1 Timothy 6
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Concerning Masters
6:1   3745
6:1   όσοι
6:1   As many [2as 
1510.2.6
εισίν
3are 
5259
υπό
4under 
2218
ζυγόν
5 the yoke 
1401
δούλοι
1bondmen], 
3588-2398
τους ιδίους
[2their own 
1203
δεσπότας
3masters 
3956
πάσης
5of all 
5092
τιμής
6honor 
514
αξίους
4worthy 
2233
ηγείσθωσαν
1let them esteem]! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[7should not 
3588
το
1the 
3686
όνομα
2name 
3588
του
  
2316
θεού
3of God 
2532
και
4and 
3588
η
5the 
1319
διδασκαλία
6instruction] 
987
βλασφημήται
be blasphemed. 
6:2   3588-1161
6:2   οι δε
6:2   And the ones 
4103
πιστούς
[2believing 
2192
έχοντες
1having] 
1203
δεσπότας
masters, 
3361
μη
let them not 
2706
καταφρονείτωσαν
disdain them 
3754
ότι
because 
80-1510.2.6
αδελφοί εισιν
they are brethren! 
235
αλλά
but 
3123
μάλλον
rather 
1398
δουλευέτωσαν
let them serve them, 
3754
ότι
for 
4103-1510.2.6
πιστοί εισι
they are believers 
2532
και
and 
27
αγαπητοί
beloved 
3588
οι
ones, 
3588
της
the ones 
2108
ευεργεσίας
[2of good works 
482
αντιλαμβανόμενοι
1taking hold]! 
3778
ταύτα
These things 
1321
δίδασκε
teach 
2532
και
and 
3870
παρακάλει
appeal towards! 
Concerning Unhealthy Doctrine
6:3   1536
6:3   ει τις
6:3   If anyone 
2085
ετεροδιδασκαλεί
teaches a different doctrine, 
2532
και
and 
3361
μη
does not 
4334
προσέρχεται
come forward 
5198
υγιαίνουσι
with healthy 
3056
λόγοις
words, 
3588
τοις
the words 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
2596
κατ'
[2according to 
2150
ευσέβειαν
3piety 
1319
διδασκαλία
1instruction], 
6:4   5187
6:4   τετύφωται
6:4   he is dulled, 
3367
μηδέν
[2nothing 
1987
επιστάμενος
1having knowledge of], 
235
αλλά
but 
3552
νοσών
diseased 
4012
περί
concerning 
2214
ζητήσεις
inquiries 
2532
και
and 
3055
λογομαχίας
arguings over words, 
1537
εξ
of 
3739
ων
which 
1096
γίνεται
becomes 
5355
φθόνος
envy, 
2054
έρις
strife, 
988
βλασφημίαι
blasphemies, 
5283
υπόνοιαι
[2opinions 
4190
πονηραί
1bad], 
6:5   1283.1
6:5   διαπαρατριβαί
6:5   useless disputations 
1311
διεφθαρμένων
[2corrupting 
444
ανθρώπων
1of men] 
3588
τον
the 
3563
νουν
mind, 
2532
και
and 
650
απεστερημένων
depriving 
3588
της
of the 
225
αληθείας
truth, 
3543
νομιζόντων
to think 
4200
πορισμόν
revenue 
1510.1
είναι
to be 
3588
την
  
2150
ευσέβειαν
piety — 
868
αφίστασο
separate 
575
από
from 
3588
των
  
5108
τοιούτων
such! 
6:6   1510.2.3-1161
6:6   έστι δε
6:6   But there is 
4200
πορισμός
[2revenue 
3173
μέγας
1great] — 
3588
η
  
