Acts 16
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Timothy Joins Paul and Silas
16:1   2658-1161
16:1   κατήντησε δε
16:1   And he arrived 
1519
εις
at 
*
Δέρβην
Derbe 
2532
και
and 
*
Λύστραν
Lystra. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
3101-5100
μαθητής τις
a certain disciple 
1510.7.3
ην
was 
1563
εκεί
there, 
3686
ονόματι
by name 
*
Τιμόθεος
Timothy, 
5207
υιός
son 
1135
γυναικός
[4woman 
5100
τινος
1of a certain 
*
Ιουδαίας
3Jewish 
4103
πιστής
2believing], 
3962-1161
πατρός δε
but the father 
*
΄ Ελληνος
was a Greek, 
16:2   3739
16:2   ος
16:2   who 
3140
εμαρτυρείτο
was borne witness to 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
1722
εν
[2in 
*
Λύστροις
3Lystra 
2532
και
4and 
*
Ικονίω
5Iconium 
80
αδελφών
1brethren]. 
16:3   3778
16:3   τούτον
16:3   [2this one 
2309-3588-*
ηθέλησεν ο Παύλος
1Paul wanted 
4862
συν
4with 
1473
αυτώ
5him 
1831
εξελθείν
3to go forth]. 
2532
και
And 
2983
λαβών
having taken, 
4059
περιέτεμεν
he circumcised 
1473
αυτόν
him 
1223
διά
on account of 
3588
τους
the 
*
Ιουδαίους
Jews, 
3588
τους
of the ones 
1510.6
όντας
being 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
5117-1565
τόποις εκείνοις
those places, 
1492
ήδεισαν
[2they 4knew 
1063
γαρ
1for 
537
άπαντες
3all] 
3588
τον
  
3962-1473
πατέρα αυτού
his father, 
3754
ότι
that 
* -5224
΄ Ελλην υπήρχεν
he was a Greek. 
16:4   5613-1161
16:4   ως δε
16:4   And as 
1279
διεπορεύοντο
they traveled 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
cities, 
3860
παρεδίδουν
they delivered up 
1473
αυτοίς
to them 
5442
φυλάσσειν
[4to keep 
3588
τα
1the 
1378
δόγματα
2decrees 
3588
τα
  
2919
κεκριμένα
3being adjudged] 
5259
υπό
written by 
3588
των
the 
652
αποστόλων
apostles 
2532
και
and 
3588
των
the 
4245
πρεσβυτέρων
elders 
3588
των
  
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
16:5   3588
16:5   αι
16:5   [2the 
3303-3767
μεν ουν
1Then indeed] 
1577
εκκλησίαι
assemblies 
4732
εστερεούντο
were solidified 
3588
τη
in the 
4102
πίστει
belief, 
2532
και
and 
4052
επερίσσευον
abounded 
3588
τω
  
706
αριθμώ
in number 
2596
καθ'
by 
2250
ημέραν
day. 
16:6   1330-1161
16:6   διελθόντες δε
16:6   And having gone through 
3588
την
the 
*
Φρυγίαν
Phrygian, 
2532
και
and 
3588
την
the 
*
Γαλατικήν
Galatian 
5561
χώραν
region, 
2967
κωλυθέντες
they were restrained 
5259
υπό
by 
3588
του
the 
39
αγίου
holy 
4151
πνεύματος
spirit 
2980
λαλήσαι
to speak 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Ασία
Asia. 
16:7   2064
16:7   ελθόντες
16:7   Having come 
2596
κατά
down 
3588
την
  
*
Μυσίαν
to Mysia, 
3985
επείραζον
they attempted 
2596
κατά
[2towards 
3588
την
  
*
Βιθυνίαν
3Bithynia 
4198
πορεύεσθαι
1to go]; 
2532
και
and 
3756
ουκ
[3did not 
1439
είασεν
4allow 
1473
αυτούς
5them 
3588
το
1the 
4151
πνεύμα
2spirit]. 
16:8   3928-1161
16:8   παρελθόντες δε
16:8   And going by 
3588
την
  
*
Μυσίαν
Mysia, 
2597
κατέβησαν
they went down 
1519
εις
unto 
*
Τρωάδα
Troas. 
Paul's Vision
16:9   2532
16:9   και
16:9   And 
3705
όραμα
a vision 
1223
διά
by 
3588
της
the 
3571
νυκτός
night 
3708
ώφθη
appeared 
3588
τω
  
