Acts 14
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul and Barnabas at Iconium
14:1   1096-1161
14:1   εγένετο δε
14:1   And it came to pass 
1722
εν
in 
*
Ικονίω
Iconium, 
2596-3588-1473
κατά το αυτό
together 
1525-1473
εισελθείν αυτούς
they entered 
1519
εις
into 
3588
την
the 
4864
συναγωγήν
synagogue 
3588
των
of the 
*
Ιουδαίων
Jews, 
2532
και
and 
2980
λαλήσαι
spoke 
3779
ούτως
thus 
5620
ώστε
so as for 
4100
πιστεύσαι
[6to believe 
*-5037
Ιουδαίων τε
3of both Jews 
2532
και
4and 
*
Ελλήνων
5Hellenists 
4183
πολύ
1a great 
4128
πλήθος
2multitude]. 
14:2   3588-1161
14:2   οι δε
14:2   But the 
544-*
απειθούντες Ιουδαίοι
Jews having resisted persuasion, 
1892
επήγειραν
roused up 
2532
και
and 
2559
εκάκωσαν
afflicted 
3588
τας
the 
5590
ψυχάς
souls 
3588
των
of the 
1484
εθνών
nations 
2596
κατά
against 
3588
των
the 
80
αδελφών
brethren. 
14:3   2425
14:3   ικανόν
14:3   [3a fit 
3303-3767
μεν ουν
1Then 
5550
χρόνον
4time 
1304
διέτριψαν
2they spent] 
3955
παρρησιαζόμενοι
speaking openly 
1909
επί
in 
3588
τω
the 
2962
κυρίω
Lord, 
3588
τω
to the 
3140
μαρτυρούντι
bearing witness 
3588
τω
to the 
3056
λόγω
word 
3588
της
  
5484-1473
χάριτος αυτού
of his favor, 
1325
διδόντι
granting 
4592
σημεία
signs 
2532
και
and 
5059
τέρατα
miracles 
1096
γίνεσθαι
to take place 
1223
διά
through 
3588
των
  
5495-1473
χειρών αυτών
their hands. 
14:4   4977
14:4   εσχίσθη
14:4   [6was split 
1161
δε
1And 
3588
το
2the 
4128
πλήθος
3multitude 
3588
της
4of the 
4172
πόλεως
5city]; 
2532
και
and 
3588-3303
οι μεν
some 
1510.7.6
ήσαν
were 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
*
Ιουδαίοις
Jews, 
3588-1161
οι δε
and some 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
652
αποστόλοις
apostles. 
14:5   5613-1161
14:5   ως δε
14:5   And as 
1096
εγένετο
there became 
3730
ορμή
a movement 
3588
των
by the 
1484
εθνών
nations, 
5037-2532
τε και
and also 
*
Ιουδαίων
of Jews 
4862
συν
with 
3588
τοις
  
758-1473
άρχουσιν αυτών
their rulers, 
5195
υβρίσαι
to insult 
2532
και
and 
3036
λιθοβολήσαι
to stone 
1473
αυτούς
them, 
14:6   4894
14:6   συνιδόντες
14:6   being fully conscious, 
2703
κατέφυγον
they took refuge 
1519
εις
in 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
cities 
3588
της
  
*
Λυκαονίας
of Lycaonia, 
*
Λύστραν
Lystra 
2532
και
and 
*
Δέρβην
Derbe, 
2532
και
and 
3588
την
the 
4066
περίχωρον
place round about, 
14:7   2546
14:7   κακεί
14:7   and there 
1510.7.6
ήσαν
they were 
2097
ευαγγελιζόμενοι
announcing good news. 
A Lame Man of Lystra Healed
14:8   2532
14:8   και
14:8   And 
5100
τις
a certain 
435
ανήρ
man 
1722
εν
in 
*
Λύστροις
Lystra, 
102
αδύνατος
disabled 
3588
τοις
in the 
4228
ποσίν
feet 
2521
εκάθητο
sat, 
5560
χωλός
[2lame 
1537
εκ
3from 
2836
κοιλίας
4 the belly 
3384-1473
μητρός αυτού
5of his mother 
5224
υπάρχων
1being], 
3739
ος
who 
3763
ουδέποτε
at no time 
4043
περιπεπατήκει
walked. 
14:9   3778
14:9   ούτος
14:9   This one 
191
ήκουσε
heard 
3588
του
  
*
Παύλου
Paul 
2980
λαλούντος
speaking; 
3739
ος
who 
816
ατενίσας
having gazed upon 
1473
αυτώ
him, 
2532
και
and 
1492
ιδών
seeing 
3754
ότι
that 
4102
πίστιν
[2belief 
2192
έχει
1he had], 
3588
του
of the one 
4982
σωθήναι
to be delivered, 
14:10   2036
14:10   είπε
14:10   said 
3173
μεγάλη
with a great 
3588
τη
  