2150
ευσεβέια
piety 
3326
μετά
with 
841
αυταρκείας
sufficiency. 
6:7   3762
6:7   ουδέν
6:7   [3nothing 
1063
γαρ
1For 
1533
εισηνέγκαμεν
2we have carried] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
world, 
1212
δήλον
and it is manifest 
3754
ότι
that 
3761
ουδέ
not even 
1627-5100
εξενεγκείν τι
[2to bring forth anything 
1410
δυνάμεθα
1are we able]. 
6:8   2192-1161
6:8   έχοντες δε
6:8   But having 
1305
διατροφάς
nourishment 
2532
και
and 
4629
σκεπάσματα
shelters, 
3778
τούτοις
with this 
714
αρκεσθησόμεθα
we shall be sufficient. 
6:9   3588-1161
6:9   οι δε
6:9   But the ones 
1014
βουλόμενοι
wanting 
4147
πλουτείν
to be rich, 
1706
εμπίπτουσιν
they fall 
1519
εις
into 
3986
πειρασμόν
the test 
2532
και
and 
3803
παγίδα
a snare, 
2532
και
and 
1939
επιθυμίας
[5desires 
4183
πολλάς
1many 
453
ανοήτους
2unthinking 
2532
και
3and 
983
βλαβεράς
4hurtful], 
3748
αίτινες
which 
1036
βυθίζουσι
submerge 
3588
τους
the 
444
ανθρώπους
men 
1519
εις
into 
3639
όλεθρον
ruin 
2532
και
and 
684
απώλειαν
destruction. 
6:10   4491-1063
6:10   ρίζα γαρ
6:10   For a root 
3956
πάντων
of all 
3588
των
the 
2556
κακών
evils 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
η
the 
5365
φιλαργυρία
fondness of money, 
3739
ης
of which 
5100
τινές
some 
3713
ορεγόμενοι
reaching for 
635
απεπλανήθησαν
were led astray 
575
από
from 
3588
της
the 
4102
πίστεως
belief, 
2532
και
and 
1438-4044
εαυτούς περιέπειραν
pierced themselves on all sides 
3601
οδύναις
[2griefs 
4183
πολλαίς
1with many]. 
Flee Evil and Pursue Good
6:11   1473-1161
6:11   συ δε
6:11   But you, 
3739
ω
O 
444
άνθρωπε
man 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
3778-5343
ταύτα φεύγε
flee these things! 
1377-1161
δίωκε δε
And pursue 
1343
δικαιοσύνην
righteousness, 
2150
ευσέβειαν
piety, 
4102
πίστιν
belief, 
26
αγάπην
love, 
5281
υπομονήν
endurance, 
4236
πραότητα
gentleness! 
6:12   75
6:12   αγωνίζου
6:12   Struggle 
3588
τον
the 
2570
καλόν
good 
73
αγώνα
struggle 
3588
της
of the 
4102
πίστεως
belief! 
1949
επιλαβού
Take hold 
3588
της
of the 
166
αιωνίου
eternal 
2222
ζωής
life! 
1519
εις
in 
3739
ην
which 
2532
και
also 
2564
εκλήθης
you were called, 
2532
και
and 
3670
ωμολόγησας
acknowledged 
3588
την
the 
2570
καλήν
good 
3671
ομολογίαν
acknowledgment offering 
1799
ενώπιον
before 
4183
πολλών
many 
3144
μαρτύρων
witnesses. 
6:13   3853
6:13   παραγγέλλω
6:13   I exhort 
1473
σοι
to you 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God, 
3588
του
of the one 
2227
ζωοποιούντος
restoring to life 
3588-3956
τα πάντα
all things, 
2532
και
and 
5547
χριστού
Christ 
*
Ιησού
Jesus, 
3588
του
the one 
3140
μαρτυρήσαντος
witnessing 
1909
επί
unto 
*
Ποντίου
Pontius 
*
Πιλάτου
Pilate 
3588
την
the 
2570
καλήν
good 
3671
ομολογίαν
confession; 
6:14   5083-1473
6:14   τηρήσαί σε
6:14   for you to keep 