*
Παύλω
to Paul; 
435-5100
ανήρ τις
a certain man 
1510.7.3-*
ην Μακεδών
of Macedonia was 
2476
εστώς
standing, 
3870
παρακαλών
appealing to 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
3004
λέγων
saying, 
1224
διαβάς
Having passed over 
1519
εις
into 
*
Μακεδονίαν
Macedonia, 
997
βοήθησον
help 
1473
ημίν
us! 
16:10   5613
16:10   ως δε
16:10   And as 
3588
το
[2the 
3705
όραμα
3vision 
1492
είδεν
1he beheld], 
2112
ευθέως
immediately 
2212
εζητήσαμεν
we sought 
1831
εξελθείν
to go forth 
1519
εις
into 
3588
την
  
*
Μακεδονίαν
Macedonia, 
4822
συμβιβάζοντες
being instructed 
3754
ότι
that 
4341
προσκέκληται
[3called on 
1473
ημάς
4us 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2Lord] 
2097
ευαγγελίσασθαι
to announce good news to 
1473
αυτούς
them. 
16:11   321
16:11   αναχθέντες
16:11   Having embarked 
3767
ούν
then 
575
από
from 
3588
της
  
*
Τρωάδος
Troas, 
2113
ευθυδρομήσαμεν
we ran direct 
1519
εις
unto 
*
Σαμοθράκην
Samothrace, 
3588-5037
τη τε
and the 
1966
επιούση
following day 
1519
εις
to 
*
Νεάπολιν
Neapolis; 
16:12   1564-5037
16:12   εκείθέν τε
16:12   and from there 
1519
εις
to 
*
Φιλίππους
Philippi, 
3748
ήτις
which 
1510.2.3
εστί
is 
4413
πρώτη
a foremost 
3588
της
[2of the 
3310
μερίδος
3portion 
3588
της
  
*
Μακεδονίας
4of Macedonia 
4172
πόλις
1city], 
2862
κολώνια
a colony. 
1510.7.4-1161
ήμεν δε
And we were 
1722
εν
in 
1473
αυτή
this 
3588
τη
  
4172
πόλει
city 
1304
διατρίβοντες
spending time 
2250-5100
ημέρας τινάς
some days. 
16:13   3588-5037
16:13   τη τε
16:13   And on the 
2250
ημέρα
day 
3588
των
of the 
4521
σαββάτων
Sabbaths 
1831
εξήλθομεν
we went forth 
1854
έξω
outside 
3588
της
the 
4172
πόλεως
city 
3844
παρά
by 
4215
ποταμόν
a river, 
3739
ου
of which 
3543
ενομίζετο
we thought 
4335
προσευχή
prayer 
1510.1
είναι
to be. 
2532
και
And 
2523
καθίσαντες
having sat down 
2980
ελαλούμεν
we spoke 
3588
ταις
to the 
4905
συνελθούσαις
[2having gathered together 
1135
γυναιξί
1women]. 
Lydia Immersed
16:14   2532
16:14   και
16:14   And 
5100
τις
a certain 
1135
γυνή
woman, 
3686
ονόματι
by name 
*
Λυδία
Lydia, 
4211
πορφυρόπωλις
a seller of purple 
4172
πόλεως
of the city 
*
Θυατείρων
of Thyatira, 
4576
σεβομένη
who worshiped 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
191
ήκουεν
was listening; 
3739
ης
of whom 
3588
ο
the 
2962
κύριος
Lord 
1272
διήνοιξε
opened wide 
3588
την
her 
2588
καρδίαν
heart 
4337
προσέχειν
to take heed 
3588
τοις
to the things 
2980
λαλουμένοις
being spoken 
5259
υπό
by 
3588
του
  
*
Παύλου
Paul. 
16:15   5613-1161
16:15   ως δε
16:15   And as 
907
εβαπτίσθη
she was being immersed, 
2532
και
and 
3588
ο
  
3624-1473
οίκος αυτής
her house, 
3870
παρεκάλεσε
she appealed, 
3004
λέγουσα
saying, 
1487
ει
If 
2919
κεκρίκατέ
you adjudge 
1473
με
me 
4103
πιστήν
[2trustworthy 
3588
τω
3to the 
2962
κυρίω
4Lord 
1510.1
είναι
1to be], 
1525
εισελθόντες
having entered 
1519
εις
into 
3588
τον
  
