1 Timothy 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Concerning Widows
5:1   4245
5:1   πρεσβυτέρω
5:1   [4an elder 
3361
μη
2not 
1969
επιπλήξης
1You should 3rebuke], 
235
αλλά
but 
3870
παρακάλει
appeal to him 
5613
ως
as 
3962
πατέρα
a father! 
3501
νεωτέρους
younger men 
5613
ως
as 
80
αδελφούς
brethren; 
5:2   4245
5:2   πρεσβυτέρας
5:2   elder women 
5613
ως
as 
3384
μητέρας
mothers; 
3501
νεωτέρας
younger women 
5613
ως
as 
79
αδελφάς
sisters, 
1722
εν
with 
3956
πάση
all 
47
αγνεία
purity. 
5:3   5503
5:3   χήρας
5:3   [2widows 
5091
τίμα
1Esteem], 
3588
τας
the ones 
3689
όντως
really 
5503
χήρας
widows! 
5:4   1487-1161
5:4   ει δε
5:4   And if 
5100
τις
any 
5503
χήρα
widow 
5043
τέκνα
[2children 
2228
η
3or 
1549
έκγονα
4progeny 
2192
έχει
1has], 
3129
μανθανέτωσαν
let them learn 
4412
πρώτον
first 
3588
τον
  
2398
ίδιον
[2for their own 
3624
οίκον
3house 
2151
ευσεβείν
1to be pious], 
2532
και
and 
287
αμοιβάς
[2a repayment 
591
αποδιδόναι
1to repay] 
3588
τοις
to their 
4269
προγόνοις
precursors! 
3778-1063
τούτο γαρ
for this 
1510.2.3
εστι
is 
2570
καλόν
good 
2532
και
and 
587
απόδεκτον
worthy of being received 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God. 
5:5   3588-1161
5:5   η δε
5:5   And the one 
3689
όντως
really 
5503
χήρα
a widow, 
2532
και
and 
3443
μεμονωμένη
being left alone, 
1679
ήλπικεν
has hope 
1909
επί
in 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
4357
προσμένει
remains 
3588
ταις
in the 
1162
δεήσεσι
supplications 
2532
και
and 
3588
ταις
in the 
4335
προσευχαίς
prayers 
3571
νυκτός
night 
2532
και
and 
2250
ημέρας
day. 
5:6   3588-1161
5:6   η δε
5:6   But the one 
4684
σπαταλώσα
living extravagantly, 
2198
ζώσα
while living, 
2348
τέθνηκε
has died. 
5:7   2532
5:7   και
5:7   And 
3778
ταύτα
these things 
3853
παράγγελλε
exhort, 
2443
ίνα
that 
423-1510.3
ανεπίληπτοι ώσιν
they should be unassailable! 
5:8   1487-1161
5:8   ει δε
5:8   And if 
5100
τις
any 
3588
των
  
2398
ιδίων
[3of his own 
2532
και
4and 
3122
μάλιστα
5especially 
3588
των
6of the ones 
3609
οικείων
7of his family 
3756
ου
1does not 
4306
προνοεί
2think beforehand], 
3588
την
[2the 
4102
πίστιν
3belief 
720
ήρνηται
1he has denied], 
2532
και
and 
1510.2.3
έστιν
is 
571
απίστου
[2unbelieving 
5501
χείρων
1worse than]. 
5:9   5503
5:9   χήρα
5:9   [3a widow 
2639
καταλεγέσθω
1Let 4be enrolled 
3361
μη
2not 
1640
έλαττον
6less than 
2094
ετών
8years old 
1835
εξήκοντα
7sixty 
1096
γεγονυία
5being 
1520
ενός
10of one 
435
ανδρός
11husband 
1135
γυνή
9a wife], 
5:10   1722
5:10   εν
5:10   with 
2041
έργοις
[2works 
2570
καλοίς
1good] 
3140
μαρτυρουμένη
being witnessed, 
1487
ει
if 
5044
ετεκνοτρόφησεν
she reared children, 
1487
ει
if 
3580
εξενοδόχησεν
she was hospitable, 
1487
ει
if 
39
αγίων
holy one's 
4228
πόδας
feet 
3538
ένιψεν
she washed, 
1487
ει
if 
2346
θλιβομένοις
to the ones being afflicted 
1884
επήρκεσεν
she assisted, 
1487
ει
if 
3956
παντί
every 
2041
έργω
[2work 
18
αγαθώ
1good] 
1872
επηκολούθησε
she followed after. 
5:11   3501-1161
5:11   νεωτέρας δε
5:11   And younger 
5503
χήρας
widows 
3868
παραιτού
refuse; 
3752-1063
όταν γαρ
for whenever 
2691
καταστρηνιάσωσι
they should grow careless towards 
3588
του
the 
5547
χριστού
Christ, 
1060
γαμείν
[2to marry 
2309
θέλουσιν
1they want], 
5:12   2192
5:12   έχουσαι
5:12   having 
2917
κρίμα
judgment, 
3754
ότι
because 
3588
την
the 
4413
πρώτην
first 
4102
πίστιν
belief 
114
ηθέτησαν
they disregarded. 
5:13   260-1161
5:13   άμα δε
5:13   And together 
2532
και
also 
692
αργαί
idly 
3129
μανθάνουσι
they learn 
4022
περιερχόμεναι
to go around 
3588
τας
the 
3614
οικιάς
houses; 
3756
ου
[2not 
3440
μόνον
3only 
1161
δε
1but] 
692
αργαί
idle, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
5397
φλύαροι
in prating 
2532
και
and 
4021
περίεργοι
useless works, 
2980
λαλούσαι
speaking 
3588
τα
the things 
3361-1163
μη δέοντα
they must not. 
5:14   1014
5:14   βούλομαι
5:14   I prefer 
3767
ούν
then 
3501
νεωτέρας
younger ones 
1060
γαμείν
to marry, 
5041
τεκνογονείν
to bear children, 
3616
οικοδεσποτείν
to manage the home, 
3367
μηδεμίαν
not one 
874
αφορμήν
opportunity 
1325
διδόναι
to give 
3588
τω
to the 
480
αντικειμένω
adversary 
3059
λοιδορίας
reviling 
5484
χάριν
favor. 
5:15   2235-1063
5:15   ήδη γαρ
5:15   For already 
5100
τινες
some 
1624
εξετράπησαν
were turned aside 
3694
οπίσω
after 
3588
του
  
