2 Peter 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Exhortation for Godly Living
1:1   *
1:1   Σύμεων
1:1   Simon 
*
Πέτρος
Peter, 
1401
δούλος
a bondman 
2532
και
and 
652
απόστολος
an apostle 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3588
τοις
to the ones 
2472
ισότιμον
equally honored 
1473
ημίν
with us 
2975
λαχούσι
having obtained 
4102
πίστιν
belief 
1722
εν
in 
1343
δικαιοσύνη
righteousness 
3588
του
  
2316-1473
θεού ημών
of our God 
2532
και
and 
4990
σωτήρος
deliverer 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:2   5484
1:2   χάρις
1:2   Favor 
1473
υμίν
to you 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
[2peace 
4129
πληθυνθείη
1may] be multiplied 
1722
εν
in 
1922
επιγνώσει
full knowledge 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
2532
και
and 
*
Ιησού
of Jesus 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
our Lord, 
1:3   5613
1:3   ως
1:3   as 
3956
πάντα
all things 
1473
ημίν
to us 
3588
της
  
2304
θείας
[2divine 
1411
δυνάμεως
3power 
1473
αυτού
1of his], 
3588
τα
the things 
4314
προς
for 
2222
ζωήν
life 
2532
και
and 
2150
ευσέβειαν
piety, 
1433
δεδωρημένης
being presented 
1223
διά
through 
3588
της
the 
1922
επιγνώσεως
full knowledge 
3588
του
of the one 
2564
καλέσαντος
having called 
1473
ημάς
us 
1223
διά
by 
1391
δόξης
glory 
2532
και
and 
703
αρετής
virtue, 
1:4   1223
1:4   δι'
1:4   by 
3739
ων
which 
3588
τα
[2the things 
5093
τίμια
3esteemed 
1473
ημίν
4for us 
2532
και
5and 
3173
μέγιστα
6greatest 
1862
επαγγέλματα
7declarations 
1433
δεδώρηται
1he has presented], 
2443
ίνα
that 
1223
διά
through 
3778
τούτων
these 
1096
γένησθε
you should become 
2304
θείας
[2divine 
2844
κοινωνοί
1partners of] 
5449
φύσεως
nature, 
668
αποφυγόντες
having escaped 
3588
της
the 
1722
εν
[2in 
2889
κόσμω
3 the world 
1722
εν
4by 
1939
επιθυμία
5lust 
5356
φθοράς
1corruption]. 
1:5   2532
1:5   και
1:5   [3also 
1473-3778
αυτό τούτο
2for this same reason 
1161
δε
1And], 
4710
σπουδήν
[3diligence 
3956
πάσαν
2all 
3923
παρεισενέγκαντες
1adding], 
2023
επιχορηγήσατε
supply 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4102
πίστει
belief 
1473
υμών
of yours 
3588
την
the 
703
αρετήν
virtue, 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τη
the 
703
αρετή
virtue 
3588
την
the 
1108
γνώσιν
knowledge, 
1:6   1722-1161
1:6   εν δε
1:6   and in 
3588
τη
the 
1108
γνώσει
knowledge 
3588
την
the 
1466
εγκράτειαν
self-control, 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τη
the 
1466
εγκρατεία
self-control 
3588
την
the 
5281
υπομονήν
endurance, 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τη
the 
5281
υπομονή
endurance 
3588
την
the 
2150
ευσέβειαν
piety, 
1:7   1722-1161
1:7   εν δε
1:7   and in 
3588
τη
the 
2150
ευσεβεία
piety 
3588
την
the 
5360
φιλαδελφίαν
brotherly affection, 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τη
the 
5360
φιλαδελφία
brotherly affection 
3588
την
the 
26
αγάπην
love! 
1:8   3778-1063
1:8   ταύτα γαρ
1:8   For these things 
1473-5224
υμίν υπάρχοντα
being in you, 
2532
και
and 
4121
πλεονάζοντα
being superabundant, 
3756
ουκ
[2not 
692
αργούς
3idle 
3761
ουδέ
4nor 
175
ακάρπους
5unfruitful 
2525
καθίστησιν
1they stand] 
1519
εις
in 
3588
την
the 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
[2of our Lord 
*
Ιησού
3Jesus 
5547
χριστού
4Christ 
1922
επίγνωσιν
1full knowledge]. 
1:9   3739-1063
1:9   ω γαρ
1:9   But in whom 
3361
μη
[2are not 
3918
πάρεστι
3at hand 
3778
ταύτα
1these things] 
5185-1510.2.3
τυφλός εστι
is blind, 
3467
μυωπάζων
losing sight, 
3024
λήθην
[2forgetfulness 
2983
λαβών
1having taken] 
3588
του
of the 
2512
καθαρισμού
cleansing 
3588
των
  