3624-1473
οίκόν μου
my house, 
3306
μείνατε
abide! 
2532
και
And 
3849
παρεβιάσατο
she pressured 
1473
ημάς
us. 
A Woman with Spirit of Python
16:16   1096-1161
16:16   εγένετο δε
16:16   And it came to pass 
4198-1473
πορευομένων ημών
of our going 
1519
εις
unto 
4335
προσευχήν
prayer, 
3814-5100
παιδίσκην τινά
a certain maidservant 
2192
έχουσαν
having 
4151
πνεύμα
a spirit 
4436
πύθωνος
of python 
528
απαντήσαι
met 
1473
ημίν
us, 
3748
ήτις
which 
2039
εργασίαν
[3work 
4183
πολλήν
2much 
3930
παρείχε
1furnished] 
3588
τοις
  
2962-1473
κυρίοις αυτής
to her masters 
3132
μαντευομένη
divining oracles. 
16:17   3778
16:17   αύτη
16:17   She 
2628
κατακολουθήσασα
having followed closely after 
3588
τω
  
*
Παύλω
Paul 
2532
και
and 
1473
ημίν
us, 
2896
έκραζε
cried out 
3004
λέγουσα
saying, 
3778
ούτοι
These 
3588
οι
  
444
άνθρωποι
men 
1401
δούλοι
[2servants 
3588
του
  
2316
θεού
3of God 
3588
του
4the 
5310
υψίστου
5highest 
1510.2.6
εισίν
1are], 
3748
οίτινες
who 
2605
καταγγέλλουσιν
shall announce 
1473
ημίν
to us 
3598
οδόν
the way 
4991
σωτηρίας
of deliverance. 
16:18   3778-1161
16:18   τούτο δε
16:18   And this 
4160
εποίει
she did 
1909
επί
for 
4183
πολλάς
many 
2250
ημέρας
days. 
1278
διαπονηθείς
[3being worked up 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul], 
2532
και
and 
1994
επιστρέψας
having turned, 
3588
τω
[2to the 
4151
πνεύματι
3spirit 
2036
είπε
1said], 
3853
παραγγέλλω
I summon 
1473
σοι
to you 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
1831
εξελθείν
to come forth 
575
απ'
from 
1473
αυτής
her. 
2532
και
And 
1831
εξήλθεν
it came forth 
1473
αυτή
the same 
3588
τη
  
5610
ώρα
hour. 
16:19   1492
16:19   ιδόντες
16:19   [3seeing 
1161
δε
1And 
3588
οι
  
2962-1473
κύριοι αυτής
2her masters] 
3754
ότι
that 
1831
εξήλθεν
went forth 
3588
η
the 
1680
ελπίς
hope 
3588
της
  
2039-1473
εργασίας αυτών
of their work, 
1949
επιλαβόμενοι
having taken hold of 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul 
2532
και
and 
3588
τον
  
*
Σίλαν
Silas, 
1670
είλκυσαν
drew them 
1519
εις
into 
3588
την
the 
58
αγοράν
market 
1909
επί
unto 
3588
τους
the 
758
άρχοντας
rulers. 
16:20   2532
16:20   και
16:20   And 
4317-1473
προσαγαγόντες αυτούς
leading them forward 
3588
τοις
to the 
4755
στρατηγοίς
commandants, 
2036
είπον
they said, 
3778
ούτοι
These 
3588
οι
  
444
άνθρωποι
men 
1613
εκταράσσουσιν
disturb 
1473
ημών
our 
3588
την
  
4172
πόλιν
city, 
*-5224
Ιουδαίοι υπάρχοντες
being Jews, 
16:21   2532
16:21   και
16:21   and 
2605
καταγγέλλουσιν
they announce 
1485
έθη
customs 
3739
α
which 
3756
ουκ
are not 
1832
έξεστιν
allowed 
1473
ημίν
for us 
3858
παραδέχεσθαι
to welcome, 
3761
ουδέ
nor 
4160
ποιείν
to do, 
*-1510.6
Ρωμαίοις ούσι
being Romans. 
16:22   2532
16:22   και
16:22   And 
4911
συνεπέστη
rose up together 
3588
ο
the 
3793
όχλος
multitude 
2596
κατ'
against 
1473
αυτών
them. 
2532
και
And 
3588
οι
the 
4755
στρατηγοί
commandants 
4048
περιρρήξαντες
having torn off 
3588
τα
  
