2 Peter 3
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Regarding the Last Days
3:1   3778
3:1   ταύτην
3:1   This 
2235
ήδη
already, 
27
αγαπητοί
beloved, 
1208
δευτέραν
a second 
1473
υμίν
[3to you 
1125
γράφω
2I write 
1992
επιστολήν
1letter], 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
1326
διεγείρω
I awaken 
1473
υμών
your 
1722
εν
[3in 
5280
υπομνήσει
4recollection 
3588
την
  
1506
ειλικρινή
1honest 
1271
διάνοιαν
2consideration], 
3:2   3403
3:2   μνησθήναι
3:2   to remember 
3588
των
the 
4280
προειρημένων
before described 
4487
ρημάτων
sayings 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
39
αγίων
holy 
4396
προφητών
prophets, 
2532
και
and 
3588
της
of the 
3588
των
[7the 
652
αποστόλων
8apostles 
1473
ημών
6of us 
1785
εντολής
1commandment 
3588
του
2of the 
2962
κυρίου
3Lord 
2532
και
4and 
4990
σωτήρος
5deliverer]. 
3:3   3778
3:3   τούτο
3:3   This 
4412
πρώτον
first 
1097
γινώσκοντες
knowing, 
3754
ότι
that 
2064
ελεύσονται
[2will come 
1909
επ'
3at 
2078
εσχάτων
4 the last 
3588
των
5of the 
2250
ημερών
6days 
1703
εμπαίκται
1mockers], 
2596
κατά
[2according to 
3588
τας
  
2398-1473
ιδίας αυτών
3their own 
1939
επιθυμίας
4lusts 
4198
πορευόμενοι
1going], 
3:4   2532
3:4   και
3:4   and 
3004
λέγοντες
saying, 
4226
που
Where 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
η
the 
1860
επαγγελία
promise 
3588
της
  
3952-1473
παρουσίας αυτού
of his arrival? 
575
αφ'
[2from 
3739
ης
3of which time 
1063
γαρ
1For] 
3588
οι
the 
3962
πατέρες
fathers 
2837
εκοιμήθησαν
went to sleep, 
3956
πάντα
all things 
3779
ούτως
thus 
1265
διαμένει
continue 
575
απ'
from 
746
αρχής
the beginning 
2937
κτίσεως
of creation. 
3:5   2990
3:5   λανθάνει
3:5   [3escaped 5notice 
1063
γαρ
1For 
1473
αυτούς
4their 
3778
τούτο
2this] 
2309
θέλοντας
willingly, 
3754
ότι
that 
3772
ουρανοί
heavens 
1510.7.6
ήσαν
were 
1597
έκπαλαι
of old, 
2532
και
and 
1093
γη
an earth 
1537
εξ
from out of 
5204
ύδατος
water 
2532
και
and 
1223
δι'
through 
5204
ύδατος
water 
4921
συνεστώσα
stood together 
3588
τω
by the 
3588
του
  
2316-3056
θεού λόγω
word of God; 
3:6   1223
3:6   δι'
3:6   through 
3739
ων
of which things 
3588
ο
the 
5119
τότε
[2then 
2889
κόσμος
1world 
5204
ύδατι
5by water 
2626
κατακλυσθείς
4having been flooded 
622
απώλετο
3perished]. 
3:7   3588-1161
3:7   οι δε
3:7   But the 
3568
νυν
present 
3772
ουρανοί
heavens 
2532
και
and 
3588
η
the 
1093
γη
earth, 
3588
τω
the one 
1473
αυτού
of his 
3056
λόγω
word, 
2343-1510.2.6
τεθησαυρισμένοι εισί
are treasured up 
4442
πυρί
for fire 
5083
τηρούμενοι
being kept 
1519
εις
for 
2250
ημέραν
a day 
2920
κρίσεως
of judgment 
2532
και
and 
684
απωλείας
destruction 
3588
των
  
765
ασεβών
of impious 
444
ανθρώπων
men. 
3:8   1520-1161-3778
3:8   εν δε τούτο
3:8   But this one thing 
3361
μη
let it not 
2990
λανθανέτω
be unaware 
1473
υμάς
to you, 
27
αγαπητοί
beloved, 
3754
ότι
that 
1520
μία
one 
2250
ημέρα
day 
3844
παρά
with 
2962
κυρίω
the Lord 
5613
ως
is as 
5507
χίλια
a thousand 
2094
έτη
years, 
2532
και
and 
5507
χίλια
a thousand 
2094
έτη
years 
5613
ως
as 
2250
ημέρα
[2day 
1520
μία
1one]. 
3:9   3756
3:9   ου
3:9   [3 is not 
1019
βραδύνει
4slow 
3588
ο
1The 
2962
κύριος
2Lord] 
3588
της
  