5456
φωνή
voice, 
450
ανάστηθι
Rise 
1909
 επί
upon 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας σου
your feet 
3717
ορθός
straight! 
2532
και
And 
242
ήλλετο
he leaped up 
2532
και
and 
4043
περιεπάτει
walked. 
The Lycaonians Deify Paul and Barnabas
14:11   3588-1161
14:11   οι δε
14:11   And the 
3793
όχλοι
multitudes 
1492
ιδόντες
beholding 
3739
ο
what 
4160-3588-*
εποίησεν ο Παύλος
Paul did, 
1869
επήραν
lifted up 
3588
την
  
5456-1473
φωνήν αυτών
their voice 
*
Λυκαονιστί
in Lycaonian, 
3004
λέγοντες
saying, 
3588
οι
The 
2316
θεοί
gods 
3666
ομοιωθέντες
having become like 
444
ανθρώποις
men, 
2597
κατέβησαν
are come down 
4314
προς
to 
1473
ημάς
us. 
14:12   2564-5037
14:12   εκάλουν τε
14:12   And they called 
3588
τον
  
3303
μεν
  
*
Βαρνάβαν
Barnabas — 
*
Δία
Dia , 
3588
τον
  
1161
δε
and 
*
Παύλον
Paul — 
*
Ερμήν
Hermes, 
1894
επειδή
since 
1473
αυτός
he 
1510.7.3
ην
was 
3588
ο
the one 
2233
ηγούμενος
leading 
3588
του
  
3056
λόγου
by word. 
14:13   3588-1161
14:13   ο δε
14:13   And the 
2409
ιερεύς
priest, 
3588
του
the one 
*
Διός
of Dia, 
3588
του
of the one 
1510.6
όντος
being 
4253
προ
before 
3588
της
  
4172-1473
πόλεως αυτών
their city, 
5022
ταύρους
[2bulls 
2532
και
3and 
4725
στέμματα
4garlands 
1909
επί
5unto 
3588
τους
6the 
4440
πυλώνας
7vestibules 
5342
ενέγκας
1having brought], 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
3793
όχλοις
multitudes, 
2309
ήθελε
wanted 
2380
θύειν
to sacrifice. 
14:14   191-1161
14:14   ακούσαντες δε
14:14   And having heard, 
3588
οι
the 
652
απόστολοι
apostles 
*
Βαρνάβας
Barnabas 
2532
και
and 
*
Παύλος
Paul, 
1284
διαρρήξαντες
having torn 
3588
τα
  
2440-1473
ιμάτια αυτών
their garments, 
1530
εισεπήδησαν
rushed 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude 
2896
κράζοντες
crying, 
14:15   2532
14:15   και
14:15   and 
3004
λέγοντες
saying, 
435
άνδρες
Men, 
5100
τι
why 
3778-4160
ταύτα ποιείτε
do you do these things? 
2532
και
Even 
1473
ημείς
we 
3663
ομοιοπαθείς
[3having the same passions 
1510.2.4
εσμεν
1are 
1473
υμίν
4as you 
444
άνθρωποι
2men], 
2097
ευαγγελιζόμενοι
announcing good news — 
1473
υμάς
for you 
575
από
[2from 
3778
τούτων
3these 
3588
των
  
3152
ματαίων
4vanities 
1994
επιστρέφειν
1to turn] 
1909
επί
unto 
3588
τον
the 
2316
θεόν
[2God 
3588
τον
  
2198
ζώντα
1living], 
3739
ος
who 
4160
εποίησε
made 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
3588
την
the 
2281
θάλασσαν
sea, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them; 
14:16   3739
14:16   ος
14:16   who 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
3944
παρωχημέναις
[2passing by 
1074
γενεαίς
1generations] 
1439
είασε
allowed 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations 
4198
πορεύεσθαι
to go 
3588
ταις
by 
3598-1473
οδοίς αυτών
their ways; 
14:17   2544
14:17   καίτοιγε
14:17   though indeed 
3756
ουκ
not 
267
αμάρτυρον εαυτόν
without his own witness 
863
αφήκεν
did he allow it, 
15
αγαθοποιών
but doing good 
3771
ουρανόθεν
from heaven 
1473
υμίν
to you — 
5205
υετούς
[2rains 
1325
δίδους
1giving], 
2532
και
and 
2540
καιρούς
seasons 
2593
καρποφόρους
bearing fruit, 
1705
εμπιπλών
filling up 
5160
τροφής
provision 
2532
και
and 
2167
ευφροσύνης
gladness 
3588
τας
  
2588-1473
καρδίας ημών
of our hearts. 
14:18   2532
14:18   και
14:18   And 
3778-3004
ταύτα λέγοντες
saying these things, 
3433
μόλις
[3hardly 
2664
κατέπαυσαν
4ceased 
3588
τους
1the 
3793
όχλους
2multitudes] 
3588
του
  
