1 Corinthians 4
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Servants of Christ
4:1   3779
4:1   ούτως
4:1   So 
1473
ημάς
[4us 
3049
λογιζέσθω
1let 3consider 
444
άνθρωπος
2a man] 
5613
ως
as 
5257
υπηρέτας
servants 
5547
χριστού
of Christ, 
2532
και
and 
3623
οικονόμους
managers 
3466
μυστηρίων
of the mysteries 
2316
θεού
of God! 
4:2   3588
4:2   ο δε
4:2   But 
3062
λοιπόν
remaining, 
2212
ζητείται
it is sought 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3623
οικονόμοις
managers 
2443
ίνα
that 
4103
πιστός
[3trustworthy 
5100
τις
1one 
2147
ευρεθή
2should be found]. 
4:3   1473-1161
4:3   εμοί δε
4:3   But to me 
1519
εις
  
1646
ελάχιστόν
[2a least thing 
1510.2.3
εστιν
1it is 
2443
ίνα
3that 
5259
υφ'
5by 
1473
υμών
6you 
350
ανακριθώ
4I should be examined], 
2228
η
or 
5259
υπό
by 
442
ανθρωπίνης
a human's 
2250
ημέρας
day. 
235
αλλ'
But 
3761
ουδέ
not even 
1683
εμαυτόν
myself 
350
ανακρίνω
do I examine. 
4:4   3762-1063
4:4   ουδέν γαρ
4:4   For nothing 
1683
εμαυτώ
by myself 
4894
σύνοιδα
am I fully conscious; 
235
αλλ'
but 
3756
ουκ
not 
1722
εν
in 
3778
τούτω
this 
1344
δεδικαίωμαι
have I been justified; 
3588-1161
ο δε
but the one 
350
ανακρίνων
examining 
1473
με
me 
2962-1510.2.3
κύριός εστιν
is the Lord. 
4:5   5620
4:5   ώστε
4:5   So that 
3361
μη
[2not 
4253
προ
4before 
2540
καιρού
5 its time 
5100
τι
3anything 
2919
κρίνετε
1judge]! 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
2064
έλθη
[3should come 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2Lord], 
3739
ος
who 
2532
και
both 
5461
φωτίσει
will give light to 
3588
το
the 
2927
κρυπτά
hidden things 
3588
του
of the 
4655
σκότους
darkness, 
2532
και
and 
5319
φανερώσει
will make manifest 
3588
τας
the 
1012
βουλάς
counsels 
3588
των
of the 
2588
καρδιών
hearts. 
2532
και
And 
5119
τότε
then 
3588
ο
the 
1868
έπαινος
high praise 
1096
γενήσεται
shall be 
1538
εκάστω
to each 
575
από
from 
3588
του
  
2316
θεού
God. 
Paul Questions Motives
4:6   3778-1161
4:6   ταύτα δε
4:6   And these things, 
80
αδελφοί
brethren, 
3345
μετεσχημάτισα
I changed appearance 
1519
εις
to 
1683
εμαυτόν
myself 
2532
και
and 
*
Απολλώ
Apollos 
1223
δι'
on account of 
1473
υμάς
you, 
2443
ίνα
that 
1722
εν
in 
1473
ημίν
us 
3129
μάθητε
you should learn 
3588
το
  
3361
μη
not 
5228
υπέρ
[2above 
3739
ο
3what 
1125
γέγραπται
4has been written 
5426
φρονείν
1to think], 
2443
ίνα
that 
3361
μη
not 
1520
εις
one 
5228
υπέρ
over 
3588
του
  