3819-1473
πάλαι αυτού
of his earlier 
266
αμαρτιών
sins. 
1:10   1352
1:10   διό
1:10   Therefore 
3123
μάλλον
rather, 
80
αδελφοί
brethren, 
4704
σπουδάσατε
hurry 
949
βέβαιαν
[6firm 
1473
υμών
2your 
3588
την
  
2821
κλήσιν
3calling 
2532
και
4and 
1589
εκλογήν
5selection 
4160
ποιείσθαι
1to make]! 
3778-1063
ταύτα γαρ
for these things 
4160
ποιούντες
doing, 
3766.2
ου μη
in no way 
4417
πταίσητέ
should you fail 
4218
ποτε
at some time or other. 
1:11   3779-1063
1:11   ούτω γαρ
1:11   For thus 
4146
πλουσίως
richly 
2023
επιχορηγηθήσεται
shall be supplied 
1473
υμίν
to you 
3588
η
the 
1529
είσοδος
entrance 
1519
εις
into 
3588
την
the 
166
αιώνιον
eternal 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
2532
και
and 
4990
σωτήρος
deliverer 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:12   1352
1:12   διό
1:12   Therefore 
3756
ουκ
I shall not 
272
αμελήσω
neglect 
1473
υμάς
[2you 
104
αεί
3continually 
5279
υπομιμνήσκειν
1to remind] 
4012
περί
concerning 
3778
τούτων
these things, 
2539
καίπερ
though 
1492
ειδότας
knowing, 
2532
και
and 
4741
εστηριγμένους
being fixed firmly 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3918
παρούση
[2at hand 
225
αληθεία
1truth]. 
1:13   1342-1161
1:13   δίκαιον δε
1:13   But justly 
2233
ηγούμαι
I esteem it, 
1909
εφ'
for 
3745
όσον
as long as 
1510.2.1
ειμί
I am 
1722
εν
in 
3778
τούτω
this 
3588
τω
  
4638
σκηνώματι
tent, 
1326
διεγείρειν
to awaken 
1473
υμάς
you 
1722
εν
by 
5280
υπομνήσει
recollection; 
1:14   1492
1:14   ειδώς
1:14   knowing 
3754
ότι
that 
5031
ταχινή
[5quick 
1510.2.3
εστιν
4is 
3588
η
1the 
595
απόθεσις
2getting rid 
3588
του
  
4638-1473
σκηνώματός μου
3of my tent], 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
3588
ο
  
2962-1473
κύριος ημών
our Lord 
*
Ιησούς
Jesus 
5547
χριστός
Christ 
1213
εδήλωσέ
manifested 
1473
μοι
to me. 
1:15   4704-1161
1:15   σπουδάσω δε
1:15   But I will hurry 
2532
και
also 
1539
εκάστοτε
always 
2192-1473
έχειν υμάς
for you to have 
3326
μετά
after 
3588
την
  