3588
την
the 
1785
εντολήν
commandment 
784
άσπιλον
spotless, 
423
ανεπίληπτον
unassailable, 
3360
μέχρι
until 
3588
της
the 
2015
επιφανείας
grandeur 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ; 
6:15   3739
6:15   ην
6:15   which 
2540
καιροίς
[2times 
2398
ιδίοις
1in its own] 
1166
δείξει
[6shall show 
3588
ο
1the 
3107
μακάριος
2blessed 
2532
και
3and 
3441
μόνος
4only 
1413
δυνάστης
5mighty one]; 
3588
ο
the 
935
βασιλεύς
king 
3588
των
of the ones 
936
βασιλευόντων
reigning, 
2532
και
and 
2962
κύριος
Lord 
3588
των
of the ones 
2961
κυριευόντων
dominating; 
6:16   3588
6:16   ο
6:16   the one 
3441
μόνος
alone 
2192
έχων
having 
110
αθανασίαν
immortality, 
5457
φως
[3light 
3611
οικών
1living in 
676
απρόσιτον
2unrivaled excellent], 
3739
ον
whom 
1492
είδεν
[3beheld 
3762
ουδείς
1not one 
444
ανθρώπων
2of man], 
3761
ουδέ
nor 
1492
ιδείν
[2to behold 
1410
δύναται
1is able]; 
3739
ω
to whom 
5092
τιμή
is honor 
2532
και
and 
2904
κράτος
[2might 
166
αιώνιον
1eternal]. 
281
αμήν
Amen. 
Advice to the Rich
6:17   3588
6:17   τοις
6:17   To the 
4145
πλουσίοις
rich 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3568
νυν
present 
165
αιώνι
eon, 
3853
παράγγελλε
exhort 
3361
μη
to not 
5309
υψηλοφρονείν
be high-minded, 
3366
μηδέ
nor 
1679
ηλπικέναι
to hope 
1909
επί
upon 
4149
πλούτου
[2of riches 
83
αδηλότητι
1 the uncertainty], 
235
αλλ'
but 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2316-3588-2198
θεώ τω ζώντι
living God, 
3588
τω
in the one 
3930
παρέχοντι
furnishing 
1473
ημίν
to us 
3956
πάντα
all things 
4146
πλουσίως
richly 
1519
εις
for 
619
απόλαυσιν
enjoyment; 
6:18   14
6:18   αγαθοεργείν
6:18   to do good works, 
4147
πλουτείν
to be rich 
1722
εν
in 
2041
έργοις
[2works 
2570
καλοίς
1good], 
2130
ευμεταδότους
ready to share, 
1510.1
είναι
to be 
2843
κοινωνικούς
sociable, 
6:19   597
6:19   αποθησαυρίζοντας
6:19   amassing 
1438
εαυτοίς
for themselves 
2310
θεμέλιον
[2foundation 
2570
καλόν
1a good] 
1519
εις
for 
3588
το
the 
3195
μέλλον
time about to be, 
2443
ίνα
that 
1949
επιλάβωνται
they should take hold 
3588
της
of the 
166
αιωνίου
eternal 
2222
ζωής
life. 
6:20   5599
6:20   ω
6:20   O 
*
Τιμόθεε
Timothy, 
3588
την
[2the 
3872
παρακαταθήκην
3deposit in your care 
5442
φύλαξον
1guard]! 
1624
εκτρεπόμενος
turning aside from 
3588
τας
the 
952
βεβήλους
profane 
2757
κενοφωνίας
idle talk, 
2532
και
and 
477
αντιθέσεις
oppositions 
3588
της
of the 
5581
ψευδωνύμου
falsely named 
1108
γνώσεως
knowledge; 
6:21   3739
6:21   ην
6:21   which 
5100
τινες
some 
1861
επαγγελλόμενοι
promising 
4012
περί
concerning 
3588
την
the 
4102
πίστιν
belief, 
795
ηστόχησαν
missed the aim. 
3588
η
The 
5484
χάρις
favor be 
3326
μετά
with 
1473
σου
you. 
281
αμήν
Amen. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

1 Timothy 5
Top of Page
Top of Page