1520
ενός
one 
5448
φυσιούσθε
you be inflated 
2596
κατά
against 
3588
του
the 
2087
ετέρου
other. 
4:7   5100-1063
4:7   τις γαρ
4:7   For who 
1473-1252
σε διακρίνει
scrutinizes you? 
5100-1161
τι δε
And what 
2192
έχεις
do you have 
3739
ο
which 
3756-2983
ουκ έλαβες
you have not received? 
1487-1161
ει δε
And if 
2532
και
also 
2983
έλαβες
you received, 
5100
τι
why 
2744
καυχάσαι
do you boast 
5613
ως
as 
3361
μη
not 
2983
λαβών
having received? 
4:8   2235
4:8   ήδη
4:8   [2already 
2880
κεκορεσμένοι
3satisfied 
1510.2.5
εστέ
1Are you]? 
2235
ήδη
[2already 
4147
επλουτήσατε
1Are you] enriched? 
5565
χωρίς
[2apart from 
1473
ημών
3us 
936
εβασιλεύσατε
1Do you reign]? 
2532
και
And 
3784
όφελον
I ought 
1065
γε
indeed 
936
εβασιλεύσατε
that you reigned, 
2443
ίνα
that 
2532
και
also 
1473
ημείς
we 
1473
υμίν
with you 
4821
συμβασιλεύσωμεν
should have reigned together. 
4:9   1380-1063
4:9   δοκώ γαρ
4:9   For I think 
3754
ότι
that 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
1473
ημάς
[2us 
652
αποστόλους
3apostles 
2078
εσχάτους
4last 
584
απέδειξεν
1exhibited] 
5613
ως
as 
1935
επιθανατίους
condemned to death, 
3754
ότι
for 
2302
θέατρον
[2a theater 
1096
εγενήθημεν
1we became] 
3588
τω
to the 
2889
κόσμω
world, 
2532
και
and 
32
αγγέλοις
to angels, 
2532
και
and 
444
ανθρώποις
to men. 
4:10   1473
4:10   ημείς
4:10   We 
3474
μωροί
are moronish 
1223
διά
on account of 
5547
χριστόν
Christ, 
1473-1161
υμείς δε
but you 
5429
φρόνιμοι
are skilled 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ; 
1473
ημείς
we 
772
ασθενείς
are weak, 
1473-1161
υμείς δε
but you 
2478
ισχυροί
are strong; 
1473
υμείς
you 
1741
ένδοξοι
are honorable, 
1473-1161
ημείς δε
but we 
820
άτιμοι
are without honor. 
Afflictions of the Apostles
4:11   891
4:11   άχρι
4:11   As far as 
3588
της
the 
737
άρτι
present 
5610
ώρας
hour 
2532
και
we both 
3983
πεινώμεν
hunger, 
2532
και
and 
1372
διψώμεν
thirst, 
2532
και
and 
1130
γυμνητεύομεν
are naked, 
2532
και
and 
2852
κολαφιζόμεθα
are buffeted, 
2532
και
and 
790
αστατούμεν
unsettled; 
4:12   2532
4:12   και
4:12   and 
2872
κοπιώμεν
we tire 
2038
εργαζόμενοι
working 
3588-2398
ταις ιδίαις
with our own 
5495
χερσί
hands. 
3058
λοιδορούμενοι
Being reviled, 
2127
ευλογούμεν
we bless; 
1377
διωκόμενοι
being persecuted, 
430
ανεχόμεθα
we endure; 
4:13   987
4:13   βλασφημούμενοι
4:13   being blasphemed, 
3870
παρακαλούμεν
we appeal; 
5613
ως
as 
4027
περικαθάρματα
the rubbish 
3588
του
of the 
2889
κόσμου
world, 
1096
εγενήθημεν
we were 
3956
πάντων
of all 
4067
περίψημα
the sweepings 
2193
έως
until 
737
άρτι
now. 
4:14   3756
4:14   ουκ
4:14   Not 
1788
εντρέπων
shaming 
1473
υμάς
you 
1125
γράφω
do I write 
3778
ταύτα
these things, 
235
αλλ'
but 
5613
ως
as 
5043
τέκνα
[3children 
1473
μου
1my 
27
αγαπητά
2beloved] 
3560
νουθετώ
I admonish you. 
4:15   1437-1063
4:15   εάν γαρ
4:15   For if 
3463
μυρίους
[2ten thousand 
3807
παιδαγωγούς
3instructors 
2192
έχητε
1you should have] 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ, 
235
αλλ'
but 
3756
ου
not 
4183
πολλούς
many 
3962
πατέρας
fathers. 
1722-1063
εν γαρ
For in 
5547
χριστώ
Christ 
*
Ιησού
Jesus 
1223
διά
through 
3588
του
the 
2098
ευαγγελίου
good news 
1473
εγώ
I 
1473-1080
υμάς εγέννησα
engendered you. 
4:16   3870
4:16   παρακαλώ
4:16   I appeal to 
3767-1473
ουν υμάς
you then, 
3402
μιμηταί
[2mimics 
1473
μου
3of me 
1096
γίνεσθε
1become]! 
4:17   1223
4:17   διά
4:17   On account of 
3778
τούτο
this 
3992
έπεμψα
I send 
1473
υμίν
to you 
*
Τιμόθεον
Timothy, 
3739
ος
who 
1510.2.3
εστι
is 
5043
τέκνον
[3child 
1473
μου
1my 
27
αγαπητόν
2beloved], 
2532
και
and 
4103
πιστόν
trustworthy 
1722
εν
in 
2962
κυρίω
the Lord, 
3739
ος
who 
1473-363
υμάς αναμνήσει
shall remind you 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς μου
of my ways — 
3588
τας
the ones 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ, 
2531
καθώς
as 
3837
πανταχού
everywhere 
1722
εν
in 
3956
πάση
every 
1577
εκκλησία
assembly 
1321
διδάσκω
I teach. 
4:18   5613
4:18   ως
4:18   [2as to 
3361
μη
4not 
2064
ερχομένου
5coming 
1161
δε
1And 
1473
μου
3my] 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
5448-5100
εφυσιώθησάν τινες
some were inflated. 
4:19   2064-1161
4:19   ελεύσομαι δε
4:19   But I shall come 
5030
ταχέως
quickly 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
1437
εάν
if 
3588
ο
the 
2962
κύριος
Lord 
2309
θελήση
should want, 
2532
και
and 
1097
γνώσομαι
I will know, 
3756
ου
not 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
των
of the ones 
5448
πεφυσιωμένων
being inflated, 
235
αλλά
but 
3588
την
the 
1411
δύναμιν
power. 
4:20   3756-1063
4:20   ου γαρ
4:20   For not 
1722
εν
[4in 
3056
λόγω
5word 
3588
η
1is the 
932
βασιλεία
2kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
3of God], 
235
αλλ'
but 
1722
εν
in 
1411
δυνάμει
power. 
4:21   5100
4:21   τι
4:21   What 
2309
θέλετε
do you want? 
1722
εν
[2with 
4464
ράβδω
3a rod 
2064
έλθω
1Should I come] 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
2228
η
or 
1722
εν
in 
26
αγάπη
love 
4151-5037
πνεύματί τε
and a spirit 
4236
πραότητος
of gentleness? 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

1 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page