1699
εμήν
my 
1841
έξοδον
exodus, 
3588
την
the 
3778
τούτων
[3of these things 
3420
μνήμην
2remembrance 
4160
ποιείσθαι
1making]. 
1:16   3756-1063
1:16   ου γαρ
1:16   For not 
4679
σεσοφισμένοις
[2discerning 
3454
μύθοις
3fables 
1811
εξακολουθήσαντες
1following after] 
1107
εγνωρίσαμεν
did we make known 
1473
υμίν
to you 
3588
την
the 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
[4of our Lord 
*
Ιησού
5Jesus 
5547
χριστού
6Christ 
1411
δύναμιν
1power 
2532
και
2and 
3952
παρουσίαν
3arrival], 
235
αλλ'
but 
2030
επόπται
[2spectators 
1096
γενηθέντες
1having been] 
3588
της
  
1565
εκείνου
of that ones' 
3168
μεγαλειότητος
magnificence. 
1:17   2983-1063
1:17   λαβών γαρ
1:17   For having received 
3844
παρά
from 
2316
θεού
God 
3962
πατρός
the father 
5092
τιμήν
honor 
2532
και
and 
1391
δόξαν
glory, 
5456
φωνής
[2voice 
5342
ενεχθείσης
3having been brought 
1473
αυτώ
4to him 
5107
τοιάσδε
1such a] 
5259
υπό
by 
3588
της
the 
3169
μεγαλοπρεπούς
majestic 
1391
δόξης
glory, saying, 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
  
5207-1473
υιός μου
my son 
3588
ο
the 
27
αγαπητός
beloved, 
1519
εις
in 
3739
ον
whom 
1473
εγώ
I 
2106
ευδόκησα
take pleasure in. 
1:18   2532
1:18   και
1:18   And 
3778
ταύτην
this 
3588
την
  
5456
φωνήν
voice 
1473
ημείς
we 
191
ηκούσαμεν
heard 
1537
εξ
[2from 
3772
ουρανού
3heaven 
5342
ενεχθείσαν
1brought], 
4862
συν
[2with 
1473
αυτώ
3him 
1510.6
όντες
1being] 
1722
εν
on 
3588
τω
the 
3735
όρει
[2mountain 
3588
τω
  
39
αγίω
1holy]. 
The Prophetic Word
1:19   2532
1:19   και
1:19   And 
2192
έχομεν
we have 
949
βεβαιότερον
more firm 
3588
τον
the 
4397
προφητικόν
prophetic 
3056
λόγον
word; 
3739
ω
which 
2573
καλώς
well 
4160
ποιείτε
you do 
4337
προσέχοντες
heeding, 
5613
ως
as 
3088
λύχνω
a lamp 
5316
φαίνοντι
shining forth 
1722
εν
in 
850
αυχμηρώ
a dismal 
5117
τόπω
place, 
2193
έως
until 
3739
ου
which 
2250
ημέρα
day 
1306
διαυγάση
should shine through, 
2532
και
and 
5459
φωσφόρος
the morning star 
393
ανατείλη
should arise 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2588-1473
καρδίαις υμών
your hearts. 
1:20   3778
1:20   τούτο
1:20   This 
4412
πρώτον
first 
1097
γινώσκοντες
knowing, 
3754
ότι
that 
3956
πάσα
every 
4394
προφητεία
prophecy 
1124
γραφής
of scripture 
2398
ιδίας
[3by private 
1955
επιλύσεως
4explanation 
3756
ου
1does not 
1096
γίνεται
2take place]. 
1:21   3756-1063
1:21   ου γαρ
1:21   For not 
2307
θελήματι
by will 
444
ανθρώπου
of man 
5342
ηνέχθη
was [2borne 
4218
ποτέ
3at some time or other 
4394
προφητεία
1prophecy], 
235
αλλά
but 
5259
υπό
by 
4151
πνεύματος
[2spirit 
39
αγίου
1holy] 
5342
φερόμενοι
being borne 
2980
ελάλησαν
[5spoke 
3588
οι
1the 
39
άγιοι
2holy 
2316
θεού
4of God 
444
άνθρωποι
3men]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

1 Peter 5
Top of Page
Top of Page