4567
σατανά
Satan. 
5:16   1536
5:16   ει τις
5:16   If any 
4103
πίστος
believing man 
2228
η
or 
4103
πιστή
believing woman 
2192
έχει
have 
5503
χήρας
widows, 
1884
επαρκείτω
assist 
1473
αυταίς
them, 
2532
και
and 
3361
μη
do not 
916
βαρείσθω
weigh down 
3588
η
the 
1577
εκκλησία
assembly; 
2443
ίνα
that 
3588
ταις
[2the ones 
3689
όντως
3really 
5503
χήραις
4widows 
1884
επαρκέση
1it should assist]! 
Concerning Elders
5:17   3588
5:17   οι
5:17   [2the 
2573
καλώς
4being well 
4291
προεστώτες
5in charge 
4245
πρεσβύτεροι
3elders 
1362
διπλής
7of double 
5092
τιμής
8honor 
515
αξιούσθωσαν
1Let 6be worthy], 
3122
μάλιστα
especially 
3588
οι
the ones 
2872
κοπιώντες
tiring 
1722
εν
in 
3056
λόγω
the word 
2532
και
and 
1319
διδασκαλία
instruction! 
5:18   3004
5:18   λέγει
5:18   [4says 
1063
γαρ
1For 
3588
η
2the 
1124
γραφή
3scripture], 
1016
βουν
[3an ox 
248
αλοώντα
4threshing 
3756
ου
1You shall not 
5392
φιμώσεις
2muzzle]. 
2532
και
And, 
514
άξιος
[3 is worthy 
3588
ο
1The 
2040
εργάτης
2worker] 
3588
του
  
3408-1473
μισθού αυτού
of his wage. 
5:19   2596
5:19   κατά
5:19   [5against 
4245
πρεσβυτέρου
6an elder 
2724
κατηγορίαν
4a charge 
3361
μη
1Do not 
3858
παραδέχου
2welcome 
1623
εκτός
3from outside], 
1508
ει μη
unless 
1909
επί
by 
1417
δύο
two 
2228
η
or 
5140
τριών
three 
3144
μαρτύρων
witnesses! 
5:20   3588
5:20   τους
5:20   The ones 
264
αμαρτάνοντας
sinning 
1799
ενώπιον
[2before 
3956
πάντων
3all 
1651
έλεγχε
1reprove], 
2443
ίνα
that 
2532
και
also 
3588
οι
the 
3062
λοιποί
rest 
5401
φόβον
[2fear 
2192
έχωσι
1should have]! 
5:21   1263
5:21   διαμαρτύρομαι
5:21   I testify 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God, 
2532
και
and 
2962
κυρίου
the Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
2532
και
and 
3588
των
the 
1588
εκλεκτών
chosen 
32
αγγέλων
angels, 
2443
ίνα
that 
3778
ταύτα
these things 
5442
φυλάξης
you should guard, 
5565
χωρίς
separate from 
4299
προκρίματος
prejudice, 
3367
μηδέν
nothing 
4160
ποιών
doing 
2596
κατά
by 
4346
πρόσκλισιν
inclination. 
5:22   5495
5:22   χείρας
5:22   A hand 
5030
ταχέως
quickly 
3367-2007
μηδενί επιτίθει
place upon no one! 
3366
μηδέ
nor 
2841
κοινώνει
participate with 
266
αμαρτίαις
sins 
245
αλλοτρίαις
of strangers! 
4572
σεαυτόν
[2yourself 
53
αγνόν
3pure 
5083
τήρει
1keep]! 
5:23   3371
5:23   μηκέτι
5:23   No longer 
5202
υδροπότει
drink water, 
235
αλλ'
but 
3631
οίνω
[3wine 
3641
ολίγω
2a little 
5530
χρώ
1use] 
1223
διά
because of 
3588
τον
  
4751-1473
στόμαχόν σου
your stomach, 
2532
και
and 
3588
τας
  
4437-1473
πυκνάς σου
your frequent 
769
ασθενείας
sicknesses! 
5:24   5100
5:24   τινών
5:24   Of some 
444
ανθρώπων
men 
3588
αι
the 
266
αμαρτίαι
sins 
4271-1510.2.6
πρόδηλοί εισι
are exposed to view, 
4254
προάγουσαι
leading before 
1519
εις
to 
2920
κρίσιν
judgment; 
5100-1161
τισί δε
but some 
2532
και
also 
1872
επακολουθούσιν
follow after. 
5:25   5615
5:25   ωσαύτως
5:25   Likewise 
2532
και
also 
3588
τα
the 
2570
καλά
good 
2041
έργα
works 
4271-1510.2.3
πρόδηλά εστι
are exposed to view, 
2532
και
and 
3588
τα
the ones 
247
άλλως
otherwise 
2192
έχοντα
having taken place 
2928
κρυβήναι
[3to be hid 
3756
ου
1are not 
1410
δύναται
2able]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page