in 
435
άνδρα
[2man 
5046
τέλειον
1a perfect], 
1519
εις
in 
3358
μέτρον
the measure 
2244
ηλικίας
of the stature 
3588
του
of the 
4138
πληρώματος
fullness 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ; 
4:14   2443
4:14   ίνα
4:14   that 
3371
μηκέτι
no longer 
1510.3
ώμεν
should we be 
3516
νήπιοι
infants, 
2831
κλυδωνιζόμενοι
being swelled 
2532
και
and 
4064
περιφερόμενοι
carried round about 
3956
παντί
by every 
417
ανέμω
wind 
3588
της
of the 
1319
διδασκαλίας
instruction, 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2940
κυβεία
cunning 
3588
των
  
444
ανθρώπων
of men, 
1722
εν
in 
3834
πανουργία
cleverness 
4314
προς
to 
3588
την
the 
3180
μεθοδείαν
craft 
3588
της
of the 
4106
πλάνης
delusion. 
4:15   226-1161
4:15   αληθεύοντες δε
4:15   But being truthful 
1722
εν
in 
26
αγάπη
love, 
837
αυξήσωμεν
we should grow 
1519
εις
in 
1473
αυτόν
him 
3588-3956
τα πάντα
in all things, 
3739
ος
which 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
2776
κεφαλή
head — 
3588
ο
the 
5547
χριστός
Christ; 
4:16   1537
4:16   εξ
4:16   from 
3739
ου
whom 
3956
παν
all 
3588
το
the 
4983
σώμα
body 
4883
συναρμολογούμενον
being fitted together, 
2532
και
and 
4822
συμβιβαζόμενον
being instructed 
1223
διά
by 
3956
πάσης
every 
860
αφής
ligament 
3588
της
  
2024
επιχορηγίας
of supply, 
2596
κατ'
according to 
1753
ενέργειαν
energy 
1722
εν
in 
3358
μέτρω
measure 
1520
ενός
[2one 
1538
εκάστου
1of each] 
3313
μέρους
part, 
3588
την
the 
838
αύξησιν
growth 
3588
του
of the 
4983
σώματος
body 
4160
ποιείται
to produce for itself 
1519
εις
to 
3619
οικοδομήν
the construction 
1438
εαυτού
of itself 
1722
εν
in 
26
αγάπη
love. 
Be Renewed in the Spirit of Your Mind
4:17   3778
4:17   τούτο
4:17   This 
3767
ούν
then 
3004
λέγω
I say 
2532
και
and 
3143
μαρτύρομαι
testify 
1722
εν
in 
2962
κυρίω
the Lord, 
3371-1473
μηκέτι υμάς
for you to no longer 
4043
περιπατείν
walk 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
3588
τα
the 
3062
λοιπά
rest 
1484
έθνη
of the nations 
4043
περιπατεί
walk, 
1722
εν
in 
3153
ματαιότητι
the folly 
3588
του
  
3563-1473
νοός αυτών
of their mind, 
4:18   4654
4:18   εσκοτισμένοι
4:18   being darkened 
3588
τη
in the 
1271
διανοία
mind, 
1510.6
όντες
being 
526
απηλλοτριωμένοι
separated from 
3588
της
the 
2222
ζωής
life 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
1223
διά
through 
3588
την
the 
52
άγνοιαν
ignorance 
3588
την
  
1510.6
όυσαν
being 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them, 
1223
διά
through 
3588
την
the 
4457
πώρωσιν
callousness 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας αυτών
of their heart; 
4:19   3748
4:19   οίτινες
4:19   ones who 
524
απηλγηκότες
being numbed, 
1438-3860
εαυτούς παρέδωκαν
delivered themselves up 
3588
τη
to 
766
ασελγεία
lewdness, 
1519
εις
for 
2039
εργασίαν
a work 
167-3956
ακαθαρσίας πάσης
of all uncleanness 
1722
εν
in 
4124
πλεονεξία
a desire for wealth. 
4:20   1473-1161
4:20   υμείς δε
4:20   But you 
3756
ουχ
[2not 
3779
ούτως
3thus 
3129
εμάθετε
1learned] 
3588
τον
the 
5547
χριστόν
Christ, 
4:21   1489
4:21   είγε
4:21   if indeed 
1473-191
αυτόν ηκούσατε
you heard him, 
2532
και
and 
1722
εν
[2in 
1473
αυτώ
3him 
1321
εδιδάχθητε
1were taught], 
2531
καθώς
as 
1510.2.3-225
εστιν αλήθεια
truth is 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ιησού
Jesus; 
4:22   659-1473
4:22   αποθέσθαι υμάς
4:22   for you to put aside 
2596
κατά
according to 
3588
την
the 
4387
προτέραν
former 
391
αναστροφήν
behavior, 
3588
τον
the 
3820
παλαιόν
old 
444
άνθρωπον
man, 
3588
τον
the one 
5351
φθειρόμενον
being corrupt 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
1939
επιθυμίας
desires 
3588
της
of the 
539
απάτης
deception; 
4:23   365-1161
4:23   ανανεούσθαι δε
4:23   and to be renewed 
3588
τω
in the 
4151
πνεύματι
spirit 
3588
του
  
