Nehemiás 7
Hungarian: Karoli
1És lõn, hogy midõn megépítteték a kõfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták [õrizetre;] 2És [hadnagyokká] tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy õ hûségesebb és istenfélõbb vala sokaknál. 3És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg [az õrök] ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok õrizõket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az õ vigyázó helyökre, s másokat az õ házok ellenébe. 4A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.

5Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyûjtsem az elõljárókat, a fõembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik elõször jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:

6Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az õ városába. 7Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok [ez:] 8Parós fiai: kétezerszázhetvenkettõ; 9Sefátja fiai: háromszázhetvenkettõ; 10Arah fiai: hatszázötvenkettõ; 11Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz; 12Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 13Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt; 14Zakkai fiai: hétszázhatvan; 15Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz; 16Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz; 17Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettõ; 18Adónikám fiai: hatszázhatvanhét; 19Bigvai fiai: kétezerhatvanhét; 20Adin fiai: hatszázötvenöt; 21Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz; 22Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz; 23Bésai fiai: háromszázhuszonnégy; 24Hárif fiai: száztizenkettõ; 25Gibeon fiai: kilenczvenöt; 26Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz; 27Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz; 28Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettõ; 29Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom; 30Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy; 31Mikmás férfiai: százhuszonkettõ; 32Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom; 33A másik Nébó férfiai: ötvenkettõ; 34A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy; 35Hárim fiai: háromszázhúsz; 36Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt; 37Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy; 38Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;

39A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom; 40Immér fiai: ezerötvenkettõ; 41Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét; 42Hárim fiai: ezertizenhét;

43A Léviták: Jésua [és] Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy; 44Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz; 45A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;

46A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai, 47Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai, 48Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai, 49Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, 50Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai, 51Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai, 52Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai, 53Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 54Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 55Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai, 56Nesiah fiai, Hatifa fiai;

57A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai, 58Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 59Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;

60Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettõ.

61És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérbõl, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelbõl valók-é? 62Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettõ; 63És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevérõl nevezteték; 64Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból; 65És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;

66Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan. 67Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten; 68Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt; 69Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.

70Némelyek pedig a családfõk közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát; 71A többi családfõk pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét; 72És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.

73És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page