3361
μη
to not 
2380
θύειν
sacrifice 
1473
αυτοίς
to them. 
Paul Stoned
14:19   1904
14:19    επήλθον
14:19   [3came 
1161
 δε
1And 
575
από
4from 
*
Αντιοχείας
5Antioch 
2532
και
6and 
*
Ικονίου
7Iconium 
*
Ιουδαίοι
2Jews]; 
2532
και
and 
3982
πείσαντες
having persuaded 
3588
τους
the 
3793
όχλους
multitudes, 
2532
και
and 
3034
λιθάσαντες
having stoned 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul, 
4951
έσυραν
they dragged him 
1854
έξω
outside 
3588
της
the 
4172
πόλεως
city 
3543
νομίσαντες
thinking 
1473
αυτόν
him 
2348
τεθνάναι
to have died. 
14:20   2944
14:20   κυκλωσάντων
14:20   [4having encircled 
1161
δε
1But 
1473
αυτόν
5him 
3588
των
2the 
3101
μαθητών
3disciples], 
450
αναστάς
having risen up, 
1525
εισήλθεν
he entered 
1519
εις
into 
3588
την
the 
4172
πόλιν
city. 
2532
και
And 
3588
τη
the 
1887
επαύριον
next day 
1831
εξήλθε
he went forth 
4862
συν
with 
3588
τω
  
*
Βαρνάβα
Barnabas 
1519
εις
unto 
*
Δέρβην
Derbe. 
14:21   2097-5037
14:21   ευαγγελισάμενοί τε
14:21   And having announced good news 
3588
την
  
4172-1565
πόλιν εκείνην
in that city, 
2532
και
and 
3100
μαθητεύσαντες
having discipled 
2425
ικανούς
a fit amount, 
5290
υπέστρεψαν
they returned 
1519
εις
unto 
3588
την
  
*
Λύστραν
Lystra, 
2532
και
and 
*
Ικόνιον
Iconium, 
2532
και
and 
*
Αντιόχειαν
Antioch, 
14:22   1991
14:22   επιστηρίζοντες
14:22   staying up 
3588
τας
the 
5590
ψυχάς
souls 
3588
των
of the 
3101
μαθητών
disciples, 
3870
παρακαλούντες
appealing to them 
1696
εμμένειν
to adhere to 
3588
τη
the 
4102
πίστει
belief, 
2532
και
and saying 
3754
ότι
that, 
1223
διά
By 
4183
πολλών
many 
2347
θλίψεων
afflictions 
1163-1473
δει ημάς
we must 
1525
εισελθείν
enter 
1519
εις
into 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
Elders Appointed in Every Assembly
14:23   5500-1161
14:23   χειροτονήσαντες δε
14:23   And having hand picked 
1473
αυτοίς
for them 
4245
πρεσβυτέρους
elders 
2596
κατ'
in every 
1577
εκκλησίαν
assembly, 
4336
προσευξάμενοι
having prayed 
3326
μετά
with 
3521
νηστειών
fastings, 
3908
παρέθεντο
they placed 
1473
αυτούς
them 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
Lord 
1519
εις
in 
3739
ον
whom 
4100
πεπιστεύκεισαν
they had believed. 
14:24   2532
14:24   και
14:24   And 
1330
διελθόντες
having gone through 
3588
την
  
*
Πισιδίαν
Pisidia, 
2064
ήλθον
they came 
1519
εις
unto 
*
Παμφυλίαν
Pamphylia. 
14:25   2532
14:25   και
14:25   And 
2980
λαλήσαντες
having spoken 
1722
εν
[3in 
*
Πέργη
4Perga 
3588
τον
1the 
3056
λόγον
2word], 
2597
κατέβησαν
they went down 
1519
εις
unto 
*
Αττάλειαν
Attalia. 
14:26   2547
14:26   κακείθεν
14:26   And from there 
636
απέπλευσαν
they sailed away 
1519
εις
unto 
*
Αντιόχειαν
Antioch, 
3606
όθεν
from where 
1510.7.6
ήσαν
they were 
3860
παραδεδομένοι
delivered up 
3588
τη
to the 
5484
χάριτι
favor 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
1519
εις
for 
3588
το
the 
2041
έργον
work 
3739
ο
which 
4137
επλήρωσαν
they fulfilled. 
14:27   3854
14:27   παραγενόμενοι δε
14:27   And having arrived, 
2532
και
and 
4863
συναγαγόντες
having gathered together 
3588
την
the 
1577
εκκλησίαν
assembly, 
312
ανήγγειλαν
they announced 
3745
όσα
as much as 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God did 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them, 
2532
και
and 
3754
ότι
that 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
τοις
to the 
1484
έθνεσι
nations 
2374
θύραν
a door 
4102
πίστεως
of belief. 
14:28   1304-1161
14:28   διέτριβον δε
14:28   And they spent 
1563-5550
εκεί χρόνον
time there, 
3756
ουκ
not 
3641
ολίγον
a little, 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
3101
μαθηταίς
disciples. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 13
Top of Page
Top of Page