2440-1473
ιμάτια αυτών
their garments, 
2753
εκέλευον
bid 
4463
ραβδίζειν
to beat them with a rod. 
Paul and Silas Imprisoned
16:23   4183
16:23   πολλάς
16:23   [4many 
5037
τε
1And 
2007
επιθέντες
2having placed upon 
1473
αυτοίς
3them] 
4127
πληγάς
strokes, 
906
έβαλον
they threw them 
1519
εις
into 
5438
φυλακήν
prison, 
3853
παραγγείλαντες
exhorting 
3588
τω
the 
1200
δεσμοφύλακι
jailer 
806
ασφαλώς
[3safely 
5083
τηρείν
1to keep 
1473
αυτούς
2them]; 
16:24   3739
16:24   ος
16:24   who 
3852
παραγγελίαν
[3exhortation 
5108
τοιαύτην
2such 
2983
ειληφώς
1having received], 
906
έβαλεν
cast 
1473
αυτούς
them 
1519
εις
in 
3588
την
the 
2082
εσωτέραν
inner 
5438
φυλακήν
prison, 
2532
και
and 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτών
[2their feet 
805
ησφαλίσατο
1safeguarded] 
1519
εις
in 
3588
το
the 
3586
ξύλον
wood stocks. 
16:25   2596-1161
16:25   κατά δε
16:25   And towards 
3588
το
  
3317
μεσονύκτιον
midnight, 
*
Παύλος
Paul 
2532
και
and 
*
Σίλας
Silas 
4336
προσευχόμενοι
were praying, 
5214
ύμνουν
singing praise to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God; 
1874
επηκροώντο
[4heeded 
1161
δε
1and 
1473
αυτών
5them 
3588
οι
2the 
1198
δέσμιοι
3prisoners]. 
16:26   869-1161
16:26   άφνω δε
16:26   And suddenly 
4578
σεισμός
[2earthquake 
1096
εγένετο
3took place 
3173
μέγας
1a great], 
5620
ώστε
so as 
4531
σαλευθήναι
to shake 
3588
τα
the 
2310
θεμέλια
foundations 
3588
του
of the 
1201
δεσμωτηρίου
jail. 
455
ανεώχθησάν
[6were opened 
5037
τε
1And 
3916
παραχρήμα
2immediately 
3588
αι
4the 
2374
θύραι
5doors 
3956
πάσαι
3all], 
2532
και
and 
3956
πάντων
all 
3588
τα
the 
1199
δεσμά
bonds 
447
ανέθη
were unfastened. 
16:27   1853
16:27   έξυπνος
16:27   [5awakened out of sleep 
1161
δε
1And 
1096
γενόμενος
4being 
3588
ο
2the 
1200
δεσμοφύλαξ
3jailer], 
2532
και
and 
1492
ιδών
beholding 
455
ανεωγμένας
[5being open 
3588
τας
1the 
2374
θύρας
2doors 
3588
της
3of the 
5438
φυλακής
4prison], 
4685
σπασάμενος
unsheathed 
3162
μάχαιραν
his sword, 
3195
έμελλεν
being about 
1438-337
εαυτόν αναιρείν
to do away with himself, 
3543
νομίζων
thinking 
1628
εκπεφευγέναι
[3to have fled 
3588
τους
1the 
1198
δεσμίους
2prisoners]. 
16:28   5455
16:28   εφώνησε
16:28   [3spoke out 
1161
δε
1And 
5456
φωνή
5voice 
3173
μεγάλη
4with a great 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul], 
3004
λέγων
saying, 
3367
μηδέν
You should not 
4238
πράξης
exact 
4572
σεαυτώ
[2on yourself 
2556
κακόν
1hurt], 
537
άπαντες
[3all together 
1063
γαρ
1for 
1510.2.4
εσμεν
2we are] 
1759
ενθάδε
here. 
The Philippian Jailer
16:29   154-1161
16:29   αιτήσας δε
16:29   And asking 
5457
φώτα
for lights, 
1530
εισεπήδησε
he rushed in, 
2532
και
and 
1790
έντρομος
[2trembling 
1096
γενόμενος
1being], 
4363
προσέπεσε
he fell before 
3588
τω
  
*
Παύλω
Paul 
2532
και
and 
3588
τω
  
*
Σίλα
Silas. 
16:30   2532
16:30   και
16:30   And 
4254
προαγαγών
having led 
1473
αυτούς
them 
1854
έξω
outside, 
5346
έφη
he said, 
2962
κύριοι
Masters, 
5100
τι
what 
1473-1163
με δει
is necessary for me 
4160
ποιείν
to do 
2443
ίνα
that 
4982
σωθώ
I should be delivered? 
16:31   3588-1161
16:31   οι δε
16:31   And they 
2036
είπον
said, 
4100
πίστευσον
Believe 
1909
επί
upon 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord 
*
Ιησούν
Jesus 
5547
χριστόν
Christ, 
2532
και
and 
4982
σωθήση
you shall be delivered, 
1473
συ
you 
2532
και
and 
3588
ο
  