3563-1473
νοός υμών
of your mind; 
4:24   2532
4:24   και
4:24   and 
1746
ενδύσασθαι
to put on 
3588
τον
the 
2537
καινόν
new 
444
άνθρωπον
man, 
3588
τον
the one 
2596
κατά
according to 
2316
θεόν
God 
2936
κτισθέντα
being created 
1722
εν
in 
1343
δικαιοσύνη
righteousness 
2532
και
and 
3742
οσιότητι
sacredness 
3588
της
of the 
225
αληθείας
truth. 
4:25   1352
4:25   διό
4:25   Therefore 
659
αποθέμενοι
having put aside 
3588
το
the 
5579
ψεύδος
lie, 
2980
λαλείτε
let [2speak 
225
αλήθειαν
3truth 
1538
έκαστος
1each] 
3326
μετά
with 
3588
του
  
4139-1473
πλησίον αυτού
his neighbor! 
3754
ότι
for 
1510.2.4
εσμέν
we are 
240
αλλήλων
[2of one another 
3196
μέλη
1members]. 
4:26   3710
4:26   οργίζεσθε
4:26   Be angry 
2532
και
and 
3361
μη
do not 
264
αμαρτάνετε
sin! 
3588
ο
[3the 
2246
ήλιος
4sun 
3361
μη
1Do not 
1931
επιδυέτω
2let] set 
1909
επί
upon 
3588
τω
the 
3950-1473
παροργισμώ υμών
provocation to your anger! 
4:27   3366
4:27   μηδέ
4:27   nor 
1325
δίδοτε
give 
5117
τόπον
place 
3588
τω
to the 
1228
διαβόλω
devil! 
4:28   3588
4:28   ο
4:28   The one 
2813
κλέπτων
stealing 
3371
μηκέτι
no longer 
2813
κλεπτέτω
let him steal! 
3123-1161
μάλλον δε
but rather 
2872
κοπιάτω
let him tire 
2038
εργαζόμενος
working 
3588
το
what is 
18
αγαθόν
good 
3588
ταις
with the 
5495
χερσίν
hands! 
2443
ίνα
that 
2192
έχη
he should have 
3330
μεταδιδόναι
something to share 
3588
τω
with the one 
5532
χρείαν
[2need 
2192
έχοντι
1having]. 
4:29   3956
4:29   πας
4:29   Every 
3056
λόγος
[2word 
4550
σαπρός
1rotten] 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4750-1473
στόματος υμών
your mouth, 
3361
μη
let it not 
1607
εκπορευέσθω
go forth! 
235
αλλ'
but 
1536
ει τις
if any 
18
αγαθός
good word 
4314
προς
for 
3619
οικοδομήν
edification 
3588
της
for the 
5532
χρείας
need, 
2443
ίνα
let it go forth so that 
1325
δω
it should give 
5484
χάριν
favor 
3588
τοις
to the ones 
191
ακούουσι
hearing. 
4:30   2532
4:30   και
4:30   And 
3361
μη
do not 
3076
λυπείτε
fret 
3588
το
the 
4151
πνεύμα
[2spirit 
3588
το
  
39
άγιον
1holy] 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
1722
εν
in 
3739
ω
which 
4972
εσφραγίσθητε
you were sealed 
1519
εις
for 
2250
ημέραν
the day 
629
απολυτρώσεως
of release by ransom! 
4:31   3956
4:31   πάσα
4:31   All 
4088
πικρία
bitterness, 
2532
και
and 
2372
θυμός
rage, 
2532
και
and 
3709
οργή
anger, 
2532
και
and 
2906
κραυγή
roaring, 
2532
και
and 
988
βλασφημία
blasphemy 
142
αρθήτω
take away 
575
αφ'
from 
1473
υμών
you 
4862
συν
with 
3956
πάση
all 
2549
κακία
evil! 
4:32   1096-1161
4:32   γίνεσθε δε
4:32   And be 
1519
εις
to 
240
αλλήλους
one another 
5543
χρηστοί
gracious, 
2155
εύσπλαγχνοι
compassionate, 
5483
χαριζόμενοι
granting 
1438
εαυτοίς
to each other, 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
3588
ο
  
2316
 θεός
God 
5483
εχαρίσατο
granted 
1473
ημίν
to us 
1722
εν
in 
5547
χριστω
Christ! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page