1860
επαγγελίας
of promise, 
5613
ως
as 
5100
τινες
some 
1022
βραδυτήτα
[2slowness 
2233
ηγούνται
1esteem], 
235
αλλά
but 
3114
μακροθυμεί
is long-suffering 
1519
εις
towards 
1473
ημάς
us, 
3361
μη
not 
1014
βουλόμενός
willing 
5100
τινας
for anyone 
622
απολέσθαι
to perish, 
235
αλλά
but 
3956
πάντας
for all 
1519
εις
[2for 
3341
μετάνοιαν
3repentance 
5562
χωρήσαι
1to have space]. 
3:10   2240-1161
3:10   ήξει δε
3:10   But shall come 
3588
η
the 
2250
ημέρα
day 
2962
κυρίου
of the Lord 
5613
ως
as 
2812
κλέπτης
a thief 
1722
εν
in 
3571
νυκτί
the night, 
1722
εν
in 
3588
η
which 
3588
οι
the 
3772
ουρανοί
heavens 
4500
ροιζηδόν
by a loud noise 
3928
παρελεύσονται
shall pass away, 
4747-1161
στοιχεία δε
and the elements 
2741
καυσούμενα
being destroyed by fire 
3089
λυθήσονται
shall be loosed; 
2532
και
and 
1093
γη
the earth 
2532
και
and 
3588
τα
the 
1722
εν
[2in 
1473
αυτή
3it 
2041
έργα
1works] 
2618
κατακαήσεται
shall be incinerated. 
3:11   3778
3:11   τούτων
3:11   These things 
3767
ούν
then 
3956
πάντων
all 
3089
λυομένων
being loosed, 
4217
ποταπούς
what kind of persons 
1163
δει
must 
5224-1473
υπάρχειν υμάς
you be 
1722
εν
in 
39
αγίαις
holy 
391
αναστροφαίς
behavior 
2532
και
and 
2150
ευσεβείαις
piety, 
3:12   4328
3:12   προσδοκώντας
3:12   expecting 
2532
και
and 
4692
σπεύδοντας
hastening 
3588
την
the 
3952
παρουσίαν
arrival 
3588
της
of the 
3588
του
  
2316-2250
θεού ημέρας
day of God, 
1223
δι'
by 
3739
ην
which 
3772
ουρανοί
the heavens 
4448
πυρούμενοι
being set on fire 
3089
λυθήσονται
shall be loosed, 
2532
και
and 
4747
στοιχεία
the elements 
2741
καυσούμενα
being destroyed by fire 
5080
τακήσεται
shall melt away? 
3:13   2537-1161
3:13   καινούς δε
3:13   But new 
3772
ουρανούς
heavens 
2532
και
and 
1093
γην
[2earth 
2537
καινήν
1a new], 
2596
κατά
according to 
3588
το
  
1862-1473
επάγγελμα αυτού
his declaration, 
4328
προσδοκώμεν
we expect, 
1722
εν
in 
3739
οις
which 
1343
δικαιοσύνη
righteousness 
2730
κατοικεί
dwells. 
3:14   1352
3:14   διό
3:14   Therefore, 
27
αγαπητοί
beloved, 
3778
ταύτα
these things 
4328
προσδοκώντες
expecting, 
4704
σπουδάσατε
endeavor 
784
άσπιλοι
[3spotless 
2532
και
4and 
298
αμώμητοι
5without blemish 
1473
αυτώ
2by him 
2147
ευρεθήναι
1to be found] 
1722
εν
in 
1515
ειρήνη
peace! 
3:15   2532
3:15   και
3:15   And 
3588
την
[2the 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
5of our Lord 
3115
μακροθυμίαν
3long-suffering 
4991
σωτηρίαν
4deliverance 
2233
ηγείσθε
1esteem]; 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
3588
ο
  
27-1473
αγαπητός ημών
our beloved 
80
αδελφός
brother 
*
Παύλος
Paul, 
2596
κατά
according to 
3588
την
the 
1473
αυτώ
[3to him 
1325
δοθείσαν
2given 
4678
σοφίαν
1wisdom], 
1125
έγραψεν
wrote 
1473
υμίν
to you, 
3:16   5613
3:16   ως
3:16   as 
2532
και
also 
1722
εν
in 
3956
πάσαις
all 
3588
ταις
the 
1992
επιστολαίς
letters, 
2980
λαλών
speaking 
1722
εν
in 
1473
αυταίς
them 
4012
περί
concerning 
3778
τούτων
these things; 
1722
εν
in 
3739
οις
which 
1510.2.3
έστι
[2are 
1425
δυσνόητά
3hard to comprehend 
5100
τινα
1some things], 
3739
α
which 
3588
οι
the 
261
αμαθείς
illiterate 
2532
και
and 
793
αστήρικτοι
unstable 
4761
στρεβλούσιν
make crooked, 
5613
ως
as 
2532
και
also 
3588
τας
the 
3062
λοιπάς
rest 
1124
γραφάς
of scriptures, 
4314
προς
to 
3588
την
  
2398-1473
ιδίαν αυτών
their own 
684
απώλειαν
destruction. 
3:17   1473
3:17   υμείς
3:17   You 
3767
ούν
then, 
27
αγαπητοί
beloved, 
4267
προγινώσκοντες
foreknowing, 
5442
φυλάσσεσθε
guard 
2443
ίνα
that 
3361
μη
not 
3588
τη
by the 
3588
των
[2of the 
113
αθέσμων
3unlawful ones 
4106
πλάνη
1delusion] 
4879
συναπαχθέντες
having been led away, 
1601
εκπέσητε
you should fall from 
3588-2398
του ιδίου
your own 
4740
στηριγμού
steadfastness! 
3:18   837-1161
3:18   αυξάνετε δε
3:18   But grow 
1722
εν
in 
5484
χάριτι
the favor 
2532
και
and 
1108
γνώσει
knowledge 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
2532
και
and 
4990
σωτήρος
deliverer 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ! 
1473
αυτώ
To him 
3588
η
be the 
1391
δόξα
glory 
2532
και
both 
3568
νυν
now 
2532
και
and 
1519
εις
into 
2250
ημέραν
the day 
165
αιώνος
of the eon. 
281
αμήν
Amen. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

2 Peter 2
Top of Page
Top of Page