3624-1473
οίκός σου
your house. 
16:32   2532
16:32   και
16:32   And 
2980
ελάλησαν
they spoke 
1473
αυτώ
to him 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the ones 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3614-1473
οικία αυτού
his house. 
16:33   2532
16:33   και
16:33   And 
3880
παραλαβών
having taken 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
1565
εκείνη
that 
3588
τη
  
5610
ώρα
hour 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night, 
3068
έλουσεν
he bathed them 
575
από
from 
3588
των
the 
4127
πληγών
strokes; 
2532
και
and 
907
εβαπτίσθη
[4was immersed, 
1473
αυτός
1he 
2532
και
2and 
3588
οι
  
1473-3956
αυτού πάντες
3all his family] 
3916
παραχρήμα
immediately. 
16:34   321-5037
16:34   αναγαγών τε
16:34   And having led 
1473
αυτούς
them 
1519
εις
into 
3588
τον
  
3624-1473
οίκον αυτού
his house, 
3908
παρέθηκε
he placed 
5132
τράπεζαν
a table, 
2532
και
and 
21
ηγαλλιάσατο
exulted 
3832
πανοικί
with his whole family, 
4100
πεπιστευκώς
having believed 
3588
τω
  
2316
θεώ
in God. 
16:35   2250-1161
16:35   ημέρας δε
16:35   And day 
1096
γενομένης
having come 
649
απέστειλαν
[5sent 
3588
οι
1the 
4755
στρατηγοί
2commandants 
3588
τους
3of the 
4465
ραβδούχους
4lictors], 
3004
λέγοντες
saying, 
630
απόλυσον
Release 
3588
τους
  
444-1565
ανθρώπους εκείνους
those men! 
16:36   518
16:36   απήγγειλε
16:36   [4reported 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
1200
δεσμοφύλαξ
3jailer] 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul, 
3754
ότι
that, 
649
απεστάλκασιν
[3have sent 
3588
οι
1The 
4755
στρατηγοί
2commandants] 
2443
ίνα
that 
630
απολυθήτε
you be released. 
3568
νυν
Now 
3767
ούν
then 
1831
εξελθόντες
having gone forth, 
4198
πορεύεσθε
go 
1722
εν
in 
1515
ειρήνη
peace! 
16:37   3588
16:37   ο
16:37     
1161
δε
But 
*
Παύλος
Paul 
5346
έφη
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
1194
δείραντες
Having flayed 
1473
ημάς
us 
1219
δημοσία
in public, 
178
ακατακρίτους
uncondemned 
444
ανθρώπους
men, 
*-5224
Ρωμαίους υπάρχοντας
being Romans, 
906
έβαλον
they cast us 
1519
εις
into 
5438
φυλακήν
prison, 
2532
και
and 
3568
νυν
now 
2977
λάθρα
in private 
1473-1544
ημάς εκβάλλουσιν
they cast us out? 
3756-1063
ου γαρ
No indeed, 
235
αλλά
but 
2064
ελθόντες
having come 
1473
αυτοί
themselves 
1473-1806
ημάς εξαγαγέτωσαν
let them lead us out! 
16:38   312
16:38   ανήγγειλαν
16:38   [4announced 
1161
δε
1And 
3588
τοις
5to the 
4755
στρατηγοίς
6commandants 
3588
οι
2the 
4465
ραβδούχοι
3lictors] 
3588
τα
  
4487-3778
ρήματα ταύτα
these words; 
2532
και
and 
5399
εφοβήθησαν
they feared, 
191
ακούσαντες
having heard 
3754
ότι
that 
*-1510.2.6
Ρωμαϊοί εισι
they are Romans. 
16:39   2532
16:39   και
16:39   And 
2064
ελθόντες
having come, 
3870
παρεκάλεσαν
they appealed to 
1473
αυτούς
them; 
2532
και
and 
1806
εξαγάγοντες
having led them out, 
2065
ηρώτων
they asked them 
1831
εξελθείν
to go forth out 
3588
της
of the 
4172
πόλεως
city. 
16:40   1831-1161
16:40   εξελθόντες δε
16:40   And having gone forth 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
5438
φυλακής
prison, 
1525
εισήλθον
they entered 
4314
προς
to 
3588
την
  
*
Λυδίαν
Lydia; 
2532
και
and 
1492
ιδόντες
having seen 
3588
τους
the 
80
αδελφούς
brethren, 
3870
παρεκάλεσαν
they comforted 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
1831
εξήλθον
they went forth. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 15
Top of Page
Top of Page